Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Mervärde

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareBäckebro korttidshem
Kontaktpersonmalin söderlund
E-postmalin.soderlund@gavle.se
Telefonnummer026178337
Beviljat ESF-stöd78 500 kr
Total projektbudget78 500 kr
Projektperiod2009-06-15 till 2009-11-06
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Bäckebro kortidshem vänder sig till barn/ungdomar med olika diagnoser/funktionsnedsättningar. Förändringar, tidigare och kommande, ställer krav på kompletterande kompetenser, metoder och arbetssätt. Intressenterna blir nya och samverkan med de befintliga behöver utvecklas.

Bakgrund

Bäckebro korttidshem är en verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar med olika diagnoser/funktionsnedsättningar. Bäckebro kan ta emot upp till sex barn per dygn (dygnet runt verksamhet). På Bäckebro arbetar sammanlagt 22 personer, inklusive verksamhetschefen.

Målet för vårt arbete med barnen och ungdomarna är att vi skall ge dem en meningsfull, trygg och rolig fritid utifrån deras behov, intresse och önskemål. Vårt mål är också att varje barn och ungdom skall ha en individuell plan på Bäckebro, med mål som bidrar till barnens och ungdomarnas utveckling och välmående.

Ett annat mål vi diskuterar är föräldrars och vårdnadshavares åsikter om kvaliteten på Bäckebros verksamhet. Vi vill se utifrån föräldrars, vårdnadshavares och andra aktörers perspektiv för att finna förbättringar vad avser rutiner, arbetsformer och samverkansformer.

Bäckebro har en tydlig verksamhetsidé. Det som dock har förändrats och som ytterligare kommer att förändras är våra barn och ungdomars bakgrund, diagnoser och sociala kontext. Dessa förändringar ställer krav på kompletterande och i vissa fall nya kompetenser, metoder, arbetssätt och förhållningssätt. En konsekvens av förändringarna är också att Bäckebros intressenter och samverkansaktörer blir nya eller att relationen och samverkan med de befintliga behöver utvecklas.

Vi ser också en del privata initiativ till verksamhetsetableringar, vilket på sikt utgör en konkurrentsituation.

En avgörande faktor (den enda) i den fortsatta utvecklingen av verksamheten är våra medarbetare. Förtrogenhets- och erfarenhetsnivån är hög, utbildningsnivån relativt låg. En verksamhetsinriktad kompetensuteckling ser vi som mycket viktig inför framtiden.

Syfte

Bäckebros syfte med en Förprojektering är att identifiera och planera de för verksamheten erforderliga utvecklingsinsatser som krävs för att habilitera befintliga och nya målgrupper med hög kvalitet i vårt framtida uppdrag.

FÖRTYDLIGANDE
Bäckebros syfte med en Förprojektering är att identifiera och planera de för verksamheten och medarbetarna erforderliga utvecklingsinsatser som krävs för att:
-habilitera befintliga och nya målgrupper med hög kvalitet i vårt framtida uppdrag.
-säkerställa befintliga medarbetares kompetensutveckling på en arbetsmarknad i förändring.

Målsättning

Vår målsättning med Förprojekteringen är att:
- Specifiera de utvecklingsbehov verksamheten har utifrån nutida och framtida verksamhetsuppdrag
- Beskrivna behov av förändrade arbets- och förhållningssätt
- Beskrivna behov av nya metoder och tekniker
- Tydliggöra verksamhetens intressenter och deras behov, krav, och förväntningar
- Upprätta en övergripande kompetensutvecklingsplan för Bäckebro korttidshem
- Upprätta individuella kompetensutvecklingsplaner för respektive medarbetare

En målsättning vi har utöver ovanstånde är också att öka delaktigheten i personalgruppen vad avser sin egen och verksamhetens utveckling.

FÖRTYDLIGANDE
Vår målsättning med Förprojekteringen är att:
- Specifiera de utvecklingsbehov verksamheten har utifrån nutida och framtida verksamhetsuppdrag
- Specificera de utvecklingsbehov medarbetarna har utifrån nuvarande och framtida arbetsmarknad
- Beskrivna behov av förändrade arbets- och förhållningssätt
- Beskrivna behov av nya metoder och tekniker
- Tydliggöra verksamhetens intressenter och deras behov, krav, och förväntningar
- Upprätta en övergripande kompetensutvecklingsplan för Bäckebro korttidshem
- Upprätta individuella kompetensutvecklingsplaner för respektive medarbetare

En målsättning vi har utöver ovanstånde är också att öka delaktigheten i personalgruppen vad avser sin egen och verksamhetens utveckling.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi har idag goda kunskaper om de svårigheter människor med funktionsnedsättningar kan ha i sin vardag då vår målgrupp i vår verksamhet är just barn och ungdomar med flertalet olika funktionsnedsättningar. De fyra integrerade delarna inom området Tillgänglighet för personer med funktionshinder kommer att beaktas. I förarbetet inför denna ansökan har vi varit i kontakt med Sören Norman, Tillgänglighetsrådgivare, Gävle kommun. Han kommer att vara oss behjälpliga för vidare diskussioner och medverkan i vårt projekt. Vi kommer att arbeta med det material som Sören rekommenderat, inkluderat det material Handisams hemsida hänvisar till.

Deltagande aktörer

  • Bäckebro korttidshem

Kommun

  • Gävle