Logotyp på utskrifter

Kooperativ Sally

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSjöviks folkhögskola
KontaktpersonLena Lönnqvist
E-postlena.lonnqvist@folkbildning.net
Telefonnummer0226-67801
Beviljat ESF-stöd226 997 kr
Total projektbudget303 689 kr
Projektperiod2010-08-16 till 2011-02-28
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

KOOPERATIV SALLY är ett projekt som ska ge arbetslösa invandrarkvinnor sysselsättning. Vi vill angripa en utanförskapsproblematik med projekt Kooperativ Sally. Entreprenörskap i dess vidare bemärkelse ska lyftas fram.

KOOPERATIV SALLY är ett projekt som ska ge arbetslösa, i traditionell mening resurssvaga,
kvinnor sysselsättning, de flesta med icke-nordisk bakgrund. Kooperativ Sally ska erbjuda
tjänster som exempelvis matlagning, catering, personalresurs på restaurang,
hushållstjänster, barnomsorg, äldrevårdstjänster, produktion av varor, försäljning av
exportvaror mm
Vi vill angripa en utanförskapsproblematik. Det mest innovativa med projekt Kooperativ Sally
är att använda kooperativet som instrument för invandrarkvinnor att nå en svårfångad plats
på arbetsmarknaden. Det som kan tyckas avancerat ifråga om företagstänkande, ekonomisk
planering, personalansvarstagande mm blir här istället en genväg för att komma in i
sysselsättning på egna villkor. Entreprenörskap, i dess vidare bemärkelse, ska lyftas fram
under hela utbildningen. Kursdeltagarnas och de blivande kooperatörernas erfarenheter ska
tas till vara, både vad gäller kunskap om matlagning, textilt arbete och andra praktiska delar
samt vad gäller förvaltande, ledarskap och marknadsföring.
Den metod vi vill använda för hela gruppen är teambuilding med självkännedom, dvs lära sig
ta vara på gruppens styrkor och olikheter och samtidigt förstå varandras behov. Ledarskap
blir en angelägenhet för alla, eftersom i kooperativet måste en enskild person kunna ta eget
ansvar och visa ledarskap i vissa situationer, medan man också måste respektera den som
utsetts till att leda hela kooperativet under en viss period.
Syftet är inte bara att minska arbetslöshet bland invandrarkvinnor utan också att höja
självförtroendet hos denna medborgargrupp. Ge det goda exemplet till andra som kanske
också vågar pröva på.

Bakgrund

KOOPERATIV SALLY är ett projekt som ska ge arbetslösa invandrarkvinnor sysselsättning.
Många kvinnor med annan etnisk bakgrund än nordisk, som har invandrat till Sverige, har stora problem att hitta sin väg till en plats i arbetslivet.
Flera faktorer är hinder, bl a
- osäkerhet från svenska arbetsgivare att anställa utländska personer, vilket ibland handlar om diskriminering och ofta om okunskap och rädsla att pröva en okänd förmåga,
- språksvårigheter, större problem för kvinnor än för män, eftersom kvinnorna ofta blir mer låsta till hemmet och därför ligger efter männen i träning i svenska språket,
- majoriteten saknar yrkesutbildning som är relevant för svensk arbetsmarknad,
- stort steg för många kvinnor med barn att besluta sig för att lämna hemmet på dagtid för att yrkesarbeta,
- i vissa fall kan familjens tolkning av religionens regler och traditioner hindra en kvinnas insteg på arbetsmarknaden, vilket kanske kan lösas med god upplysning till familjen.
Det är denna utanförskapsproblematik som vi vill angripa med projekt Kooperativ Svea.

Entreprenörskap i dess vidare bemärkelse ska lyftas fram under hela utbildningen.

Den metod vi vill använda för varje enskild individ är ett lösningsfokuserat förhållningssätt, dvs sätta fokus på det som är individens styrka och tillgång och utifrån det utveckla lösningar på problematiken, som i detta fall är individens arbetslöshet.
Sätta upp mål för varje person, se vad som fungerar för att leda personen till det målet och satsa på det. Den lösningsfokuserade metoden har sin grund i en respekt för varje människas möjlighet och förmåga till att förändra sin situation.

Den metod vi vill använda för hela gruppen är teambuilding med självkännedom, dvs lära sig ta vara på gruppens styrkor och olikheter och samtidigt förstå varandras behov.

Huvudmålet är att starta ett kooperativ för kvinnor med verksamhet som rör mat och hemservice. Förprojekteringen bygger på att göra en analys av behovet på arbetsmarknaden och intresset från kvinnorna i närområdet (Avesta och Hedemora kommuner).

Syfte

Syftet är inte bara att minska arbetslöshet bland invandrarkvinnorna i området utan också att höja självförtroendet hos denna medborgargrupp. Ge det goda exemplet till andra som kanske också vågar pröva på.
- Varför kan ni inte göra ett sådant här projekt för oss män också, sa en av de manliga svenska2-studerande som kände sig diskriminerad, då Sjöviks folkhögskola informerade invandrare i Avesta om planerna på ett kvinno-kooperativ. Flera män höll med och menade att det är viktigare att männen får jobb i familjerna, inte kvinnorna.
Just detta visar att ett kvinno-kooperativ kan vara rätt väg att höja invandrarkvinnornas status.

