Logotyp på utskrifter

Nytt val nya möjligheter 2

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsförmedlingen I Arvika
KontaktpersonOlle Hyensjö
E-postolle.hyensjo@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-4864045
Beviljat ESF-stöd88 443 kr
Total projektbudget121 425 kr
Projektperiod2010-01-04 till 2010-05-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Genom gruppaktivitet, enskilda samtal och referensgrupper kartlägger vi behovet av attityd förändring bland sökanden med långa inskrivningstider. Syftet är att ge stöd till arbetssökanden att ta befäl över sin egen situation, se lösningar och tar ett första steg närmare arbetsmarknaden

Bakgrund

Problem: Arbetssökande med långa inskrivningstider befinner sig redan i utanförskapet och ännu fler riskerar att hamna där, då det saknas drivkraft att ta befäl över sin egen situation.
Idag finns det många arbetssökande som trots den höga konjunkturen de senaste åren inte fått något arbete och bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden. I den rådande lågkonjunkturen och även när konjunkturen vänder kommer dessa personer att stå ännu längre ifrån arbetsmarknaden än tidigare. De arbetssökanden ser ofta själva att det finns ett problem men saknar bl.a. motivation och självförtroende, vilket vi tror bidrar till en ökad passivitet och således begränsar benägenheten att se lösningar. Vedertagna fördomar styr framtidssynen och för att försvara sin position fokuserar många arbetssökande på hinder och begränsningar.
För att komma ur utanförskapet och vidare i processen mot en varaktig försörjning måste vi klargöra vilka hinder och begränsningar de arbetssökanden upplever sig ha. Först därefter kan man klargöra de insatser och stöd som behövs för att undanröja dessa hinder och begränsningar och istället fokusera på individuella lösningar.

Arbetet för att identifiera vari utanförskapets problematik faktiskt finns är båda resurs- och tidskrävande. Vår målsättning är att trots att vi vet att det handlar om ett stort antal arbetssökande i målgruppen vill vi arbeta närmare och mer intensivt med en mindre grupp för att analysera problemet. Anledningen till att vi väljer denna metod är att få fram ett mer pålitligt resultat och därmed finna en hållbar och långsiktig strategi.

Syfte

Vad ska lösas: Projektet ska genom olika insatser klargöra och påverka attityder hos målgruppen och även hos arbetsgivare. Vilket kan för individen leda fram till validerings och kompetenshöjande insatser. Insatserna i förstudien är tänkt att vara av förberedande karaktär utifrån till individens egna förutsättningar och behov, sådana insatser kräver flexibilitet och en samverkan mellan olika aktörer.
Nya möjligheter: Ambitionen är att skapa möjligheter för målgruppen att med stöd av specialister, representanter från utbildningsväsendet och representanter från näringsliv inse sin egen förmåga och möjlighet att ta kontroll över sin situation. Samtidigt som vi försöker påverkar framtidstron finns det genom direkt kontakt med samverkanspartners möjlighet att lägga upp en konkret plan för hur individen kan komma närmare sin egen lösning och närmare arbetsmarknaden. En mycket viktig aspekt här är att med stöd av samverkanspartners vägleda sökande med tanke på kommande behov på arbetsmarknaden. Tänkbara aktiviteter kan vara diskussionsforum med samverkanspartners, djupintervjuer med stöd av Arbetsförmedlingens egna arbetspsykologer eller arbetsterapeuter och även studiecirklar.

Målsättning

Målsättningen med förprojektering är att behovsinventera målgruppen och fånga upp behovet av attityd förändring för att komma vidare i processen mot en långsiktig lösning. Denna inventering ska sedan ligga till grund för innehållet i ett genomförande projekt. Utifrån den behovsinventeringen är meningen att vi skapar kontakt med eventuella samverkanspartners och presentera våra idéer. Här har vi en målsättning att engagera minst 2 utbildningsanordnare inom varje arbetsmarknadsområde samt minst två kontakter från näringslivet som ska kunna fungera som mentorer. Det är också målsättning att inventera vilka andra samverkanspartners vi behöver engagera framförallt med tanke på diskussionsforum och insatser från specialister.
Vi förväntar oss att vårt arbete i förprojekteringen ska skapa ett ökat engagemang bland deltagande arbetssökande så till vida att processen påbörjas för att de ska inse den egna förmågan och med egn drivkraft formulera aktiviteter mot genomförbara lösningar.
Som vi beskriver så omfattas ett begränsat antal arbetssökanden i behovsinventering i förstudien. Vi kommer att använda resultaten i förankringsprocessen av metoden och arbetssättet i vår organisation och hos samverkanspartners. Syftet är att skapa intresse för ett genomförande projekt som blir betydligt mer omfattande när det gäller geografiskt område och antal deltagare.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingens lokaler är anpassade för funktionshindrade. Vi anpassar materialet till eventuella sökande med läs eller skriv svårigheter. Just den frågan är av särskild vikt eftersom vi tror att några arbetssökande gömmer sig bakom och försöka kompensera för osynliga funktionshinder. Det är alltså möjligt att arbetssökande lyfter fram andra hinder än det verkliga problemet för att försvara sig. I den frågan tänker vi använda stöd av våra specialister (arbetspsykologer och arbetsterapeuter) från avdelningen rehabilitering till arbete och i förprojekteringen ska vi även identifiera andra tänkbara samverkanspartners vi kan använda i ett genomförande projekt.

FÖRTYDLIGANDE 090922:
Under förprojekteringen kommer all möten med arbetssökanden att ske i Arbetsförmedlingens lokaler. Lokalerna är anpassade utifrån tillgänglighetskraven som ställs på myndigheten. Aktiviteter i förprojektering för sökandens handlar om möten, diskussioner och enkät. I de fall en arbetssökande behöver stöd för att tillgodogöra sig eller delta i en aktivitet har vi förutsättningar inom den egna verksamheten eller upphandlade tjänster att tillgodose behovet. När det gäller att ta del av skriftligt material eller lämna svar kommer vi att säkerställa att stöd finns tillgänglig vid behov. I de flesta fallen känner Arbetsförmedlingens handläggare till om något särskilt stöd behövs så detta kan anordnas i förväg så att processen löper på et smidigt sätt. Samma gäller samverkanspartners som kommer att behöva tillgång till Arbetsförmedlingens lokaler.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen AMO Torsby
  • Arbetsförmedlingen I Arvika
  • Arbetsförmedlingen Karlstad
  • Avdelningen rehabilitering till arbete

Kommun

  • Arvika
  • Eda
  • Karlstad
  • Kil
  • Sunne
  • Torsby