Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling Produktion

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareÄlvdalens Gymnasieskola Vux
KontaktpersonGun Höglund
E-postgun.hoglund@alvdalen.se
Telefonnummer0251-80453
Beviljat ESF-stöd1 823 524 kr
Total projektbudget1 823 524 kr
Projektperiod2010-02-01 till 2011-07-29
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet omfattar 6 företag om 111 anställda. Projektet ska realisera de behov som framkommit under förprojekteringen. Utbildningarna som projektet ska genomföra syftar till att minsksa företagens och de anställdas sårbarhet samt öka konkurrenskraften på den regionala marknaden.

Bakgrund

Den nationella och internationella konkurrensen ställer idag ökade krav på både tillverkande och tjänsteproducerande företag. Samtliga företag som har omfattats av förprojekteringen, dnr 2008-3060302,
2008-3060304 och 2008-3060305 gör liknande reflektioner rörande kompetensutveckling som framtida konkurrensfördel. De slutsatser som man lätt kan dra utifrån genomförd förprojektering, är att kraven på kompetensutveckling och ny kunskap slår genom hela organisationen och genom samtliga yrkeskategorier. För att bibehålla konkurrenskraft, öka tillväxten och därmed trygga sysselsättningen krävs organisationer som besitter en kompetens och anpassningsförmåga i världsklass.

Implementering av nya material, metoder och processer måste ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet hos varje enskild medarbetare. Framtidens ledare måste inse vikten av det livslånga lärandet och präglas av ett synsätt där jämställdhet är ett tydligt konkurrensmedel, där varje enskild individs unika kompetenser utgör en viktig del i den strategiska kompetensförsörjningen och har en direkt betydelse för företagets utveckling och attraktivitet.
Viktigt är också att i framtiden ha ett tillgänglighetsperspektiv så att all arbetskraft kan utnyttjas på bästa sätt.
Inom tillverkningsindustrin har den snabba tekniska utvecklingen ställt ökade krav på den anställde i form av nya maskiner och ny utrustning men även inom metoder för mer kostnadseffektiv produktion och ett helhetstänkande som Lean Produktion och kvalitetssystem.

Genom att redan i förstudien ha genomfört en djupanalys av företagens styrkor, svagheter, affärsmodeller m.m. som utgör företagens kritiska massa och konkurrensmedel, har vi tillsammmans med företaget och dess anställda kartlagt vilka utvecklingsområden som bör prioriteras utifrån företagens visioner, strategier samt önskat läge.
Förstudien har fokuserat på de kompetenser företaget har, bör inhämta eller utveckla på lång och kort sikt. Att beakta fördelar med att rekrytera och kompetensutveckla ur hela basen, dvs. både kvinnor och män, är av största vikt för att företagen ska på längre sikt vinna framgång. Föreliggande kompetensutvecklingsprojekt kommer sålunda att spela en mycket viktig roll för konkretiseringen av de visioner och affärsutvecklingsplaner som uttrycks i de medverkande företagen.
Redovisade kompetensutvecklingsplaner för de berörda medarbetarna svarar upp mot de kompetensutvecklingsbehov som den genomförda förstudien tydligt visar.
Konsulterna har arbetat efter ett väl strukturerat arbetsmaterial, handböcker, Swot-analyser, löpande samtal och dokumentväxling under hela analysfasen.

Modell arbetsmetod
Projektet administreras och drivs i samverkan mellan vuxenutbildningen och näringslivsenheten i Älvdalens kommun. Vuxenutbildningen samordnar och koordinerar de planerade utbildningsinsatserna för de 6 företag som är med i projektet och omfattar 111 anställda.
Samtidigt med detta projekt pågår också ytterligare 2 kompetensutvecklingsprojekt. Genom detta angreppssätt kan vi öka kostnadseffektiviteten i projektet genom att erbjuda möjlighet för deltagande företag att samordna utbildningsinsatser gemensamt och där deltagare från flera olika företag kan delta i samma kurs. Detta stärker vidare tanken på lärande nätverk och ger företagen och de anställda inom företagen möjlighet att bredda sina kontakter och utveckla samverkan inom flera områden.
Genom detta ökar också förhandlingsutrymmet mot utbildningsleverantörer gällande priser, anpassning av kursinnehåll och planering av genomförande.
I rollen som koordinator kommer Vuxenutbildningen även att ge stöd och coachning för de deltagande företagen för att stimulera och uppmuntra till att genomföra planerade utbildningsinsatser inom angiven tid.
Det som framkommit i analysarbetet är att de utbildningar som efterfrågats har stor betydelse för företagens framtid dvs. att utifrån den personal som idag är anställd har man som mål att den anställde ska bli så bred som möjligt i sin kompetens för att kunna möta omställningar och strukturella förändringar.

