Logotyp på utskrifter

PUB Praktisk Utredning och Bedömning - Genomförande

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKomvux
KontaktpersonStefan Sonefors
E-poststefan.sonefors@bollnas.se
Telefonnummer0278-25645
Beviljat ESF-stöd3 308 132 kr
Total projektbudget8 575 794 kr
Projektperiod2009-03-01 till 2012-02-28
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

PUB, Praktisk Utredning och Bedömning, syftar till att pröva en modell för att ungdomar snabbare ska integreras på arbetsmarknaden.
PUB är ett verktyg som hjälper myndigheterna att utreda varför personer i nuläget inte är anställningsbara och vad som behöver kompletteras för att de ska bli det.

Bakgrund

Förprojekteringen har pågått under perioden 2008-05-01 till och med 2008-08-31, i projektform. Efter detta har vissa kompletteringar och ett ytterligare förankringsarbete ägt rum.
I förprojekteringen har de samverkande parterna Arbetsmarknadsenheten och Socialförvaltningen inom Bollnäs kommun samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utrett förutsättningarna för ett större arbetsmarknadsprojekt. Parterna var innan de ansökte om förprojekteringsmedel ense om en problembild som handlar om att det åtgärdsbatteri som vi för närvarande har tillgång till inte är tillräckligt för att kunna svara på frågor som handlar om varför personer, trots upprepade åtgärdsinsatser, inte kommer vidare till ett arbete eller till vidare studier, som i förlängningen kan leda till arbete.
Under förprojekteringen har stor vikt lagts vid att diskutera vilka insatser som idag saknas. Vidare har studiebesök gjorts och dokumentation av tidigare program och insatser gåtts igenom.
Den mesta tiden av förprojekteringen har ägnats åt att försöka skissera den modell som vi i och med detta projekt vill pröva att genomföra i större skala.
En rapport som beskriver genomförandet bifogas denna ansökan.
Några viktiga slutsatser som framkommit under förprojekteringen:
1. Det finns ett stort behov av en tjänst som i fortsättningen kommer att kallas PUB, Praktisk Utredning och Bedömning.
2. Behovet av PUB är gemensamt. Samtliga ingående parter har grupper av deltagare som är i behov av detta även om behovet kan variera över tid.
3. De träningsplatser som finns idag (exempelvis inom kommunens arbetsmarknadsenhet) är inte tillräckliga för att utreda, bedöma och föreslå vidare insatser för individen.
4. Det behövs i stället, eller rättare sagt som komplement, arbetsträningsträningsplatser som är av utredande och bedömande karaktär.
5. Till PUB behöver särskild expertis knytas. Det kan handla om till exempel: studie-/arbetsvägledare, arbetspsykolog, arbetsterapeut, läkare, psykiater och sjukgymnast.
6. Eftersom det i ett inledningsskede kan innebära merkostnader är det motiverat att genomföra PUB som ett projekt.
7. Vi vill pröva den modell som skisserats i rapporten (medföljer som bilaga till denna ansökan) ovan med målet att skapa en hållbar metod för praktisk utredning och bedömning.
8. Efter att ha inventerat behovet i kommunen anser vi att projektet ska prövas på målgruppen unga arbetslösa personer, unga som befinner sig i övergången mellan studier och arbetsliv och eller har bistånd enligt socialtjänstlagen. (Deltagare även från Ovanåker kan ingå eftersom arbetsförmedlingen spänner över dessa två kommuner. Försäkringskassans deltagare kan komma från hela landskapet. Se i övrigt särskild förklaring i denna ansökan). Begreppet unga arbetslösa personer är tänjbart. I det fall våra insatser SKULLE KUNNA inbegripa personer upp till exempelvis 30 år vill vi gärna pröva det, men det kommer i så fall endast att ske efter förhandling med ESF-rådet.
9. När PUB-metoden har prövats, dokumenterats och utvärderats bör den kunna anpassas till andra av ESF-programmets målgrupper.
10. Samverkande parter, bakom denna rapport, kommer att lämna in en ansökan till ESF-rådet, programområde 2, till den 30 september 2008.
11. Genomförandedelen bör omfatta 36 månader för att vi ska hinna rigga, pröva, genomföra, utvärdera och dokumentera modellen på ett sådant sätt att den därefter kan ingå i ordinarie verksamhet.
12. Lärande och Arbete, Arbetsmarknadsenheten, är den part som ska vara projektägare.

