Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetenstouren 4

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHandelskammaren Värmland Service AB
KontaktpersonEthel Larsson
E-postethel@handelskammarenvarmland.se
Telefonnummer054-221493
Beviljat ESF-stöd1 443 562 kr
Total projektbudget1 443 562 kr
Projektperiod2009-08-03 till 2010-11-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att höja kompetensen och omställbarheten hos de anställda i de medverkande företagen. Därmed kommer även företagen få ökad konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt vilket tryggar anställningarna.

Bakgrund

Att skapa hållbar utveckling och ökad tillväxt i hela Värmland, både regionalt och lokalt förusätter att man höjer kompetensnivån. Bibehållen eller ökad konkurrenskraft kräver rätt kompetens och strategiska mål. Det gäller på såväl ledningsnivå som för all personal. Att lära nytt och att lära om blir nödvändigt för alla i arbetslivet.

Värmland drabbas hårt av lågkonjunkturen med många varsel. Därför är det viktigt att främja kompetensutveckling så att sysselsatta inte riskerar arbetslöshet pga att de inte har rätt kompetens.

Fokus i förprojekteringen var att analysera vad som krävs för att öka den anställdas möjlighet att öka sin kompetens i sin yrkesroll samt öka omställbarheten på arbetsmarknaden.

Analysen i förprojekteringen resulterade i induviduella kompetensplaner. Genom att dessa genomförs kommer den asntälldes kompetens och omställbarhet öka, och det kommer att underlätta företagens möjligheteter att genomföra de 5 prioriterade förändringspunkterna, som även de togs fram i analysarbetet. På bilaga 1-12 synliggörs kompetensutvecklingsplanerna.

Den sammantagna slutsatsen från förprojekteringen är att det finns ett stort behov av kompetensutveckling och samsyn. Det finns stora bister i samsynen mellan arbetsgrupper och ledning vad gäller tex företagens flöden, organisation och vilka förändrings- och påverkansmöjligheter som finns. Tack vara förprojektringen har företagen och de anställda tagit sig tid att reflektera och nu är de redo att vidta de åtgärder som behövs.


Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att genom olika utbildningsinsatser öka omställbarheten hos de anställda i de medverkande företagen, samt att genom det förstnämnda, bidra till utvecklingen av de medverkande företagen så att de får ökad konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt, vilket tryggar personalens anställning.

Målsättning

Mätbara projektmål:
- 331 antal genomförda utbildningar (125 kvinnor och 206 män)
- 144 antal personer ska ha genomgått utbildningar (60 kvinnor, 84 män)
- 60 identifierade förändringsbehov ska vara uppfyllda
- deltagarna i projektet ska ha kvar sin anställning

Förväntad effekt deltagare:
-höjd kompetens
-ökad trivsel
-ökad trygghet i sin anställning
-ökad insikt om sin betydelse på arbetsplatsen
-ökad medvetenhet om sitt värde för företagetTillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Arbetet och utbildningarna under genomförandefasen kommer liksom under förprojekteringen till största delen att genomföras i deltagande företags egna lokaler, vilket säkerställer den fysiska tillgängligheten för deltagarna.

Tekniska hjälpmedel , kommer att användas för att skapa möjlighet till deltagande där så behövs för att säkerställa den kommunikativa tillgängligheten. För att säkerställa den informativa tillgängligheten kommer information om projektet att spridas på flera olika media för att personer med funktionshinder ska kunna ska kunna delta och skapa sig insikt och förståelse kring projektet.

Inom projektorganisationen samt våra samarbetspartners är vi alla noggranna och observanta på samt ser det som ytterst viktigt att vi har förståelse och respekt för alla våra medmänniskor. Konkret kan det innebära att boka besök i god tid så att alla kan förbereda sig. Vi arbetar alla för ett arbetsklimat där ingen känner sig diskriminerad utan alla känner att de möts av respekt.

Jämställdhetsintegrering

Resultatet från förprojekteringen varierar mycket mellan de tolv deltagande företagen. Vi har valt att dela upp deltagarna i projektet i antal kvinnor resp män, och det visar att av de 144 deltagande personerna är 60 kvinnor och 84 män. Detta kan till största del förklaras av att de ingående företagen av tradition är mansdominerade (verkstad, transport ). Vi kommer även att notera hur fördelningen är på övriga medverkande i projektet, (utbildare mfl) samt att i alla sammanhang sträva efter en jämn könsfördelning. Inom projektledningen strävar vi aktivt efter att bryta stereotypa mönster och föreställningar. Detta har vi i åtanke vid framställning av allt vårt informationsmaterial, hemsida mm. I och med detta projekt får vi en chans att öka spridningen av vårt synsätt till förhållandevis mansdominerade företag och de anställda där. Vi kommer i slutet av projektet att ytterligare belysa denna fråga och ser du hur deltagarna har påverkats/förändrats under projektets gång.

Handelskammaren Värmland är en aktiv medlem av Värmlands Läns jämställdhetsråd. Genom detta får vi information och kunskap som vi kan sprida ut i företagen, samt vice versa kan vi informera rådet om vilka behov som finns i företagen.

Eftersom vi har noterat att det finns ett allmänt behov av att lyfta genusfrågan ur flera olika perspektiv kommer vi att
under de gemensamma träffar vi har planerat att belysa genusfrågan ytterligare, tex genom en föreläsning/workshop i ämnet. Vid tex ledarskapsutbildning som står på många kompetensutvecklingsplaner kommer vi se till att ledarskap diskuteras och belyses ur ett genusperspektiv.

Transnationellt samarbete

Projektet innehåller inga inslag av transnationalitet.

Deltagande aktörer

 • Bolagsbolaget Klarälvdalen AB
 • Clarion Hotel Plaza
 • EDECO TOOL AKTIEBOLAG
 • MASKINAKTIEBOLAGET VÄRM-DAL
 • MOLKOM BUSS AKTIEBOLAG
 • SCALATEATERN EKONOMISK FÖRENING
 • SÅIFA Värmland
 • Wafab Bil AB
 • Vildmark i Värmland AB
 • WIRÉNS ÅKERI AB
 • VÄRMLANDS FOLKBLAD DRIFT AB

Kommun

 • Karlstad
 • Kristinehamn
 • Torsby