Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensutveckling i Orsa för tillväxt och välfärd

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareOrsa kommun
Kontaktpersonliselott hansson malmsten
E-postliselott.hansson@orsa.se
Telefonnummer0250-552202
Beviljat ESF-stöd273 305 kr
Total projektbudget273 305 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2009-07-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Orsa kommun inför en strategi för tillväxt och välfärd. Besöksnäringen beskrivs här som en stark tillväxtbransch. Värdskap identifieras som nyckelkompetens för att anställda i kommun och närings ska kunna vara fortsatt anställningsbar. Syftet är att verifiera och precisera detta behov.

Bakgrund

A. Bakgrund till idén om förprojektering
Orsa kommun inför en strategi för tillväxt och välfärd 2009, (nedan kallad tillväxtstrategi), för att möte förändrade förutsättningar och den strukturomvandling kommunen befinner sig i. Idén är att ta ett tydligare helhetsperspektiv för att få kraft och effektivitet i utvecklingssatsningarna. Att ta ett större grepp och lägga en strategi för hela kommunens tillväxt baserad på samverkan mellan kommun och företag, mellan kommunala förvaltningar och med personer/organisationer utanför vår egen kommun. Målet med ökad tillväxt är ökad skattekraft som kan användas för att öka kvaliteten för kommunens invånare (inom skola, vård, omsorg, infrasturktur m m.).
I tillväxtstrategin finns bl a besöksnäringen beskriven som en stark tillväxtbransch.
Ledningen i Orsa kommun och i företagen har identifierat värdskap som en nyckelkompetens för anställda i besöksnäringsföretagen och i kommunal förvaltning. Den anställde kommer att behöva den kompetensen för att kunna arbeta i en kommun där besöksnäringen är den viktigaste tillväxtbranschen. Kompetensutvecklingen ska vara ett stöd för att medarbetare inom företagen i besöksnäringen och i de kommunala förvaltningarna ska kunna vara fortsatt anställningsbara.
Med värdskap avses förmågan att attrahera och utveckla lönsamma kunder, skickliga talanger och värdeskapande partners. Detta för att skapa framgång för företag, organisationer och platser som leder till tillfredsställda och framgångsrika medarbetare, nöjda återkommande gäster, ökad inflyttning och större skatteunderlag.


Orsa hade en positiv näringslivsutveckling fram till 1970-talet. Då drabbades orten av nedläggningar i industri och skogsbruk. Från det senaste sekelskiftet har en positiv utveckling åter startat i liten skala, med utveckling inom besöksnäringen och träsektorn. Orsa har en traditionellt könsuppdelad arbetsmarkand. Kvinnor finns i vård och serviceyrken, män inom skog och industri där arbetstillfällena är begränsade. Besöksnäringen är ur ett manligt perspektiv en bransch som inte ses som trygg att försörja sig inom. Att belysa branschen ur ett jämställdhetsperspektiv är nödvändigt.

Vissa delar av kommunal förvaltning och näringslivet är idag omvärldsorienterade, arbetar med snabba förändringar och har ett stort kompetensutvecklingsbehov. Personal i andra delar av både den kommunala organisationen och näringslivet har inte tvingats se behovet av att genomgå samma förändring. Detta leder till några problem för anställda i både kommunen och besöksnäringen
1. ojämn kompetens vad gäller omvärldskunskap och värdskap
2. olika syn på vilken kompetens som är nödvändig för att företag och kommun tillsammans ska fortsätta den positiva utvecklingen i besöksnäringen
3. olika syn på hur man i den egna yrkesrollen kan bidra och hur man interagerar med andra yrkesgrupper och andra delar av samhället
4. olika syn eller osäkerhet om hur den snabba globaliseringen påverkar oss och vilka nya krav som ställs på de som jobbar med bemötande av ekonomiska respektive livsstilsimmigranter, flyktingar från andra delar av världen samt med den snabbt ökande andelen utländska besökare
5. osäkerhet, även bland dem som jobbar med utvecklingsfrågor i besöksnäringsföretag och kommunen om vilka krav framtidens besökare och inflyttare, både kvinnor och män, ställer på en destination.
Den här problembilden är en av grunderna till att kommunen nu tar fram en tillväxtstrategi.