Syfte

Syftet med projektet är att i praktiken tillämpa den modell som har skisserats under förprojekteringen.
Ett antal personer ur målgruppen ska genomgå de olika stegen i PUB samtidigt som vi, som arbetar inom de berörda myndigheterna, prövar hur teorin överensstämmer med verkligheten.
För att kunna, dels pröva, dokumentera, följa upp och utvärdera projektet och dels hinna justera delar av innehållet i ett ständigt pågående utvecklings- och förbättringsarbete bör projektet ha en större omfattning.

Med större omfattning menar vi en tidsrymd på tre år och ett deltagarantal motsvarande cirka 168 personer.
Kopplingar till några av de slutsatser som gjorts under avsnittet Behov och problem:

1. Det finns ett stort behov PUB - vår analys har visat på att insatser av denna karaktär behövs för målgrupper med komplex problematik, där vi idag inte hittar framkomliga vägar. I projektet ska detta prövas och tillämpas ur olika aspekter.

2. Behovet av PUB är gemensamt. Samtidigt som arbetslösa unga personer får möjligheter att komma in på arbetsmarknaden fördjupas och utvecklas samverkan mellan intressenterna. Detta kan och bör innebära samhälleliga vinster då vägen från passivitet och bidragsberoende till aktivitet och arbete väsentligt kan förkortas.

3. De träningsplatser som finns idag är inte tillräckliga för att utreda, bedöma och föreslå vidare insatser för individen. Ofta tenderar platserna att bli tillfälliga sysslesättningsåtgärder i stället för språngbrädor till utveckling för individen. I projektet vill och kommer vi att vi vidareutveckla de platser vi har idag, komplettera dem med andra (inom till exempel ideella och privata sektorn) och se i vilken mån vi kan tillskapa nya typer av PUB-platser. En PUB-plats ska naturligtvis inte ses som ett slutresultat för individen utan är ett medel att komma vidare till arbete.

5. Till PUB behöver särskild expertis knytas. En viktig slutsats är att dagens resurser inte är tillräckliga. Vilka kostnader, respektive vinster innebär det att kunna knyta denna expertis till projektet? Hur kan vi gemensamt nyttja resurserna och vad innebär de för ett snabbare inträde på arbetsmarknaden? Dessa frågor kommer att få sitt svar under projekttiden samtidigt som individerna gynnas.

7. Vi vill pröva den modell som skisserats i rapporten ovan med syftet att skapa en långsiktigt hållbar metod. Ett av huvudsyftena med projektet är att sjösätta en modell som vi kan fortsätta att arbeta med även efter projektets slut. Detta kan särskilt lyftas fram då Regeringen just nu öppnar upp för ett närmare samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommuner som sammanfattas i begreppet "En dörr in".

8. Efter att ha inventerat behovet i kommunen är vår slutsats att projektet ska prövas på målgruppen unga arbetslösa. Ett av syftena med projektet är att kraftsamla inför den ökade ungdomsarbetslöshet som befaras just nu. Målgruppen har redan idag svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden och utan kraftfulla insatser kommer antalet ungdomar utanför arbetsmarknaden att öka radikalt.

9. Metoden bör dock passa lika bra på andra av ESF-programmets målgrupper. I projektet kommer vi att tillämpa metoden på arbetslösa ungdomar. Syftet är dock att vi i framtiden ska kunna använda den för flera grupper.

