Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling varseldrabbade i Gävleborg

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRegion Gävleborg
KontaktpersonJaana Kurvinen
E-postjaana.kurvinen@regiongavleborg.se
Telefonnummer026-650240
Beviljat ESF-stöd21 368 343 kr
Total projektbudget21 368 343 kr
Projektperiod2009-06-12 till 2011-01-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Vägledning, validering och nya utbildningsmöjligheter för de 2300 personer som kartlagts i vår länsgemensamma kartläggning i närmare 200 små och medelstora företag i Gävleborgs län.

Bakgrund

Förprojekteringen har bedrivits i fem projekt utifrån lokala och regionala kunskaper om vilka företag som varslat anställda om risk för uppsägning.
Projektägare har varit Sandvikens kommun, Hofors kommun, AF Gästrikland, S.Hälsingland med Söderhamns kommun som anordnare i samverkan med Bollnäs och Ovanåker samt N.Hälsingland med Hudiksvalls kommun som anordnare i samverkan med Nordanstig och Ljusdal.

I alla projekten har metoden varit att genom personliga besök på respektive företag träffa representanter för företag och anställda för en kartläggning av kompetensbehoven för varseldrabbade. Kartläggningarna visar att behoven av kompetensutveckling är omfattande. Det gäller insatser altifrån korta spetsutbildningar, längre yrkesspecifika utbildningar, kompletterande utbildningar av tidigare bristfälliga kunskaper, orienterande insatser för omställning till nya arbetsuppgifter, praktiska moment som led i en omställning till nytt yrkesval, validering av kunskaper till studie- och yrkessvägledande insatser.

Förprojekteringen förbättrar möjligheterna för genomförandeprojektet genom en tydligare bild av de grupper som varslats om uppsägning - en konkret plan finns för att möta dessa gruppers behov.

Insatsen är en delaktivitet inom ramen för regeringens samordningsuppdrag som lagts till landshövdingen och regionstyrelsens ordförande i Gävleborg.

Hänvisar i övrigt till respektive slutrapport från förprojekteringen.

Syfte

Projektets syfte är att motverka en öppen arbetslöshet i målgruppen genom att i så tidigt skede som möjligt erbjuda meningsfull och adekvat kompetensutveckling. Genom planerade insatser stärks individernas möjligheter på arbetsmarknaden och de kommer att stå bättre rustade för framtida förändringar i arbetslivet.

Genom att skapa gemensamma aktivitetsarenor och mötesplatser för målgruppen ökar möjligheterna för den enskilde personen att möta andra i liknande situation. Arenor som verkar stärkande genom mötet med andra i samma situation, och som kommer att användas för att erbjuda information om olika möjligheter enskilt eller via en grupprocess. Delaktighet och gemenskap utgör en stimulans och inspiration för att öka motivationen för deltagande i de planerade insatserna.

Kartläggningen av anställdas utbildningsbehov visar på ett stort intresse för kompetensutveckling från såväl företagsledningar som från berörda anställda, vilket är mycket positivt.

Målsättning

Alla i målgruppen ska erbjudas meningsfulla och adekvata kompetensutvecklingsinsatser baserade på individuella behov.
Efter projektperioden ska 70% av de berörda personerna antingen behålla sina anställningar eller erhålla ny anställning hos annan arbetsgivare eller påbörja en utbildning med syfte att byta yrkesbana.

Ytterligare en målsättning är att - baserat på förprojektens analysresultat - skapa ett intresse för att antingen på lokal nivå eller i samverkan skapa kompetensutvecklingsinsatser inom områden liggande utanför ESFs ekonomiska ramar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förstudierna visar att företagarna ser tillgänglighet som en viktig fråga, men samtidigt kan vi se att åtgärder med koppling till detta sker först då man får ett reellt behov i det egna företaget. Oftast då sprunget ur att någon anställd drabbas av någon form av funktionsnedsättning. Genomförandeprojektet kommer att arbeta för att skapa en proaktiv grundsyn för att företagen ska skapa en mer tillgänglig och inkluderande arbetsmiljö oavsett om behov finns i nuläget eller inte. Under förstudiearbetet har noterats att det finns ett mindre antal personer med funktionshinder som riskerar uppsägning. Frågor har också uppkommit kring sjukskrivna som återkommer till arbetslivet.

Svårigheterna ökar att erhålla anpassade arbeten till följd av att arbetsmarknaden krymper för alla kategorier anställda.

I genomförandeprojektet kommer tillgänglighet att inarbetas i den aktörsmedverkan som sker lokalt genom de omställningscentra som varje kommun organiserat. Samverkande aktörer kommer att erhålla kompetensutveckling i frågor som rör tillgänglighet och funktionshinder. Kunskapsöverföring och information om projektet och dess resultat kommer att ske. Särskilda resurser avdelas för personer med funktionshinder i samband med övergång till nya arbetsuppgifter eller till ny anställning alternativt utbildning.
Kontakt kommer även att tas med ESF-rådets temaansvarig för tillgänglighet.

