Logotyp på utskrifter

Konkurrenskraft i småföretag

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareNäringslivssamverkan
KontaktpersonTherese Englund
E-posttherese.englund@nlsvvansbro.se
Telefonnummer0281-752 51
Beviljat ESF-stöd284 242 kr
Total projektbudget284 242 kr
Projektperiod2009-09-01 till 2010-02-26
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet ska genom att kartlägga befintlig kompetens, synliggöra de kompetensbehov som är kopplade till deltagande aktörers utvecklingsstrategier. En handlingsplan med individuella kompetensplaner ska ligga till grund för ansökan till genomförande av komptensutveckling.

Bakgrund

Förändringar sker allt snabbare idag inom handel och tjänsteföretag. Utifrån den lilla ortens perspektiv är näringslivet och främst småföretagare särskilt beroende av att vara dynamiska och finna effektiva sätt att utvecklas. Både företag och anställda lever idag i en föränderlig värld som innebär att förutsättningarna för branschernas aktörer kontinuerligt förändras. Ny teknik, internationalisering, branschglidning och koncentration till stora köpcentrum är idag exempel på trender som påverkar och driver utvecklingen.

För den enskilde småföretagaren kan det vara svårt att följa den snabba utveckling som sker inom olika områden genom att vara konkurrenskraftig och effektiv, på en ökad internationalisad och ny marknad. Det ställs större krav på ett ökat ansvarsfullt företagande inom frågor som rör miljö, tilljänglighet, jämställdhet och mångkultur. Att hantera kompetensbrist är svårare bland småföretagen därför bör en kompetenshöjning intensifieras för redan anställda i dessa.

Småföretag står även inför utmaningar då det gäller generationsväxlingar, då det ofta inte finns någon plan för detta och risk finns att företag försvinner ifrån orten. Genom att utbilda personalen och möjliggöra samarbete kan kunskap, fortlevnad och utveckling för företagen istället säkerställas.

Projektet vill analysera behovet av utbildning för utveckling och konkurrenskraft inom handel, lantbruk, skogsbruk och tjänsteföretag. I förlängningen är målet att det leder till utveckling av ny kompetens och ny kunskap som skapar tillväxt för småföretagare.
Dessutom vill projektet visa på möjligheter genom samverkan och förhoppning att deltarna ska se den vinst kompetensutveckling ger och själva kunna använda sig av kompetensanalys.

I en kommande ansökan om genomförande ska projektet se till att kompetensutvecklingen möjliggörs för deltagarna.

Syfte

Det övergripande syftet är att ge deltagande aktörer möjlighet att kartlägga befintlig komptetens och synliggöra komptetensbehov som är kopplade till företagens utvecklingsstrategier. En analys av övergripande kompetensutveckling samt handlingsplaner på företags- och individnivå kommer att upprättas och som senare ligger till grund för en ansökan om genomförande av kompetensutveckling.

Vi vill möjliggöra för samverkan mellan olika branscher och skapa nätverk för att tillsammans utveckla en konkurrenskraftigt näringsliv. Den lilla ortens styrkor, såsom personlig service, närhet, och lokalkännedom är konkurrenskraftiga medel som har stort utvecklingspotential. Vi syftar till att genom ett branschöverskridande analysarbete synliggöra dessa möjligheter och skapa nya förutsättningar för samarbete mellan företag.
Vi strävar efter att bygga in kunnande i företagen för framtida egna analyser av kompetensbehov och öka medvetenheten om kompetensutveckling.


Målsättning

- Samtliga verksamheter som anmält intresse ska genomföra kartläggningen i koppling till sina utvecklingsstrategier.
- Upprätta kompetensutvecklingsplaner på företags- och individnivå
- 9 av 10 företag ska gå vidare till ansökan om genomförande.
- Visa på möjliga utbildningsvägar
- Bidra till kontaktskapande och nätverksbyggande mellan företag i olika branscher såsom handel, service, tjänster, skogs- och lantbruk på den lilla orten, för ett brett erfarenhetsutbyte och konkurrenskraft.
- Ett ökat intresse för att utveckla/generationsväxla det egna företaget
- Alla deltagare och samverkansparter i projektet ska ha fått en ökad medvetenhet när det gäller jämställdhet och tillgänglighet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektdeltagarna kommer att tillbringa stor del av sin tid på sina arbetsplatser varpå tillgängligheten måste bevakas i varje enskilt fall och tillgänglighetskraven kommer att kommuniceras till deltagarna. För gemensamma träffar finns tillgång till möteslokaler anpassade för funktionshindrade samt hörselslinga. Finns individuella behov anpassas förfarandet i förprojekteringen därefter.

Tillgänglighet kommer även att beaktas i arbete med företagens utvecklingsstrategier, butikers tillgänglighet o.s.v.

Samarbetspartners

  • Högskolan Dalarna Dalacampus Näringsliv
  • Lärcentrum
  • Lärcentrum Malung, Malungs kommun

Kommun

  • Malung
  • Vansbro