Logotyp på utskrifter

Lobben

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareJämtland Härjedalens idrottsförbund
KontaktpersonAnders Johansson
E-postanders.johansson@jhidrott.rf.se
Telefonnummer070-228 88 28
Beviljat ESF-stöd4 378 615 kr
Total projektbudget10 464 493 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2014-06-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

"Lobben" är ett ungdomspraktikprojekt som vill "lobba över" det negativet snacket om ungdomsarbetslösheten och i stället se möjligheterna. Genom att ge den enskilde deltagaren idrottsrörelsens ledarutbildningar och praktik på i en idrottsförening/skola, ska projektet ge de unga arbetssökande en ökad självkänsla, större tro på sin egen förmåga och stärka den enskildes möjlighet till arbete. Rekryteringen av deltagare till "Lobben" kommer att ske i samarbete med arbetsförmedlingarna i distrikten. Projektet ska genomföra fyra omgångar med "Lobben" om fyra månader vardera. Deltagaren kommer att genomgå sex olika utbildningar varvat med praktik i en idrottsförening med stöd av en handledare. Deltagaren ska även praktisera på en förskola/fritidsgård för att även där pröva sina ledaregenskaper samt bredda sitt kontaktnät. Målet är att minst 50% av deltagarna ska ha fått någon form av anställning eller gått vidare till högre studier senast ett år efter de avslutat sitt deltagande i projektet.

Bakgrund

I alla nordliga ESF regionerna är andelen människor som är utanför arbetsmarknaden väldigt stor. Särskilt hög är andelen unga under 26 år i utanförskap. I maj 2011 var antalet inskrivna i Jobb och utvecklingsgarantin för Unga, UGA, (16-24):
Jämtland-Härjedalen (790), Västerbotten (1411), Västernorrland (1716), Gävleborg (2003).
Ungdomar under 26 år som saknar arbete hamnar efter 90 dagar i UGA. Under de kommande 15 månaderna eller tills de hittar ett arbete ska de prova på olika praktikplatser, gå olika utbildningar, mm. I tre av länen var (maj 2011) antalet inskrivna i UGA bland utrikesfödda över 100, i Jämtland-Härjedalen är antalet 45 personer vilket är högt med tanke på befolkningsunderlaget.

Om dessa ungdomar inte hittar ett arbete under de kommande 15 månaderna så går de vidare till ordinarie Jobb och Utvecklingsgarantin. Detta innebar att de gått utan arbete först i 3 månader och sedan 18 månader.
I maj 2011 var antalet personer mellan 16-24 år inskrivna i ordinarie Jobb och utvecklingsgarantin:
Jämtland-Härjedalen (299), Västerbotten (471), Västernorrland (566), Gävleborg (784).
I samtliga län är siffran högre nu än i maj 2010.
Dessutom har det nu börjat inkomma personer mellan 16-24 år till Jobb och utvecklingsgarantins tredje fas. Detta innebär att de varit inskriven i den ordinarie JOB:en under 450 dagar. Total tid i utanförskap för dessa personer är alltså 18 månader plus 450 dagar. Det skapar stor risk för fortsatt utanförskap. Det är förödande för alla personer att gå så länge utan att ha någon form av sysselsättning och absolut sämst borde det vara för personer som aldrig varit inne på arbetsmarknaden, dvs. de unga som går direkt från gymnasium till ett flerårigt utanförskap.

För att de unga inte ska tappa hoppet, vill idrottsrörelsen i Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Gästrikland engagera sig i dessa unga vuxna och ge dem möjlighet att delta i socialfondsprojektet Lobben. Lobben ska ge den enskilde individen under en fyramånadersperiod:en bra idrottsledarutbildning, praktik och handledarstöd i en skola och skolidrottsförening, detta ska i sin tur stärka den enskilde deltagaren i form av ökad självkänsla, ett bättre självförtroende och en större tro på sin egen förmåga. Då både den offentliga och privata arbetsmarknaden ser mycket positivt på arbetssökande som har erfarenhet av ledarskap och utbildning från idrottsrörelsen kommer denna satsning att öka den enskildes möjlighet till arbete.

Syftet med mobiliseringsfasen är att bygga upp ett engagerat och brett nätverk av nyckelpersoner från alla fyra deltagande distrikt: idrottsdistrikt,kommuner, arbetsförmedlingar och idrottsföreningar och på så sätt skapa en arbetsmodell för projektgruppen som kommer att ansvara för att koordinera arbetet. Projektet ska även rekrytera de viktiga handledarna som finns verksamma på de skolor och Skol IF som ska kopplas till projektet och vara den enskilde deltagarens praktikplats. Vi kommer även att arbeta fram en plan för jämställdhets- och tillgänglighetsintegrering i projektet med stöd från Dan Humble och Barbro Lindgren.Detta ska skapa en god grund för det kommande arbetet i den viktiga genomförandefasen. Under samma period ska vi arbeta med att säkerställa vilka skolor dvs kommuner som ska delta utöver de som nämns i ansökan och klargöra medfinansieringen som i detta fall är handledarnas arbetstid.

