Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetenslyftet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareOmsorgsförvaltningen, central administration
KontaktpersonPer Iversen
E-postper.iversen@hudiksvall.se
Telefonnummer0650-19014
Beviljat ESF-stöd2 450 000 kr
Total projektbudget2 450 000 kr
Projektperiod2010-02-01 till 2011-12-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Med utgångspunkt i individuella utbildningsplaner kommer Kompetenslyftet genomföras med tyngdpunkt på flexibel utbildning utifrån individuella förutsättningar. Gruppen personliga assistenter kommer att erbjudas utbildning för att stärka sin anställningsbarhet och trygga deras framtida anställning.

Bakgrund

Många av våra anställda som arbetar inom omsorgen om äldre och funktionshindrade har bristfällig kompetens. Under ett antal år har en förskjutning av sjukvårdande uppgifter ägt rum från landsting till kommun som medfört att arbetet inom den kommunala omsorgen blivit allt mer krävande. Dessutom gör den ekonomiska utvecklingen att organisationen slimmats och därmed ökar behovet av personal med rätt kompetens ytterligare. Till detta kommer utmaningen om hur vi ska kunna tillgodose behovet av ny personal inför de kommande stora pensionsavgångarna.
Yrket har en låg status och brist på utbildad personal har gjort att många outbildade vikarier har nyttjats tills de slutligen enligt LAS fått tillsvidareanställning. Denna praxis har inte varit bra för att motivera till utbildning. För att komma tillrätta med problemet är Hudiksvalls kommun numera noga med att kräva att nyanställda har rätt kompetens. Bredare kompetens är även en förutsättning för att kunna jobba mer flexibelt på olika arbetsplatser, vilket i sin tur är en förutsättning för att kunna erbjuda fler anställda önskad sysselsättningsgrad.
I förprojekteringen skickades drygt 500 brev ut med erbjudande om valideringssamtal inför eventuell utbildning. 120 personer tackade ja och deltog i samtal med lärare på omvårdnadsprogrammet. Resultatet av dessa samtal visar att många kommer att kunna validera hela eller delar av flera kurser. Dessutom har många i samtalen insett att de har mer kunskap än de trott och rädslan för att åter sätta sig på skolbänken har hos många ersatts med ny studiemotivation och förhoppning om att Kompetenslyftet ska möjliggöra en studiestart.

FÖRTYDLIGANDE
Under förprojekteringen har vi identifierat ett antal personer som saknar den grundkompetens omsorgsförvaltningen har beslutat ska gälla för att vara anställningsbar. Den efterfrågade grundkompetensen är grundutbildning med godkända betyg motsvarande gymnasieskolans 3-åriga omvårdnadsprogram.

Verksamheten präglas av ständiga neddragningar av budgeten, vilket får till följd att mer och mer ensamarbete förekommer. Denna faktor gör att den efterfrågade grundkompetensen blir allt viktigare och vid övertalighet kommer i första hand personer med bristfällig kompetens bli föremål för varsel.

För att stärka individens position på arbetsmarknaden vill vi i första hand möjliggöra för alla att komplettera sin kunskap så att de kan kvittera ut examen i omvårdnadsprogrammet. Den gruppen där risken för varsel är störst och där även andelen med bristfällig utbildning är störst är gruppen personliga assistenter. För att stärka deras position på arbetsmarknaden vill vi erbjuda ett brett utbud av kortare kurser med hög kvalitet, vilket gör att individen kommer att bli mer attraktiv som personlig assistent hos nya brukare, om det befintliga uppdraget av någon orsak upphör.

Utbildningssatsningarna kommer uteslutande att innehålla material inte ingår i arbetsgivarens ordinarie ansvarsområde.

Strategiskt arbetar omsorgsförvaltningen, med kostnadsnedskärningar där grundkompetensen hos varje anställd blir allt viktigare. Vidare arbetar vi med införandet av önskad sysselsättningsgrad för alla anställda, vilket kräver större flexibilitet och kunskap så att man kan arbeta på fler olika arbetsplatser. Båda dessa strategiska mål är ingår i arbetet med att öka attraktionskraften för yrket för att klara den framtida personalförsörjningen. Anställda med bristfällig utbildning riskerar att bli övertalig nu när vi successiv ser till att de som inkonverteras till fasta tjänster i allt högre grad har efterfrågad utbildning.

