Logotyp på utskrifter

Kompetenstouren 6

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHandelskammaren Värmland Service AB
KontaktpersonEthel Larsson
E-postethel@handelskammarenvarmland.se
Telefonnummer054-221493
Beviljat ESF-stöd2 791 474 kr
Total projektbudget2 791 474 kr
Projektperiod2010-09-01 till 2011-11-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att öka omställbarheten hos personalen i de medverkande företagen. De deltagande företagen har under en förprojektering tagit fram individuella kompetensutvecklingsplaner, vilka nu skall genomföras. Genom att dessa kompetenshöjande åtgärder genomförs ökar personalens värde och delaktighet i företagen. Detta tillsammans med de nya kunskaperna leder till att företaget får ökad konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt, vilket tryggar personalens anställning.

Bakgrund

Att skapa hållbar utveckling och ökad tillväxt i hela Värmland, både regionalt och lokalt förutsätter att man höjer kompetensnivån. Bibehållen eller ökad konkurrenskraft kräver rätt kompetens och strategiska mål. Det gäller på såväl ledningsnivå som för all personal. Att lära nytt och lära om är därför nödvändigt för alla i arbetslivet.

Värmland har drabbats hårt av lågkonjunkturen med många varsel som även har lett till personalminskningar. Därför är det viktigt att främja kompetensutveckling så att sysselsatta inte riskerar arbetslöshet pga att de inte har rätt kompetens.

Fokus i förprojekteringen var att analysera vad som krävs för att öka den anställdas möjlighet att öka sin kompetens i sin yrkesroll samt att öka omställbarheten på arbetsmarknaden.

Analysen i förprojekteringen resulterade i företagsunika kompetensutvecklingsplaner. Genom att dessa genomförs kommer den anstäldles kompetens och omställbarhet att öka och det kommer att underlätta företagens möjligheter att genomförande de prioriterade förändringspunkterna som togs fram i analysarbetet. På bilaga 2-17 synliggörs kompetensutvecklingsplanerna.

Denna ansökan avser genomförande för tre stycken förprojekteringar. Två stycken har genomförts av Handelskammaren, 2008-3060378 och 2009-306008. Kreditgarantiföreningen Värmland gjorde under 2009 en förprojektering, 2008-3060007. Nu gör vi ett projekt av dessa tre förprojekteringar med Handelskammaren som projektägare. De företag som har nio eller färre anställda har vi inte tagit med i denna ansökan, de har rekommenderats att söka till ESF-projektet för mikro/soloföretag.

Den sammantagna slutsatsen från de tre i ansökan ingående förprojekteringarna är att det finns ett stort behov av kompetensutveckling och ökad samsyn inom företagen. Tack vare förprojekteringarna har företagen tagit sig tid att reflektera. Detta har varit mycket uppskattat hos såväl ledning som hos personalen som känner att de har fått vara med och påverka utvecklingen av företaget genom att tillsammans ta fram förändrings- och förbättringsförslag. Nu är de redo att vidta de åtgärder som behövs.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att genom olika utbildningsinsatser öka omställbarheten hos de anställda i de medverkande företagen, samt att därigenom bidra till utvecklingen av de medverkande företagen så att de får ökad konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt, vilket tryggar personalens anställning.

Målsättning

Mätbara projektmål:
- alla som deltog i förprojekteringen ska genomgå minst en kompetenshöjande utbildning
- 295 personer ska ha genomgått kompetenshöjande utbildningar (94 kvinnor, 201 män)
- deltagarna i projektet ska ha kvar sina anställningar


Förväntade effekter deltagare (= mottagare och användare av resultaten)
- höjd kompetens, och på så sätt blir den anställde bättre rustad för förändringar
- ökad trivsel, och därmed bidra till lägre sjukskrivning på arbetsplatsen
- ökad trygghet i sin anställning
- ökad insikt om sin betydelse på arbetsplatsen
- ökad medvetenhet om sitt värde för företaget
- ökad kunsakp om jämställdhet och tillgänglighet och dess betydelse på arbetsplatsen
- ökad konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Nedan beskrivs hur de fyra integrerade tillgänglighetsdelarna ska beaktas.