Syfte genomförandefasen:För att de unga inte ska tappa hoppet om arbetsmarknaden behöver vi ge goda verktyg i att se nya möjligheter och vidga perspektiven. Genom att erbjuda de unga i projektet en bra utbildning, praktik och handledarstöd i en Skol IF (gärna i anslutning till en fritidsgård eller fritidshem), ska den enskilde individens självkänsla stärkas, så att de känner en större trygghet i att våga söka arbete och tro på sin egen förmåga.Detta ger ytterligare en positiv effekt för deltagarna då de skapar nya kontakter med personer som kan lotsa in de till arbetsmarknaden. En satsning av detta slag leder till att den enskilde individen kommer närmare en etablering på arbetsmarknaden.

Projektet utformas i tre olika temaområden:

Temaområde 1, Praktik:
I temaområde Praktik kommer deltagaren att följa föreningens vardagsrutiner och lära sig allt som har med föreningens verksamhet att göra. Detta kommer att skilja sig lite mellan de olika länen.

I vissa län finns det så kallade Skol IF som skapar idrottsliga aktiviteter runt skolan. Skol IF arrangerar även större tävlingar och DM inom olika idrotter. Syftet med Skol IF utöver de idrottsliga aktiviteterna är att skapa delaktighet och inflytande samt lära sig den demokratiska processen som idrottsrörelsen och även samhället är uppbyggd på.

I samband med en praktikplats i Skol IF får deltagaren följa föreningens vuxenstödjare och se det dagliga arbetet. Deltagaren kommer även att delta i styrelsens arbete för att få kunskap om hur den demokratiska processen fungerar, på vilket sätt hon/han har möjlighet att påverka beslut som tas på olika nivåer inom idrotten och i samhället samt lära sig om idrottens organisation. Deltagaren kommer efter genomförd praktik ha en ökad kunskap i ungdomars delaktighet och inflytande samt ett ökat självförtroende för att kunna ta på sig olika uppdrag på arbetsmarknaden men även uppdrag inom ideell sektor som vi av erfarenhet vet är meriterande i ett CV.
Praktiken kommer även att innehålla administrativa uppgifter, t ex posthantering, hantering av medlemsregister, ifyllande av närvarolistor, redovisning av LOK-stöd samt Idrottslyftet. Ökade kunskaper kring föreningsadministration är meriterande då vi i dag inom idrottsrörelsen får ständiga signaler om föreningar som önskar köpa tjänster just när det gäller det administrativa arbetet. I framtiden ser vi att det blir fler arbetsplatser just inom administration i föreningslivet.
För deltagaren innebär det även att få lära sig mer om det praktiska arbetet i föreningen när det gäller materialinköp och -underhåll samt bokning och ansvar för lokalerna.
En av de viktigaste lärdomarna under praktiken kommer att vara marknadsföring av föreningen och dess verksamhet. Samt att planera-genomföra-utvärdera de idrottsliga aktiviteterna.
Att marknadsföra och genomföra aktiviteter skiljer sig egentligen inte nämnvärt från idrottsrörelsen till andra branscher mer än vad man har att erbjuda.
Deltagaren kommer således under praktiken även att få en ökad kunskap om att lära sig vikten av god marknadsföring, vilka olika traditionella och mer moderna sätt man kan använda i marknadsföringen av aktiviteterna och därefter kunna utvärdera vilka marknadsföringsmetoder som är framgångsrika för den aktuella målgruppen.
Att under praktiken få prova på att självständigt (med stöd från handledaren) planera, genomföra och utvärdera ett arrangemang kommer att stärka individen när det gäller att jobba med egna idéer/målsättningar, strukturera och organisera sitt arbete, leda andra individer samt att lära sig användbara metoder för att utvärdera aktiviteten från början till slut.

Temaområde 2, Utbildning
Den enskilde individens utbildning:
Inom idrotten finns det väldigt mycket bra utbildningar, framförallt i detta syfte är idrottens ledarutbildningar en viktig pusselbit för att stärka den enskilde individens möjligheter till ett arbete. Plattformen (idrottens grundläggande barn och ungdomsledarutbildning) 20h, Idrottens organisation och hur fungerar en idrottsförening 8h SISU idrottsutbildarnas pedagogiska metoder 8h, Svenska skolidrottsförbundets ledarutbildning 2x15h, jämställdhetsintegrering 4h och tillgänglighetsintegrering 4h.