Målsättning

Sammanlagt 168 personer kommer att genomgå PUB. Beräkningen är gjord utifrån uppskattningen att det ständigt finns 20 platser tillgängliga i någon av PUB: s tre faser vilket är den kapacitet som vi kommit fram till under förprojekteringsfasen. Genomsnittstiden per placering i PUB beräknas till fyra månader. Så snart en plats blir ledig anvisas en ny deltagare. Vi vill dock poängtera att insatsen i PUB ska vara helt individualiserad utifrån deltagarens behov. (Vi ska emellertid vara extra uppmärksamma på risken med inlåsningseffekter).

Samtliga deltagare som anvisas till PUB ska ha en dokumenterad frågeställning från den anvisande myndigheten innan han/hon börjar i projektet.

90 % (145 personer) av deltagarna ska ha en kvalitativ individuell handlingsplan senast efter två veckor i projektet. Handlingsplanen ska uppdateras kontinuerligt under projekttiden.

90 % (145 personer) av deltagarna ska vid slutet av PUB-placeringen ha en utredning/bedömning som handläggaren på den anvisande myndigheten efterfrågat, i enlighet med den frågeställning som gjorts.

Minst 30 % (50 personer) av deltagarna ska senast tre månader efter avslutad projektperiod vara i arbete eller heltidsstudier.

En färdig manual för PUB-modellen, med anpassningar till respektive myndighet, ska vara utarbetad senast efter halva projekttiden. (2010-06-30).

Samverkan mellan de ingående parterna ska utvecklas och leda till en väl fungerande arbetsgrupp som följer projektet på nära håll och gemensamt med projektledaren utvecklar verksamheten.

Fungerande manualer för utredning och bedömning ska utarbetas och dokumenteras för respektive PUB-plats så det exakt framgår vilka parametrar som kan bedömas och utredas på just den platsen.

Erfarenheter från liknande insatser i andra EU-länder ska dryftas i den transnationella delen av projektet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I våra respektive uppdrag är tillgänglighet på ett sätt en självklarhet. Policydokument, riktlinjer och rutiner anser vi vara självklara att implementera, följa och följa upp. Dock måste vi återkommande se till att vi verkligen lever upp till våra föresättningar.
Under förprojekteringen har vi bland annat diskuterat lokaler för det kommande projektet likväl som förhållningssätt och möjligheter för alla att ta till sig exempelvis information.

Fysisk tillgänglighet. Vi planerar för närvarande hur det så kallade PUB-huset ska utformas. I dessa lokaler sker den inledande verksamheten och det blir en fast punkt för projektpersonalen och de deltagare som väntar på att gå vidare till fas 2. Återkommande samlingar kommer att ske här. Under beredningen av vår projektansökan kommer vi att anpassa de lokaler vi har tänkt oss för projektet. Vi har därmed möjlighet att påverka den fysiska tillgängligheten enligt de normer som är gällande för offentliga lokaler.
Övriga PUB-platser ska så långt möjligt anpassas för de deltagare som omfattas av vårt projekt.

Tillgänglig verksamhet. Genom att vi bygger upp en helt ny verksamhet som verkligen ska uppmärksamma behoven hos den tänkta målgruppen finns tankarna på bemötande, respekt och förståelse naturligt med i planeringsprocessen. Genom den samverkan som finns med specialkompetenser hos till exempel Försäkringskassans eller Socialförvaltningens olika handläggare får vi kunskaper som tas till vara då vi riggar organisationen för projektet.
I den gemensamma utbildning som kommande projektmedarbetare ska genomgå kommer bland annat tillgänglighet att vara ett viktigt tema, liksom exempelvis jämställdhet.

