Logotyp på utskrifter

Lokala taxibolag i utveckling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareGÄVLE TAXI 129000 AB
KontaktpersonS-O Hiller
E-postso.hiller@gavletaxi.se
Telefonnummer026 664404
Beviljat ESF-stöd1 802 002 kr
Total projektbudget1 802 002 kr
Projektperiod2009-08-01 till 2011-01-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet är att genomföra utbildnings- och utvecklingsinsatser som kan göra de lokala taxibolagen konkurrenskraftiga och anpassade för de framtida krav.
De lokala taxibolagen län har insett att de måste samverka för att ha en roll i framtiden

Bakgrund

Förstudien har lett till en strategi som innebär en kraftig satsning på miljö och kvalitet. I kvalitetsbegreppet ingår bl.a. ökad professionalism vid olika typer av transporter samt ökat säkerhetsarbete. Fler former för samverkan och samarbete är en annan viktig del. Det kan gälla inköp, rekrytering, personalhantering och upphandlingar. Det gäller för taxi att bli kostnadseffektiv för att klara konkurrensen. Ökad jämställdhet är en annan del i strategin. Vi tror att det är en förutsättning för att kunna genomföra en realistisk satsning på miljö och kvalitet. För att kunna genomföra detta fordras en ökad förståelse och insikt i samarbetsfrågor, styrelsearbetet och affärsekonomi.

Taxinäringen i Gävleborgs län har genomgått och kommer att genomgå stora förändringar under den närmaste framtiden. Det gäller anpassning till nya och allt mer krävande miljö- och kvalitetskrav, rekrytering och personalutveckling samt konkurrens från landsomfattande resursstarka taxibolag.

I analysen har vi fokuserat kring 4 områden
Klara de förändringar som kommer med ökad konkurrens och ökade krav på miljö/kvalitet
Ökad samverkan för en kostnadseffektivare verksamhet
Samordnad rekrytering samt en bättre tjänsteplanering för att öka antalet heltidstjänster och möjligheten att rekrytera fler kvinnliga chaufförer och ägare.
Generationsskiftesproblematiken
Taxinäringen har inte kännetecknats av samarbete. Taxibolagen är sammanslutningar som uppstod under första halvan av 1900-talet. Det väsentliga då var att ha en gemensam beställningscentral. Fram till 1970-talet fanns det minst en taxi i de flesta byar. Sedan dess har utvecklingen gått fort och idag finns taxibolag endast i de större orterna. Traditionen har varit individualistisk med egna val och en viss intern konkurrens. Det uppkommer ofta med små företag som agerar tillsammans och fokus inte ligger på verksamhetsutveckling.
En annan tradition är att taxi har en mycket stor andel timanställda. Det beror på att merparten av taxiägarna är enbilsåkare och har svårt att själva heltidsanställa chaufförer.
Problematiken med generationsskiften har blivit större i och med ökad konkurrens. Flera förslag på lösning är t.ex. att bolagen blir aktivare och tar över bilar från transportörerna, ett annat är att tydligare visa att bolagen är aktiva organisationer med aktiv verksamhetsutveckling. Några bolag har kommit en bit på väg och kan vara goda exempel. En del i att vara en attraktiv organisation är att bedriva aktivt styrelsearbetet och verka proaktivt.
Ordföranden och styrelser i de deltagande bolagen har insett att det kommer att krävas stora förändringar. Genom de konferenser som har genomförts har de flesta ägare av taxifordon insett att för att överleva måste man ge avkall på många individuella uppfattningar och i högre grad inordna sig i ett större kollektiv. Många inser också att det i framtiden kan bli svårt att vara enbilsägare. Det kommer att innebära att fler transportörer och eller bolag agerar med fler bilar och heltidsanställda chaufförer. Några bolag har utvecklats mot att ha en relativt stor andel busstransporter i verksamheten. Det kommer troligen också att sprida sig till övriga bolag. Ett uttryck för det är att det bedrivs ett lobbyingarbete för att personbilsregistrera mindre bussar med upp till 18 passagerare.

