Logotyp på utskrifter

På väg till jobbet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareOmsorgsförvaltningen
KontaktpersonMarita Andersson
E-postmarita.andersson@avesta.se
Telefonnummer0708649584
Beviljat ESF-stöd8 256 072 kr
Total projektbudget16 567 751 kr
Projektperiod2012-01-16 till 2014-06-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

"På väg till jobbet" är ett projekt i samverkan mellan Avesta och Hedemora kommun som omfattar 350 personer inom kommunernas socialtjänst och integrationsenhet. Målgruppen är kvinnor och män i åldern 25 - 64 år som befinner sig i övergången mellan studier och arbetsliv, arbetslösa, de med utländsk bakgrund samt de som är deltidssjukskrivna. Kommunernas vilja är nu att som offentlig sektor och som arbetsgivare tillsammans ta ett utökat ansvar för de som fastnat i " jobbkön".
Projektets övergripande mål är att med kompetensutveckling, samverkan och konkreta insatser minska utanförskap och förhindra bidragsberoende.

Bakgrund

Ansökan avser Genomförande med Mobiliseringsfas.
En grundläggande princip i den svenska arbetsmarknadspolitiken innebär att aktiva åtgärder, som syftar till att slussa de arbetslösa vidare till ett arbete, prioriteras framför passivt kontantstöd. Arbetslösa som inte hittar ett arbete ska erbjudas utbildning, praktik eller en subventionerad anställning som förbättrar förutsättningarna att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. För att få en väl fungerande arbetsmarknad krävs åtgärder inom olika områden och samverkan mellan samhällets olika aktörer.
Avesta och Hedemoras kommuner har som många andra kommuner drabbats hårt ekonomiskt på grund av lågkonjunktur och arbetslöshet. Förutom minskade skatteintäkter har kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökat och det har varit svårt att tillgodose de arbetslösas behov. Lågkonjunktur och ökad arbetslöshet har inte gjort det lättare för dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden att få sysselsättning. Det är stor konkurrens om de platser som finns och de åtgärder som vidtas räcker inte till för att personerna ska komma ut i någon form av arbete.
Kommunledningens vilja är nu att, både som offentligt sektor och som arbetsgivare, i samverkan med andra aktörer ta ett utökat ansvar för att de som fastnat i ”jobbkön” eller de som av olika skäl inte haft möjlighet att ta sig dit ännu får en chans att komma närmare arbetsmarknaden och/eller till arbete.
Ungdomar under 25 år som saknar arbete ingår i det länsövergripande ESF finansierade projektet ”Unga till Arbete”. Med anledning av detta riktar denna ansökan in sig på personer som är äldre än 25 år. Vi har för avsikt att under mobiliseringsfasen knyta kontakter med representanter i projekt ”Unga till Arbete” för att ta lärdom av deras erfarenheter.
I de två kommunerna i södra Dalarna finns det runt 350 personer, aktuella inom socialtjänst och integrationsenheter, som på något sätt fastnat i bidragssystemet och av olika orsaker inte kommit ut i sysselsättning. Vi ser i dag att antalet personer som omfattas av projektet är i Avesta 200 personer, 150 från socialtjänsten och 50 från integrationsenheten. I Hedemora är det 150 personer, 100 från socialtjänsten och 50 med integrationsersättning. Antalet personer och fördelningen mellan kvinnor och män kan komma att modifieras under mobiliseringsfasens kartläggning. Vi eftersträvar att få en jämn fördelning mellan antalet kvinnor och män.
De personer vi ser är män och kvinnor i åldern 25-64 år och som med vägledning och utbildningsinsatser ska kunna komma ut på arbetsmarknaden eller i arbetsförberedande insatser. Bland dessa personer befinner sig några i övergången mellan studier och arbetsliv, andra är arbetslösa sedan lång tid tillbaka och några är deltidssjukskrivna. Inom dessa grupper ser vi även att många står långt ifrån arbetsmarknaden med anledning av språksvårigheter.
I dag finns hälften av länets asylsökande i området Avesta-Hedemora. Det tar i genomsnitt sju år för vuxna flyktingar att få ett arbete i Sverige. Detta medför att vi gemensamt måste samverka för att hitta strukturer att lotsa ut individerna i arbetslivet för att förhindra ett utanförskap inom dessa grupper.
