Logotyp på utskrifter

Naturkompetens

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCentrum för Utveckling och Lärande, CUL, inkl HRC
KontaktpersonMaria Walther Rosenberg
E-postmaria.waltherrosenberg@hudiksvall.se
Telefonnummer0650-193 68
Beviljat ESF-stöd3 879 553 kr
Total projektbudget8 655 276 kr
Projektperiod2011-09-01 till 2013-12-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet riktar sig till flyktingar som har ingen eller begränsad skolbakgrund och låg språknivå, samt långtidssjukskrivna i behov av grön rehabilitering.
Endast 2 av 453 inventerade objekt i Sverige och EU har direkt riktade åtgärder enbart till denna svaga flyktingmålgrupp vilket gör projektet innovativt.
Nya möjligheter för långtidssjukskrivna att återgå till arbetslivet utvecklas i projektet.
Syftet är att implementera ny metod för att motverka utanförskap.
- Praktisk språkträning kopplat till den gröna sektorn med start av kooperativ som säljer tjänster och produkter inom skog, jord och trädgård med hållbar utveckling som ledord.
Syftet är att sprida metoden för strategisk påverkan i Sverige och EU.
Målet för individen är närmande/ återgång till arbetslivet. Effekten för samhället blir minskade kostnader och utveckling i regionen.
Ett flertal samverkanspartners finns, transnationellt samarbete kommer att ske.

Bakgrund

Vår målgrupp inom mål 3 har ingen eller mycket låg skolbakgrund, kan svenska språket mycket hjälpligt och förstår inte mycket av de samhälleliga systemen. För samhället innebär det stora löpande kostnader, för individen innebär det utanförskap och för familjerna innebär det att barnen inte får nödvändigt föräldrastöd kopplat till skola och samhälle.

Hudiksvalls kommun tar varje år emot ca 80 flyktingar. Alla vuxna flyktingar skrivs in på Sfi, svenska för invandrare. En stor del av de inskrivna Sfi-studerandena har ingen eller mycket låg utbildningsbakgrund. För år 2008 hade 37% av studerandena låg eller ingen utbildningsbakgrund. 2009 var siffran 41%. Ingen eller låg utbildningsbakgrund kan vara svårt nog när det gäller att acklimatisera sig i en främmande skolvärld, finns det dessutom tillkommande faktorer som högre ålder eller traumatiska upplevelser från krig och flyktingläger kan det vara nästintill en omöjlighet att hitta nycklarna in i språket via det traditionella skolsystemet. När man lämnar skolvärlden utan att kunna föra en dialog eller förstå en enklare instruktion så befinner man sig i ett språkligt och socialt utanförskap. Alternativet blir ofta isolering i hemmen. Man har från samhällets sida sett svårigheterna med den låga språknivån, låga utbildningsbakgrunden och förekommande analfabetism men inte mycket görs för att individerna ska komma ut ur sitt utanförskap.


Möjligheter
Många i målgruppen kommer från landsbygd, där har de lärt sig att hantera naturtillgångar på ett hållbart sätt. De vet att bruka och återanvända, de kan plantera och förädla. Från att i Sverige hamnat i ett system där de har varit den som inte kan - inte kan språket, kanske inte kan skriva eller läsa, vill vi förflytta dem in i det område där de återigen blir den som kan och där de dessutom blir en resurs i det svenska samhället. Vi vill bygga vidare på den grundkompetens de har och genom praktisk språkträning kopplat till den gröna sektorn förbättra språket och föra individen närmare arbetsmarknaden. Utgångspunkten för vår förstudie blev därför att undersöka:
- vad har egentligen gjorts för målgruppen i Sverige och EU?
- vad kan göras med individernas” naturkompetens” i fokus?
-vilka samarbetspartners och aktiviteter kan ingå i ett genomförandeprojekt kopplat till våra tankar om praktisk språkträning , arbete inom den den gröna sektorn och ett kooperativ.

Vad görs för målgruppen
Vi kunde tidigt i förstudiens inventering få en bekräftelse på att inte mycket görs för vår målgrupp under
mål 3, endast 2 av 453 inventerade objekt i Sverige och EU hade direkta åtgärder riktade enbart till målgruppen.

