Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling 7 Dalakommuner

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareGagnefs Kommun, Utvecklingscentrum
KontaktpersonTomas Hellquist
E-posttomas.hellquist@gagnef.se
Telefonnummer0241-15565
Beviljat ESF-stöd2 507 781 kr
Total projektbudget2 507 781 kr
Projektperiod2010-08-16 till 2012-02-15
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet omfattar anställda i sexton företag och organisationer inom varierande branscher. Kompet enssatsningen berör totalt 175 individer. Projektet syftar till att stärka individerna och verksamheterna i deras omställningsarbete genom strategisk kompetensförsörjning. Flera utbildningsbehov sammanfaller och gemensamma utbildningsinsatser planeras inom exempelvis marknadsföring, ekonomi, ledarskap, It/data.

Bakgrund

En förprojektering har genomförts under hösten 2009 med tolv företag och en offentlig förvaltning hemmahörande i fem kommuner. Företagen representerar en rad olika branscher.

En omfattande genomarbetning, kopplad till samhällsförändringarna och omställningsbehoven, av verksamheternas kompetensbehov har genomförts (se vidare under rubriken programkriterier).
I flera av företagsanalyserna konstateras att "fler behöver kunna mer" i syfte att stärka den anställdes position, undvika utslagning och utanförskap och därmed också stärka företaget (arenan!). - Viktiga slutsatser i analysen för en glesbygd där flertalet av projektets företag återfinns.
En tydlig satsning i analysarbetet har varit att hitta nya affärsområden, nya tjänster, nytt sätt att arbeta typ partnerskap (innovationer, samverkansformer, strategisk påverkan). Vissa av företagens satsningar är långsiktiga innebärande att effekter först kan mätas om ett eller två år efter genomförd utbildning. Härav följer att uthållighet krävs.

En slutsats från förprojekteringen är att de flesta verksamheterna inte är jämställda vad beträffar könsfördelning. Männen finns i större utsträckning i tekniska yrken medan kvinnorna återfinns i administrativa och socialt inriktade yrken. Det visar sig också att andelen anställda med utländsk bakgrund är mycket liten i de berörda verksamheterna. I en av verksamheterna, som är ett assistansföretag, är andelen anställda med utländsk bakgrund i majoritet och här finns både män och kvinnor.

Inställningen hos deltagande verksamheter är övervägande positiv till integration, mångfald och likabehandling.

Arbetsmodellen har varit traditionell intervjuteknik, SWOT-metod och i övrigt rekommenderade stöddokument typ "Att göra ett bra jobb". Som alltid så är tiden en viktig del i processarbetet. - Mer detaljerade beskrivningar följer i kommande texter. I övrigt hänvisas till det analysarbete som redovisats i samband med slutrapporten från förstudien.

Genomförandeansökan kommer senast 31/3 2010 att kompletteras med resultat av analyser genomförda med ytterligare fyra företag som tillförts projeket från Förstudien "Kompetensutvecklinsanalys 4" enligt överenskommelse med ESF-rådet.

Svar fört

Syfte

Projektets övergripande syfte är att de deltagande verksamheterna ska få ökad kompetens både på individ- och organisationsnivå för att klara framtida omställningar i arbetslivet.

Avsikten är att verksamheterna skall få bra instrument för sitt arbete med ständiga förbättringar.
Verksamheterna skall uppleva att det nu finns en verksamhetsplan/plattform som ger perspektiv och framtidstro med sikte på jämställdhet och hållbar utveckling.
Anställda skall känna att de fått ett större värde och att de kan se framtiden an med tillförsikt.
Syftet är att synpunkter har beaktats och att förstudien varit meningsfull.
Syftet är naturligtvis också att de framkomna utbildningsbehoven skall kunna genomföras.
I övrigt så hänvisas till de beskrivningar och de ansatser som respektive förstudie redovisar.

Projektet ingår även som en del i en större satsning hos DalaWux, Företagarna och Högskolan på att tydliggöra länets kompetensförsörjningsbehov. Resultatet av analysen och genomförandet skall rapporteras till Af och Region Dalarna för att ingå som en del i den strategiska kompetensförsörjningsplanen. Helhetsbilden har stor betydelse inte minst för arbetet med jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor i ett större perspektiv.

Målsättning

Ett övergripande mål är att utveckla de anställdas kompetenser och därigenom stärka deras yrkesroll.
Ett påtagligt mål för samtliga verksamheter är att kunna behålla personalstyrkan och för bl.a företagen Raildoc AB, Revisorn Christer Stohr och Sifferbo Redovisning att kunna klara en nyanställning om sammanlagt 3 personer.
Dessutom gäller för exempelvis företagen Dala Cement, Positiv Förlag, Dala Floda Värdshus och Maxicap att förverkliga målet med att etablera nya affärsområden.
För Samhällsbyggnad (Gagnefs Kommun) gäller att klara sig i en konkurrensutsatt värld, vilken den offentliga förvaltningen lever i. Ett typexempel som är konkurrensstärkande är att tillskapa kompetens i miljöfrågor för Städservice.
I övrigt finns satsningar på datakunskap, marknadsföring, projektledning, ledarskap et.c.
Målsättningen är att dessa utbildningar genomförs enligt planeringen på verksamhets- och individnivå. Effektmått i siffror låter vanligtvis vänta på sig.

