Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetenstouren 3

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareHandelskammaren Värmland Service AB
KontaktpersonEthel Larsson
E-postethel@handelskammarenvarmland.se
Telefonnummer054-221493
Beviljat ESF-stöd289 818 kr
Total projektbudget289 818 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2009-11-04
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att öka personalens omställbarhet och därmed öka de värmländska företagens konkurrenskraft. Företaget utgår från nuläget och kommer efter olika analyser fram till vilka åtgärder som behövs för att nå företagets fastställda mål.

Bakgrund

Förprojektering:

Privata och offentliga verksamheter står inför en framtida strukturförändring, många överväger att flytta hela eller delar av verksamheter till låglöneländer och rådande lågkonjunktur tvingar många företag att varsla sin personal. Många står även inför ett generationsskifte. Detta resulterar i att de offentliga verksamheterna tappar skatteintäkter. En osäker arbetsmarknad och ökad arbetslöshet gör att omställbarheten hos all personal blir väldigt viktig. En förutsättning för företagens överlevnad är ökad möjlighet till innovation och nyskapande.

Att skapa hållbar utveckling och ökad tillväxt i hela Värmland, dvs både regionalt och lokalt förutsätter att man höjer kompetensnivån, ökar insikten för jämställdhet och skapar tillgänglighet för funktionshindrade. Bibehållen eller ökad konkurrenskraft kräver rätt kompetens och strategiska mål. Detta gäller på såväl ledningsnivå som för all personal.

Genom projektet får företagen möjlighet att kartlägga sina verksamheters kompetensbehov. Genom använd metodik kartläggs arbetsplatsens behov utifrån befintlig kompetens och kompetenskrav. Flödet i organisationen ses över samtidigt som man skapar en delaktighet bland företagets anställda då de är engagerade i kartläggningen. Genom detta tillvaratar man den befintliga kompetensen. Medarbetarna får även möjlighet att lära nytt och lära om och står därmed bättre rustade för framtida förändringar i arbetslivet.

FÖRTYDLIGANDE 090211:
När det gäller avsnitt 3.2.5 – att satsningar inom Programområde 1 ska ”Främja sådan kompetensutveckling som säkerställer en omställning av redan sysselsatta så att de inte riskerar arbetslöshet på grund av att de inte har efterfrågad kompetens” är kopplingen till vår ansökan följande:

Genom projektet kartläggs arbetsplatsens behov utifrån befintlig kompetens samt kompetenskrav. Flödet i organisationen ses över samtidigt som man skapar en delaktighet bland företagets anställda då de är engagerade i kartläggningen. Genom detta tillvaratar man den befintliga kompetensen samtidigt som medarbetarna även får möjlighet att lära om och lära nytt för att därmed stå bättre rustade för framtida förändringar i arbetslivet. Strukturförändringar medför att både privata och offentliga verksamheter måste vara beredda att kunna ställa om sin verksamhet och då är omställbarheten hos all personal väldigt viktig. En förutsättning för organisationers överlevnad är ökad möjlighet till innovation och nyskapande. Genom att delta i Kompetenstouren får de anställda på de deltagande företagen en ny syn på förändringsprocesser.

Syftet med den analys som görs under förprojekteringen är att ta tillvara på de anställdas befintliga kompetens samt att bygga vidare på denna med ytterligare kompetensutveckling.

Efter att den anställde varit med att tagit fram både ÄR-lägesmodellering och BÖR-lägesmodellering känner den anställde ett ökat värde av sina insatser då man medverkar i kompetensutvecklingsanalysen och samtidigt får en insikt i organisationen och sin roll med dess arbetstuppgifter.

Kartläggningen resulterar i en handlingsplan som i sin tur innehåller individuella kompetensplaner för respektive medarbetare.

Syfte

Syftet med projektet är att öka omställbarheten hos de anställda i de medverkande företagen, samt att bidra till utvecklingen av de medverkande företagen så att dessa får ökad konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt.

Målsättning

Mätbara projektmål:
- Antal identifierade kompetensbehov per företag
- Antal identifierade förändringsbehov per företag
- Deltagande i processer per företag
- Minska sjukskrivningarna genom delaktighet
- Antal innovationer från anställda
- Ökat antal arbetstillfällen
- Ökad omsättning

Förväntad effekt:
- Ökad trivsel
- Delaktighet i verksamheten
- Ökad förståelse för förändringsprocesser
- Samsyn på verksamheten
- Styrkor och svagheter i organisationen påvisas
- Ökad tillväxt genom att medarbetarnas kapacitet tas tillvara vid utveckling av verksamheten och arbetsorganisation.

Företagsledningen får genom förprojekteringen tydliggjort positiva effekter och mervärden såsom:
- Gemensam status, dvs beskrivning av ÄR-läget för verksamheten
- Samsyn på verksamheten
- Genomlysning av verksamheten
- Ökad anpassningsförmåga och lättare planering
- Gemensamt sätt att strukturera informationen
- Gemensamt sätt att beskriva aktivitetsbehovet
- Skapa tillväxt och fler arbetstilfällen
- Framtidsplan/anpassningsbarhet

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer till allra största delen att verka i de deltagande företagens egna lokaler och miljö för att säkerställa att dessa ska vara tillgängliga för personer med eventuella funktionshinder.

Tekniska hjälpmedel för att skapa möjlighet till deltagande kommer att användas för att säkerställa den kommunikativa tillgängligheten. Information om projektet kommer att upprättas i olika sorters media för att skapa spridning och möjligheter för personer med funktionshinder att delta, skapa sig en insikt och förståelse för projektet. Vid gemensamma aktiviteter för aktörerna i projektet som sker utanför aktörernas egna lokaler kommer tillgängligheten för funktionshindrade personer att säkerställas.

Deltagande aktörer

 • Aiolos AB
 • Egnedomsförvaltningen
 • Nordic Cab AB
 • slottsbro AB
 • Värmlandsschakt ekonomisk Före

Kommun

 • Arvika
 • Eda
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Grums
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Torsby
 • Årjäng