Fysisk tillgänglighet. Arbetet och utbildningarna under genomförandefasen kommer liksom under förprojketeringen till viss del att genomföras i de deltagande företagens egna lokaler. Detta säkerställer den fysiska tillgängligheten för deltagarna. Vid aktiviteter som sker utanför de egna lokalerna kommer tillgängligheten för funktionshindrade att säkerställas. Det främsta redskapet för detta är Handisams checklista för dig som vill arrangera tillgängliga konferenser, vilken i största möjliga mån kommer att följas vad gäller tex hörslingor, allergier mm.

Tillgänglig verksamhet. Inom projektorganisationen är vi nogranna och observanta på samt ser det som ytterst viktigt att vi har förståelse och respekt för alla våra medmänniskor. Konkret kan det innebära att boka besök i god tid så att alla kan förbereda sig. Vi arbetar alla för ett arbetsklimat där ingen känner sig diskriminerad utan alla känner att de möts med respekt.

Kommunikativ tillgänglighet.
Tekniska hjälpmedel kommer att användas för att skapa möjlighet för deltagande där så behövs. Genom Handelskammarens stora kontaktnät i regionen kommer vi också att säkerställa att projektteamet har kunskap om hur man går tillväga om det behövs stöd med tex teckentolkning.

Informativa tillgänglighet. För att detta ska säkerställas kommer information om projektet spridas på flera olika media för att personer med funktionshinder ska kunna delta och skapa sig insikt och förståelse kring projektet. Det kommer att finnas lättläst information på webben.

Jämställdhetsintegrering

Resultaten från förprojekteringen varierar mycket mellan de deltagande företagen. Vi har valt att dela upp deltagarna i projekten i antal kvinnor resp män, och det visar att merparten av deltagarna är män. Det kan till största del förklaras av att de deltagande företagen av tradition är mansdominerande. Vi kommer även att notera hur fördelningen är på övriga medverkande i projektet (utbildare mfl) samt att i alla sammanhang sträva efter en jämn könsfördelning. Inom projketledningen strävar vi aktivt efter att bryta stereotypa mönster och föreställningar. Detta har vi i åtanke vid framställning av allt vårt informationsmaterial, hemsida mm. I och med detta projekt får vi en chans att öka spridningen av vårt synsätt till förhållandevis mansdominerande företag och de anställda där. Vi kommer i slutet av projektet att ytterligare belysa denna fråga och se hur deltagarna har påverkats/förändrats under projektets gång.

Handelskammaren Värmland är en aktiv medlem av Värmlands Läns Jämställdhetsråd. Genom detta får vi information och kunsakap som vi kan sprida i företagen samt vice versa kan vi informera rådet om vilka behov som finns i företagen. Handelskammaren var också nationell partner i projektet Breaking gender stereotypes, som finansierades av Europeiska Unionen, GD, sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter. Inom ramen för det projektet har projektledaren deltagit i en tre dagar lång utbildning i jämställdhet.

Eftersom vi har noterat att det finns ett allmänt behov av att lyfta genusfrågan ur flera olika persektiv kommer vi att under de gemensamma träffar vi planerar att belysa genusfrågan ytterligare, tex genom föreläsning/workshop i ämnet. Vid tex ledarskapsutbildning som står på många kompetensutvecklingsplaner kommer vi att se till att ledarskap diskuteras och belyses ur ett genusperspektiv.

Transnationellt samarbete

Projketet innehåller inga inslag av transnationalitet.

Deltagande aktörer

 • AB Allson Kyl & Fryslager
 • Aiolos AB
 • Egnedomsförvaltningen
 • KD Solskydd AB
 • Mattila Fritid AB
 • Philipsen Lack AB
 • slottsbro AB
 • Wermlandsflyg AB
 • Värmlandsschakt ekonomisk Före

Kommun

 • Arvika
 • Eda
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Grums
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Munkfors
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Torsby
 • Årjäng