Tillgänglig information och kommunikation. Detta område finns med under förberedelsearbetet inför projektstart. Kunskapsmässigt kommer vi att kontakta Höghammar Skolan, en av landets största gymnasiesärskolor, som finns i Bollnäs för att ta del av och lära oss mer av hur vi åstadkommer en så bra verksamhet som möjligt. (Här finns gedigen kompetens inom tillgänglighetsområdet.) Vår ambition är att kunna leva upp till det policydokument som ESF-rådet hänvisar till och vi är beredda att arbeta med tillgänglighet som ett kunskapsområde på samma sätt som vi gjort, och gör, med jämställdhet.

Jämställdhetsintegrering

De demografiska aspekterna, som den pågående utflyttningen, speciellt av ungdomar och unga flickor innebär, blir ett ämne som återkommande kommer att belysas och diskuteras under projekttiden. Vi avser i projektet att genom det helt individuella arbetssättet som består av mycket stöd och coachnings- och uppföljningssamtal försöka förmå deltagarna att inse att det finns möjligheter till arbete och framtidstro även här i länet. Detta kan i praktiken innebära att unga kvinnor tränar självförtroende i högre grad och att våra insatser mot unga män handlar om att motivera till att fortsätta eller vidareuppta avbrutna studier. I projektgruppen kommer vi att återkommande diskutera vårt angrepps- och förhållningssätt till deltagarna så att var och en möts med respekt och lyhördhet.

Den könsuppdelade arbetsmarknaden är ett allvarligt problem för vår region som framkommit i vår SWOT-analys. I coachsamtal, vägledning med flera aktiviteter kommer vi att visa på den rådande situationen (rådande mönster) och uppmuntra deltagarna till att tänka i nya banor. Kvalificerad och jämställd vägledning blir här en nyckelfaktor. Genom de träningsarbetsplatser (PUB-platser) som står till förfogande kommer vi att inspirera och motivera deltagare till att pröva något som de kanske inte skulle ha tänkt på tidigare. Vi kommer också att pröva PUB-platserna så att risken för traditionellt, stereotypt tänkande minskar.

Många unga personer, och därav många unga flickor, mår enligt vår analys dåligt, känner en ångest och oro och är i behov av stöd på olika sätt. Vår tanke är att vid behov kunna upphandla expertis, till exempel psykologstöd eller liknande för att kunna stödja dessa projektdeltagare. (PUB ska inte vara en ny läkarmottagning, men våra slutsatser av förstudien visar att det i vissa fall måste tillkomma några ytterligare resurser för att de tänkta deltagarna ska komma vidare mot arbetsmarknaden i stället för att hamna i utanförskap.

Bland styrkorna i vår analys har vi pekat på tidigare utbildningssatsningar bland personalen i våra respektive verksamheter. Vi anser att denna gemensamma grundinställning kan bli en framgångsfaktor i projektet. Vi avser även att sätta samman ett projektteam som självt blir en bra förebild för jämställdhet. Sammansättningen av personalen i projektet kommer att påverkas av vår gemensamma grundsyn.

Transnationellt samarbete

I projektgenomförandet kommer vi att lägga in en transnationell del. Det svarar mot en möjlighet som lyfts fram i den Regionala ESF-planen för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013, sidan 21. Transnationellt samarbete för att vidga perspektiven och få nya impulser.

För de målgrupper som PUB handlar om är omvärldsbilden ofta relativt begränsad. I vår SWOT-analys avseende jämställdhet är en av hotbilderna att många unga flyttar från länet. För dem som blir kvar är det viktigt att vi kan påvisa medlemskapet i EU som en möjlighet för unga människor att utveckla sig och sina talanger. Vi har i Bollnäs kommun flera exempel på vad det inneburit för unga människor att ta klivet ut i världen utanför Hälsingland. (Det senaste handlade om ungdomar på gymnasiets Omvårdnadsprogram som genomförde delar av sin arbetsplatsförlagda praktik i andra länder. Dessa ungdomar hade vuxit betydligt efter avklarad praktik utomlands.)
Den transnationella delen kommer i första hand att handla om att undersöka förutsättningarna för andra projekt eller program där även dessa målgrupper skulle kunna delta. Vi ska i PUB knyta kontakter som vi kan använda i senare skede för att ansöka om medel från till exempel Leonardo da Vinci-programmet eller en eventuell ESF-utlysning där det handlar om att underlätta unga personers mobilitet inom EU.