Projekt "På väg till jobbet" avser att bli en del av en helhet, ett komplement till övriga projekt som bedrivs i området. För de som är i behov av ett stort samordnat stöd finns Portalen och Kraften, Unga till Arbete riktar sig till personer under 26 år och Nystartsjobb riktar sig till personer som är redo att gå ut i jobb men inte har hittat ett lämpligt arbete. Målgruppen i "På väg till jobbet" har behov av stöttning och ledning för att komma närmare arbetsmarknaden, men inte i samma omfattning som de som finns i Portalen och Kraften.
I dag finns hos både socialtjänst och integrationsenheter personer som hänvisas runt till olika aktörer. De hänvisas till praktik, utbildningar och arbeten som de inte står rustade för att klara av. De individuella planerna som upprättas blir därmed svåra att genomföra, framförallt när vi har få insatser att erbjuda. Ska vi kunna höja livskvaliteten för de som befinner sig i utanförskap måste vi också höja kvaliteten på det vi gör. Vi ser därför stora utvecklingsmöjligheter i kommunerna när det gäller att förbättra kommunikationerna mellan varandra, i nära samarbete med varandra och andra aktörer arbeta mer effektivt och engagerat, utveckla de resurser vi har i dag för att kunna erbjuda människor konkreta, innehållsrika och hållbara insatser som är möjliga för dem att genomföra. Lika viktigt blir det att, för de som behöver, kunna erbjuda ett kontinuerligt och hållbart personligt stöd.
Om människor ska få en möjlighet att komma närmare arbetsmarknaden måste de finnas alternativ att välja på. Det kan handla om utbildning, information om arbetslivet och yrken som finns, socialt företagande, möjlighet till lärlingsplats och praktikplatser. Den demografiska åldersstrukturen i området likväl som i övriga Sverige och EU visar på att det inom en snar framtid kommer att saknas kompetent arbetskraft. De som i dag befinner sig i ett utanförskap har inte de kvalifikationer som efterfrågas. Det finns även hos arbetsgivare ett motstånd till att ta emot utlandsfödda, långtidsarbetslösa och personer med någon form av funktionsnedsättning för praktik. Man har svårt att se dessa personer som framtida arbetskraft utan ser dem som en belastning. Här ser vi att det finns ett stort behov av att informera och inspirera näringslivet om betydelsen av att ta emot olika målgrupper. Som alternativ för målgruppen till att komma närmare arbetsmarknaden måste det även finnas praktikplatser, prova på jobb och lärlingsplatser. Ett sätt att underlätta för individerna och företagen är att det finns praktiksamordnare för att enklare matcha individens kunskaper med företagets behov. Alla arbetsgivare behöver därmed inte ta emot samtal från varje individ som söker en "prova på" plats.
Tittar man på arbetsmarknaden ur ett jämställdhetsperspektiv är den i Avesta och Hedemora mer segregerad än i övriga länet och riket. Andelen män i kvinnodominerade yrken och andelen kvinnor i mansdominerade yrken är mycket låg. För att motverka ytterligare segregering behöver vi under mobiliseringsfasen söka vägar som bidrar till att bryta traditionella könsmönster.
Under mobiliseringsfasen:
Vi kommer under mobiliseringsfasen att identifiera målgruppen och avtala med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om vilka individer som ska ingå i projektet. Detta arbete kommer att ske hos socialförvaltningarna och integrationsenheterna i respektive kommun. Vi ser att målgruppen kommer att ha stora behov av kontinuerlig vägledning under en längre tid och har därför för avsikt att i projektet anställa vägledare som följer och motiverar individerna under den tid de ingår i projektet. Vi beräknar utifrån deltagarantalet att projektet har behov av 4 vägledare, en erfarenhet vi tagit till oss från projektet "Unga till Arbete". Dessa vägledare behöver en gemensam utbildning och kontinuerlig handledning för att kunna arbeta enligt utvecklade metoder.