I länet finns ett antal lokala taxibolag med mellan 1 och 30 taxiägare som delägare. De små taxibolagen ägs av 1 till 17 taxiägare med vardera en taxibil. De kör själva och har timanställd personal. I de större bolagen finns det både taxiägare med en och flera bilar. De med flera bilar har fast anställd personal. Några bolag driver egen verksamhet med både bilar och bussar och har heltidsanställda.
På senare tid har flera landsomfattande företag börjat etablera sig i länet och ett av de större taxibolagen har köpts upp av ett multinationellt företag.
Taxibolagen är anslutna till beställningscentraler som lägger ut körbeställningar till lämpliga taxibilar. Det gäller både privata, företags och samhällsbeställda körningar. I länet finns två beställningscentraler, en i Gävle och en i Hudiksvall, som betjänar de lokala bolagen.
Övriga bolag har egna beställningscentraler i eller utanför länet.
Det kommer att krävas en hög grad av samverkan både inom och mellan de lokala taxibolagen för att dels kunna utvecklas dels klara konkurrensen med landsomfattande taxibolag. Om de mindre bolagen inte kan klara konkurrensen kommer taxiservicen utanför de större orterna att bli betydligt sämre. För de små taxibolagen kan samhällsbeställda tjänster uppgå till 80 % av omsättningen.

Under förstudien har insikten om att det fordras en stor insats för att öka kompetensen samt förbättra möjligheterna till samarbete blivit stor. Man är överens om att miljö- och kvalitetsfrågor samt bättre effektivitet kommer att vara två av få konkurrensmedel i framtiden.
Det är första gången på många år som så många taxiägare i länet har samlats och kunnat enas om en utvecklingsplan. Enligt Svenska Taxiförbundet är det mycket ovanligt att så många taxibolag har kunnat enas om en strategi för att öka samarbete och konkurrenskraft.
Vi har i förprojekteringen försökt att ge en bild av vad som kommer att krävas av den framtida taxinäringen och vad som kommer att krävas av den enskilde transportören. För många har det inte varit lätt att starta en förändringsprocess från ett reaktivt förhållningssätt till att arbeta för en proaktiv strategi. Utvecklingsplanen bygger därför på att successivt öka kompetensen och därmed öka både viljan och den enskildes arbetsinsats. För många som är vana att bedöma sin insats efter dagens eller veckans intjäning är det svårare att ta till sig alla steg för en ökad kvalitets- och miljöinsats som innebär mer arbete men inte direkt ger resultat i kronor.
I de avslutande mötena i bolagen såg många fram mot att få genomföra de strategier vi kommit överens om och de som inte var helt positiva var ändå väl medvetna om att det måste göras.

Syfte

Syftet är att skapa en samarbetssituation som gör att bolagen kan bli konkurrenskraftigare. Det skall ske genom en kraftigt och synbart ökad satsning på miljö och kvalitet (här ingår ökad professionalism och höjd säkerhet), ökat samarbete för bättre kostnadseffektivitet samt fler heltidsanställda som möjliggör bättre tjänsteplanering, bättre arbetsmiljö samt ökade möjligheter att anställa bl.a. kvinnor.

För att bättre klara konkurrensen från nationella och multinationella taxibolag är de deltagande bolagen överens om att de måste bli kostnadseffektivare samt skapa en bättre miljö- och kvalitetsstrategi som kan kommuniceras med kunder och beställare. Inget av de deltagande bolagen har resurser att klara det själv.
Projektet skall genom ett unikt samarbete genomföra utbildningar som leder till en process till en kraftigt förbättrad strategi för miljö- och kvalitetsfrågor. Det skall också vara starten på ett arbete med att inom 3 år bli ett av få certifierade taxiföretag i landet.Målsättning

