Logotyp på utskrifter

Ljusdalshem PO1 Fs

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareAB Ljusdalshem
KontaktpersonLars Sjögren
E-postlars.sjogren@kaboom.se
Telefonnummer0651-68671
Beviljat ESF-stöd298 800 kr
Total projektbudget298 800 kr
Projektperiod2009-08-15 till 2009-12-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Två kommunala bostadsföretag som bägge arbetar på en vikande marknad samverkar för att finna strategier för hur företagen ska kunna utvecklas. Samverkan ska utmynna en i en plan för vilken kompetens som behöver tillföras framöver både för att trygga personalens och företagens framtid.

Bakgrund

De kommunala bostadsföretagen äger och förvaltar hyresbostäder. Företagen är inne i en omställningsprocess. I kommuner med stark bostadsmarknad yttrar sig detta i fastighetsförsäljningar och omvandlingar till bostadsrätter. I kommuner med en svag bostadsmarknad rivs fastigheter. I båda fallen är pressen stor på företagen att förbättra sig för att överleva som företag. Som följd av anmälningar till EU förestår en ändring av villkoren för de allmännyttiga fastighetsbolagen. Sannolikt kommer kraven på affärsmässighet att skärpas.

AB Ljusdalshem och Alfta Edsbyn Fastighets AB (nedan kallade Bolagen) verkar bägge på en vikande bostadsmarknad präglad av befolkningsminskningar. För att Bolagen ska kunna fortleva i nuvarande omfattning krävs ändrade strategier och till följd av detta förändrat arbete för personalen. Den kompetensutveckling som planeras om detta projekt beviljas leder emellertid också till en kompetens som gör personalen mer anställningsbar om Bolagen skulle tvingas minska sin personalstyrka.
Den strategiska situationen
Båda bolagen ägs av respektive kommun. Bolagen är tjänsteföretag,i meningen att drifts- och underhållskostnader är klart högre än kapitalkostnaderna,men förvaltar en stor mängd kapital bundet i fastigheter med relativt hög medelålder.

Fastigheternas tekniska status försämras med tiden i allmänhet på så sätt att allt fler reparationer och underhållsarbeten måste utföras. Ytterligare krav kan ställas från klimat- och miljöperspektiv. Bolagen behöver därför en högre teknisk kompetens för att planera sin verksamhet och kanske en högre kompetens att också själva utföra arbeten.

Avflyttningen innebär att medelåldern i kommunerna ökar. Den ändrade befolkningsstrukturen skapar en möjlighet att attrahera äldre kunder och ett behov att anpassa servicen till befintliga åldrande kunder. Ett ökat antal hyresgäster med utländsk bakgrund kommer sannolikt också att ställa krav på annan kompetens i Bolagen.

Utbildningsnivån i kommunala bostadsföretag är normalt sett låg.

Syfte

Projektnyttan:
Vilka problem projektet ska lösa beskrivs under bakgrund och problem.
Såväl Ljusdalshem som Aefab är företag med begränsade personella resurser att hantera frågor som ligger utanför den löpande verksamheten. Att i den utsatta situation de befinner sig i få en möjlighet att djupare analysera den framtida situationen och vad som kan förväntas i förändringar när det gäller företagens utveckling och de anställdas kompetensutveckling är oerhört värdefullt. Även aspekter som ex tillgänglighet i vid bemärkelse kan leda till ett nytänkande i organisationerna. De mer konkreta områdena förstudien avser att hantera beskrivs nedan.

Genomförandet av förstudien, i de delar där samtlig personal involveras, kommer huvudsakligen att äga rum på respektive bolags hemmaort. Samverkan och dialog kring de gemensamma strukturella och strategiska frågorna kommer främst att ske på ledningsnivå samt med personalrepresentanter.

Vi kommer att koncentrera oss på tre områden som vi tror blir särskilt viktiga för företagens framtid och personalens kompetensutveckling.

Det är kompetensbehov utifrån en förändrad kundsituation (ex. fler äldre, ny kundgrupper som villaägare som kan komma kräva en annan form av förvaltningshantering).

Det andra området föranleds av förändringar i fastighetsbeståndet tekniska status (åldrande fastigheter, miljö- och klimatfrågor samt energifrågor).

Det tredje är de framtida möjligheterna att rekrytera personal till företagens olika
verksamhetsområden och vilka prioriteringar det kan leda till när det gäller kompetensplanering och kompetensutveckling.

Representanter för Bolagen kommer att bilda arbetsgrupper som fördjupar sig kring hur omvärldsutvecklingen, särskilt den regionala, kommer att förändra och påverka bolagens och de anställdas situation inom de ovan nämnda områdena.
Vi kommer att analysera våra nuvarande verksamhetsområden och funktioner för att se vad som måste behållas, vad som ev. kan avvecklas eller bedrivas i andra former, samt vilka nya strukturer och verksamheter som är möjliga att utveckla.
Den här arbetsprocessen bildar en plattform för det fortsatta arbetet med samtlig personal.
Personalen kommer då få möjlighet att ta del av arbetsgruppens perspektiv och tankar och få möjlighet att i smågrupper och storgrupper modifiera och komplettera framtidsbilderna.
Under dessa seminarier kommer områdena jämlikhet och tillgänglighet att hanteras.

Utifrån den gemensamma framtidsbilden kommer sedan både en kreativ och analytisk process att växa fram.
Med brainstormingtekniker kommer vi att sträva efter att finna lösningar som ligger utanför för hur verksamheterna bedrivs idag. Det skulle kunna vara områden hur man utvecklar intraprenörskap eller löser uppgifterna med ökad extern samverkan.
I dess förlängning kommer det också att bli tydligare vilka kompetenser som behövs framöver och bildar grunden för en kompetensplanering för all personal

Med de steg som beskrivs ovan har vi anledning att tro att vi verkar för att lösa de strategiska problem som beskrivs i inledningen.

Målsättning

Kompetensbehov inom de tre prioriterade kartläggningspmrådena (beskrivna under rubriken syfte) är fastställda.
Kompetensplaner är upprättade

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsfrågor är av fundamental betydelse för de medverkande företagen. Dels ökar andelen äldre kunder kraftigt och dels har andelen invandrare som hyresgäster ökat. Bland dessa grupper finns det personer som behöver ha en annan form av kommunikation än vad som ges idag. Det är inte heller ovanligt med att de bland fältpersonalen finns personer med läs- och skrivsvårigheter.
De medverkande företagen arbetar med öka den fysiska tillgängligheten och har rutiner för detta. Det som däremot brister är kunskapen om hur man på ett klokt sätt arbetar med de andra tillgänglighetsaspekterna . Under förstudien kommer vi att behandla tillgänglighetsfrågorna och diskutera hur verksamheten kan förändras för öka tillgängligheten för medarbetare och kunder..

Kommun

  • Bollnäs
  • Ljusdal