Tillkommande målgrupp
Målgruppen mål 4 har tillkommit under ansökansprocessen som en intressant målgrupp att ingå i projektet. Mycket goda resultat har påvisats för långtidssjukskrivna som fått möjlighet till rehabilitering i skogs- och naturmiljö. Förutom naturaktiviteterna i projektet skulle den, pga språknivån, lugna verksamheten vara en god friskfaktor och ge möjlighet till ökad arbetsförmåga och därmed komma närmare arbetsmarknaden. Målgruppen bör bestå av ett mindre antal individer, då de inte varit föremål för analys i förstudien, men ska följa projektets alla delar. Att projektet får en utökad andel svenskspråkiga förstärker den praktiska språkträningen ytterligare samtidigt som individerna i mål 4 kan känna att de är behövda i sin vardag. Målgruppen är också intressant ur den aspekten att en av företagsidéerna är att utveckla försäljning av tjänster till offentlig sektor däribland platser för grön rehab. Vi kan i projektet utröna vad som är bra för individerna och vad som behöver utvecklas.
Fortsättningsvis är målgruppsbenämningen i ansökan endast mål 3 när det kopplas till förstudien samt språkutveckling. I allt övrigt gäller både mål 3 och 4.

Utveckla metod
Kopplat till en referensgrupp bedrevs under förstudien aktiviteter för att prova och utveckla olika sätt att arbeta med naturen som ett sätt att förbättra språket samtidigt som det kan vara en inkomstbringande del för ett socialt företag. Ett flertal innovativa produkter och ett flertal tjänster, även utvecklingsplatser för offentlig sektor, är framtagna. Produktframställning med fokus på natur och hållbarhet ligger i startgroparna för att genomföras och miljöinriktningen ska stärkas genom utbildning.
Kontakterna med skogsföretag i regionen har varit positiva och bekräftat våra idéer om målgruppen som en resurs inom näringen.
Genomförandeprojektet kan direkt starta med en hållbar affärsidé för det sociala företaget. Kopplat till praktisk språkträning kan därmed målgruppen utveckla sin kompetens för att bli en resurs i den regionala utvecklingen.

Hälsa och tillgänglighet
Från att ha varit en aktiv familjeförsörjare och brukare i sitt hemland har man när man kommer till Sverige blivit en elev i ett förhållandevis tillrättalagt sammanhang. Detta har satt sina spår genom en försämrad hälsa. Man rör sig inte som man brukar och man äter inte det som man är van vid vilket ger viktökningar och försämringar i rörelseapparaten.
Hälso- och tillgänglighetsintervjuerna som genomfördes i förstudien konstaterade också dålig hälsotillgänglighet för målgruppen beaktande språksvårigheterna.
Det finns ett behovet av ökad medvetenhet i samhället om informations- och kommunikationstillgänglighet och ett behov av tillgänglig information för alla.
Genomförandeprojektet kan planera in hälsobefrämjande åtgärder i form av lämplig fysisk aktivitet, samtal kring kost och hälsa samt samarbete med hälsoansvariga i länet.

Kooperativ
En kooperativswot genomfördes i förstudien. Goda erfarenheter och kunskaper kring att starta och driva ett socialt företag finns inom organisationen som också har avtal med Coompanion för hjälp till start av sociala företag. Det största hotet i swoten är om inte individerna pga sina språksvårigheter blir delaktiga, förstår syften och möjligheter med kooperativet.
Genomförandeprojektet har mycket goda möjligheter att starta ett företag med under förstudien framtagna affärsidéer bland annat produktförsäljning samt försäljning av tjänster till skogsföretag, lantbrukare, privatpersoner och offentlig sektor (grön Sfi, grön praktik, grön rehabilitering, etableringslots).

Transnationellt
Förstudien deltog i Project search meeting i Warszawa. I presentationen av vårt projekt beskrevs det av facilitatorn som innovativt. Tyvärr var väldigt få av de Polska och Engelska projekten inriktade på flyktingar specifikt och endast något hade grön inriktning. Detta bekräftar det innovativa i projektet men innebär också, tyvärr, att det är tidskrävande att hitta närliggande projekt som kan generera ett fruktbart samarbete. Vi har dock ett antal kontakter, både med Polen och England, som är intressanta. Vi har precis i dagarna kommit ytterligare vidare i kontakterna med ett projekt i England och har börjat diskutera hur ett samarbetsavtal skulle kunna se ut.

Syfte

Implementera ny metod att arbeta för att motverka utanförskap.
Sprida metoden för strategisk påverkan.
Projektet ska genom praktiskt arbete pröva och genomföra de idéer som framförts i förstudien och som påvisas i ansökan och på så sätt bygga upp en hållbar verksamhet som kan fungera efter projektslut.
Verksamheten efter projektslut ska innehålla de delar, och eventuellt utvecklade delar, som har visat sig vara mest bärkraftiga när de har prövats i projektet. Grunden ska vara praktisk språkträning kopplat till den gröna sektorn med kooperativ som säljer tjänster och produkter.

