Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensutveckling för Avesta Industrigrupp m fl

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonChrister Forsman
E-postchrister.forsman@avestaindustrigrupp.se
Telefonnummer0243-254002
Beviljat ESF-stöd158 500 kr
Total projektbudget158 500 kr
Projektperiod2009-02-09 till 2009-04-09
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

AIG, är underlev. till stålföretag i med vikande orderingång till följd av rådande kris. Förstudien ger kunskap om kompetensutvecklingsbehov. Via info, enkät och företagsbesök sammanställs kompetensbehov vilket ska resultera i en modell för kompetensutv. som sprids till andra företag i regionen.

Bakgrund

Avesta Industrigrupps (AIG) medlemmar m fl verkstadsföretag i Avesta är starkt beroende av de större stålföretagen i regionen tex Outokumpu, SSAB, Ovako m fl. Flera av dessa större företag har under 2007 - 2008 beslutat om stora investeringar tex Outokumpu 5,1 miljarder i Avesta samt SSAB i Borlänge ca 2 miljarder. Fn är de mesta av dessa investeringar skjutna på framtiden pga finanskris och lågkonjuktur. Dessa faktorer påverkar de företag som är underleverantörer till storföretagen t.ex AIG och andra IF Metallföretag i regionen. Investeringarna kommer att öka kraven på kompetensen hos underleverantörerna och dagsläget med en vikande orderingång gör tiden lämplig för att utreda vilka kompetenshöjande åtgärder som behövs för att de anställda och företagen ska vara attraktiva leverantörer av tjänster och produkter åt storföretagen nu och även i framtiden.
Förtydligande:
Dagsläget i Avesta vad gäller varsel är mycket oroande. Fram till mitten av december -08 var årssiffran ej alarmerande men 10/12 varslade Outokumpu 262 personer varav merparten är IF Metallanslutna personer. Efter detta varsel har flera IF Metallanslutna företag (= målgruppen) också varslat. Totalt finns fn 430 personer varslade att jämföras med 26 personer under hela 2007.

Syfte

Via detta projekt avses skapa underlag för kompetensbehov och utveckling som de anställda behöver för att företagen enskilt och/eller tillsammans ska kunna åta sig större order från storföretagen i regionen vid investeringar. Med rätt kompetens ska företagen kunna vara en attraktiv konkurrent/samverkanspart gentemot främst utländska intressenter vid storinvesteringar i regionen. Som en naturlig del kommer även Industrigruppens medlemsföretag vara konkurenskraftiga vid "vardagsinvesteringarna" (som kanske är det viktigaste).
Förtydligande:
De anställdas behov av kompetensutveckling avses att försöka tillgodoses dels genom ”ordinarie” verksamhet och utbud men även på ett otraditionellt sätt via samråd och samverkan mellan de i förstudien ingående olika aktörerna.
Tex kan noteras Avesta kommunstyrelses beslut(§ 9 i januarimötet, ärende ”Framtid Avesta – Näringslivets behov av framtida kompetens”) om extra insatser för att motverka ökad arbetslöshet. Vidare så har Industrigruppen vid januarimötet beslutat att samverka utifrån en ”personalbank” samt att otraditionell samverkan/åtgärder ska diskuteras vid Arbetsmarknadsrådets kommande möte.
Varje individs behov av kompetensutveckling som klarläggs i denna förstudie kommer att beaktas i andra närliggande verksamheter/projekt hos andra aktörer än de i denna ingående förstudie. Därigenom kan skapas underlag för utbildningar/insatser i samverkan med andra där annars deltagarantalet skulle kunna vara för få.

Målsättning

Avesta Industrigrupp är en förening av SMEföretag som bildades redan 1999. Fn finns tolv medlemsföretag som samverkar i olika utvecklingsfrågor. Genom en förstudie hos de tolv ingående medlemmarna avses via detta projekt identifiera
- vilka olika företag som är villiga att ingå i ett genomförande
- vilken kompetens som idag finns hos resp företags anställda
- utifrån samverkan med storföretagen och Triple Steelix klargöra framtida kompetensbehov hos underleverantörer
- skapa modell för kompetensutveckling
- förbereda insatser för utbildningar
- i samråd med IF Metall kontakta övriga (ca 25) IF Metallföretag i Avesta

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förstudien ingår att göra en bedömning av deltagande företags beredskap för att ha anställda personer med funtionsnedsättning.
Förtydligande:
I förstudien ska vi genom enkätfrågor och diskussion vid företagsbesök undersöka kompetens, problem, behov, attityder och förhållningssätt som företagen har till att anställa och att samarbeta med människor med olika typer av funktionsnedsättningar. Det kan gälla nyrekrytering eller personer som redan finns hos företagen och som utvecklat funktionsnedsättning och som ska kunna beredas möjlighet till fortsatt arbete. Förstudien ska resultera i underlag till rutiner för fortsatt arbete med dessa frågor. Vi kommer att informera företagen om konsekvenser av olika funktionsnedsättningar och möjliga samarbetspartners vid specifika behov av arbetsplatsanpassning för att möta aktuella funktionsnedsättningar.

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Avesta
  • INDUSTRIFACKET METALL AVD 13 B
  • Triple Steelix
  • TRR Trygghetsrådet

Kommun

  • Avesta