Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Kompetensutvecling för SLAO-företag i Norra Mellansverige - förprojektering

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSLAO - Svenska Liftanläggningars organisation
KontaktpersonHans Gerremo
E-postslao@slao.se
Telefonnummer063-132395
Beviljat ESF-stöd300 000 kr
Total projektbudget300 000 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2009-07-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Vid förprojektering för företag i SLAO genomförs på enhetligt sätt kompetens- jämställdhets- och tillgänglighetsanalyser för att få fram planer för varje företag med aktuella utbildningsbehov. I andra steget genomförs dessa planer.

Bakgrund

SLAO är en intresseorganisation för svenska vintersportanläggingar. Flertalet anläggningar i landet ingår i SLAO. Föreningen verkar för utveckling av branschen genom aktivt arbete med företagens kompetens, säkerhetstänkande, arbete med funktionshindrade och professionellt ledarskap. Utöver ett mindre kansli har SLAO en stab med ett 60-tal instruktörer som under säsong arbetar tillsammans med medlemsföretagen med olika utvecklingsinsatser.

Vinterturismen är i stark expansion. Ett kraftigt avbräck skedde dock säsongen 2006-2007 då i hela branschen fick kännas vid den gröna vintern. Senaste säsongen har gått väsentligt bättre.

Hela branschen arbetar under stark konkurrens mellan företag inbördes, mellan regioner och mot utlandet. Det finns konkurrens också mot annan fritidskonsumtion där vinterturismen är realtivt dyr jämfört med många andra former. I syfte att stärka sin position arbetar många vinteranläggningar med att också bygga upp en sommarprodukt.

Företagen har låg medelålder och hög personalrörlighet. Bara en mindre del av de anställda har fasta åretruntanställningar och många bland de säsongsanställda övergår till andra företag följande säsong. Förprojekteringen ses av flera företag som en väg att kunna få ner den höga rörligheten och stärka medarbetarnas lojalitet mot företaget och så att de återkommer till företaget också senare säsonger.

Föreliggande förprojektering genomförs för ett antal medlemsföretag i Norra Mellansverige och några mindre enheter belägna i andra regioner. Genomförandet sker på liknande sätt som tidigare Steg 1 i Växtkraft Mål 3 och skall därmed resultera i företagsvisa kompetensanalyser och planer, ställda mot respektive företags långsiktiga utvecklingsstrategier. Vidare ingår jämställdhetsanalyser och en genomgång av möjligheter till stöd för funktionshindrade i arbetet.

En motsvarande ansökan är inlämnad för ett antal medlemsföretag belägna i Mellersta Norrland och norr därom. Beslut i denna del kommer att tas vid partnerskapets möte i slutet av oktober. Erfarenheterna från arbetet där kommer att användas som stöd för genomförandet i föreliggande projekt.

Syfte

Projektet skall förstärka medverkande företags konkurrenskraft genom att lyfta fram behov av kompletteringar och förändringar samt resultera i genomarbetade kompletensplaner som ligger till grund för ett genomförande i nästa steg.

Målsättning

Varje deltagande företag skall genomföra sin egen analys och få fram nödvändiga planer för genomförandesteget.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Av deltagarna torde få om några ha uttalade funktionshinder.
I sammanhanget kan nämnas att SLAO har ett företag som specifikt arbetar med utrustning och träning för att underlätta för funktionshindrade att delta i utförsåkning. Erfarenheterna från deras verksamhet kommer att tas tillvara vid en genomgång av respektive företags arbete med funktionshindrade bland sina kunder. Kontaktpersonen är vidare inbegripen i ett projekt med syfte att öka möjligheten för funktionshindrade att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Sådana möjligheter kommer att undersökas i kontakt med deltagande företag.

Deltagande aktörer

  • Romme Alpin AB
  • Storstenshöjden i Örebro AB
  • Valfjällets Skicenter
  • Älvåsens skidanläggning

Kommun

  • Borlänge
  • Eda
  • Nordanstig