Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kulturarvet - en väg till socialt företagande

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFalu Kommun
KontaktpersonJohn Nises
E-postjohn.nises@falun.se
Telefonnummer023 82344
Beviljat ESF-stöd5 632 140 kr
Total projektbudget14 553 643 kr
Projektperiod2009-06-01 till 2012-12-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Genom ett utvecklat partnerskapsarbete byggs sociala företag upp kring Kulturarvets verksamhet
och genom detta skapas nya vägar in på arbetsmarknaden för människor som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden.

Bakgrund

Under hösten 2008 har en förprojektering genomförts inför denna ansökan - Socialt företagande - Kulturarvet i Falun.
Aktiva parter i denna förprojektering har varit Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, FINSAM, Socialförvaltningens Rehabgrupp, Coompanion Dalarna, Kulturarvets ek. för. enskilda företag samt Falu kommun Arbetsmarknads och integrationskontoret, AIK.
Bl a har en marknadsundersökning och SWOT analys tagits fram kring Kulturarvets verksamhet. Den gemensamma slutsatsen är att Kulturarvets och dess verksamhet har alla förutsättningar till att bli ett framgångsrikt socialt företag och att det finns ett brett intresse och engagemang för att etablera ett socialt företag och att det finns ett stort behov av nya modeller och metoder för att utveckla arbetsmarknaden i Falun.

Sociala företag utvecklas idag i hela världen för att skapa arbetstillfällen och för att tillfredsställa behov som varken marknaden eller offentlig sektor tillgodoser. Dessa företag producerar varor och tjänster, men skiljer sig på andra sätt från företag som vi är vana att möta. Socialt företagande och entreprenörskap är ett sätt att skapa nya hållbara företag och utveckla affärsområden som ger nya arbetstillfällen, samtidigt som nya grupper integreras på arbetsmarknaden. Sådana arbetstillfällen kan varken marknaden eller offentlig sektor tillgodose. Med lite anpassning av verksamheten kan dessa människor som inget hellre vill, arbeta för 100% av sin förmåga och integreras på arbetsmarknaden. Eftersom de binder samman entreprenörskap, individens behov av arbete och samhällets behov av tjänster inom olika sektorer har de också stor utvecklingspotential.

Med arbetsintegrerade sociala företag menas företag som driver näringsverksamhet - producerar och/eller säljer varor, tjänster.
- som har som ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete,
- som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt,
- som återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter,
- som är fristående från offentlig verksamhet - det finns alltid en realtion till offentlig verksamhet,
- som driver verksamhet där medrbetarna och deras förutsättningar står i centrum.

Många människor i arbetsför ålder står idag utanför arbetsmarknaden. Många kan och vill arbeta men vägen in på arbetsmarknaden är stängd oavsett hur konjukturerna utvecklas och hur behovet av arbetskraft ser ut. Läget på arbetsmarknaden blir allt tuffare enlig alla prognoser. Antalet arbetslösa i Falun är idag (jan-09) ca ca 1800 personer, varav 390 i olika program. Sökande som har arbete med stöd är 403. Med den förändring som idag sker får långtidsarbetslösa allt svårare att komma inpå arbetsmarknaden.
Inom socialtjänstens rehabgrupp finns idag ca 235 aktiva ärenden pga. av arbetshinder. Frågan är om denna grupp kommer att öka, dvs. antalet individer som faller mellan stolarna kommer att öka om ingenting görs. Bedömningen baseras på Försäkringskassans förändrade tillämpningsregler.
Försäkringskassan kommer under året att ompröva sjukersättningen för ca 350 personer i Falun.Hur många av dessa som kommer att fortsätta att ha sjukersättning vet vi inte idag.


Projektet Kulturarvet - en väg till socialt företagande bärande delar är
- rehabiliteringsinsatser, arbets- och kompetensbedömning, arbetspraktik
- start av sociala företag - bl a innehållande utbildning kring företagande
- Nätverket Ingarvet - på Ingarvets industriområde, där Kulturarvets lokaler finns är idag ca 200 företag etablerade inom olika branscher. Inom projektet byggs ett nätverk upp med intresserade företag för att utveckla och tillhandahålla arbetspraktiksplatser, identifiera mentorer samt styrelsekompetens för de sociala företag som skapas inom projektet.
Dessa delar hänger ihop med varandra. Det innebär att en deltagare kan vara delaktig i projektets olika delar samtidigt.

