Logotyp på utskrifter

Kompetenstouren 5

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareHandelskammaren Värmland Service AB
KontaktpersonEthel Larsson
E-postethel@handelskammarenvarmland.se
Telefonnummer054-221493
Beviljat ESF-stöd282 633 kr
Total projektbudget282 633 kr
Projektperiod2009-08-03 till 2010-01-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att öka personalens omställbarhet och därmed öka de värmländska företagens konkurrenskraft. Företaget utgår från nuläget och kommer efter olika analyser fram till vilka åtgärder som behövs för att nå företagets fastställda mål.

Bakgrund

Förprojektering:
Att skapa hållbar utveckling och ökad tillväxt i hela Värmland förutsätter att man höjer kompetensnivån. Bibehållen eller ökad konkurrenskraft kräver rätt kompetens och strategiska mål. Det gäller på såväl ledningsnivå som för all personal. Att lära nytt och lära om är nödvändigt för alla i arbetslivet

En förutsättning för företagens överlevnad är ökad möjlighet till innovation och nyskapande. Att skapa hållbar utveckling och ökad tillväxt i hela Värmland, dvs både regionalt och lokalt förutsätter att man höjer kompetensnivån, ökar insikten om jämställdhet och skapar tillgänglighet för funktionshindrade. Bibehållen eller ökad konkurrenskraft kräver rätt kompetens och strategiska mål. Detta gäller på såväl ledningsnivå som för all personal. Genom projektet får företagen möjlighet att kartlägga sina verksamheters kompetensbehov. Genom använd metodik kartläggs arbetsplatsens behov utifrån befintlig kompetens och kompetenskrav. Flödet i organisationen ses över samtidigt som man skapar en delaktighet bland företagets anställda då de är engagerade i kartläggningen. Genom detta tillvaratar man den befintliga kompetensen. Medarbetarna får även möjlighet att lära nytt och lära om och står därmed bättre rustade för framtida förändringar i arbetslivet.

Genom tidigare genomförd förprojektering enligt samma modell kan vi konstatera att det finns ett stort behov av att genomföra analyser av nuvarande verksamhet samt att definiera framtida behov. Arbetsmetoden att inventera behov och fastställa är - och börlägen har visat sig vara mycket framgångsrik. Flera av de tidigare deltagande företagen har konstaterat att förutsättningen för att man som företag ska ta sig tid och ha möjligheten att göra en så grundlig inventering, kräver extern stöttning både vad gäller finansiella resurser och kompetens.

Svar förtydliganden av seende individfokus i projektet:
Förprojekteringen kommer resultera i individuella utvecklingsplaner. Värmland drabbas hårt av den pågående lågkonjuknturen med många varsel som eventuellt leder till uppsägningar. Därför är det extra viktigt att satsa på kompetensutveckling så att sysselsatta inte riskerar arbetslöshet pga att de inte har rätt kompetens. Förprojekteringen kommer att fokusera på vad som krävs för att den anställde ska öka sin kompetens, vilket kommer att stärka individen i isin yrkesroll och öka individens omställbarhet på arbetsmarknaden.

Förutom ny kunskap som den asntällde erhåller i projektet kommer det även att ge individerna tid att reflektera och lyfta blicken över vardagen och prova nya idéer i tanke och handling. Detta stärker individerna och underlättar vid omställningar/förändringar i arbetslivet.

Genom projektet får individer som normalt kanske inte ingår i beslutande organ på företagne framföra sina åsikter, ge förslag på förändringar mm. Att dessa förslag tas på alllvar, diskuteras och verkställs stärker individernas självkänsla coh gör dem bättre rustade för arbetslivets förändringar.

Syfte

Syftet med projektet är att öka omställbarheten hos de anställda i de medverkande företagen, samt att bidra till utvecklingen av de medverkande företagen så att dessa får ökad konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt.

Målsättning

Mätbara projektmål: - Antal identifierade kompetensbehov per företag - Antal identifierade förändringsbehov per företag - Deltagande i processer per företag - Minska sjukskrivningarna genom delaktighet - Antal innovationer från anställda - Ökat antal arbetstillfällen - Ökad omsättning .
Förväntad effekt: - Ökad trivsel - Delaktighet i verksamheten - Ökad förståelse för förändringsprocesser - Samsyn på verksamheten - Styrkor och svagheter i organisationen påvisas - Ökad tillväxt genom att medarbetarnas kapacitet tas tillvara vid utveckling av verksamheten och arbetsorganisation. Företagsledningen får genom förprojekteringen tydliggjort positiva effekter och mervärden såsom: - Gemensam status, dvs beskrivning av ÄR-läget för verksamheten - Samsyn på verksamheten - Genomlysning av verksamheten - Ökad anpassningsförmåga och lättare planering - Gemensamt sätt att strukturera informationen - Gemensamt sätt att beskriva aktivitetsbehovet - Skapa tillväxt och fler arbetstilfällen - Framtidsplan/anpassningsbarhet

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer till allra största delen att verka i de deltagande företagens egna lokaler och miljö för att säkerställa att dessa ska vara tillgängliga för personer med eventuella funktionshinder. Tekniska hjälpmedel för att skapa möjlighet till deltagande kommer att användas för att säkerställa den kommunikativa tillgängligheten. Information om projektet kommer att upprättas i olika sorters media för att skapa spridning och möjligheter för personer med funktionshinder att delta, skapa sig en insikt och förståelse för projektet. Vid gemensamma aktiviteter för aktörerna i projektet som sker utanför aktörernas egna lokaler kommer tillgängligheten för funktionshindrade personer att säkerställas.

Kommun

  • Arvika
  • Karlstad
  • Säffle