Den andra aspekten på transnationalitet gäller metodutveckling, spridning av vår projektidé och nätverkande på europeisk nivå. Ungdomars utanförskap är ett problem som inte bara finns hos oss. Därför blir det ett absolut mervärde för projektet att diskutera problemet med personer utanför vår region. Det kommer att leda till att den europeiska dimensionen i vårt projekt och i våra respektive verksamheter fördjupas.

De två aspekterna som beskrivits ovan är således de som vi söker ekonomiskt stöd för att genomföra. I nuläget handlar den transnationella delen om att några av projektets nyckelpersoner kommer att besöka några partners i andra EU-länder. Nyckelpersoner i detta fall betyder projektledaren, någon ur styrgruppen och någon eller några ur projektpersonalen.
I ett senare, separat projekt, som nämnts ovan, kan deltagarna komma i fråga för utbyten eller praktik utomlands.

Vi vill i detta skede inte binda fast oss exakt för vilka partners vi kommer att besöka. Några tankar omkring lämpliga partners eller partnerregioner har vi emellertid redan börjat fundera på.
I Skottland, på Angus College, pågår projektet Skills Zone med mycket goda resultat för unga människor som lever i utanförskap. Regionen liknar till viss del vår, med utflyttning och hög ungdomsarbetslöshet. Kontakter pågår. Det kan dock tänkas att vi kommer att fortsätta kontakterna inom ett Leonardo da Vinci-projekt. Om så blir fallet söker vi inte samarbete inom ESF. I tid för starten av PUB kommer vi att veta hur kontakten har utvecklats.

Ett annat spår som vi kommer att utforska är våra tidigare kontakter, framför allt i arbetsmarknadsfrågor, med delstaten Brandenburg i Tyskland. Upparbetade kontakter finns med det delstatliga ministeriet för arbete, sociala frågor och jämställdhet samt med LASA (Landesagentur für Struktur und Arbeit), som finansierar olika projekt. Vi har även en relation till ESFs kontaktperson i Brandenburg.

Några av Bollnäs vänorter, farmför allt Ogre i Lettland, skulle kunna vara en tänkbara partners att kontakta.

Genom ESF-chefen i Norra Mellansverige, Karin Gellin, kom vi förra året i kontakt med Malopolskaregionen, nära Krakow, i Polen. De gjorde ett omfattande studiebesök i Bollnäs förra hösten, med Lärande och Arbete som värd. Även här finns förhoppningar om ett fortsatt samarbete.

Slutligen är vi nyfikna på att delta i eventuellt forum där projekt från hela EU kan mötas, något motsvarande Employment Week i Bryssel. Kostnaderna för deltagande där brukar dock vara onödigt stora varför en eventuell bevakning, inte aktivt deltagande, kan bli aktuellt. Det kan ju också hända att liknande konferenser kommer att anordnas för till exempel ungdomsarbetslöshet.

Vi tänker oss att tre nyckelpersoner får delta per år till en maximal kostnad av 10 000 kr per styck, alternativt fyra personer och 8 000 kr per styck. Det hela kommer att bero på reskostnaderna till det land vi väljer att besöka.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Bollnäs
  • Bollnäs kommun Arbetsmarknadskontoret Lärande och Arbete
  • Bollnäs kommun Socialförvaltningen
  • Försäkringskassan Bollnäs

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Bollnäs
  • Bollnäs kommun Arbetsmarknadskontoret Lärande och Arbete
  • Bollnäs kommun Socialförvaltningen
  • Försäkringskassan Bollnäs

Kommun

  • Bollnäs
  • Ovanåker