Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensutveckling för varslade i Norrhälsingland

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareCentrum för Utveckling och Lärande, CUL, inkl HRC
KontaktpersonAgneta Gullefors
E-postagneta.gullefors@hudiksvall.se
Telefonnummer0650-196 95
Beviljat ESF-stöd278 790 kr
Total projektbudget278 790 kr
Projektperiod2009-02-09 till 2009-04-09
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Ett förprojekt i samverkan mellan personalorganisationer, AF, företag och kommuner i Norrhälsingland som syftar till att, i ett kommande genomförandeprojekt med individuell kompetensutveckling anpassad till arbetsmarknadens behov, stärka individernas möjlighet till ny sysselsättning.

Bakgrund

Under hösten 2008 har i Hudiksvalls kommun varslats 250 personer om uppsägning p.g.a arbetsbrist. Varslen har lagts inom främst byggindustrin och verkstadsindustrin. I Nordanstigs kommun har 120 personer varslats. I Ljusdal kommun har 100 varslats. Ljusdal som har en arbetsmarknad som till stor del består av tjänsteföretag har inte lågkonjunkturen än drabbat företagen lika hårt som i Hudiksvall och Nordanstig. Efter årsskiftet finns farhågor att lågkonjunkturen med varsel och uppsägningar även kommer att drabba handel och tjänsteföretag. Arbetsmarknaden i området är inte lika. Hudiksvall domineras av större tillverkande och exporterande företag. Nordanstig har ett flertal mindre och mellan stora företag inom tillverkning och tjänster. Ljusdal har under ett flertal år etablerat tjänsteföretag inom telekom telesupport och besöksnäring. Inom dessa tjänstebranscher efterfrågas f.n. personal. Lediga platser inom området 27/12-08 var i Hudiksvall 22 i Ljusdal 16 och i Nordamstig 3. De flesta platserna var inom försäljning, inköp och marknad (17), Pedagogisk verksamhet (7), hälso o sjukvård (2). Varslade inom industri- och exportsektorn (Hudiksvall) skulle kunna delvis kompetensutvecklas till jobb inom tjänstesektorn delvis kompetensutvecklas till efterfrågade jobb (ev. s.k. flaskhalsar) inom mindre specialiserade företag inom området eller till jobb inom pendelavstånd (Gävle - Sundsvall). Av de som varslats under hösten 2008 kommer flera att lämna sina anställningar under våren 2009. Detta innebär ökade påfrestningar på företagen och de som är kvar i företagen. Principen sist in först ut innebär att de senaste rekryterade kompetenserna försvinner. I exempelvis verkstadsföretagen anställda inom montering och vid olika specialmaskiner och i företag som nyligen gjort stora investeringar i sin produktionsapparat. Ett exempel på de senare är Plyfa i Nordanstig som nyligen gjort genomgripande nyinvesteringar i nya produktionsmaskiner och utbildat de yngre (senast abställda) på de nya maskinerna. Plyfa har nu måst varsla 18 personer och bland de 18 finns de nyutbildade . Detta kommer att innebära att kvarvarande personal måste kompetensutvecklas till de befattningar som de varslade lämnar. Klarar man inte detta finns risk för ytterligare varsel. p.g.a. att företaget inte kan leverera, vilket på sikt, även kan äventyra hela verksamheten. Önskvärt vore att åtgärder - inte bara kompetensutveckling - skulle kunna sättas in så att företagen skulle kunna behålla sin kompetens och utbilda kvarvarande personal att utveckla nya produktionsmetoder exv LEAN och ny organisation inför en uppgång i konjungturen.

Syfte

Syftet med projektet är att göra en kartläggning av kompetensutvecklingsbehovet hos varslad och sysselsatt personal inom Norrhälsingland. Kompetensutvecklingsbehovet skall vara en funktion av en analys av nuvarande- och framtida behov av arbetskraft och kompetens inom det privatanäringslivet och offentlig förvaltning inom Norrhälsingland men även inom pendelavstånd (Gävle - Sundsvall)

Målsättning

Förprojekteringen skall under projekttiden (2 mån) nå 95 % av den varslade personalen per 1/12 -08 för en kompetensinventering (nuläge)
En kartläggning skall tas fram (Sammanställas) som beskriver nya branscher, nya företag, arbetskraftsbehov med speciella kompetenser samt kommande arbetskraftsbehov inom offentlig förvaltning
För varslade skall tas fram en kompetensutvecklingsplan på gruppnivå innehållande utbildnings- och träningsplaner.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I företagen kan finnas anställda med olika funktionshinder, fysiska eller psykiska. Dessa är anställda av företagen och kan har s.k. lönebidrag eller någon annan form av stöd, vissa kan var anställda av Samhall och vara inhyrda på företaget. Vid arbetsbrist och varsel har anställda med funtionshinder ett förstärkt anställningsskydd enl. LAS. Trots det förstärkta anställningsskyddet kan dessa personer "sitta löst" i en arbetsbristsituation. Företagen måste så långt man kan värna om sin kompetetens och funktionshindrade kan i en arbetsbristprocess bli förlorare. Desto fler som blir varslade i företaget desto starkare blir skälet för att förhandla fram en turlista där kompetens kommer att prioriteras före funktionshinder.
Projektet skall kartlägga och definiera personer med funktionshinder på individnivå. Varslade med funktionshinder skall särskilt kompetensinventeras och en individuell kompetensutvecklingsplan skall upprättas med sikte på nya jobb eller nya arbetsuppgifter i eller utanför företaget. CULs lokaler och konferensrum och lektionssalar är anpassade för personer med olika funktionshinder.Inför planering av kompetensutvecklingsinsatser i genomförandefasen skall projektet ta hänsyn till att lokaler och utrustning är anpassade till personer och deltagare med olika funktionshinder. Under projektet kommer ett seminarium att genomföras om jämställdhet och tillgänglighet. I delen tillgänglighet kommer Handisams Riv Hindren och checlista A. Förstudie att användas. Resultatet från seminariet kommer att spridas och checklistan kommer att användas vid kontakt med företagens ledningar och anställda och samarbetspartners.

Kommun

  • Hudiksvall
  • Ljusdal
  • Nordanstig