Logotyp på utskrifter

SFF-Svenska För Företagare- Förstudie

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMolkoms Folkhögskola
KontaktpersonBarbro Färnström
E-postbarbro@mangfaldscentrum.se
Telefonnummer0730 - 53 71 58
Beviljat ESF-stöd507 384 kr
Total projektbudget507 384 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-12-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Molkoms Folkhögskola ska göra en kartläggning och analys i syfte att ta fram de bästa förutsättningarna regionalt för att genomföra en utbildning i SFF – Svenska för Företagare. Det finns mycket få konkreta utbildningar med fokus på språk och entreprenörskap för målgruppen. De flesta kommuner i länet saknar underlag för att rikta och individualisera utbildningsinsatserna. Ett större geografiskt perspektiv leder till mer individuellt inriktade insatser av spetskaraktär. Med SFF vill vi övergå till väl genomtänkta, resultatinriktade och regionalt samordnade utbildningsformer.

Förtydligande 2013-10-10:
Det vi ska inventera är förutsättningarna och behovet av en utbildning i SFF. Vi ska undersöka möjligheterna till ett regionalt intag där deltagarna går en utbildning i Karlstad men ibland eventuellt kan befinna sig på hemorten för eventuella enskilda studier/arbete inom ramen för utbildningen. Samarbete med Sfi på varje ort kan vara möjlig här. Vi undersöker alltså om det är möjligt att genomföra den här typen av utbildning i länet och om det finns ett behov av den.
En av förutsättningarna för ett genomförandeprojekt är att Arbetsförmedlingen och Socialkontoren bidrar med finansiering. Detta ska också undersökas i
förstudien.
Vi ska undersöka i vilken mån Sfi-utredningen (U 2011:05) påverkar utbildningen.
När vi undersöker möjligheterna innebär det att vi genomför intervjuer och möten/samtal med de aktörer som beskrivits ovan som ev deltagare.

Vi läser faktamaterial, t ex Sfi-utredningen samt forskningsresultat kring utrikesfödda, entreprenörskap, trendspaning, olika finansieringsformer mm. I förekommande fall har vi en dialog med utredare och/eller forskare i syfte att klargöra ev frågeställningar.

Materialet sammanställs och en analys/utredning görs för att ta fram resultatet.
Finns det förutsättningar för och ett behov av SFF i Värmland? Hur kan innehållet i utbildningen se ut? Är finansiering från Arbetsförmedlingen och Socialkontoren möjlig?

