Logotyp på utskrifter

Ökad kunskap för bättre omvårdnad

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVård och gruppbostäder
KontaktpersonPer Morelius
E-postper.morelius@borlange.se
Telefonnummer0243 739 35
Beviljat ESF-stöd208 032 kr
Total projektbudget208 032 kr
Projektperiod2008-11-03 till 2009-05-01
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

För att kunna veta behovet av nödvändig kompetensutveckling så inventeras personalens befintliga kompetens och jämförs med den kompetens som krävs i visionen för borlänges äldreomsorg 2020.

Bakgrund

Inom äldreomsorgen i Borlänge kommun arbetar företrädelsevis kvinnor med låg utbildning. I SKLs "Öppna jämförelser Äldreomsorg" finns att läsa. Borlänge ligger bland de 25% kommuner med lägsta andelen undersköterskor och vårdbiträden med omvårdnadsutbildning.
I Borlänge har 57% av de anställda omvårdnadsutbildning och får rangordningen 248 av Sveriges 290 kommuner.

När det gäller personalomsättningen så ligger Borlänge bland de 25% kommuner med lägst personalomsättning. 3.8% av de anställda slutar sin anställning. Med denna personalomsättning har vi rangordningen 21 av Sveriges alla kommuner.

Sammantaget dessa två statistikuppgifter kan man befara att Borlänges låga utbildningsnivå bland äldreomsorgspersonalen kommer att bestå om inget görs beträffande kompetensutveckling.

Några andra fakta hämtade från "Arbetslivsfakta nr 1-2007". Källa SCB 2005.
Gäller kvinnor i de största yrkesgrupperna. Siffror i %.
Lyft Våld Buller
Vård- o omsorgspersonal 29.0 38.6 15.4
Försäljare, detaljhanel 14.5 13.5 9.9
Kontorspersonal, övrig 0.6 3.7 3.5
Förskollärare, fritidspedagog 17.7 13.7 59.0
Grundskollärare 0.4 24.3 31.9

Lyft. Måste varje dag flera gånger lyfta 15 kg eller mer
Våld. Har varit utsatt för våld eller hot om våld de senaste 12 månaderna.
Buller. Utsatt för buller som gör det svårt att tala i normal samtalston minst fjärdedel av tiden

Av detta kan man utläsa att vård- och omsorgspersonal är utsatta för stor påfrestning av arbetsmiljörelaterade faktorer.
En viktig komponent för att klara arbetsmiljöpåfrestningar och orka förändra sin situation är kunskap.

Förutom ovan beskrivna problem och aktuell situation, så ställs kravet på vård- och omsorgspersonal att kunna ta till sig och förändra sitt arbetssätt utifrån forskningsresultat rörande äldres sjukdomar och omsorgsbehov.

För att klar ovan krävs det att all vård- och omsorgspersonal har tillräckliga baskunskaper inom vård- och omsorg och arbetsmiljö.

I Borlänge kommun finns idag ett äldreboende som drivs på intraprenad. En trolig del i den vision som ska tas fram är att erbjuda personalen att komma med förslag på alternativa driftsformer. I sådant fall behövs kompetenser hos personalen som inte finns att få inom omsorgsprogrammet.

Syfte

Det finns tre syften med projektet.

1. Att kunna kartlägga personalens utbildningsnivå, önskemål om kompetensutveckling samt om det är möjligt att validera redan erövrade kunskaper inom omvårdnadsprogrammet.

2. Att personalens syn på den framtida äldreomsorgen ges till utredningsgruppen för beredning.

3. Att med med kartläggningen som grund utforma en kompetensutvecklingsplan så att alla ges lämpliga basfärdigheter för att kunna förändra sin egen situation, ta till sig av nya rön och omvandla dessa till praktisk handling i arbetet samt utifrån sin kunskap inom arbetsområdet kunna påverka chefer och politiker.

Målsättning

Efter genomförd förprojektering har alla anställda en individuell kompetensanalys och kompetensutvecklingsplan.
Dessa utvecklingsplaner är kopplade till verksamheternas framtida behov av kompetens.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Eftersom arbetet kommer att genomföras på arbetsplatserna som är anpassade för personer med funktionshinder så upplever vi framkomligheten för funktionshindrade som godkänd.

Det finns inga kända funktionshinder bland de anställda som skulle äventyra ett deltagande. Om det mot förmodan skulle finnas hörsel- eller synnedsättningar som gör det svårt att kunna delta får detta beaktas i sammansättningen av arbetsgrupperna och vid behov ta till lämpliga hjälpmedel.

Deltagande aktörer

  • Tunagården
  • Åkershem

Kommun

  • Borlänge