Mätbara mål
-Den inledande konferensen skall leda till ett miljösamarbete med en eller flera av de deltagande aktörerna t.ex. ett samarbete kring de regionala miljömålen med Länsstyrelsen.
-90% av deltagarna skall ha genomgått Säker Grön Taxi och vara väl medvetna om vad som kommer att krävas för att genomföra en ökad satsning på miljö och kvalitet. Det kommer att mätas genom prov.
-Alla heltidsanställda som kör specialfordon skall ha genomgått utbildning och avlagt godkänt prov.
-90% av heltidsanställda som kör skolkörning skall ha genomgått utbildning och avlagt godkänt prov.
-Före projektets slut skall bolagen tillsammans kommit överens om mål och en handlingsplan för miljö- och kvalitetsarbetet. Målen skall gå att mäta.
-Antalet heltidsanställda skall ha ökat med 10% vid projektets slut.
-Förutom utbildning skall bolagen startat minst 2 samarbetsprojekt som leder till ökad konkurrenskraft och/eller bättre kostnadseffektivitet.
-Samtalsgrupperna kring kvinnliga chaufförers arbetssituation skall leda till aktiviteter som ger en bättre arbetsmiljö och förbättrar möjligheterna till rekryteringen av bl.a. kvinnor.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förstudien deltog en person med funktionshinder. Alla möten har hållits i lokaler med både god tillgänglighet och utrustning för funktionshindrade. Vi kommer att göra på samma sätt i genomförandefasen. Vi har och kommer att arbeta med att utforma material etc. på ett sånt sätt att alla kan delta i både kunskapinhämtande och diskussioner.

Jämställdhetsintegrering

Slutsatsen från konferenserna var att det i genomförandet måste ske en fortsatt diskussion om vilka åtgärder som kan göras för att öppna upp för fler kvinnor i taxinäringen. Det konstaterades att taxi är en typisk manlig bransch. Många typiskt manliga uppfattningar påverkar också negativt projektets mål med en ökad ambition på miljö och kvalitet. Det gäller t.ex. körsätt, förhållningssätt till lagar och regler, umgängesformer och tron på ett individualistiskt arbetssätt. I bolag med fler unga kvinnliga chaufförer har det märkts en tydlig förändring under de senaste åren. Det presenterades flera förslag på vad som kan göras för att förändra förhållanden och bilden på taxinäringen. De handlar om förbättrad säkerhet, tunga lyft, anställningsförhållanden och en förändring av den allmänna bilden. Vid de fyra samtalsmöten som kommer att ske under projektet skall reella förslag arbetas fram. Mötena kommer att ledas av en kvinnlig konsult med god kunskap om processen till jämställdhet. Projektledningen är övertygad om att en ökad jämställdhet innebär en bättre arbetsmiljö för alla anställda och en kvalitativt bättre organisation.
Lars Findahl som kommer att delta i projektet som inhyrd konsult har genomgått jämställdhetsutbildning och är väl medveten om vikten att kontinuerligt föra fram jämställdhetsaspekten.

Samarbetspartners

 • BOLLNÄS TAXI AKTIEBOLAG
 • HAMRÅNGE TAXI AKTIEBOLAG
 • HUDIKSVALLS TAXI AKTIEBOLAG
 • NORDANSTIG TAXI AKTIEBOLAG
 • NORRHÄLSINGE BESTÄLLNINGSCENTRAL AKTIEBOLAG
 • OCKELBO TAXI AKTIEBOLAG
 • SÖDERHAMNS TAXI AKTIEBOLAG
 • X-LÄNS TAXISERVICE AKTIEBOLAG
 • ÖSTERFÄRNEBO TAXI AKTIEBOLAG