Bakgrund

Syftet med förstudien SFF-Svenska För Företagare inom ramen för PO 2 är att vi vill undersöka och analysera förutsättningarna för en utbildning i SFF - Svenska För Företagare i Värmland. Under en längre tid har Länsstyrelsen i Värmlands län (initiativtagare), Arbetsförmedlingen, kommuner, Region Värmland, projektet Det Företagsamma Värmland och Almi Värmland diskuterat möjligheterna till SFF. Arbetet skulle utmynna i en ansökan om medel från Tillväxtverket med Arbetsförmedlingen som medfinansiär. Arbetet har gått trögt och därför finns ett behov av denna förstudie där förutsättningarna tydliggörs för skapandet av SFF i Värmland. Tillväxtverket meddelade senare att man inte kommer att finansiera den typen av projekt. I syfte att fortsätta arbetet med att få en utbildning till stånd beslöts att söka medel hos ESF.Tanken var hela tiden att Molkoms Folkhögskola skulle driva utbildningen. Förstudien ska kartlägga och analysera den yrkesanpassade svenskundervisning och rådgivningsstruktur som finns idag och hur den når målgruppen samt ta fram underlag för en ansökan om medel inom PO 2 i första möjliga utlysning. Förutsättningarna för ett regionalt intag ska undersökas och samarbeten med aktuella och relevanta aktörer inom rådgivningssystemet och de offentliga organisationer som ingår som samverkansparter ska analyseras. Erfarenheter och kunskaper från aktörer inom systemet, tidigare SFF-projekt samt från målgruppen ska användas i arbetet att analysera förutsättningarna för en utbildning i SFF i länet. I förstudien ska vi undersöka hur den pågående Sfi-utredningen (U 2011:05) påverkar SFF. Beroende på vad som framkommer i utredningen ska vi anpassa insatserna och justera utformningen i genomförandeprojektet så att det passar in i den systemförändring som är på väg. Medfinansiering i projektet ska säkerställas. Huvudproblemet som vi ser det är att för få hållbara företag etableras av invandrare i Värmland. Kunskapsbrister i språk, ekonomi och strukturer, vikande marknad, att man fått ett arbete istället, haft för bråttom och/eller inte haft tillräckliga kunskaper och/eller nätverk. Sambandet mellan vilja att starta ett företag och hög arbetslöshet bland invandrare är väldigt tydligt. Detta framgår av Tillväxtverkets publikation Företagare med utländsk bakgrund – Entreprenörsbarometern 2013. De branscher man etablerar sig i är traditionella för målgruppen, restaurang, handel och service. Det finns mycket få konkreta utbildningar med fokus på språk och entreprenörskap för målgruppen, ofta är det enstaka projekt under en period och som sedan rinner ut i sanden beroende på att andra typer av projekt är intressanta. De flesta kommuner i länet saknar underlag för att rikta och individualisera utbildningsinsatserna. Ett större geografiskt perspektiv leder helt enkelt till mer individuellt inriktade insatser av spetskaraktär. Med SFF vill vi övergå till väl genomtänkta, resultatinriktade och regionalt samordnade utbildningsformer. Rådgivarna inom systemet ger idag kunskaper men det blir inte alltid en förståelse på djupet. Entreprenören träffar en rådgivare en eller ett par timmar varje gång, och får sedan hantera all information själv. Det här är saker som vi vet redan nu men vi avser att ytterligare analysera rådgivningen till målgruppen. 2006 startade Botkyrka kommun en utbildning som riktade sig till invandrare med affärsidéer. Konceptet spreds till Nacka och Örebro kommuner. I Örebro drevs utbildningen i samverkan med Almi Företagspartner Mälardalen med ett utfall på 64 startade företag spritt på 80 deltagare. Varje deltagare medverkade under 20 veckor. I Värmland vill vi använda dessa tidigare erfarenheter och utveckla dem ytterligare i syfte att skapa en spetsutbildning anpassad till målgruppen i länet. Här spelar både samverkan mellan kommunerna och folkhögskolorna in såväl som det valfrihetssystem med Sfi-peng som eventuellt är på gång inom ramen för U 2011:05. I Värmland är utbildningsnivån bland befolkningen generellt låg och så är det också till en del bland de invandrare som kommer hit. Det innebär att det kan ta längre tid att komma igång med ett företag eller att faktiskt förstå de viktiga parametrar som påverkar det egna företaget. Molkoms Folkhögskola har i samverkan med Almi Företagspartner, Region Värmland, Arbetsförmedlingen och det regionägda projektet Det Företagsamma Värmland sett ett stort intresse för att starta utbildningen även i Värmland, som ligger under genomsnittet avseende invandrarägda företag. Knappt 3 % drivs av invandrarkvinnor och ca 9 % av invandrarmän. Av befolkningen i Värmland är ca 10 % invandrare. Det finns en vilja och ett intresse att starta företag i länet. Ca 50 % av de utrikesfödda är arbetslösa i länet och företagandet är en av vägarna till försörjning. I målgruppen finns också en potential avseende nya export- och importmarknader, nya företagsidéer och koncept, innovationer och produkter på både lokal och global marknad. Det finns en högre tröskel för invandrare än för infödda svenskar avseende etablering av företag. Språk, kunskaper om svenskt affärsliv, marknaden, ekonomi, kundbeteenden, köpkraft och konkurrenter är några faktorer som för många känns svåra att överbrygga. Här behövs utbildningsinsatser. Genom att använda språket som det viktigaste verktyget i företagarutbildningen kombinerar vi Sfi med yrkesutbildning. Studenterna lär sig att förstå hur företagande fungerar i Sverige, att kunna ekonomi, marknad och känna kunderna. Det finns ett behov av att lösa de frågeställningar och problem som uppstår för den enskilda samt att lösa problematiken kring att alltför få invandrare driver företag och att öka överlevnadsgraden. Vissa personer har behov av att under en längre tid fördjupa sig och förstå den svenska strukturen varför det är bättre för dem med en regelrätt utbildning. Det finns också en stor vilja hos etablerade företagare att växa men man vet inte alltid hur eller har svårt med finansiering. Under SFF-utbildningen får man också kunskap om hur företaget skulle kunna växa i framtiden samt kunskaper om och kontakter kring finansiering. Sysselsättningen i länet kommer att öka, inte bara för dem som etablerar ett företag utan också för övriga invandrare eller andra med invandrarbakgrund. Många rekryterar personal inom den egna etniska gruppen eller den egna familjen vilket bidrar till att minska arbetslösheten. Inom många kulturer är det självklart att rekrytera på detta sätt. SFF ser potentialen i de personer som kommer till Sverige avseende etablering av företag. Att kombinera studier i svenska med en yrkesutbildning i företagande är det som gör SFF till en framgångsfaktor för både individ och samhälle.
Förtydligande 2013-10-10:
SFF har prövats tidigare, på tre orter i landet. Dock har de endast varit kopplade till den egna kommunen och deltagarna har haft etableringsstöd. Vi avser att undersöka förutsättningarna för en utbildning med regionalt intag. Vi ser en stor fördel i ett regionalt samverkansarbete där personer från hela länet har samma möjligheter till utbildning. Underlaget för nästan varje enskild kommun i länet är för litet varför en regional samverkan bara är av godo. Deltagarna har antingen etableringsstöd, aktivitetsstöd eller försörjningsstöd. Vi har skissat på en möjlig utbildningsplan men avser att i mycket stor omfattning, låta oss påverkas av de intervjuer vi ska genomföra. Målgruppen har inte tidigare kommit till tals vilket vi anser vara av vitalt intresse för dem. Rådgivningssystemet och långivarna har inte heller de kunnat påverka tidigare utbildningar. Vi tar även hänsyn till den Sfi-utredning som pågår och hur den kan påverka SFF. Vi vill undersöka om det är möjligt att åstadkomma en utbildning i svenska och företagande där representanter för målgruppen och organisationer varit med och format utbildningen. En utbildning som är både attraktiv och hållbar med genomgående hög kvalitet.