Målsättning

Mål:
Målgruppen inom mål 3, har utvecklat språket och är därmed närmare arbetsmarknaden.
Ett år efter avslutad projekttid ska 35% vara i reguljär praktik, arbete eller utbildning.
Målgruppen, mål 4, har ökat sin arbetsförmåga och därmed närmat sig återgång till arbetslivet.
Ett år efter fullföljd projekttid ska 35% vara i reguljär praktik, arbete eller utbildning.
Samverkan och spridning av projektmetoden har skett.
Kooperativ är startat:
- Tjänster kopplat till skogs- och lantbrukssektorn ska kunna erbjudas.
- Samarbetsavtal kring tjänsteförsäljning till offentlig sektor ska beträffande någon, några eller alla av projektets affärsidéer vara aktuellt för undertecknande alternativt undertecknat.
- Tjänsteförsäljning till privat sektor ska vara igång på så sätt att tjänster kan erbjudas alternativt att tjänsteförsäljning påbörjats.
- Produktion av produkter kopplat till den gröna sektorn sker.
Verksamheten är hälsoinriktad samt har hållbar utveckling som ledord.
Effekter:
Individen
- Minskat utanförskap.
Samhället
- Minskade kostnader på sikt för kommuner, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Landsting.
- Förstärkning av regionen genom att flyktingars kompetens tas tillvara.
- Gröna sektorn stärks.
- Metoden kan användas i flera regioner.


FÖRTYDL

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Målet för tillgänglighetsarbetet är att all personal och alla deltagare ska kunna arbeta, delta på aktiviteter och ta del av information på likvärdiga villkor. Kunskapen ska ökas om vilka hinder och barriärer som finns för projektets målgrupp.
En tillgänglighetsplan är upprättad som ska vägleda tillgänglighetsarbetet.
Det vanligast förekommande tillgänglighetshindret som drabbar deltagarna i projektets målgrupp, refererande till referensgruppen mål 3, är bristande tillgänglighet i samhället beträffande kommunikation och information. Projektet ska arbeta enligt de intentioner som framkommit i förundersökningen och arbeta med att sprida behovet av förbättrad tillgänglig information hos myndigheter, sjukhus etc. Det finns också behov av utbildning i ämnet för personer inom vård, rehabilitering, apotek som kommer i kontakt med målgruppen och en samverkan med landstinget Gävleborg ska inledas i projektet.
Deltagare mål 4 kommer att kunna dra nytta av ovanstående tillgänglighetsinsatser - det som är nödvändiga tillgänglighetsåtgärder för ett fåtal blir förbättringar för flertalet.

Fysisk tillgänglighet, lokalen, inventeras 1 gång om året kopplat till den åtgärdsplan som gjordes i samband med checklistan för lokalen. Fysisk tillgänglighet vid utflykter, studiebesök och utomhusaktiviteter inventeras 1 gång om året och åtgärdsplan upprättas.
Under projekttiden ska en inventering göras för att se över tillgängligheten för de anställda.
Anställda, styrgrupp, följeforskare samt andra kopplade till projektet ska erbjudas kompetensutveckling kring tillgänglighetsfrågor. Med anledning av målgruppens, mål 3, språksvårigheter kommer kompetensutveckling för hela målgruppen att ingå fortlöpande som en naturlig del i de aktiviteter som bedrivs.
Informationsmaterial, inklusive webbplats, ska vara utformade på lättläst språk och initiera nya sätt att informera t ex via bilder, foton, dataanimeringar, film i syfte att personer oavsett funktionsnedsättningar lättare ska hitta information och fakta om projektet.
Uppföljning av åtgärdsplan, inkluderande plan för deltagare, anställda och fysisk tillgänglighet enligt ovan, sker var sjätte månad.

Jämställdhetsintegrering

Under ansökansförfarandet ligger två uppföljningar för att se hur jämställdhetsaspekter har vävts in i riggandet av projektet och vi kommer att sträva efter jämn könsfördelning. Innan projektstart görs en uppstartsuppföljning med information till styrgruppens första möte. Detta förberedande arbete slår an tonen och visar på att jämställdhetsfrågorna är en naturlig och viktig del från början i projektet. Vi kommer för att minska hoten från jämställdhetsswoten ha en stående punkt – jämställdhet- på styrgruppens dagordning.

