Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensutveckling Älvdalen, Produktion

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareÄlvdalens kommun Kommunledningen
KontaktpersonGun Höglund
E-postgun.hoglund@alvdalen.se
Telefonnummer0251-80453
Beviljat ESF-stöd224 865 kr
Total projektbudget224 865 kr
Projektperiod2009-02-09 till 2009-05-11
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Att i samlingsprojekt presentera, diskutera och föra ner konsekvenserna av samhällets/arbetslivets ständiga förändringar till en utvecklingsplan på individnivå.
Samverkan, ständig omvärldsanalys, behovsinventering, efterfrågestyrd vuxenutbildning anpassad till de lokala/regionala behoven.

Bakgrund

Älvdalens kommun står inför stora utmaningar vad beträffar generationsskifte inom arbetslivet som kompetensutveckling av befintlig arbetskraft. EU anser att det är viktigt att " se till att vuxna kan utveckla och uppdatera nyckelkompetenser genom hela livet, och att särskild fokus läggs på målgrupper som fastställs som prioriterade grupper i nationella, regionala och/eller lokala sammanhang" samt "att se till att tillhandahållen vuxenutbildning och yrkesutbildning för enskilda medborgare är enhetliga genom en nära koppling till sysselsättning och socialpolitik och annan ungdomspolitik samt samarbete med arbetsmarknadens parter och andra berörda parter".

I Sverige har man genomfört en satsning på kompetenshöjning upp till och med gymnasienivå "ett Kunskapslyft" samtidigt utvecklades en infrastruktur för livslångt lärande, vilket möjliggjorde att de som bodde långt från utbildningar fick möjlighet att läsa på distans och möjliggjorde att anställda och personer i glesbygd fick möjligheter att delta i studier.
Avgörande för den ekonomiska tillväxten är kompetensutvecklande insatser för anställda och arbetslösa.
Dalarnas befolkningsutveckling innebär att pensionsavgångarna kommer att öka mer i länet än i övriga län. I Älvdalens kommun är situationen lika som i övriga länet.
De yngre generationerna är inte lika många och därför kommer det att uppstå kompetensbrist framöver. Detta innebär att företagen får svårt att få tag på lämplig arbetskraft, vilket kan innebära att företagen inte kan expandera i den takt som önskas och att företag lämnar orten för att etablera sig i mer folktäta regioner.

Problematiken med kompetensförsörjning för arbetslivet framstår alltmera tydligt och i Region Dalarnas Dalastrategi framhåller man att "En första utmaning består i att Dalarnas befolkningsutveckling kommer att ställa nya krav på samhället. Hela landets befolkning blir äldre genom de stora barnkullarna under 1940-talet. De årgångarna börjar nu pensioneras och lämna arbetsmarknaden, tidigare i Dalarnas län än i andra regioner, men de yngre generationerna är inte lika stora. I Älvdalen är situationen likadan och den kompetensbrist som finns redan nu blir allt större. Fler behövs därför i meningsfullt arbete - de arbetslösa behöver få jobb, sjuka och förtidspensionerade behöver rehabilitering och människor från andra länder behöver skapa sin tillvaro i Älvdalen. Arbetskraftens kompetens behöver anpassas till näringslivets och den offentliga sektorns behov, och de jobb som erbjuds måste göras mer attraktiva"

Jan Sundqvist, Arbetsförmedlingen (tidigare Länsarbetsnämnden i Dalarna), sammanfattar problematiken i sin rapport Arbetskrafts-och kompetensförsörjning i Dalarnas län 2008.

"En teoretisk beräkning av arbetskraftsbehovet i Dalarna visar på en komplicerad bristsituation. Förändringen av arbetskraften är i princip lika med summan av förändringen i sysselsättning och förändring en i arbetslöshet. Denna beräkning ger en ökning av arbetskraften med 900 personer till slutet av år 2008. Då antalet nytillträdande och personer som lämnar arbetsmarknaden är lika stora, måste tillskottet letas bland arbetssökande med aktivitetsstöd, långtidssjukskrivna, nyanlända invandrare och inflyttare.

