Logotyp på utskrifter

Nätverk och kompetensförsörjning genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareDem Network AB
KontaktpersonUlf Jakobsson
E-postulf@demnetwork.se
Telefonnummer0702-881297
Beviljat ESF-stöd263 506 kr
Total projektbudget263 506 kr
Projektperiod2009-07-15 till 2010-09-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Företag i Dalarna har analyserat vilket kompetensbehov de har för att möta förändringar på markanden. Projektet kommer att tillgodose deras behov.

Bakgrund

Projektet är ett samverkansprojekt och involverar företag med färre än 10 anställda. De flesta är enmansföretag. Samtliga företag har genomfört förprojekteringen, både ledning och medarbetare har varit delaktiga i kartläggningen av deras kompetensbehov. Nätverksträffar och enskild kontakt med projektledare har genomförts under förprojekteringen.

Under förprojekteringen användes materialet SKL: s - Att göra ett bra jobb- i en analysprocess där målet var att synliggöra deltagarnas kompetensbehov. Deltagarna upplever att materialet är bra. Det har gett dem ett strategiskt arbetssätt för att i framtiden göra kompetensbehovsanalyser. De uttrycker att de ytterligare kommer kompetensutveckla sitt företag i framtiden. Företagen visar en vilja för att bygga en lärande organisation. Innovativa nya kunskaper och erfarenheter har förvärvats. Företagen har uppmärksammat ett nytt behovsmönster av kompetensutveckling.

Företagen beskriver betydelsen av att få vara delaktig i en analyserande process. De framtida riktlinjerna för företagen har tydliggjorts och de utrycker att de ökat sin förståelse för vikten av kompetensutveckling. Förprojekteringen har gett en möjlighet att fördjupa sig i sitt företag och gå djupare in på strategier för att möta framtiden. Man upplever lärandeprocessen som värdefull vilket skapar bättre relation till sitt företag. Många uttrycker att de har lärt sig nytt om sitt företag. Flera uttrycker att SWOT-analys är ett för dem nytt och bra hjälpmedel. Några av företagen kommer att generationsväxla i framtiden, alla har varit delaktiga i analysen och kartläggning av kompetensbehov vilket underlättar skiftet.

Många uttrycker att nätverksträffarna har varit utvecklande för företaget. Det framkom att flera av företagen hade ett stort behov av att samverka med andra företag och många diskussioner hölls kring hur ett nätverk skulle kunna se ut. Allt från ett organiserat officiellt nätverk med start av förening till ett mer inofficiellt nätverk där telefonnummer byts och ett uttalat löfte om att kunna ta kontakt när stöd behövs. Tillslut bestämdes att det inte skulle startas något officiellt nätverk nu, men att det skulle fortsätta diskuteras vid ett prioriterat genomförandeprojekt.

Projektdeltagarna uttrycker dock att de ändå har haft nytta av nätverket under projektets gång samt att de kommer att nyttja nätverket även efter projektets slut, vare sig det är formaliserat eller inte. Det framkom också vid flera tillfällen ett kompetensbehov av kommunikation, både som säljkurs men även i nätverkande. Detta för att bättre kunna skapa affärer och relationer med samverkanspartners. Hindret för ökad samverkan är oftast ekonomisk, då de flesta enmansföretag saknar utrymme i budget utanför den dagliga verksamheten. Därför kommer det att sökas en gemensam kurs i den här genomförandeansökan för att tillgodose behovet.

Företagen anser sig ha ökat sin medvetenhet kring jämställdhetsintegrering de kan ändå inte se att det har haft någon större inverkan på deras arbete. De tror dock att ännu mer kunskap kan utveckla deras syn på nyttan med jämställdhetsintegrering för företagets utvidgning och utveckling. Det finns ett intresse för att fördjupa sina kunskaper genom kurs/föreläsning och vi kommer att söka medel från ESF-rådet i den här Genomförandeansökan.

Utvärderingen visar att deltagarna anser att projektledarens insats varit tillräcklig, och att analysen ger en rättvis bild av företaget.