Målsättning

Projektets mål är att skapa en ny väg för arbetslösa kvinnor med invandrarbakgrund som bor i Södra Dalarna. En väg som heter kooperativ och som bygger på att man gemensamt kan åstadkomma en egen organisation med livskraft nog att skapa försörjning och ha en utvecklingspotential.
Målet med detta projekt är 10 kvinnor i ett kooperativ, där 10 kvinnor får en utbildning som leder till jobb. Förhoppningsvis ska det sedan ge ringar på vattnet och om kooperativet går bra kan fler ansluta sig eller bli anställda av kooperativet. Ett första mål är fem anställda som arbetar för kooperativet, förutom de 10 kooperativmedlemmarna. Sammanlagt alltså 15 personer.
Kooperativet ska i första hand satsa på matproduktion, catering, (om möjligt driva restaurang) och erbjuda sina tjänster till hemtjänst och serviceboende, både privat och till kommunens vikariepool.
En stor öppenhet finns också för att utveckla tjänster av annat slag. Idéer till affärsverksamhet ska samlas in under förprojekteringen och när verksamheten startas. Då görs också en inventering av vilka förmågor och resurser som finns bland berörda deltagare.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Sjöviks folkhögskola har en 30-årig tradition av att göra verksamheten tillgänglig för funktionshindrade, I förprojekteringen till Kooperativ Sally, kommer tillgängligheten att säkerställas genom att en planering görs så att lokaler, pedagoger och undervisning anpassas efter deltagarnas behov, oavsett funktionsnedsättning eller språkhinder.

Bemötandet av personer med avvikelser typ funktionsnedsättning eller annan etnisk tradition, kommer att betonas noga i ett genomförande av projektet. Det är grundläggande för ett kvinnokooperativ med serviceinriktning att ha ett jämställt och individanpassat bemötande till alla. I förprojekteringen kommer en planering för denna utbildningsdel att göras.

Ledningen och administrationen på Sjöviks folkhögskola har också fått utbildning av utbildare i Handisam tack vare ESF-projekt.

Med utgångspunkt från styrdokumenten och vägledningsdokumenten så kommer projektet att ha ett särskilt fokus på Jämställdhetsintegrering och Utanförskap (tillgänglighet för personer med funktionshinder och diskriminering se Nationella Programmet bil. 4 sid 91).

Transnationellt samarbete

Kontakt tas med EAEA (European Adult Education Association) för att se om det finns liknande projekt som man kan dra utbyta erfarenheter med.

FÖRTYDLIGANDE 100324:
Genom att Sjöviks folkhögskola tillhör nätverket EAEA (European Adult Education
Association), finns goda möjligheter att söka samarbetspartners i Europa för utbyte gällande
liknande projekt. Extern tjänst kan här behöva anlitas.
Några relevanta partners i Europa finns redan, som vi tänker oss att ha ett utbyte med i
genomförandefasen av projektet:
1. Sjöviks folkhögskola ingår i ett Grundtvigprojekt med liknande
utbildningsinstitutioner i Spanien, Portugal, Turkiet och Italien. Projektet bygger på
utbyte av idéer och erfarenheter. Givetvis blir Kooperativ Sally en idé som sprids till
denna grupp.
2. En bra kontakt finns med en irländsk skola/vuxenutbildning i Dublin, som arbetar
med resurssvaga personer som ska söka sig ut på arbetsmarknaden. Rektor och
lärarrepresentant från denna skola kan komma att inbjudas till studiebesök om
Kooperativ Sally blir verklighet.
3. Till Katalonien i nordöstra Spanien har kökschefen och personalorganisatören i
Sjöviks folkhögskolas kök gjort en studieresa tillsammans med en kvalificerad grupp
kökspersonal från andra folkhögskolor. Detta gav kontakter som förhoppningsvis kan
utnyttjas i verksamheten Kooperativ Sally.
4. Relationer finns med utbildningsorganisatörer i Lettland sedan ett projekt om
arbetsmarknadsutbyte startades (projektet kunde senare inte genomföras). Där finns
intresse av att få skicka deltagare, men om detta kan göras möjligt beror givetvis på
resurser.
5. Den tätaste europeiska kontakten har Sjöviks folkhögskola med Portugal. Det är för
närvarande i form av musikutbyte, eftersom Sjövik samarbetar med universitet och
skolor där för att stödja utvecklingen av folkmusik. Relationer skapas emellertid även
för att hitta utbyte av annat slag och det kommer att bli naturligt att inbjuda personer
i utbildningssektorn där till att ta del av Kooperativ Sally i genomförandefasen.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Avesta
  • Arbetsförmedlingen Hedemora

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Avesta
  • Arbetsförmedlingen Hedemora
  • Folkbildningsrådet
  • Kista folkhögskola
  • Kommunkansliet

Kommun

  • Avesta
  • Hedemora