Nyttan med projektet
Kompetensutvecklingen ska vara ett stöd för att medarbetare inom företagen i besöksnäringen och i de kommunala förvaltningarna ska kunna hantera sin egen roll i utifrån den ovan beskrivna utvecklingen. Anställda måste kunna agera i enlighet med nya krav på arbetsmarknaden och vara fortsatt anställningsbara. Personalens kompetensutveckling blir därför ett mycket viktigt verktyg för att möjliggöra deras fortsatta anställningsbarhet.
Denna förprojektering ska kartlägga utvecklingsbehoven inom värdskap och andra nyckelområden i tillväxtstrategin. Kartläggningen inkluderar även kompetensbehov för att uppnå ett integrerat arbete med jämställdhet, tillgänglighet och mångfald.

Vi vill nå alla anställda i kommunal förvaltning och i utvalda företag.
Vi ser också målgruppen med lägst utbildning inom företagen i besöksnäringen och i de kommunala förvaltningarna. Inom företagen handlar det ibland om att den anställde har låg utbildning och är upplärd/självlärd för den specifika arbetsuppgiften. I butiker har butiksbiträden ofta ingen specifik utbildning. Att då få tillgång till en utbildning i värdskap stärker individens ställning på arbetsmarknaden. Bland den kommunala personal som besökare och/eller inflyttare först möter har flera låg utbildning t ex receptionist, parkarbetare, barnskötare.
När det gäller värdskap och service så är det endast ett fåtal individer som genomgått någon utbildning, och då endast i form av någon enstaka föreläsning, varför kompetensnivån inom detta, för besöksnäringen, centrala område är lågt även för mer högutbildade individer.

Näringslivschef Ola Granholm har tagit del av ny information från af.
Den visar att företagen, om det är svårt att få tag i kompetent personal , prioriterar social kompetens och i viss mån hellre ger avkall på formell utbildning för arbetsuppgiften.

Orsa kommuns tillväxtstrategi måste leda till fler arbeten, inflyttning, etableringar av företag, nybyggnation, högre skatteintäkter, fler besökare, ökning i turismbranschen, samverkan med andra kommuner och regioner. I detta blir individen med rätt kompetens en vinnare och kan räkna med att vara anställningbar.
Tillväxt ger ett mervärde i Orsa och i länet vilket också antas bidra till att uppfylla målen i Lissabonstrategin.

Förprojekteringen genomförs med ett processtöd som bygger på vägledningsmaterialet, Att göra ett bra jobb, ett material till stöd för att utveckla verksamheten och dess medarbetare (Sveriges Kommuner och Landsting 2006).

Vår idé är att kommunens tillväxtstrategi medför ett antal utvecklingsbehov och att dessa behov i sin tur har betydelse för att anställda i besöksnäringen och i kommunala verksamheter, fortsatt ska vara attraktiva och anställningsbara på arbetsmarknaden.
Denna ansökan avser förprojektering som syftar till att
1. Verifiera utvecklingsbehovet inom aktuella verksamheter
2. Precisera utvecklingsbehovet inom aktuella verksamheter
3. Planera och beskriva hur behovet ska kunna tillgodoses i en
ansökan till genomförandefasen


Syfte

Syftet med projektet som helhet (förprojektering och genomförande) är att utveckla individens förmåga att delta i kommunens samlade arbete för att förverkliga strategin för tillväxt och välfärd i samverkan mellan företagen i besöksnäring och kommunala förvaltningar.
Vi syftar till att stötta anställdas möjlighet att arbeta kvar givet den problemställning som beskrivs i bakgrunden.