Behoven av kompetensutveckling finns inom områdena
Kurs i kommunikation - sälj och nätverkande
Bokföring med datastöd
Coachning
Ledarskap
Hårstylist
Hudvård
Friskvårdsämnen
Truckutbildning

Deltagande småföretag har svårare att hantera kompetensbrist än större företag samtidigt som ökad sysselsättning till stor del ligger hos småföretagen i framtiden. Projektet avser att tillgodogöra behovet av kompetensutveckling. Detta för att öka entreprenörskapet, konkurrenskraften samt företagens utvecklings och utvidgningsmöjligheter.

Syfte

Projektet syftar till att förnya och utveckla sysselsattas kompetens i företag med färre än 10 anställda. Underlätta generationsskiftesproblematiken för berörda företag. Projektet syftar även till att öka möjligheten för samverkan för deltagande företag.

De individuella handlingsplanerna ger information om kompetensbehoven för att kunna möta framtidens arbetsmarknad, näringsliv och generationsskiften. Företagen har under förprojekteringen skaffat sig ett strategiskt arbetssätt för att bygga en lärande organisation. De har skaffat sig kunskap om hur man analyserar sina kompetensbehov och om vikten att skaffa sig rätt kompetensutveckling. Själva kompetensutvecklingen speglar ett behov för att kunna utveckla sin verksamhet vidare. Projektet ska tillgodose de kompetensbehov som har framkommit i handlingsplanerna under förprojekteringen och ge fördjupade och bredare kunskaper inom arbetsområdet. Det kommer även att bidra till att entreprenörskapet utvecklas och konkurrenskraften stärks, företagen ges bättre utvecklingsbetingelser.

Förprojekteringen visar att flera av företagen har ett behov av att utvecklas inom sin bransch samt bredda sin verksamhet för att vara bättre rustade att klara nya förutsättningar på marknaden. Genomförandeprojektet syftar till att ge bättre förutsättningar att klara den matchningen samt skapa en bättre konkurrenskraft.

Några av företagen ska generationsskifta i framtiden och kompetensutvecklingen i de företagen ska underlätta skiftet.

Nätverksträffarna har varit uppskattade och det har framkommit önskningar om ett bestående och organiserat nätverk, vilket kommer att fortsätta att diskuteras under ett prioriterat Genomförandeprojekt. Många av företagen är enmansföretag som har stor nytta av samverkan med andra. Den inställningen har stärkts under förprojekteringens gång och kommer att utvecklas under ett genomförande projekt. Både genom att en gemensam kurs tillgodoser företagens behov av ökade kunskaper i kommunikation i nätverk och samverkan samt att företagen fortsätter att träffas och samverka. Genom att bli mer uppmärksam på sitt och andras sätt att kommunicera kommer företagen enklare kunna hitta samverkanspartners.

Förprojekteringen visar ett behov av ökad kunskap kring ämnet jämställdhetsintegrering. Genomförande projektet avser att tillgodose det behovet.

Målsättning

- Att 100 % av företagen genomför sin kompetensutveckling
- Att minst 50 % av företagen anser att deras entreprenörskap, konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter har ökat
- Att minst 50 % av företagen har utvecklat nätverk eller samverkan med andra företag som innebär mer kontakter, köpta tjänster eller vidgad marknad och konsumtion.
- Att projektet genomför en gemensam kurs i kommunikation i sälj- och samverkanssituationer
- Att minst 50 % av företagen anser att deras kunskap om jämställdhet har ökat ytterligare

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalmässigt finns inga hinder för att projektet ska kunna genomföras i lokaler med specialutrustning. Vid behov erbjuds hörslinga, datorskärmar med förstoring, hygienutrymmen med extra avlastningsytor om fysiska funktionshinder föreligger.

Arbetsmaterialet kan anpassas till lätt svenska (för läs- och skrivsvårigheter) eller för inspelning på band.

