Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensutveckling som en del av regional utveckling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKristinehamns Folkhögskola, KPS
KontaktpersonEwa Wiklander
E-postewa.wiklander@kristinehamn.fhsk.se
Telefonnummer0550 39250
Beviljat ESF-stöd223 533 kr
Total projektbudget223 533 kr
Projektperiod2009-08-10 till 2009-12-11
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet kommer att undersöka vilka insatser som företagen behöver för att medarbetarna skall öka sin kompetens så att de ej riskerar arbetslöshet. Insatserna skall vara sådana att behoven klart visar att de som får kompetensutveckling stärker sin ställning i organisationen och på arbetsmarknaden

Bakgrund

Ansökan avser en förprojektering där Kristinehamns Folkhögskola, tillsammans med ett antal småföretag gemensamt skall utforma en plan för komptentsutveckling samt via ett befintligt analysinstrument (Vincent) ta fram en behovsanalys för företagens kompetensutvecklingsbehov. Kristinehamns Folkhögskola har Region Värmland som huvudman.

Vi kommer att använda oss av ett analysinstrument Vincent som Göteborgs folkhögskola har tagit fram i samarbete med Företagarna. Via beviljade medel från Västra Götalandsregionen har de utvecklat en webbaserad utbildningsplattform som innehåller , dels ett databaserat analysinstrument(swot och gap analyser) dels en utvecklingskurs för ledningen i småföretagen. Konceptet kallas Vincent och fungerar enligt blended learning pedagogiken dvs. en blandning av fysiska möten och arbete via den interaktiva utbildningsplattformen med handledarstöd via nätet. Denna kombination möjliggör för de små företagen att kunna medverka. Vi vänder oss till ledningen i småföretagen för att få en strategisk påverkan på respektive företag. Vincent bygger också via utbildningsplattformen upp ett kraftfullt nätverk för företagen. Eftersom Vincentkonceptet används av andra projektägare i andra delar av landet, blir nätverket i stort rikstäckande ( I dagsläget ingår 2000 företag )

Förutom Vincentkursen kommer vi att utveckla/anpassa andra utbildningar passande de sysselsatta i företagen/föreningarna.
Vissa i behovsanalysen efterfrågande utbildningar kommer att upphandlas.

Småföretagarna är ofta entreprenörer som har goda idéer och arbetar hårt. De saknar ibland formell utbildning och gör rätt saker eftersom de är så nära den marknad de arbetar med. För att kunna bli starkare som företag behöver de bl a veta mer om vad som är viktigt och mindre viktigt och vad som är starka och svaga sidor i sina företag. Dessutom förändrar sig just nu hela marknaden, man handlar mer på nätet och man handlar mer hos nya leverantörer.

Behovet av kompetensutveckling för små-och medelstora företag har belagts i ett stort antal undersökningar. Förmågan att överleva för dessa företag är i stor utsträckning beroende av att företagen kontinuerligt ser till att både företagsledning och anställda blir föremål för en omfattande kompetenshöjning.

Vuxnas möjligheter att studera på heltid har minskat varför distanskurser måste utvecklas och en ny metodik läras in för att klara den nya lärande miljön. Kristinehamns Folkhögskola har lång erfarenhet av distansutbildning och idag är distansutbildningen ca 15% av utbildningen på folkhögskolan. Många har svårt att binda sig för en eller två kvällar i veckan och för småföretagare är det omöjligt att ta tjänstledigt på dagtid, eftersom den tiden måste användas till att hålla igång företaget.

I den regionala utvecklingsplanen för Värmland trycker man på att det är väsentligt att höja utbildningsnivån i Värmland och matcha näringslivets kommande kompetensbehov. Det handlar också om att släppa loss de inneboende resurser som finns i den värmländska mångfalden och samtidigt utveckla en FoU-baserad innovationskraft.

I den regionala utvecklingsplanen poängterar man också att man tror på en kompetensdriven tillväxt vilket i hög
grad handlar om tillgång till kompetent arbetskraft. Värmland har ambitioner att ligga långt framme vad gäller kunskapsutveckling och satsningar på livslångt lärande. Med satsningar inom forskning men framförallt inom utbildning och kompetensutveckling kan vi utveckla Hållbar värmländsk växtkraft.

Detta menar vi kan man göra genom att att kompetensutveckla de små företagen.

Vi anser att de krav som ställs på vuxenutbildningen som en viktig part i den regionala utvecklingen inom Värmland är avgörande för små företags överlevnad. Vi tar således stor hänsyn till de uppsatta målen och uppdragen beskrivna ovan vid behovsanalysarbetet och prioriteringar vid genomförandet.

Vi kommer i förprojektet också att ta fram en individuell kompetensutvecklingsplan för de anställda.
Om vi inte klarar att uppnå målen så kan det i förlängningen leda till att små företag tvingas bli ännu mindre eller försvinna helt och hållet, alternativt att anställda tvingas att sluta sin anställning.