Syftet med förprojekteringsfasen är att
1. Verifiera utvecklingbehovet inom aktuella verksamheter
2. Precisera utvecklingsbehovet inom aktuella verksamheter
3. Planera och beskriva hur behovet ska kunna tillgodoses - i en ansökan till genomförandefasen.I arbetet med kartläggningen blir jämställdhetsperspektivet de glasögon vi använder för att få syn på varför värdskapsutbildning är en så viktig faktor för att vår tillväxtstrategi ska gå att förverkliga. Hur påverkar våra attityder det värdskap vi ger våra besökare, våra kommuninvånare, varandra om kollegor? Jämställdhetsintegreringen blir en kvalitetssäkring för genomförandet av kompetensutvecklingen. Detsamma gäller tillgänglighetsperspektivet.

Målsättning

Målsättning med projektet är
att förprojekteringen leder fram till en kartläggning av kompetensbehovet på de verifierade områdena.Detta ska leda vidare till en gemensam utvecklingsplan för kompetensutveckling i värdskap där jämställdhetsintegreringen och tillgänglighet för både näringen och kommunal förvaltning i Orsa blir en tydlig del av processen.

Målsättningen är också att fånga behoven hos dem med lägst utbildning inom företagen i besöksnäringen och i de kommunala förvaltningarna.

Mätbara projektmål
- få minst 20 arbetsplatser i kommuen och minst 20 företag att medverka i förprojekteringen
- få minst 75 % svarsfrekvens i enkätundersökningen/kartläggningen
- minst 1 deltagare från respektive enhet medverkar i work-shopen
- få återkoppling från samtliga tillfrågade samverkanspartners
- utvecklingsbehovet preciserat till områden och målgrupper
- förprojekteringen leder till en plan för att tillgodose utvecklingsbehovet (genomförande av kompetensutveckling)
- samtliga deltagande enheter vill delta i den fortsatta genomförandefasen

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förprojekteringen genomförs i tre steg. Tillgänglighet för funktionshindrade kommer att integreras i vart och ett av dessa steg.
1. Enkätundersökning/Kartläggning besvaras av samtliga berörda chefer samt representanter för medarbetarna för att skapa medvetenhet/uppmärksamhet inom definierade utvecklingsområden samt för att verifiera och precisera utvecklingsbehovet. Enkäten belyser respektive verksamhets utvecklingsbehov inom definierade områden. Ett av dessa utvecklingsgområden utgörs av tillgänglighet för funktionshindrade. Resultaten från enkätundersökningen/kartläggningen utgör dessutom referensvärden för att följa upp och utvärdera av resultat och effekter i det fortsatta projektet.
2. Workshop. Representanter från respektive verksamhet deltar för att ytterligare precisera behovet samt ta fram förslag till utvecklingsinsatser i genomförandefasen, kopplat till behoven inom utvecklingsområdena varav ett utgörs av tillgänglighet för funktionshindrade.
3. Ansökan till genomförandefas. Genomförs av projektägare/ projektledning och stäms av mot deltagande verksamheter. Sammanställning av preciserade behov, förslag till aktiviteter/kostnader, tidplan, projektorganisation, riskanalys, uppföljning, mm inom respektive utvecklingsområde, varav ett utgörs av tillgänglighet för funktionshindrade.


Vi vill i möjligaste mån säkerställa att deltagarna i projektet kan delta på sina villkor och att ev hinder när det gäller tillgängliga lokaler, kommunikativ tillgänglighet och informativ tillgänglighet undanröjs. Det stämmer väl med varumärket "Orsa - helt enkelt". Språket som vi använder i vår kommunikation ska vara enkelt och rakt. Det bildspråk som vi använder ska vara enkelt och tydligt.

Samarbetspartners

 • Region Siljan

Deltagande aktörer

 • Apoteket Berguven
 • Coop Konsum Orsa
 • Fryksås Hotell & Gästgifveri
 • Hellzephurs Musik AB
 • JÄRNVÄGSGATAN 21
 • LILJEBERG OCH SÖNER I ORSA AKT
 • Lowargården i Orsa
 • Näringslivs-och utvecklingskon
 • Oreälvens Vandrarhem
 • Orsa kommun
 • Orsa Trafik AB
 • Orsapumpen Statoil AB
 • Willy:s

Kommun

 • Orsa