Jämställdhetsintegrering

SWOT- analysen från förprojekteringen visar
Styrkor:
- Projektdeltagare är av båda kön
- Kunskap och medvetenhet finns hos flera av företagen
- Kunskap finns och förmedlas av projektledare
- Aktualisering och medvetandegörande av tankar kring jämställdhet utvecklar företaget
Svagheter:
- Bristfällig kunskap hos flera av deltagarna i projektet
- Känns som en oviktig fråga, bristande intresse hos flera av deltagarna
- Deltagarna anser sig redan vara medvetna om sina attityder och att de arbetar jämställt, vilket kan leda till ignorans för att arbeta med jämställdhetsfrågor i projektet
Möjligheter:
- Genom krav att projektet ska jämställdhetsintegreras kommer alla att tvingas bli medvetna om en viktig fråga
- Vid ökad kunskap ökar också möjligheten till att påverka och på lika villkor kunna utveckla företaget
- Deltagande kvinnor och män har lika stor möjlighet inom projektets ramar att skapa kompetensutvecklingsplaner och vara med i en ansökan av genomförandet av kompetensutveckling
- Generationsförändring
Hot:
- Könssegregerad arbetsmarknad

Utvärdering samt diskussioner vid sista nätverksträffen visar att företagen fått mer insikt i behovet av samt affärsnyttan med jämställdhetsintegrering. Även om de flesta ansåg sig ha ökat sin medvetenhet så kunde de ändå inte se att det har haft någon större inverkan på deras arbete. Vi diskuterade om ökade kunskaper kunde utveckla deras syn på nyttan med jämställdhetsintegrering för företagets utvidgning och utveckling. Det finns ett behov och intresse för att fördjupa sina kunskaper genom kurs/föreläsning, vi kommer att söka medel från ESF-rådet till det i den här genomförandeansökan.

Vi har flertalet enmansföretag som deltagare i projektet. För enmansföretagaren handlar jämställdhetsintegrering mycket om gränssnittet mot omvärlden, om produkter och tjänster, om marknadsföring och externkommunikation. Det är därför viktigt att även dessa aspekter tas med förutom att jämställdhetsintegrera projektet i sig.

Vi har kontakt med Centrum för FörändringsLedning www.forandra.se (konsult Git Hansson) som bland annat har utarbetat verktyget EQUL (www.forandra.se/wordpress/verktyg/equl/). Detta verktyg för jämställdhetsintegrering framarbetades bland annat med Svenska ESF-rådet Göteborg. Verktyget riktar sig till företag med fler än tio anställda och måste därför ses som låg relevans för detta genomförandeprojekt. De har dock nu uppdraget att utreda förutsättningarna och lägga grunden för ett strategiskt mångfaldsarbete bland arbetsgivare, även de med färre än tio anställda. Resultaten leder till skapandet av verktyget DIVE. Att använda expertis och ett strukturerat verktyg är att kvalitetssäkra jämställdhetsintegreringen i projektet. För att stödja jämställdhetsintegrering till mikroföretag/enmansföretag kan vi i ett samarbete med CFL anpassa valda delar av DIVE för att få ett riktat verktyg.

Verktyget DIVE (Diversity ToolBox) ska lägga grunden för ett strategiskt mångfaldsarbete bland arbetsgivare. Detta ska göras genom att identifiera problem, styrkor, behov och förutsättningar hos arbetsgivare inför genomförandet av ett kommande utvecklingsprogram. Det ska också höja kunskapen hos mottagarna om hur arbetsgivare kan utveckla strategier för att skapa en inkluderande arbetsorganisation som aktivt motverkar diskriminering/ohälsa och som främjar livslångt lärande och skapar förutsättningar för alla medarbetare att bidra till organisationens mål. I förlängningen ska det utarbetade arbetssättet bidra till en mer öppen arbetsmarknad. Det externa perspektivet och just produkter/tjänster och marknadsföring/externkommunikation omfattas av verktyg DIVE och då inom alla sju diskrimineringsgrunderna.

Vi vill dock påpeka att om projektet blir beviljat så kommer en affärsmässig upphandling att göras. För att få det bästa verktyget för jämställdhetsintegrering till det bästa priset. Ovanstående är ett exempel på ett bra strukturerat verktyg som finns på marknaden.


Deltagande aktörer

 • Dem Network AB
 • Handloven
 • HELHETEN, ANKY LINDÉN
 • Jipåt
 • Kattiz massage och friskvård
 • Läsk & ölteknik i norden AB
 • Mittliv - dialog och coaching
 • Nouvelle Försäljnings AB
 • Pleasent English
 • Professional Motors Sweden AB
 • Trongården Konsult
 • Ullman, Johan

Kommun

 • Borlänge
 • Falun
 • Vansbro