Projektet avser att för analysen använda Göteborgs folkhögskolas Vincentupplägg. Vincentuppläggningen har tagits fram av företagarna och är en väl beprövad form. Vi har också för avsikt att senare fortsätta med kompetensutvecklingen på företagen, och ge cheferna en särskild utbildning för kunna nå maximal effekt vid genomförandet av kompetensutvecklingen och strategisk påverkan.
I övrigt kommer vi att genomföra kompetensutveckling i egen regi eller genom upphandling av utbildningar.

Syfte

Vi har för avsikt att genomföra en kompetensanalys för att sedan gå vidare och genomföra utbildningarna.
I projektet skall vi i första hand nå ut till företag i storleksordningen 0-50 anställda.

Behovet av kompetensutveckling samt vilka i företaget som prioriteras för de olika utbildningsinsatserna tas fram med hjälp av Vincentprogrammets databaserade analysprogram (swot och gap analys) och genom diskussioner vid träffar med ledningarna från de olika företagen. Vid träffarna deltar deltagare från flera företag.

Vid träffarna diskuteras de olika företagens erfarenheter och medverkar gör en specialutbildad handledare som leder diskussionerna. Analysen genomföres sedan via analysprogrammet Vincent med stöd via nätet av handledaren. Handledaren har genomgått en handledarutbildning som omfattar dels kunskap i socialfondens målsättningar, dels kunskaper i hur Vincents analysprogram skall användas för att uppnå maximalt resultat.
De horisontella målen i socialfondsprogrammet lyfts tydligt fram i analysen.
I Vincent skapas även ett landsomfattande nätverk för småföretagen då programmet ligger till grund för insatser i hela Sverige.

Projektet avser att genom att använda Göteborgs folkhögskolas utbildningsplattform Vincent i analysarbetet kunna nå maximal effekt vid genomförandet av kompetensutvecklingen i småföretagen.Vincent utvecklingskurs kommer även att genomsyra kompetensutvecklingsfasen för strategisk påverkan liksom för utbildning i affärsutveckling för företagarna.
I Vincent tas de horisontella målen upp både i analys som genomförandefasen
Alla anställda som väljs ut kommer att få en individuell utvecklingsplan

Målsättning

Vi skall genom Vincents vägledningsprogam och dataanalys ta fram de omställningsbehov som uppsatta mål och förändringar i omvärlden leder till. Vi skall se vilka insatser när det gäller kompetensutveckling som krävs för att de små företagen och deras personal kan klara de förändrade kraven och att personalen kan uppdatera och bredda sina kunskaper så att de kan säkra sina anställningar och känna sig trygga i sina roller.
Under analysfasen skall vi genom information och spridning rekrytera så många företag att vi efter behovsanalyserna har underskriftter om deltagande till ansökan om genomförande o enligt målsättningen vad gäller medverkan vid genomförandefasen:
Vi beräknar att analysen skall ske under första halvan av 2009 och att genomförandet (kompetensutvecklingen) skall ske under slutet av 2009 och under 2010-2011 där vi kommer att nå ca 100 anställda.

Svar på förtydligande;
Vi har varit i kontakt med de företag som anges i ansökan och alla har förklarat att de är villiga att delta i arbetet. Vi förstår att det inte är möjligt att utöka antalet företag nu.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kristinehamns Folkhögskola har handikapprofil och vi är fullständigt anpassade för att ta emot elever med funktionsnedsättningar. Vi har också varit partner i ett EU-projekt om Mångfald och de erfarenheter och lärdomar som vi gjort där kommer vi att presentera för deltagarna vid ett skärskilt undervisningstillfälle.

Vi har speciella kurser för synskadade och vuxna med förvärvade hjärnskador och både kompetens och vana vid att möta människor med olika funktionshinder men också att hjälpa dem att överbrygga de problem som funktionshindret initialt kan innebära för dem.Alla de aktiviteter som planeras skall genomföras i miljöer som är fysiskt tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Kristinehamns Folkhögskola, KPS har regelbundet elever med funktionsnedsättning hela skolan är anpassad för detta.

Deltagande aktörer

 • APR Automation AB
 • Broby Grafiska utbildning
 • Expert Lunax AB
 • Gårdsföreningen Vägsjöfors Her
 • Hälsokällan i Karlstad AB
 • Hälsokällan i Sunne AB
 • Inoviad i Fryksdalen AB
 • Prima Sport
 • Radioelektriska i Torsby AB
 • Reklam&marknadskonsult AB
 • Sundsviks RO
 • Sunne Matmarknad AB
 • Sunne Multimedia AB
 • Uvefalk Bil AB
 • Weibao Restaurang AB

Kommun

 • Arvika
 • Eda
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Grums
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Munkfors
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Torsby
 • Årjäng