Jämställdhetsarbetet kopplat till målgruppen, mål 3, är lite speciellt med tanke på språksvårigheterna. Vi kommer att lyfta frågorna i ett vardagsperspektiv tillsammans med individen, ta upp samtal kring hem och arbetsliv när begripligheten till detta är nära. Vanan från förstudiens referensgrupp vid att handleda och arbeta praktiskt jämställt, t ex ta med kvinnorna till snicken och be männen knyta lavendelpåsar, ska fortsätta och färga av sig på hela projektet.

Förutom följeforskarens redovisning av hur styrningen av projektet ur jämställdhetssynpunkt fungerar så ska även redovisas kvinnors ledarskap och hur det påverkar deltagargruppen, hur resursfördelningen kring deltagargruppens arbetsuppgifter ser ut samt på vilket sätt som jämställdhetsfrågorna har funnits med i det transnationella arbetet.
Vi kan tycka att en stor och viktig del av vårt jämställdhetsarbete blir att arbeta för att bidra till påverkansarbetet kring gällande strukturer i regionen, en region som uppvisar hög grad av könsuppdelning beträffande branscher, arbetsuppgifter och hierarkier.

Transnationellt samarbete

Vi ser ett stort värde med att utveckla ett transnationellt samarbete, en viktig anledning till det är att projektet är unikt. I den omvärldsanalys som gjordes i samband med förstudien har man inte funnit något liknande projekt med inriktning mot denna målgrupp inom mål 3. Därför är det viktigt att föra ut resultaten både nationellt och internationellt.
Vi anmälde intresse för att vara med vid Project search meeting i Warszawa och blev ett av 8 svenska projekt som reste ner för att leta samarbetsprojekt. I presentationen av vårt projekt beskrevs det av facilitatorn som innovativt med kopplingen flyktingar/grön sektor. Vi knöt ett par mycket intressanta kontakter med engelska paraplyprojekt som hade goda möjligheter att förmedla kontakter till gröna kooperativ. Vi fick också kontakt med ett kooperativprojekt i London och ett grönt projekt i Polen och finns nu med som ett projekt i löpande sammanhang kring EU-projekt Polen, England, Sverige.
Tanken är att utbyta erfarenheter med ett projekt i England och finna nya innovativa sätt att utveckla projektet på. I dagarna har vi börjat formulera en överenskommelse med England och vi räknar med att arbetet kommer i gång vid projektets start. Det finns en hel del likheter mellan projekten. Målet med att arbeta transnationellt med just detta projekt är att man arbetar för att förbättra möjligheten för invandrare att komma ut i arbete. Viktiga delar inom det är arbete under rättvisa förhållanden och positiva rekryteringsprocesser. En stor del av deras arbete går ut på att utveckla och identifiera invandrarnas behov och samtidigt påverka myndigheter och politiska beslutsfattare till nya sätt att arbeta och lagstifta. Deras koncept ser vi som mycket betydelsefullt för vårt projekts utveckling då det tangerar det vi planerar i projektet på många sätt. Här finns stora möjligheter att utveckla metoder och arbetssätt på ett innovativt sätt tillsammans. Vi planerar studieresor för att på plats utbyta erfarenheter men där också handledare får möjlighet att följa en instruktör i dess dagliga arbete. Detta gagnar deltagarna som får tillgång till nya pedagogiska grepp etc. Deltagarna kommer att vara i fokus i det transnationella utbytet. Varje individ ska få möjlighet att utvecklas och skaffa sig nya erfarenheter och kontakter, detta i sin tur ger ett ökat självförtroende vilket är en mycket viktig del av projektets mål. Målet är att resultatet från vårt samarbete ska utmynna i en gemensam linje och metod inom något vi har gemensamt.
Vi kommer i största möjliga mån använda oss av nya moderna och hållbara sätt att kommunicera och utbyta erfarenheter på som Skype och webbkonferenser.
Samarbete kring informationsspridning är ytterligare en viktig del i vårt samarbete. Ett möjligt sätt är att ta fram ett gemensamt nyhetsbrev där vi kan kanalisera våra resultat och erfarenheter.
Inom EU finns ett flertal länder som tar emot kvotflyktingar, däribland Sverige. Kvotflyktingar är den grupp som är mest representerad i projektets målgrupp och i ett transnationellt samarbete skulle man mycket väl kunna fokusera på den gruppen för att snäva in målbilden och möjliggöra ett tydligare sammanhang i EU-ländernas arbete för möjligheter till alla. Ett väl fungerande samarbete kan också tillvarata olika styrkor eller kompensera för svagheter i projekten.
Mycket låg språknivå stannar inte vid landsgränserna, alla länder som tar emot flyktingar och invandrare brottas på något sätt med problemet hur man ska agera för att undvika social utestängning. Vi tror att genom att studera andra länders, eller annat lands, exempel på aktiviteter kan vi se på frågan ur andra perspektiv och kanske få möjlighet att pröva ytterligare nya vägar framöver.