Under mobiliseringsfasen kommer de två kommunerna Avesta och Hedemora att medfinansiera projektet genom del av lönekostnaderna.
I genomförandefasen är deltagarersättningarna från integration respektive socialtjänst i kommunerna huvudmedfinansieringen.
Under mobiliseringsfasen kommer Södra Dalarnas samordningsförbund undersöka möjligheterna till medfinansiering.
-Vi avser att under mobiliseringsfasen söka ytterligare samverkanspartners
-Vi avser att anställa 2 kreativa samordnare för att underlätta kontakterna med det privata- och offentliga näringslivet, föreningar och socialt företagande.
-En gemensamhetslokal i vardera kommunen för målgruppen, vägledarna och samordnarna kommer att behövas, även lokal för projektledare och ekonom behövs.

Målsättning

Projektets övergripande mål är
- Att med kompetensutveckling, samverkan och med konkreta insatser minska utanförskap och förhindra bidragsberoende.
- Att hitta nya metoder som ökar möjligheterna till sysselsättning för fler.
- Att de kunskaper projektet samlat på sig leder till strukturförändringar i samarbetet mellan kommunerna, dess förvaltningar och näringslivet.
- Att kommunerna och näringslivet står bättre rustade med arbetskraft inför kommande pensionsavgångar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att beakta kravet på de fyra integrerade delarna som ligger till grund för tillgänglighet, d v s Fysisk tillgänglighet, Bemötande, Informativ och Kommunikativ tillgänglighet. Det gäller att under mobiliseringsfasen fånga upp de problemområden som finns. Om vi ska kunna ta tillvara den arbetskraft som finns och matcha den med näringslivets och den offentliga sektorns behov behöver tillgängligheten ses över vad gäller lokaler, teknik och kommunikationsteknik. Utbildningsprogram och broschyrer behöver anpassas och förhållningssätt och bemötande lyftas och diskuteras. Tillgänglighetsfrågorna kommer vi att ha med oss under hela projektet på olika sätt.
Då projektet utgår ifrån att finna sysselsättning utifrån individens förutsättningar så blir det av yttersta vikt att det i den individuella kompetensanalysen framgår om personen har behov av anpassning. Personernas behov kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att finna olika lösningar för anpassning därför är det svårt att uppge vad som exakt behöver göras. Projektdeltagarna kan behöva olika hjälpmedel under projekttiden vilket kommer att beaktas i det fortsatta projektarbetet.

Projektet kommer att använda sig av Processtöd Tillgänglighet för att få stöd och tips på olika lösningar. De medverkande aktörerna ska uppmärksammas på hur mycket användbart informationsmaterial det finns att hämta på ”Handisams” hemsida. När man får kunskap om vilka hjälpmedel som finns, och hur man ställer krav, kommer detta att kunna underlätta för verksamheter, även efter projektet, att anställa personer med olika funktionsnedsättningar.
Under mobiliseringsfasen kommer vi med hjälp av processtöd genomföra kompetensutveckling för nyckelpersoner i projektet. Kunskaper som behövs vid framtagandet av den individuella kompetens- och åtgärdsplanen och framtagande av en konkret plan för tillgänglighet.
Tillgänglighetsaspekten ska ingå som ett krav vid varje upphandling. Handisams checklista utgör grunden i förfrågningsunderlaget.

Medfinansiärer

 • Hedemora kommun socialförvaltningen
 • Omsorgsförvaltningen
 • SKOLKANSLI AV CENTRALEN OCH BA

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Avesta
 • Försäkringskassan Borlänge
 • Hedemora kommun socialförvaltningen
 • Nedansiljans samordningsförbund
 • Region Dalarna
 • Södra Dalarnas Samordningsförbund

Kommun

 • Avesta
 • Gagnef
 • Hedemora
 • Leksand
 • Rättvik