Deltagande aktörer

 • Alf Landin Taxi
 • Anders Bengtsson Taxi
 • Anders Lundmark Taxi
 • Anders Rosenberg
 • Anna & Svantes Åkeri
 • Anneli Sander
 • Bernt Ädel Taxi
 • Bernth Larsson Taxi
 • Birgitta Wesslund
 • BJÖRSELL TAXI I GÄVLE AKTIEBOLAG
 • Bo Rönn
 • BOLLNÄS TAXI AKTIEBOLAG
 • BOLLNÄS TRANSPORT-SERVICE AKTIEBOLAG
 • BRODIN TAXI 2
 • Börje Sallander Taxi
 • Börje Wallstedt Taxi
 • Conny Lingvall
 • Connys Taxi
 • DENWARD TAXI AB
 • DOUGLAS TAXI AB
 • Fredrik Sandberg
 • FRELUGA TAXI AKTIEBOLAG
 • GLÖSBO TAXI AB
 • GÄVLE TAXI 129000 SPECIALFORDON AB
 • Göran Persson
 • HAMRÅNGE TAXI AKTIEBOLAG
 • Hans Kristoffersson Taxi
 • Hans Lignell
 • Hans Persson Taxi
 • H-O WALL FÖRVALTNING AB
 • Holger Back Taxi
 • HOLMSVEDEN TAXI
 • HUDIKSVALLS TAXI AKTIEBOLAG
 • Håkan Lönnberg Taxi
 • Ingemar Larsson Taxi
 • Jan Jansson
 • Jan Knutsson Taxi
 • JOHNSONS BUSS I BERGVIK AKTIEBOLAG
 • JUAB TAXI AB
 • Jörgen Mattsson
 • Kerstin Öberg
 • Kjell Henriksson Taxi
 • Kurt Larsson
 • Lars Andersson Taxi
 • LARS G SANDSTRÖM TAXI AB
 • Lars Kareliusson
 • Lars Tejling
 • Lars-Göran Edlundh Taxi
 • Lars-Göran Hellbom Taxi
 • Leif Kraft
 • Lennart Fors
 • MARTINSSONS HB
 • Mathias Forslöf
 • Mats Jonsson Taxi
 • Mattias Eriksson Taxi
 • Matz L Taxi AB
 • NILS EHRLING TAXI AB
 • Nils Gösta Palm Taxi
 • NORDANSTIG TAXI AKTIEBOLAG
 • NORRHÄLSINGE BESTÄLLNINGSCENTRAL AKTIEBOLAG
 • OCKELBO TAXI AKTIEBOLAG
 • OLA BERGLUNDS TAXI HAMRÅNGE
 • OXHAREN FÖRVALTNING AB
 • Per Lindqvist
 • Per Svensson Taxi
 • PER-OLOV FORSMAN TAXI AB
 • Peter Jansson
 • Peter Lundin Taxi
 • PETER PERSSONS FASTIGHETSSERVICE AKTIEBOLAG
 • PETZON TAXI
 • PUNKT TILL PUNKT AB
 • REIDAR BODIN TAXI
 • Rolf Mattsson Taxi
 • RONNIE OHLSSON TAXI I BERGSJÖ AB
 • Sonja Kadesten
 • Stefan Johansson Taxi
 • Stig Forslin Taxi
 • Svante Skarin Taxi
 • SÖDERHAMNS TAXI AKTIEBOLAG
 • Sören Löfgren Taxi
 • Sören Wimark Taxi
 • T THIM TAXI OCH TRANSPORT AKTIEBOLAG
 • Tapio Remes Taxi
 • Taxikungen AB
 • Tommy Hansson
 • TOMMYS TAXI I SÖDERHAMN
 • Torsten Carlbaum
 • Ulf Larsson
 • X-LÄNS TAXISERVICE AKTIEBOLAG
 • Yngve Yngvesson Taxi
 • ÅKE NORDQVIST TAXI I BOLLNÄS AB
 • ÖSTERBACKEN TAXI AB
 • ÖSTERFÄRNEBO TAXI AKTIEBOLAG

Kommun

 • Bollnäs
 • Gävle
 • Hudiksvall
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Sandviken
 • Söderhamn