Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling för sysselsatta i företag som genomgår strukturomvandling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareCentrum för Utveckling och Lärande, CUL, inkl HRC
KontaktpersonAgneta Gullefors
E-postagneta.gullefors@hudiksvall.se
Telefonnummer0650-196 95
Beviljat ESF-stöd300 000 kr
Total projektbudget300 000 kr
Projektperiod2009-06-22 till 2009-11-25
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Ett förprojekt i samverkan mellan företag, arbetsmarknadens parter och kommuner i Norrhälsingland som syftar till att i ett kommande genomförandeprojekt möjliggöra företagens anpassning till mindre efterfrågan på marknaden och skapa beredskap för en kommande konjunkturuppgång.

Bakgrund

Under hösten 2008 har företag i Norra Hälsingland, inom främst verkstads-, export- och byggföretag, varslat personal om uppsägning p.g.a. arbetsbrist. Behoven av omstrukturering och anpassning till lägre volymer är gemensamt för de företag som ingår i projektet. Företagen behöver analysera sin organisation och sina produktionsmetoder för att klara en lägre produktionsvolym med kvarvarande personal. Varslen drabbar de senast anställda, kvar i företagen blir anställda som omplaceras till nya arbetsuppgifter som kräver annan kompetens. Kompetenskraven måste vara strategiskt långsiktiga för att svara mot behoven i en förväntad konjunkturuppgång.
Lågkonjunkturen har skapat ett intresse hos företag och organisationer att öka samverkansmöjligheter mellan olika aktörer.
Det finns idag ett behov att kartlägga hur breddad kompetens hos anställda stärker deras ställning på arbetsmarknaden och att undersöka hur ökad samverkan mellan arbetsmarknadens aktörer, offentliga och privata, kan gagna såväl den enskilde som samhället.

Syfte

Inventera företagens behov av bredare kompetens hos de anställda för att svara mot framtida behov på arbetsmarknaden. Belysa hur jämställdhetsintegrering kan påverka individens och företagens växande.
Utveckla projektgrupper, där aktörer från olika områden samverkar för att gemensamt uppnå synergieffekter till nytta för individen och därmed också företagen. Hur tjänar vi på att slå ihop våra påsar?

Målsättning

Vid förprojekteringens slut har vi
- Analyserat hur den interna könssegregationen ser ut på företagen, både horisontellt och vertikalt.
- Efterfrågat beskrivning från företagen hur de ska motverka att människor får olika villkor och/eller antar nya utmaningar beroende på kön, i samband med omstruktureringar och kompetenshöjande insatser.
- Samlat in behov av kompetenshöjande insatser avseende genusmedvetenhet och jämställdhet.
- Kartlagt generellt kompetensutvecklingsbehov inom minst 12 företag i industrisektorn.
- Planerat utbildningsinsatser med minst 4 olika inriktningar och för minst 100 personer.
- Inom minst 2 utbildningsinsatser ska två eller flera aktörer samverka om personal, lokaler, utrustning eller annan insats.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I företagen ska projektet kartlägga och definiera personer med funktionshinder, fysiska och psykiska.
Behoven av kompetensutveckling för att få nya arbeten i organisationen kartläggs för dessa personer.
Projektet ska påvisa särskilda utbildnings- och träningsmetoder anpassade till funktionshindrade.
Inför planering och genomförande av kompetensutvecklingsinsatser ska projektet ta hänsyn till att lokaler och utrustning är anpassade till deltagare med olika funktionshinder. Hänsyn ska också tas till språklig anpassning. Projektet ska vid kontakt med företagens ledningsgrupper och anställda, i samband med gruppdiskussioner vid organisationsanalysen, gå igenom checklista A. Förstudie och Riv Hindren från Handisam.

Samarbetspartners

  • Arbetsmarknadsavdelningen
  • Centrum för Utveckling och Lärande, CUL, inkl HRC
  • HUDIKSVALLS FÖRETAGS SKOLA (HFS) EK. FÖR.
  • Utvecklingscentrum

Kommun

  • Hudiksvall
  • Ljusdal
  • Nordanstig