Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

LEKU 2

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareLemont AB
KontaktpersonMats Staffas
E-postmats.staffas@lemont.se
Telefonnummer0240 689025
Beviljat ESF-stöd651 000 kr
Total projektbudget651 000 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2010-04-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Detta projekt ger företaget en unik möjlighet att utveckla, producera och marknadsföra tjänster och produkter samt bli marknadsledande inom vårt affärsområde, samtidigt som vi på bästa sätt kombinerar människa, maskin och teknik. Vi löser inte dagens problem med gårdagens tänkande.

Bakgrund

Företaget har expanderat kraftigt både omsättningsmässigt och i antalet anställda. Detta har inneburit en förändrad organisation och struktur, vilket påverkar många medarbetare, som fått andra och mer krävande arbetsuppgifter.
I de SWOT analyser och medarbetarsamtal som gjorts har behov och önskemål framkommit om kompetensutveckling för att klara de krav som ställs på företaget och våra medarbetare.
Rekrytering av nya medarbetare är ett problem, då det inte finns personer på arbetsmarknaden med den kompetens som behövs. Detta innebär att satsning på befintlig personal är viktig, samtidigt som nyanställningar måste göras bland personalkategorier som tidigare ej varit aktuella att rekrytera ifrån och sedan utbilda dessa personer internt.
Under förprojekteringen har även framkommit vikten av att det arbetas på rätt sätt för att undvika skador och sjukskrivningar. Hälso- och arbetsmiljöenkäter har genomförts för att utreda vilka frågor som det behöver arbetas vidare med och där kunskaper saknas.

Syfte

Förprojekteringen har visat på vikten av utökad och ny kompetens hos flera medarbetare, för att företaget skall kunna fortsätta utvecklas som planerat och svara upp mot de krav som kunderna ställer. En ökad kompetens innebär även motivation och engagemang hos medarbetarna och en tryggad sysselsättning genom att företaget blir starkare. Medarbetarna får även en större förståelse för företaget och dess behov och de krav som ställs på företagandet.

Målsättning

En av de målsättningar som formulerats under förprojekteringen är, att genom aktiva och medvetna kompetenshöjande insatser sträva mot att ha en peraonal som är engagerad, motiverad och med bred kompetens.
I samband med formuleringen av vår affärsidé har ytterligare en devis formulerats som är, förändring kräver kunskap och förståelse.
Den utbildningsplan som tagits fram för varje medarbetare kommer att fullföljas under genomförandefasen. Redovisning kommer att göras till samtliga medarbetare om hur projektet fortlöper.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Arbetet kommer att inriktas på handledarutbildning för att ta hand om personer med funktionshinder, samt information till medarbetare för att skapa förståelse för de speciella krav som ställs för att stötta personer med funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

De synpunkter som framkommit vid genomförda SWOT analyser innebär att rapporteringar och statistik kommer att redovisas så att ett jämställdhetsperspektiv läggs på rapporteringen i fortsättningen.
Vid nyrekrytering kommer insatser att göras för att i största mån försöka anställa fler kvinnor, för att få en jämnare könsfördelning, vilket påverkar arbetsmiljön på ett positivt sätt. Stor vikt kommer även att läggas på arbete med att inte särbehandla någon på grund av kön.

Kommun

  • Ludvika