Jämställdhetsintegrering

I genomförandet av projektet kommer attitydpåverkande utbildning i form av kunskapsseminarier att genomföras i samverkan med det regionala resurscentret och de lokala resurscentren för jämställdhetsintegrering. Länets jämställdhetsexpert på länsstyrelsen medverkar i detta arbete. Kontakt kommer även att tas med ESF-rådets temaansvarig för jämställdhet för att erhålla ytterligare vägledning i frågan.

Målgrupper för utbildningsinsatsen är såväl anställda som leningspersonal på berörda företag, samverkansaktörer, tjänstemän och politiker med ansvar för skola och näringslivsfrågor.

Erfarenheterna från regeringens satsning på att "Främja kvinnors företagande" som pågår i länet kommer att utgöra grund för genomförandeprojektets insatser på området.
Förtydligande:
Region Gävleborg har fått 2,7 miljoner kronor för att driva arbete för gemensam kunskapsplattform om jämställdhet. Målgrupp för arbetet är kommunerna i Gävleborg, merparten av politikerna kommer att få del av utbildningen. Målet är att bidra till insatser som gör att kvinnor och män, flickor och pojkar kan bo och leva i Gävleborg på sina egna villkor. Detta utvecklingsarbete ingår i en större satsning, Jämställdhetsresursen Gävleborg, som även innefattar analyser ur ett jämställdhetsperspektiv samt uppbyggnad av en webbportal för jämställdhetsfrågor. I genomförandeprojektet kommer dessa resurser att nyttjas och stödja de lokala resurscentrens arbete med jämställdhetsintegrering och jämställdhetsanalyser. En utbildningsstrategi med genusperspektiv ska genomsyra de planerade utbildningsinsatserna för att begränsa könsbundna yrkesval. För att säkerställa att alla samverkande aktörer i genomförandeprojektet känner till jämställdhetsperspektivet i projektet kommer det att behövas utbildningsinslag i seminarieform. Projektet har en beredskap inför ökade varsel från den offentliga sektorn, främst kommuner och landsting, som i hög grad kommer att beröra kvinnor. En viktig informationsuppgift är att sprida information och marknadsföra industrins kommande behov av utbildad arbetskraft och som måste tas på allvar oavsett kön. Företagen ska stimuleras till att lyfta fram goda exempel och förebilder på lyckade jämställdhetsinsatser.

Samarbetspartners

 • Af Sandviken/Hofors
 • Arbetsförmedlingen Bollnäs
 • Arbetsförmedlingen Gävle Hk
 • Arbetsförmedlingen Söderhamn
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Bollnäs kommun Arbetsmarknadskontoret Lärande och Arbete
 • Centrum för Utveckling och Lärande, CUL, inkl HRC
 • Förv Lärande och arbete
 • Kommunledningskontoret
 • Länstyrelsen Gävleborg Samhällsbyggnadsenheten
 • Nordanstigs kommun
 • Näringslivsenheten
 • Ovanåkers kommun
 • Tillväxtkontoret/AMC
 • Unionen i Gävle
 • Utvecklingsenheten

Deltagande aktörer

 • Af Sandviken/Hofors
 • ALMAB AB
 • Alnö & Bergsjö optik
 • AQ Mekatronik
 • Arbetsförmedlingen Bollnäs
 • Arbetsförmedlingen Gävle Hk
 • Arbetsförmedlingen Söderhamn
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Bollnäs kommun Arbetsmarknadskontoret Lärande och Arbete
 • BRUKS AB
 • Centrum för Utveckling och Lärande, CUL, inkl HRC
 • EDMARKS JÄRN I EDSBYN AB
 • Förv Lärande och arbete
 • GLT Laserstans
 • Hudiksvalls kommun Social- och fritidsförvaltningen
 • Högskolan i Gävle
 • KFG Jobbstation Ystad
 • Kommunledningskontoret
 • Ledningskontoret
 • Lernia Bemanning AB
 • LSS enheten
 • Mitt Hjärta företagen
 • Nefab Produktion Runemo AB
 • Nordanstigs kommun
 • Näringslivsenheten
 • Ovanåkers kommun
 • Resurscentrum
 • Sandvik SMT
 • Sandvikens kommun Arbetsmarknadscentrum, Tillväxtförvaltningen
 • Tillväxtkontoret/AMC
 • Unionen i Gävle
 • Utvecklingsenheten

Kommun

 • Bollnäs
 • Gävle
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Ljusdal
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Ovanåker
 • Sandviken
 • Söderhamn