Volymen i program med aktivitetsstöd kommer enligt Arbetsförmedlingens preliminära budget att medföra en ökning med ca 10 procent jämfört med situationen i slutet av 2007. Detta minskar arbetskraftsutbudet med ca 200 personer istället för att tillföra fler arbetssökande. Det är osannolikt att underskottet på 1100 personer ska kunna tillgodoses bland övriga grupper, särskilt med tanke på att det är frågan om ett behov av arbetskraft med god kompetens. Trots allt är det viktigt att fokusera på utildning och rehabilitering till arbete för att underlätta arbetsgivarnas rekryteringar.
Bristsituationen i Dalarna medför att 10 procent av arbetsgivarna uppger flaskhalsproblem under de senaste sex månaderna. Eftersom utnyttjandegraden av personal ligger ovanligt högt, medför problemet en utebliven ekonomisk tillväxt i samma storleksklass. Konsekvenserna av bristen på lämpliga sökande är i huvudsak av två slag, dels tvingas företagen att ta till övertidsarbete för att hinna med produktionen, dels är man tvungen att tacka nej till order. Detta medför både ökade produktionskostnader och uteblivna intäkter som direkt medför ett ekonomiskt bortfall bland länets företag.
Ökningen i sysselsättningen till nästa år ligger nästan helt bland småföretagen. Dessa har samtidigt svårare att hantera kompetensbristen än större företag. För att lösa en del av problematiken bör både den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen och kompetenshöjningen för redan anställda intensifieras".

För Älvdalens del är situationen ännu tydligare än de ovan uppräknade problemen. Även med en ytterligare försvagning av konjunkturen kvarstår efterfrågan på arbetskraft framförallt vid nya företagsetableringar på biobränsleområdet i kommunen.

Projektet avser att analysera behovet av kompetensutveckling hos företag samt att i en kommande ansökan om genomförande tillse att kompetensutvecklingen möjliggörs.
I Älvdalen har 21 företag med 438 anställda anmält sitt intresse att delta i kompetensutveckling. Med anledning av detta stora engagemang har projektägaren beslutat att dela upp ansökan i tre delprojekt med gemensam projektledning och administration. Arbetsnamnen på delprojekten är Kompetensutveckling Älvdalen, -Produktion, -Försäljning och -Tjänsteföretag. Genom uppdelning i tre delprojekt skapas nya förutsättningar för samarbetspartner.

Syfte

Syfte med förprojekteringen/fas 1 är att analysera företagens behov av övergripanden verksamhets-och kompetensutveckling. Att skapa förutsättningar för företagen att höja kompetensen för företagens överlevnad med koppling till demografin. Att bygga in ett kunnande i företagen om hur man framledes själv analyserar sina kompetensbehov och att öka medvetenheten om företagens behov av kompetensutveckling.
Att projektet skall följas av flera med samma inriktning och att alla Dalarnas kommuner skall inpspireras att göra detsamma.
Kompetensutvecklingen ned till individivå är genomförd i fas 1.
Att utvecklingsprojektet kan öppna för nya samarbetsformer då företag med olika inriktningar möts och samverkar i utbildnignsprojektet.
Att utveckla samarbete mellan företagen och nätverket DalaWux.

Målsättning

- Projektet skall åstadkomma kompetensutvecklingsplaner på företags och individnivå.
- Att samtliga intresseanmälda företag fullföljer förprojekteringen
- Att intresset och engagemanget ökat för att utveckla/generationsväxla det egna företaget
- Att deltagaren förbättrat relationen till sitt företag
- Att jämställdhetsintegreringen kan påvisa vilja, attityd och kunskap
- Att nätverk uppstår mellan företag som har gemensamma behov och intressen av att driva sina företag framåt
- Att förprojekteringen mynnar ut i ansökan om genomförande
- Att skapa ett samarbete mellan företagen och nätverket DalaWux
-Att lyfta fram integrationsarbetet i företagen då Älvdalens kommun har många nysvenskar

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalmässigt finns inga hinder om förprojekteringen ska genomföras i offentliga lokaler elller i företagets egna lokaler.
Samtliga tänkta lokaler för genomförande i offentlig miljö har ingång och tillgång till ramp eller hiss.
Vi kan erbjuda hörslinga, hygienutrymmen med bekvämlighetsutrustning och för övrigt rymliga lokaler.
Vidare kan vi anpassa genomförandet i tid så att det passar allmänna kommunikationer buss eller tåg eller att åka ut till företaget om det passar bättre.
Metodanpassning för analyserna i förprojekteringen kan genomföras med dator eller manuellt.
Materialet kan anpassas till lätt svenska (för läs-och skrivsvårigheter) eller för inspelning på band.
Vi har lång erfarenhet av att bemöta funktionshindrade av olika slag där mentorskap eller handledarstöd är vanligt förekommande.

Samarbetspartners

  • Högskolan Dalarna Dalacampus Näringsliv

Deltagande aktörer

  • Bygg & Mastmontage AB
  • Kjell Halvarssons Bygg
  • Plöjteknik Dan Eklund AB
  • Pressmaster AB
  • Särna Idre Besparingsskog
  • Älvdalens Besparingsskog

Kommun

  • Älvdalen