Målsättning

Målet med förstudien på lång sikt.
• att ta fram de bästa förutsättningarna regionalt för att genomföra en utbildning i SFF
• att säkerställa medfinansiering inför projektansökan
• att lämna in en projektansökan till ESF inför första möjliga utlysning och ansökningsomgång
Målet med projektet.
• att genomföra en utbildning som kombinerar svenska för invandrare (Sfi) med yrkesrelevanta kunskaper för företagare
• att driva en utbildning i SFF inom ramen för projekttiden och i framtiden som en permanent del av folkhögskolans kursutbud
• att förkorta tiden från ankomst till egenförsörjning och därigenom vitalisera den regionala tillväxten
• att öka antalet hållbara företag, ägda av invandrare i Värmland
• att arbeta för en förändring av branschstrukturen bland entreprenörerna, från de mer traditionella till förmån för ökad export och import.
Språkmål – snabbare och bättre
• att de 120 deltagarna ska ha genomgått SFF ska ha godkänt resultat i Sfi
Företagandemål – 60 nya företag
• 50 % av deltagarna ska gå vidare med eget företagande efter SFF inom tre år.
• 90 % av deltagarna ska själva uppleva sig bättre rustade att starta/överta företag.
Systemmål – effektiva nätverk
• Skapa uthålliga nätverk inom målgruppen och med svenskfödda företagare.
• Öka samarbetet mellan myndigheter och organisationer som främjar nyföretagande och integration samt göra deras gemensamma resurser tillgängliga för målgruppen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Molkoms Folkhögskola är en skola med gymnasial och eftergymnasial utbildning och har som sådan redan riktlinjer för personer med funktionsnedsättningar. Se bifogat policydokument.
SFF kommer att genomföras i skolans lokaler

