Logotyp på utskrifter

Mångfald i näringslivet, MIN

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFilipstads kommun KOMMUNKANSLIET
KontaktpersonMaria Thiery Wase
E-postmaria.thiery.wase@filipstad.se
Telefonnummer0590-61418
Beviljat ESF-stöd130 900 kr
Total projektbudget130 900 kr
Projektperiod2010-01-15 till 2010-06-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet ska analysera kompetens och utvecklingsbehovet hos små företag i Filipstads kommun samt skapa starkare nätverk lokalt för att främja tillväxt och mångfald i näringslivet.

Bakgrund

FÖRUTSÄTTNINGAR I VÄRMLAND OCH FILIPSTADS KOMMUN
Den globala ekonomin har försvagats kraftigt och tillväxten i världsekonomin beräknas sjunka under kommande år. Den svenska industrin har drabbats av en mycket snabbt vikande orderingång och produktionen bromsar in på bred front. Arbetslösheten i Sverige har ökat både under 2008 och 2009.

Antalet sysselsatta i Värmland har minskat dramatiskt genom omfattande uppsägningar flertalet av dessa arbetstillfällen försvinner från industrisektorn som är särskilt dominerande i Filipstads kommun.
Branschstrukturen i Värmland skiljer sig från riket som helhet. I Värmland är industrin i sysselsättningstermer större än riksgenomsnittet, medan den privata tjänstesektorn är mindre. I Värmland är skogsindustrin stor och många internationella skogsindustriföretag finns representerade i länet. Även stål- och verkstadsindustrin är stor och står för en stor del av Värmlands export. Värmlands specialisering inom trä-, massa- och pappersindustrin framgår av statistiken som visar att cirka 23 % av tillverkningsindustrin i Värmland avser trä-, massa- och pappersindustrin att jämföra med riksgenomsnittet på 11 %.

Arbetsmarknaden i Filipstads kommun är mycket könssegregerad med flera stora privata företag inom tillverkningsindustrin som domineras av män medan vård & omsorgssektorn som är ovanligt stor domineras av kvinnor. När det gäller arbetstillfällen i Filipstads Kommun dominerar tillverkningsindustrin stort, tillverkningsindustrin svarar för cirka 33 % av arbetstillfällena i kommunen (riksgenomsnitt är cirka 18, länsgenomsnitt är cirka 20 %). Därefter följer vård- och omsorgssektorn som svarar för cirka 23 % (riksgenomsnitt är cirka 17 % ). De anställda inom tillverkningsindustrin är koncentrerade till två huvudsektorer. Den största är livsmedelsindustrin följt av ett block med stål-, metall- och maskinindustri. Ett annat kännetecken för Filipstad är lägre andel småföretag jämfört med riksgenomsnitt. Andelen småföretag i Filipstad uppgick år 2007 till 23,8 %, riksgenomsnittet var 25,2 %.

Utbildningsnivån i kommunen är betydligt lägre än riksgenomsnittet. Andelen med eftergymnasial utbildning uppgick till 17 % vilket är att jämföra med länsgenomsnittet på 30 % och riksgenomsnittet på 35 %. Annat som karaktäriserar Filipstads kommun är en minskande befolkning, kommunen har minskat antalet invånare med närmare 2000 personer under den senaste tioårsperioden.

SAMVERKAN MELLAN FÖRETAG
I Värmland finns ett antal kluster och kompetenscentrum som förenar de stora branscherna. Klustren finns inom papper & massa, måltider, förpackningar, stål & verkstad och ICT.

I undersökningar har det tydligt visat sig att samverkan i de värmländska klusterinitiativen leder till utveckling och tillväxt. Fler jobb, nya produkter och ökad försäljning. Det är några av de konkreta effekter som den värmländska modellen med innovativa klusterbildningar som nav för samverkan mellan näringsliv, universitet och offentlighet ger upphov till. Resultaten visar att den värmländska modellen för samverkan har positiva effekter för tillväxt och konkurrenskraft. Dessutom bidrar den positivt till ökad industrinära forskning och långsiktig kompetensförsörjning.

För företag är det viktigt att finnas i ett större sammanhang. Detta kan vara både lokala och regionala nätverk. Nätverk och samverkan stärker företagen och företagarens möjlighet till utveckling.

BEHOV OCH PROBLEM
Vid en lågkonjunktur som får konsekvenser i antal anställda hos de större företagen i en kommun finns en risk att även små lokala underleverantörer liksom service och handelssektorn drabbas. Det är därför särskilt viktigt att dessa företag nu får möjlighet att arbeta med konkurrensfrämjande aktiviteter som kompetensutveckling för anställda, strategisk utveckling, mer samverkan och nätverksarbete.

Det finns många företag som står utanför de stora sektorerna i Värmland och därmed faller utanför de företag som inkluderas i klustrens samverkan och utvecklingsaktiviteter. För att möta behoven hos dessa företag i Filipstads kommun gick näringslivskontoret ut med en förfrågan om intresse för gemensam analys inom ramen för ett socialfondsprojekt. Eftersom förfrågan gick under sommaren var det bara tre företag som anmälde intresse men företagen i målgruppen kommer att kontaktas för att undersökan möjligheten att genomföra analys parallellt med förstudieprojektet och gemensamt gå vidare i genomförande. Detta ska bidra till starkare samverkan i kommunen mellan små företag. I första hand kommer företag med 9 - 49 anställda som inte omfattas av andra socialfondsinitiativ att bearbetas.

Förutom service och handel finns små underleverantörer och enskilda företag med en särskild nischning som egentligen inte har någon geografisk samverkan eller arbetar på en lokal marknad som t ex Akvarieteknik i Filipstad.

Filipstads kommun vill med denna ansökan säkerställa att de företag som är viktiga för ett diversifierat näringsliv med mångfald också får möjligheter att agera i ett större sammanhang tillsammans med andra företag. Genom att erbjuda mindre företag i Filipstads kommun som inte tillhör kluster eller har en annan gemenskap med andra företag lokalt och regionalt möjligheter till kompetensutveckling av anställda och en starkare gemenskap med andra företag för strategisk utveckling hoppas kommunen på att både anställda och företag ökar sin konkurrenskraft.

Syfte

Syftet med förprojektet är att få en nulägesbild av personalens kompetens och sätta den i relation till företagens framtida utvecklingsbehov för att säkerställa individernas konkurrenskraft på arbetsmarknaden samt företagens möjligheter till utveckling och tillväxt. Ytterligare ett syfte är att säkerställa mångfald i näringlivet lokalt genom samverkan och utveckling för anställda i olika typer av små företag.

Målsättning

Målet med förprojektet är att ta fram material och genomföra analyser för att kunna presentera en ansökan om medel till socialfonden för ett genomförandeprojekt.
Detta ska ske genom att:
- Identifiera individernas kompetensutvecklingsbehov (individuella utvecklingsplaner)
- Identifiera behov av åtgärder för ökad jämställdhet
- Identifiera behov av ökad tillgänglighet på företagen.
- Identifiera behov av att öka förmågan att leda och utveckla verksamheten hos respektive företag
- Utveckla samverkan mellan företag
- Utveckla organisation för genomförande av kompetensutvecklingsinsatser
- Ta fram en beskrivning och prioritering av hur kompetensbehovet ska tillgodoses på respektive företag.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Samtliga arbetsplatser kommer att inventeras utifrån olika former av funktionshinder. Under analysarbetet kommer attityder till funktionshinder och en plan för att minska hinder att utarbetas.

Deltagande aktörer

  • Akvarieteknik
  • Frident HB
  • Lesjöfors Electronic AB

Kommun

  • Filipstad