Syfte

Avsikten med projektet är att tillhandahålla kursmöjligheter så att fler kan komplettera sin kompetens med kurser från omvårdnadsprogrammet. För några kan det gälla nästan hela programmet, men för majoriteten gäller endast enstaka kurser. Dessutom kommer särskilda kurser erbjudas de personliga assistenter som saknar omvårdnadsprogrammet, så att de får en bredare utbildning och därmed lättare kan byta till nya assistentuppdrag.
Det långsiktiga syftet är att genom höjning av de anställdas kompetens även åstadkomma att yrkets status kommer att höjas. Statushöjning bör bli en naturlig effekt av högre utbildningsnivå i kombination med en utökning av önskad sysselsättningsgrad och därmed högre lön för den enskilde. Detta skulle i sin tur göra det lättare att i framtiden locka unga människor och fler män att söka sig till yrket, i högre grad än nu.

Målsättning

Det primära projektmålet är att höja kompetensen, vilket är mätbart genom att följa hur många som genomför de olika kursmomenten. Vidare kan vi följa hur många av dem som utbildar sig som därefter får möjlighet att höja sin sysselsättningsgrad. En annan förväntad effekt är större upplevd delaktighet, och i förlängningen bör detta leda till mindre sjukfrånvaro. Den förväntade statushöjningen är svårare att mäta, men det går att följa antal nya sökande till utbildningarna, samt antal sökande med utbildning till lediga tjänster.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I kartläggningsprocessen som genomfördes under förprojekteringen har vi kartlagt vilka personer som uppgivit att de har läs- och skrivsvårigheter eller på annat vis är oroliga över hur de ska klara utbildningen, t ex ångest för redovisning inför grupp. Dessa kommer att få hjälp via CUL (Centrum för Utveckling och Lärande) som sedan tidigare har erfarenhet och kunskap om dessa funktionshinder. Där finns specialpedagoger och en så kallad studieverkstad där elever med svårigheter får extra tid för att klara av kurser. En beredskap finns också om andra tillgänglighetsproblem skulle uppstå i samband med utbildningen.
Utbildning i tillgänglighet kommer dessutom att bokas hos Handisam. Att få kunskap om olika grupper av funktionshindrades svårigheter med tillgänglighet i samhället ser vi som en viktig aspekt under projektet. Dessa kunskaper ska sedan spridas vidare ut i verksamheten så att de anställda använder sig av detta i sitt dagliga arbete. Detta är viktigt både med tanke på de anställdas arbetsmiljö och med tanke på brukarnas situation. Om de anställda får bättre kunskap om tillgänglighet kan de lättare uppmärksamma områden både inom sin egen verksamhet och ute i allmänna utrymmen/områden där förändring och förbättring av tillgängligheten behöver göras.

Jämställdhetsintegrering

För att möjliggöra för fler kvinnor att studera är avsikten att vara öppna för individuella lösningar, så att studietakt och studieform kan anpassas till individuella behov. Centrum för utveckling och lärande har möjlighet att erbjuda kurser både som lärarledd undervisning, distansundervisning, samt som arbetsplatsförlagd undervisning med handledare på arbetsplatsen. Vidare kommer man att kunna välja individuell studietakt. Hudiksvalls kommun som arbetsgivare kommer dessutom erbjuda alla studerande att under studietiden arbeta mot timbank, så att man flexibelt kan variera sin arbetstid beroende på hur mycket tid man i olika skeden vill lägga på studierna.
En annan viktig slutsats vi dragit i förprojekteringen är att jämställdhetsfrågor måste högre upp på agendan och därför ska ingå i kursutbudet. Alla projektdeltagare kommer omfattas av kurser i jämställdhet, där vi avser att ha fördjupad fokus på de utmaningar man står inför i yrken med få män och många kvinnor.

Transnationellt samarbete

För att hitta nya arbetssätt kommer ett stort mått av omvärldsanalys att ingå i projektledarens roll. Förhoppningsvis kommer vi att kunna knyta kontakter med likasinnade även i andra länder för ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter och ideer.

Kommun

  • Hudiksvall