Sammanfattningsvis ser arbetet med det transnationella arbetet ut enligt följande:
Tidigare arbete:
- Informationsfas. I augusti 2010 började informationsöversikten kring vilka projekt inom EU som arbetar med liknande målgrupp och mål. Vid styrgruppsmöte i september gavs en första rapport om vilka näraliggande EU-projekt som pågår. I november 2010 besökte vi Project search meeting i Warszawa.
- Kommunikationsfas. I styrgruppen diskuterades frågor kring vad vi förväntar oss av samarbetet och vad vi behöver göra för att nå målen. Efter besöket i Warszawa har vi kommunicerat med ett flertal intressanta projekt i England och Polen Vi tänker oss att kommunikationen med det projekt vi kommer att samarbeta med sker främst via e-post, Skype och webbkonferenser, men vi tänker också utbyta erfarenheter etc. genom att göra studieresor.
Nu läge:
- Struktur och Kontaktfas. Utifrån det förarbete som skett har ett projekt i England valts ut och projektledaren är i kontakt med projektet för vidare information, bland annat vilka utvecklingsparametrar som blir särskilt intressanta att belysa. Information via e-post fortsätter löpande mellan projekten.
-Samarbetsfas. En agenda för samarbetet med det andra projektet kommer att utarbetas gemensamt mellan de två projekten. I agendan ingår förutom fortsatt informationsspridning: gemensamma målinriktningar för samarbetet, utarbetandet av riktlinjer för möten och kommunikation, överenskommelser kring kostnadsfördelning, överenskommelse kring vem som ska göra vad i samarbetet, vilket projekt som ansvarar för specifika delar i samarbetet mm.
2011kommer projektledningen att besöka det Engelska projektet för att inleda samarbetet och bestämma vilka metoder som ska utvecklas.
2012 kommer en studieresa till England att genomföras för projektets deltagare. Målet med resan är att deltagarna ska få en möjlighet att skapa nya kontakter och få nya erfarenheter och ideer som de kan utveckla i projektet.
2013 görs en resa till England (deltagare samt delar av projektledningen) för att summera det samarbete vi byggt upp och studera de effekter vårt samarbete har gett och hur vi går vidare.
Mellan studiebesöken kommer informationsutbytet främst att ske via e-post, videokonferenser eller de metoder som passar projektdeltagarna bäst.
Det transnationella arbetet följs löpande utifrån en milstolpsplan där aktiviteter startsäkras och avrapporteras.


FÖRTYDLIGANDE 2011-03-30:

Transnationellt
I vår planering för det transnationella arbetet, se även bif fil aktivitetsplan, så räknar vi med ett samarbete i England och reskostnader ingår då enligt följande:
2011 Förberedande studiebesök 2 dagar, metodutveckling. 4 personer ledning. Resa, boende, mat.
2012 Utvidgat samarbete, 2 dagar. 7 personer, deltagare + handledare/ledning. Resa, boende, mat.
2013 Fortsatt samarbete, 2 dagar. 7 personer, deltagare + handledare/ledning. Resa, boende, mat.
Materiel:
2011 500 tryckta informationsfoldrar á 4:-/st.
2012 500 nyhetsblad á 10:- st
2013 500 nyhetsblad á 10:- st

Vi har haft svårigheter att hitta kontakter som har egen finansiering och ett intensivt arbete pågår, bland annat med hjälp av Serus, för att nå tillfredsställande lösningar. Budgeten kan därför komma att modifieras, vi kalkylerar dock med att totalsumman kommer att vara intakt.

Medfinansiärer

 • Centrum för Utveckling och Lärande, CUL, inkl HRC
 • Forsa Folkhögskola
 • Försäkringskassan Bollnäs
 • Nordanstigs kommun
 • Region Mitt
 • Arbetsförmedlingen i Hudiksvall

Samarbetspartners

 • Länstyrelsen Gävleborg Samhällsbyggnadsenheten
 • Region Gavleborg

Kommun

 • Hudiksvall
 • Ljusdal
 • Nordanstig