Förtydligande 2013-10-20:

Kunskapen om tillgänglighet är hög inom Molkoms Folkhögskola. Vi driver en allmän kurs för personer med Aspergers syndrom eller högfungerande autism utan utvecklingsstörning. Som folkhögskola har vi också en regional policy där regelverket för den fysiska tillgängligheten är uppstyrt. De kunskaper och erfarenheter vi har är av stor nytta i förstudien då vi tänker framtida genomförandeprojekt. I förstudienska den fysiska arbetsplatsen vara utformad så att vem som helst ska kunna arbeta där, oberoende av funktionshinder. Hänsyn ska tas till rullstolsburna, hörselskadade och synskadade. I förstudien ska en SWOT-analys göras i syfte att, precis som med jämställdhets- SWOT:en skapa en grundlig plan för hur man ska tänka på och arbeta med tillgänglighetsfrågor. Det handlar då om fysisk tillgänglighet, förenklad information, information i olika media samt eventuell information på andra språk. En del av arbetet i förstudien handlar också om attitydfrågor och begreppet tillgänglighet hamnar inom ramen för ett område där attityder behöver förändras. Vi behöver förankra detta påverkansarbete regionalt. Icke diskriminerande arbetsplatser är en självklarhet för oss men dessvärre inte för alla. Bildmaterial ska granskas innan publicering/spridning. I arbetet i styrgruppen ska hänsyn tas till om behov finns av tekniska hjälpmedel under möten. Detta sker också i samband med spridningskonferensen. Möten ska alltid ske i lokaler utrustade med relevant teknik och som är väl lämpade för rullstolsburna eller personer med nedsatt rörelseförmåga. En tillgänglig förstudie innebär för oss att vi är öppna och delar med oss av kunskaper och information och att vi genom en gedigen SWOT-analys kan lägga grunden för ett tillgänglighetsarbete i genomförandeprojekt.
Det finns nationell statistik och kunskap inom området vilket vi givetvis kommer att använda i arbetet med SWOT:en. Funka Nu, Handisam och SCB har alla statistik och kunskaper kring ämnet.

Transnationellt samarbete

Inget samarbete av transnationell karaktär i förstudien. Dock kommer gränshandeln med Norge att vara en viktig del i SFF då Handelskammaren i Värmland öppnat ett kontor i Oslo. I de fall där vi under förstudien ser möjligheter till samarbete med organisationer inom EU tas detta senare med in i utbildningen. Våra erfarenheter av målgruppen visar att många har kontakter på olika nivåer med relevanta organisationer i hemlandet eller annat land där övrig familj bor. Målgruppen tenderar att ha fler internationella kontakter än vad svenska småföretagare har. Nyttan i det här fallet är givetvis att det underlättar för entreprenörerna att få kontakt med relevanta organisationer och personer, viktiga för deras företagande. För projektet som helhet skulle nyttan kunna vara att man skapar en kontaktbas som också kan användas i framtiden.

Förtydligande 2013-10-10:

Nej, förstudien kommer inte att innefatta av några transnationella inslag.

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen AMO Torsby
 • Arbetsförmedlingen Hammarö
 • Arbetsförmedlingen I Arvika
 • Arbetsförmedlingen Kristinehamn
 • Arbetsförmedlingen Säffle
 • Arbetsförmedlingen, Karlstad
 • Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
 • INGESUNDS FOLKHÖGSKOLA
 • Klarälvdalens folkhögskola
 • Kristinehamns Folkhögskola, KPS
 • Länsledningens kansli

Kommun

 • Arvika
 • Eda
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Grums
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Munkfors
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Torsby
 • Årjäng