Logotyp på utskrifter

Motivationshöjaren

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareBollnäs Folklhögskola
KontaktpersonEsbjörn Källman
E-postesbjorn.kallman@lg.se
Telefonnummer0278-38931
Beviljat ESF-stöd6 488 139 kr
Total projektbudget16 220 372 kr
Projektperiod2009-06-01 till 2011-12-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet kommer att genomföras mot målgruppen som har ett långvarigt utanförskap. Målsättningen är att 20 % skall ha en egenförsörjning efter projekttiden och att 80 % skall uppleva att de kommit närmare arbetsmarknaden.

Bakgrund

En av de stora utmaningarna Sverige fortfarande står inför, är att stävja de höga talen för utanförskap, vad gäller arbetslöshet och sjukskrivningar.

Det är välkända problem och ämnesområden som ofta diskuteras, debatteras och analyseras.
Många aktiviteter har gjorts, och görs för att minska dessa tal. Men trots dessa åtgärder och aktiviteter är antalet sjukskrivna och arbetslösa fortfarande stort.

Initiativet till denna ansökan, har sitt ursprung i tidigare samarbeten mellan Folkhögskolorna, Kommunernas socialtjänst, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Samarbetet över tid har, via den erfarenhet och kunskap, som Folkhögskolorna och medaktörerna förvärvat under ett flertal år vid genomförande av olika åtgärdsprojekt och utbildningssatsningar för arbetslösa och sjukskrivna börjat utveckla en samsyn vad gäller arbetssätt och arbetsmetoder, för att arbeta på effektivaste sätt gentemot individen.

Kontakter med organisationer och näringsliv, har utvecklats, och utvecklas fortfarande, medvetet och kontinuerligt. Dessa är en viktig del i arbetet med att stärka individens personliga utveckling och självkänsla genom att erbjuda möjligheter till arbetsträning, vilket visat sig vara en av de effektivaste och snabbaste vägarna till arbetslivet, eller tillbaka till arbetslivet.

Ett av projektets målsättningar är att komma fram till effektivare former för samverkan mellan de aktörer som är involverade i projektet, Folkhögskolorna, Kommunernas socialtjänst, Försäkringskassan, och det Lokala näringslivet

Utvärderingar av tidigare genomförda samarbetsprojekt mellan aktörerna, har visat att ett stort antal individer har behov av att på olika sätt stärka sin självkänsla, förutom aktivt stöd i sitt arbetssökande och har i de flesta fall ett stort behov av arbetsträning, innan de kan etablera sig på arbetsmarknaden.

Ovan nämnda aktörer ser problem och svårigheter i sina arbeten på orten med långtidssjukskrivna, sjukskrivna med aktivitetsersättning och arbetslösa med ekonomiskt bistånd samt personer som på andra sätt befinner sig utanför den ordinarie arbetsmarknaden.
Vi menar att vissa personer i de målgrupper som mest behöver nås, ofta har fallit utanför, eller fastnat i de traditionella systemen, samt att de insatser och aktiviteter som görs traditionellt inte
medger ett effektivt arbetssätt för personerna.

I Bollnäs och Hudiksvalls kommuner finns i dagsläget, december 2008, följande antal personer av befolkningen, i långvarigt utanförskap

Bollnäs Hudiksvall
Sjuk/aktivitetsersättning, 1996 2845
Långtidssjukskrivna 309 576
Ekonomiskt biståndsberoende hushåll 616 1100

Syfte

Syfte
Ansökan avser att utifrån erfarenheter och utvärderingar av tidigare genomförda samarbetsprojekt,
utveckla samt förfina de arbetssätt som påbörjats och att möjliggöra för ovan nämnda målgrupper att

Underlätta för deltagarna att komma vidare i arbete eller utbildning, att komma i egen försörjning men också att bryta deltagarnas mönster och yrkeskultur genom att bygga in arbetslivets normer, attityder och krav

snabbare erhålla en bedömning av arbetsförmåga för sjukskrivna eller personer med tidsbegränsad sjukersättning.

Få meningsfulla arbetsuppgifter, känna sig behövd, öka självkänslan och därmed ökad livskvalitet.

Komma till, eller komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Få kompetenser, färdigheter och kunskaper som gör deltagaren attraktiv på arbetsmarknaden.

Erhålla stöd och hjälp för val av lämplig arbetsträningsplats.

Göra deltagaren medveten om möjliga vägar till utbildning eller kompetenshöjning.
Förtydligande:
Hitta en gemensam förfinad arbetsform som syftar till att motverka utanförskap samt skapa förutsättningar för ett ökat arbetskraftutbud.
Projektets resultat kan komma att väcka ett intresse för ett ändrat arbetssätt hos deltagande myndigheter och få dessa att implementera arbetsmetoderna i sina organisationer.

