Logotyp på utskrifter

Kunskap för framtid

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFörv Lärande och arbete
KontaktpersonStefan Wiik
E-poststefan.wiik@soderhamn.se
Telefonnummer0270 75801
Beviljat ESF-stöd290 630 kr
Total projektbudget290 630 kr
Projektperiod2009-02-16 till 2009-04-22
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet ska identifiera företag som riskerar att behöva varsla personal, med målsättningen att engagera dem i kommande aktiviteter för stöd genom kompetensutveckling/omställning. Dessa aktiviteter ska verka stödjande för de anställda att möta en framtida arbetsmarknad.

Bakgrund

Den internationella finanskrisen och den allmänna lågkonjunkturen gör att vårt regionala näringsliv drabbas hårt genom vikande behov av de varor och tjänster våra företag producerar. Under det första halvåret 2008 varslades 156 personer om uppsägning i arbetsmarknadsområde Bollnäs (Ovanåker, Bollnäs och Söderhamns kommuner).
Därefter ökade antalet varslade markant och vid årets slut hade totalt 793 personer varslats om uppsägning i arbetsmarknadsområdet.

I november 2008 hade Gävleborgs län landets högsta andel arbetslösa och deltagande i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd, 6,2 % av befolkningen 16-64 år (andelen för riket var 4,1 %). Fördelat på kommun hade Ovanåker 5,3 %, Bollnäs 6,4 % och Söderhamn 7,3 %. Söderhamn hade därmed den största andelen i länet. Under 2007 hade arbetsförmedlingen fler anmälda lediga platser än något tidigare år. Detta fortsatte i början av 2008 och fram till och med september hade vi i arbetsmarknadsområdet 1000 fler anmälda lediga jobb jämfört med året innan, en ökning med nära 9 %. Därefter märktes en tydlig försämring och de lediga platserna minskade med 60 % för resten av året. Den sammantagna situationen är ett län som redan har högsta arbetslösheten i landet, däribland en kommun som har högsta arbetslösheten i länet, ett stort antal varsel (21 personer per 1000 invånare mellan 18 och 64 år) samt ett minskat inflöde av lediga jobb innebär ett stort bekymmer för området och vi behöver få till aktiva insatser för att de varslade inte blir uppsagda och ökar antalet arbetslösa.

Det finns anledning att se över hur ny eller förändrad kompetens i företagen kan minimera behoven att dra ner på personella resurser. Nytillförd kompetens skulle exempelvis kunna leda till nya arbetssätt, nya produkter, applikationer och/eller nya marknader. Trots allt kommer inte alla företag att drabbas. Vi kan anta att en del företag ändå ser ökande efterfrågan trots rådande läge.

På individnivå står det dock klart att ett större antal personer inom kort riskerar stå utanför arbetsmarknaden och att många av dessa har en kompetens som inte matchar behoven på de delar av arbetsmarknaden där personal fortfarande efterfrågas. Samtidigt ser vi att det finns möjligheter att genom kunskapstillskott ge anställda goda förutsättningar att bidra med nytt innovativt tänkande i de företag som besitter möjligheter att skapa nya värden eller gå nya vägar.

Det finns alltså ett tvåeggat problem. Personer riskerar att bli arbetslösa samtidigt som det finns ett rekryteringsbehov som inte kan tillfredsställas på grund av att de individer som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden har fel kompetens. Projektet ska bidra till att överbrygga den problematiken genom att kartlägga situationen i Arbetsmarknadsområdet Södra Hälsingland, med målsättningen att i ett kommande genomförandeprojekt skapa kompetensutvecklingsmöjligheter för individer så att de kan matcha rådande kompetensbehov på arbetsmarknaden.

Syfte

Syfte
Projektet syftar till att finna de företag som ligger i riskzonen för att behöva utverka varsel och identifiera grupper av anställda med behov av kompetensomställning, dels för att öka möjligheterna till anställning i andra yrkesroller, men även för att skapa nya möjligheter i nuvarande anställning. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att i kommande genomförandeprojekt skapa så rätt aktiviteter som möjligt för denna kompetensomställning genom att analysera arbetsmarknadens rekryteringsbehov och de kompetenskrav som ställs för att rekrytera. På samma sätt ska deltagande företags kompetensbehov, för att stimulera deras vidareutveckling, analyseras.

Förprojekteringen syftar även till att identifiera lämpliga partners och skapa det nätverk av aktörer som på bästa sätt kan stödja projektet i arbetet med att finna de företag som kan anses ligga i ovan nämnda riskzon.

Målsättning

Ett identifierat och uppbyggt nätverk av relevanta samverkansaktörer.

De branscher som har störst risk för varselåtgärder ska vara identifierade vid projektets slut.

Arbetet med identifiering samt engagerande av enskilda företag med risk för varsel ska vara påbörjat under förprojekteringen. Minst 10 företag per kommun ska under förprojekteringen vara informerade och tillfrågade om vidare medverkan.

Arbetet med identifiering och beskrivning av grupper av anställda med likartade kompetensutvecklingsbehov ska vara påbörjat under förprojekteringen.

Branscher och enskilda företag som ser ett kommande rekryteringsbehov inom perspektivet 1-2 år ska vara identifierade vid projektets slut.

Arbetet med identifieringen av kompetensprofiler på efterfrågade rekryteringsgrupper ska vara påbörjat under förprojekteringen.

Arbetet med GAP-analyser mellan grupper med risk att ställas utanför arbetsmarknad och kompetensbehov hos företag med rekryteringsbehov ska vara påbörjat under förprojekteringen.

En väl underbyggd ansökan om ett genomförandeprojekt, eventuellt i samverkan med andra arbetsmarknadsområden i länet, ska ha tagits fram.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet ska kartlägga tillgängligheten vid de företag som projektet kommer att möta under dess gång. Avsikten är att finna underlag för nödvändiga, och genomförbara åtgärder som så långt som möjligt ger alla människor lika möjligheter att möta konjunkturnedgångens utmaningar.

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Bollnäs
  • Arbetsförmedlingen Söderhamn
  • IF Metall Hälsingland

Deltagande aktörer

  • Bollnäs kommun Arbetsmarknadskontoret Lärande och Arbete
  • Förv Lärande och arbete
  • Ovanåkers kommun

Kommun

  • Bollnäs
  • Ovanåker
  • Söderhamn