Projektet kommer att genomföras med den metod och värdegrund som är förutsättningar för socialt företagande
- delaktighet och tillhörighet, demokrati och respekt,
- självhjälp och inflytande,
- egenmakt och empowerment,
- individuellt bemötande

Syfte

Syftet med projektet är flerfaldigt dels
att skapa nya vägar för inträde på arbetsmarknaden via arbetsträning, praktikplatser på Kulturarvet dels
att bygga upp sociala företag kring Kulturarvets verksamhet och därigenom ge möjlighet för människor som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden möjlighet till arbete,dels
att använda grundvärderingarna kring socialt företagande som metod i arbetet mot egen försörjning, dels
att skapa, via lokalt nätverk bland företag på Ingarvet en stödstruktur
för socialt företag innehållande arbetspraktikplatser, mentorer, styrelseledamöter etc

Målsättning

Projektets mål är att
att skapa minst 3 nya sociala företag kring Kulturarvets verksamhet,
att skapa minst 20 nya anställningar, minst 50 nya praktikplatser och minst 20 medarbetarplatser i sociala företag
att skapa ett företagsnätverk - Nätverk Ingarvet - om minst 40 företag,
att engagera minst 180 personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden i projektets process
att ubilda minst 15 personer i partnerskapets organisationer kring socialt företagande,
att minst 200 tjänstemän och politiker har fått information kring socialt företagande och Kulturarvets verksamhet,

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet är en viktig del i vårt arbete inom alla fyra tillgänglighetsområderna,
1. Fysisk tillgänglighet
2. Tillgänglig verksamhet
3. Tillgänglig information
4. Tillgänglig kommunikation
Alla aspekterna är vi väl medvetna om och kommer att tas på individnivå meddeltagarna i projektet. Vi kommer att följa och ta del av ESF-rådets Tillgänglighetsprojekt genom att projektpersonalen och deltagarna följer och deltar i de seminarier och utbildningar som erbjuds.

De lokaler som kommer att användas i projektet (Kulturarvet) är idag tillgängliga för personer med oberoende av individuella funktionshinder. All verksamhet som drivs inom projektet ska präglas av tillgänglighet, det innebär att genom utbildning och diskussioner, görs alla medvetna om förhållningssätt och attityder. Information och utbildningar utformas utifrån deltagarnas förutsättningar.

Jämställdhetsintegrering

Falu kommun har genom mål 3 projektet På lika villkor tagit fram en processinriktad arbetsmodell för jämställdhetsarbete.
Detta kompetensutvecklingsprogram kommer att tillämpas i projektet.
Stegen är:
1. seminarier för kunskapsinhämtande med samtal utifrån en omvärldsanalys genom studier av litteratur, forskning, egna yrkeserfarenheter.
2. Observationer och analyser av den verksamhet/arbetsplats deltagarna befinner sig.
3. Skriva en handlingsplan där det är tydligt vad man vill förändra och hur man ska gå till väga på respektive arbetsplats.

Genuskonsulter kommer att anlitas som processledare.

Det är viktigt att det sociala företaget inom Kulturarvets ram arbetar aktivt med ett utvecklat jämställdhetsarbete då trots värdegrunden inte det sociala företagets deltagare är automatiskt jämställda.
I all informationsmaterial kring ett socialt företag på Kulturarvet kommer jämställdhet att vara en av komponenterna.
Det innebär också att jämställdhetsfrågan kommer att tas upp i den kontinuerliga utbildning som genomförs för/tillsammans med alla handledare och deltagare.
Projektet ska bidra till ett lärande om vilka insatser och metoder som kan bidra till att fler kvinnor och män ser socialt företagande som en möjlig väg till sysselsättning. Projektets partnerskap har varit mycket tydliga med att stor vikt ska läggas vid att ge kvinnor och män tillgång till insatsen, och projektet har som avsikt att skapa positiva förebilder för andra kvinnor och män.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Falun
  • Falu Kommun
  • Finsam-Falun
  • Försäkringskassan Falun

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Falun
  • Coompanion Dalarna
  • Falu Kommun
  • Försäkringskassan Falun
  • Kulturarvet

Kommun

  • Falun