Målsättning

Tre månader efter genomgånget projekt skall 20 % av deltagarna klara en egenförsörjning och 80% uppleva att de kommit närmare arbetsmarknaden.

Projektstarten beräknas till den 1 juni 2009 och att deltagare kommer att finnas i projektet från den 22 juni 2009. Projekttiden kommer att vara till den 31/12 2011. Sista intag av deltagare till projektet kommer att ske 2011 08

Förtydligande:
Målsättningen vid förprojekteringen var 30% till egenförsörjning. Vid inlämnandet av ansökan hade ”proppen” gått ur arbetsmarknaden varför målsättningen skrevs ner, då de som redan var inne på arbetsmarknaden inte klarade av att behålla/erhålla ett nytt arbete.
Ansökans målsättning är därför att 20% skall ha en egenförsörjning och att 80% av de övriga dvs. 64% skall uppleva att de kommit närmare arbetsmarknaden.
Av deltagare från Försäkringskassan kan en arbetsträning innebära att en sjuk eller aktivitetsersättning permanentas då det inte finns någon arbetsförmåga kvar.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att vara förlagt till lokaler som uppfyller kraven för tillgänglighet med avseende på deltagare med funktionshinder. Vid aktiviteter utanför egna lokaler kommer vikt att läggas vid att undanröja eventuella hinder som kan förekomma.
Förtydligande:
Bollnäs och Forsa folkhögskola disponerar lokaler som är särskilt anpassade för att användas för undervisning av vuxna. Verksamheten kommer att förläggas till dessa lokaler. Lokalerna uppfyller kraven på tillgänglighet för personer med funktionshinder, samt är godkända enligt Arbetsmiljöverkets krav.
Inför arbetstränings/praktik kommer arbetstränings/praktikplatser att sökas utifrån deltagarens eventuella funktionshinder.
Det finns allmänna kommunikationsmedel som gör det enkelt att nå folkhögskolan oavsett var man bor inom upptagningsområdena.
Gemensamma utrymmen finns för att äta medhavd mat, alternativt ordna egen fika.
Teleslingor finns i skolans lokaler samt har en god akustisk miljö, datorer med anpassad programvara och talsyntes för dyslektiker finns tillgängligt.
Folkhögskolan har lång erfarenhet av att arbeta med motivationsarbete. Skolformen har genom unikt statsbidrag kunnat utveckla pedagogik som ger personer med särskilda behov möjlighet att ta vara på enskilda förmågor och egen kompetens. Detta självstärkande arbete ger personer som står långt ifrån arbetsmarknaden tillträde till densamma.

Jämställdhetsintegrering

En styrka hos folkhögskolorna är att det finns en stark tradition att arbeta för de demokratiska värdena och för att värna jämställdheten mellan kvinnor och män. Bland de syften som staten angett för folkbildningen finns arbete med den gemensamma värdegrunden, d.v.s. alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen.
Förtydligande:
Arbetsmarknaden är till stor del i vad som benämns traditionellt manliga och kvinnliga yrken/arbetsområden. SCBs statistik visar att män och kvinnor befinner sig i de sektorer som är ”typiska” för könet. Det innebär att individer väljer bort en del som skulle kunna vara en möjlig arbetsmarknad. Inom en snar framtid ökar rekryteringsbehovet, då fyrtiotalistgenerationen är stor i förhållande till de efterföljande generationerna.
Projektet kommer att arbeta för detta genom att öka medvetenheten hos deltagarna kring de föreställningar som finns gällande, vad som traditionellt anses var kvinnliga/manliga yrken, för att lättare kunna möta det ökande behovet av arbetskraft.
Ytterligare förtydligande:
Projektet kommer att aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Deltagarna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. Projektet kommer aktivt att uppmuntra deltagarna att vid arbetsträningen/praktiken välja otraditionella arbetsplatser vad avser ”typiska” manliga resp. kvinnliga arbetsplatser/yrkesområden.

Medfinansiärer

 • Bollnäs Folklhögskola
 • Bollnäs kommun Socialförvaltningen
 • Forsa Folkhögskola
 • Försäkringskassan Bollnäs
 • Hudiksvalls kommun Social- och fritidsförvaltningen

Samarbetspartners

 • Bollnäs kommun Socialförvaltningen
 • Forsa Folkhögskola
 • Försäkringskassan Bollnäs
 • Hudiksvalls kommun Social- och fritidsförvaltningen

Kommun

 • Bollnäs
 • Hudiksvall