Detaljerade målbeskrivningar finns i respektive rapport.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att beakta kravet på de 4 integrerade delarna som ligger till grund för tillgänglighet, d v s Fysisk tillgänglighet, Bemötande, Informativ och Kommunikativ tillgänglighet. Det innebär,
förutom att kraven på framkomlighet till och i utbildningslokalerna uppfylls, att det ska finnas tillgång till tekniska hjälpmedel för syn- eller hörselskadade. Stor vikt kommer att läggas på ett positivt bemötande och förhållingssätt till deltagarna och olika presentationsformer och dokumentationer ska anpassas till deltagarna. Det kan t ex handla om att underlätta för personer med läs- och skrivsvårigheter att ta till sig information och ta del av dokumentation. Projektledningen kommer att samråda med verksamheterna när det gäller val och lokaler och upplägg för att utnyttja deras kännedom om eventuella funktionsnedsättningar hos sina anställda. Projektet inte får utesluta någon deltagare p g a funktionsnedsättning.

För några av de deltagande verksamheterna i projektet är området funktionsnedsättning deras affärsområde, nämligen SHAMSEN och Solunova Consulting. Projektet kan nyttja deras kunskap som ett stöd för övriga verksamheter i syfte att finna lämpliga framkomstvägar, typ hjälpmedel, anpassningar i aktuella ärenden.

Vid behov kommer projektet att använda sig av processtöd Tillgänglighet för att vid behov få stöd och tips på lösningar. De deltagande verksamheterna ska uppmärksammas på hur mycket användbart informationsmaterial det finns att hämta på Handisams hemsida. Något som kan underlätta för verksamheterna även efter projektet med tanke på att förprojekteringen visat på en positiv inställning att anställa personer med funktionshinder om det går att lösa arbetssituationen.

Jämställdhetsintegrering

Förprojekteringen har tydligt visat att verksamheterna till stor del har en ojämn könsfördelning och att det finns ett behov av ökade kunskaper för att förbättra jämställdhetsintegreringen.

Under genomförandeprojektet kommer projektet att föra in jämställdhetsperspektivet på alla nivåer, från hur projektledningen ser ut, hur styrgruppen sammansätts, till utbildningsinslag för såväl verksamheter som projektledning, projektdeltagare och aktörer i projektet.

ESF-rådets processtöd för jämställdhet ska anlitas för att få tips och idéer om lämpligt utbildningsmaterial, som kan användas av såväl projektledning som samverkansparter och de deltagande verksamheterna. I samband med en idé- och inspirationsdag för samtliga verksamheter ska Vägverkets Webbaserade jämställdhetsutbildning presenteras. Genom att genomföra denna ubildning för deltagare från flera verksamheter samtidigt ges möjligheter till utbyte av erfarenheter från respektive verksamhet av hur jämställdhetsarbetet kommer in i deras vardag på arbetsplatsen och idéer om hur de kan förbättra arbetet med jämställdhetsintegrering.

Svar Förtydligande:
Förprojekteringen har tydligt visat att verksamheterna till stor del har en ojämn könsfördelning och att det finns ett behov av ökade kunskaper för att förbättra jämställdhetsintegreringen.
En stor spridning av verksamhetsområden finns bland deltagande företag i förstudien. Vissa branscher är klart orienterade mot kvinnor andra mot män. I respektive förstudie finns förhållandet redovisat.
Verksamheterna ska uppmärksammas på detta och i planeringen av de individuella utbildningsinsatserna ska jämställdhetsperspektivet aktivt medverka till att utbildningarna inte slentrianmässigt sker efter traditionella mönster när det gäller kvinnligt-manligt. Ansvaret för detta ligger hos projektledningen och ska följas upp såväl i den interna uppföljningen som i den löpande externa utvärderingen.
Noteras att kvinnor finns representerade såväl i ledande ställning och direkt i produktion.

I projektet ska jämställdhetsperspektivet föras in på alla nivåer, från hur projektledningen ser ut, hur styrgruppen sammansätts, planering av utbildningsinslag för såväl verksamheterna som projektledning, projektdeltagare och aktörer i projektet. Snarast efter projektstart ska ESF-rådets processtöd för jämställdhet anlitas för att få tips och idéer om lämpligt utbildningsmaterial, få information om kommande konferenser som kan vara lämpliga för alla berörda att delta i samt undersöka möjligheterna till personlig medverkan från processtödet om behov uppstår.

I samband med en idé- och inspirationsdag för samtliga verksamheter ska Vägverkets Webbaserade Jämställdhetsutbildning gås igenom. Eftersom den tar upp jämställdhetsfrågor ur en mängd perspektiv bör den ge upphov till att företagare och anställda får ett bra underlag för fortsatta diskussioner på arbetsplatserna. Genom att genomföra denna utbildning samtidigt för deltagare från flera verksamheter med olika inriktning, storlek och erfarenhet av jämställdhetsintegrering, olika geografisk hemvist, olika organisationsformer mm ges också möjlighet till utbyte av erfarenheter från respektive verksamhet av hur jämställdhetsarbetet kommer in i deras vardag på arbetsplatsen och i privatlivet och idéer om hur de kan förbättra arbetet med jämställdhetsintegrering. Även projektpersonal, styrgrupp och samarbetspartner ska erbjudas att ta del av detta utbildningsmaterial eftersom det är viktigt för alla involverade i projektet att ha relevant jämställdhetskunskap för att förstå och bidra till att det blir genomfört i projektet.

Samarbetspartners

 • FÖRETAGARNA DALARNA
 • Högskolan Dalarna Dalacampus Näringsliv
 • Region Dalarna

Deltagande aktörer

 • BOBE PLASTINDUSTRI AB
 • Dala-Floda Värdshus
 • FÖRENINGEN NÄRINGSLIV RÄTTVIK
 • Gagnefs Kommun, Utvecklingscentrum
 • Maxicap
 • SVENSKA MOTORCYKLISTER
 • WASASTEN AB
 • Älvdalens Livs AB

Kommun

 • Borlänge
 • Falun
 • Gagnef
 • Leksand
 • Rättvik
 • Vansbro
 • Älvdalen