Logotyp på utskrifter

Omsorgen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMunkfors kommunkontor
KontaktpersonFelicia Weinberg
E-postfewe@spray.se
Telefonnummer0563-541209
Beviljat ESF-stöd116 170 kr
Total projektbudget116 170 kr
Projektperiod2009-08-03 till 2009-12-18
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Analysera omställningsbehovet inom avdelningarna LSS, individ- och familjeomsorg, psykiatri. Inventera brfintlig formell-, informell- och specialkompetens. Kartlägg befintlig verksamhet, tillgångar och brister samt brskriva behov av utveckling.Framta fram individuella kompetensutveckilngsplaner.

Bakgrund

Samhällets krav har ökat och det är lätt att hamna i utanförskapet. Vi ser ett ständigt växande behov av stöd, bl a till en relativt ny kundgrupp: personer som har svårigheter att fungera i ett socialt samspel med andra. Det handlar ofta om unga eller unga vuxna. I den här gruppen är det vanligt med beteendeproblem som ex. hot och våld. Vår personal ställs ofta inför antisociala beteende, attityder och värderingar. Integritet och självbestämmande kontra försummelse och kränkning är avvägande som personalen dagligen gör. Omvårdnaden ska ges på ett sånt sätt att den stärker den enskilt tilltro till sin egen förmåga. Verksamhet går från att tidigare ha varit en traditionell omsorgsverksamhet där individe, d. v. s. klienten fått anpassa sig till ett befintligt utbud, till att idag vara en flexibel, kunskapsbaserad och individuell anpassad omsorg som kan möta nya målgruppers behov. Vi behöver ge medarbetare nödvändiga redskap för att klara denna omställning. vi behöver ex. hitta nya metoder och verktyg för att kunna jobba med och försöka förändra antisociala beteende, attityder och värderingar hos vårdtagarna. Det är viktigt att öka kompetensen hos personalen för att våra kunder ska få rätt bemötande. Hur bemötande vi t. ex aggressivt beteende på bästa sätt? Samtidigt måste vi alltid se utifrån brukarperspektivet och vi måste ge personal verktyg att stärka den enskildes förmåga att leva det liv han/hon själv väljer.

SVAR på förtydliganden ang mervärde: Deltagandet i projektet ger mervärde till samtliga medarbetare i projektet som nu får en möjlighet att på ordinarie arbetstid samlas och utveckla sin egen arbetsplats samt sin egen kompetenspåfyllnad som i den ordinarie rullande verksamheten inte varit möjlig. Givetsvis blir det en kostnad för vikarier men det överväger att varje medarbetare får stöd för sin egen kompetensutveckling.

Syfte

Ge medarbetarna nödvändiga redskap för att klara omställningen att gå från en traditionell omsorgsverksamhet där individerna får anpassa sig till befintligt utbud till en flexibelt, kunskapsbaserad och individuellt anpassad omsorg som kan möta nya målgruppers behov.

Målsättning

Analys över omställningsbehovet: Inventera befintlig formell och informell kompetens samt fånga upp specialkompetens. Vi behöver synliggöra behov, tillgångar och brister genom att kartlägga befintlig verksamhet och beskriva behov av utveckling. Med ovanstående inventering som grund skall man utforma individeullt anpassade kompetensutvecklingsplaner för samtliga anställda, detta för att kunna möta upp till de nya behov som uppstår p g a den omställning som organisationen/verksamheten står inför.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kurslokaler, arbetsmaterial och arbetssätt kommer att anpassas för att underlätta för den enskilda medarbetaren att delta fullt ut i projektarbetet.

Kommun

  • Munkfors