Kompetensplan i utbildningskategorier Bilaga 2 och 3.

Syfte

Projektet ska bidra till att stärka de medverkande företagen genom nödvändig kompetensutveckling. På detta sätt minskas de medverkande företagen och dess anställdas sårbarhet och stärker konkurrensmöjligheterna på såväl lokal som regional nivå.
Genomförandeprojektet ska utifrån genomförd förprojektering skapa och fastslå rutiner hos de medverkande företagen för att kontinuerligt arbeta med kompetensutveckling som ett starkt konkurrensmedel.

Målsättning

Som mätbara mål anges följande:

100 % av kompetensplanerna skall genomföras under projekttiden
100 % av deltagarna upplever sig nöjda eller mycket nöjda med
genomförda utbildningsinsatser
100 % av deltagarna har fått fördjupade kunskaper inom sitt nuvarande
arbetsområde

Förväntade effekter :

50 % av deltagarna har fått fördjupade eller breddade arbetsuppgifter
Projektdeltagarna har höjt sin faktiska kompetensnivå på ett sätt som bidrar till individen och företagets fortsatta utveckling

Som stöd för att uppnå målen kommer projektet att bistå de medverkande företagen med coachning och uppföljning under hela projekttiden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Samtliga företag har tilldelats boken "Riktlinjer för Tillgänglighet - Riv Hindren"
Samtliga företag är härför beredda att med rimliga egna medel och med ev. yttre stöd erbjuda funktionshindrad arbetsuppgifter.
Vi är medvetna om att tillgänglighet för personer med funtionsnedsättning omfattar fyra integrerade delar:
Fysisk tillgänglighet, Tillgänglig verksamhet, Kommunikativ tillgänglighet och Informativ tillgänglighet. Det innebär t ex. att vi kommer att se till att projektdeltagarna kan ta sig till utbildningar och arbetsplatser.Vi kommer att diskutera hur vi bemöter varandra och sätta upp spelregler för detta. Om det behövs teckentolkning eller andra hjälpmedel för dem med hörselendsättning ska vi ombesörja att detta finns. Samma sak gäller om det krävs särskilda insatser för synskadade.
Den information som tas fram inför projektet, likaväl som löpande rapporter och informationer ska utformas så att alla kan ta den till sig.
Genom hela analysarbetet har frågan om tillgänglighet gått som en röd tråd i arbetsprocessen.
De medverkande företagens egna lokaler antas vara anpassade för anställda med särskilda behov varpå ingen åtgärd från projektet krävs med avseende på tillgänglighet.
När det gäller utbildnignsleverantörer så kommer stora krav på tillgängliga, anpassade lokaler för personal med funktionshinder att vara ett absolut krav.

Jämställdhetsintegrering

Under förprojekteringen har data från 111 anställda i 6 olika företag insamlats rörande kompetensutveckling och
utifrån ett jämställdhetsperspektiv har dessa data kategoriserats, och gjorts jämförbara för att kunna kommuniceras till berörda parter. Genom statistiska jämförelser kan då dessa uppgifter utgöra ett underlag för fortsatta diskussioner hos de deltagande företagen.
Genom att statisktiskt påvisa olikheter kan dessa data utgöra en god grund för vidare analys och påverkansarbete inom ramen för projektet.

Statistik som kommer att beaktas är bland annat:
Arbetsuppgifter kön
Genomförda utbildningar/kön
Utbildningskostnader/kön

Uppgifter kommer endast att redovisas på projektnivå.

Samarbetspartners

  • Företagarna Dalarna
  • Högskolan Dalarna Dalacampus Näringsliv
  • Landstinget Dalarna

Deltagande aktörer

  • Bygg & Mastmontage AB
  • Kjell Halvarssons Bygg
  • Plöjteknik Dan Eklund AB
  • Pressmaster AB
  • Särna Idre Besparingsskog
  • Älvdalens Besparingsskog

Kommun

  • Älvdalen