Logotyp på utskrifter

Livskunskap - en del av arbetsmiljön

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareABF Södra-Östra Dalarna
KontaktpersonLennart Palm
E-postlennart.palm@abf.se
Telefonnummer0226-54040
Beviljat ESF-stöd248 571 kr
Total projektbudget248 571 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2009-07-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet arbetar med SWOT och analys för förebyggande av långtidssjukskrivningar beroende på missbruksproblematik. Syftet är att skapa en kompetensutvecklingsplan och underlag till förebyggande handlingsplan gällande missbruksproblematik.

Bakgrund

Under två års tid har Kvinnoforum (numera LivsForum) Avesta arbetat med missbrukande och medberoende kvinnor på och utanför arbetsmarknaden i Avesta med omnejd. Detta har skett med studiecirkelverksamhet genom ABF Södra-Östra Dalarna och gett ett mycket gott resultat. Under arbetetets gång har ett antal nätverksträffar hållits med företrädare för bl.a. arbetsgivare, medlemsorganisationer och intressegrupper. Under dessa träffar har återkommande synpunkter framförts att det saknas kunskap om alkoholmissbruk och hur man ska hantera situationen vid misstanke om missbruk på arbetsplatserna.
Med den nya lagstiftning om rehabiltiering, där ett ökat ansvar ligger på arbetsgivaren och då alkoholberoendet accelererar bland både män och kvinnor, är behovet av kunskap stort. Alkoholmissbruk är ett problem som vi inte gärna pratar om eller hanterar väl och som dessutom kommer smygande. Risken är stor att dessa individer, ofta med hög arbetskapacitet, blir satta i ett utanförskap och riskerar långtidssjukskrivning, ibland dolt bakom diagnoser som utbrändhet, ångest och depressioner.
I en alltmer pressad arbetssituation, problem i arbetsmiljön eller privat, oavsett vilket, ligger ansvaret på arbetsgivaren för rehabilitering vid en sjukskrivning. För individen leder det ofta till upprepad korttidsfrånvaro, sjukskrivning, förlorad anställning, utanförskap och även till en raserad livssituation.
Det kan även röra sig om medberoende då någon i ens närhet är alkoholmissbrukare. Genom självpåtaget ansvar kan man få problem att sköta sitt eget jobb.
I verksamheters arbete med hälsa, miljö och jämställdhet är detta en alltmer viktig fråga att belysa, förebygga och säkerställa handlingsberedskap för.

Syfte

Syftet med förstudien är att de arbetsplatser som anmält sitt intresse för att få kunskap om, förebygga och hantera missbruksproblem på arbetsplatsen ska genomgå en riktad analys om hälsa, miljö och jämställdhet. Analysen ska leda fram till en kompetensutvecklings plan gällande ovanstående samt underlag för framtagande av handlingsplan gällande förebyggande och hantering av missbruk på arbetsplats.

Målsättning

Målsättningen är att genomföra analys och därtill hörande SWOT-arbete.
Ta fram strategier för deltagande verksamheter
Inventering av kompetensbehovet.
Fastställa kompetensutvecklingsplan för deltagande verksamheter.
Utvärdering av förstudien inom projekttiden.
Rapport till ESF och ny ansökan till genomförandedelen d.v.s. kompetensutveckling.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionshinder bereds möjlighet att delta med stöd av de funktioner som individen normalt har tillgång till.

Deltagande aktörer

  • Grytnäs Församling
  • KOMMUNAL AVDELNING DALARNA
  • Kommunkansliet
  • Södra Dalarnas Räddningsförbund

Kommun

  • Avesta