Handledarna:
Mentorskapsutbildning 8h, Jämställdhetsintegrering 4h, Tillgänglighetsintegrering 4h

Projektarbetsgruppen:
Basutbildning i genusfrågor 4h, Vidareutbildning i jämställdhetsintegrering 4h, Tillgänglighetsintegrering 4h

Temaområde 3:
Transnationellt utbyte, se mer under transnationalitet!

Målsättning

Mobilieringsfasen: Att projektet ska fungera bra under projekttiden och att alla känner mening och engagemang i det aktiviteter som genomförs.
Det övergripande och långsiktiga målet för den enskilde individen är att:hon/han ska med stöd av sin personliga utveckling ha fått ett arbete eller gått vidare till högre studier inom ett år efter att deltagaren lämnat projektet. Lobben kommer att ha fyra utbildningsomgångar(under genomförandefasen av projektet) med deltagare, ett kvantitativt mål kommer att ställas för omgång ett respektive två. Målet är att minst 50% av deltagarna i omgång 1 och 2 ska ha fått någon form av anställning eller gått vidare till högre studier senast ett år efter de avslutat sitt deltagande i projektet. Projektet kommer att följa upp omgång 1 och 2 eftersom utfallet kommer att kunna mätas under projekttiden. Resultatet kommer att redovisas under erfarenhetskonferensen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Mobiliseringsfasen: Projektarbetsgruppen ska få utbildning av processtödet Barbro Lindgren i att planera kommande projektverksamhet ur ett tillgänglighets perspektiv. Under mobiliseringen kommer man att undersöka förutsättningarna för att kunna utbilda målgruppen genom att organisera "prova på aktiviteter" tillsammans med handikappidrottsförbunden i distrikten för att praktiskt öka förståelse för vad tillgänglighet är.
Genomförandefasen:Inför varje rekrytering av deltagare till utbildningsomgångarna kommer projektet att identifiera eventuell funktionsnedsättning hos den enskilde individen. Alla deltagare ska ha samma möjlighet till utbildning och praktik oavsett funktionsnedsättning eller annan begränsning. Lokalerna som ska användas vid utbildningstillfällena kommer att vara tillgänglighetsanpassade. I budgeten kommer att finnas utrymme för kostnader för tex lättlästa trycksaker/böcker, hörslinga, ramp och behovsanpassad lokal. Handledarna och den enskilde deltagaren kommer att genomgå i en halvdagsutbildning i tillgänglihetsintegrering.

Transnationellt samarbete

Projektet har för avsikt att knyta kontakt med en eller flera andra organisationer i ett annat europeiskt land, som arbetar med ungas möjlighet till sysselsättning. Under mobiliseringsfasen kommer idéen att prövas mot Riga som är vänort med Umeå(Västerbotten). Målet för det transnationella utbytet är att deltagaren ska bli stärkt som individ och få ökad kunskap om de ungas vardag och möjligheter i ett annat land. Deltagarna som ska följa med på resan/utbytet ska få vara med och planera de aktiviteter som ska genomföras där.

Medfinansiärer

 • AGera-Arbetsgivarringen
 • Arbetsförmedligen, arbetsmarknadsområde Östersund
 • Barn och utbildningsförvaltningen
 • Gästriklands Idrottsförbund
 • Jämtland Härjedalens idrottsfö
 • Kultur och Föreningsstöd
 • Umeå Fritid
 • Västerbottens Idrottsförbund
 • Västernorrlands Idrottsförbund

Samarbetspartners

 • AGera-Arbetsgivarringen
 • Gästriklands Idrottsförbund
 • Kultur och Föreningsstöd
 • Umeå Fritid
 • Västerbottens Idrottsförbund
 • Västernorrlands Idrottsförbund
 • ÖSTERSUNDS KOMMUN

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Arvika
 • Avesta
 • Bergs
 • Bjurholm
 • Boden
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Bräcke
 • Dorotea
 • Eda
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gällivare
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Haparanda
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Karlstad
 • Kil
 • Kiruna
 • Kramfors
 • Kristinehamn
 • Krokom
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malung
 • Malå
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Pajala
 • Piteå
 • Ragunda
 • Robertsfors
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Skellefteå
 • Smedjebacken
 • Sollefteå
 • Sorsele
 • Storfors
 • Storuman
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Timrå
 • Torsby
 • Umeå
 • Vansbro
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Ånge
 • Åre
 • Årjäng
 • Åsele
 • Älvdalen
 • Älvsbyn
 • Örnsköldsvik
 • Östersund
 • Överkalix
 • Övertorneå