Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetenskraft i samverkan

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSTADSHUSET Säffle kommun
KontaktpersonCamilla Johannesson
E-postcamilla.johannesson@saffle.se
Telefonnummer0533 681324
Beviljat ESF-stöd4 203 363 kr
Total projektbudget4 203 363 kr
Projektperiod2009-02-01 till 2010-07-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet omfattar 15 små verkstadsföretag i 4 kommuner inom Säffle arbetsmarknadsområde. Ledare och anställda på dessa företag skall stärka sin kompetens utifrån den behovsbild som tagits fram under förprojekteringen. Projektet skall också bidra till ökad samverkan.

Bakgrund

Under 2007 genomförde Uppdragsutbildningen i Säffle kommun i samverkan med Årjäng, Åmål och Bengtsfors kommuner en studie över utvecklingsbehoven i teknik- och industriföretag i regionen.

I studien kunde vi konstatera att kommunerna i Säffle arbetsmarknadsområde(Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Årjäng och Säffle) är mycket beroende av verkstadsföretag och att dessa framför allt består av små underleverantörer. Vi kunde också konstatera att det just är dessa små verkstadsföretag som har flest anställda med formellt låg utbildning, satsar minst på kompetensutveckling och samtidigt präglas av ett stort omvärldsberoende och riskerar att slås ut om förutsättningarna på marknaden snabbt förändras. Behovet av kompetensutveckling för att stärka såväl individer som företagsledning i dessa företag är alltså mycket stort. I förstudien har vi därför samlat 15 verkstadsföretag i arbetsmarknadsområdet med upp till 50 anställda för att på företags- och individnivå analysera utvecklingsbehoven.

I förstudien har vi arbetat utifrån ett "inifrån och ut"-perspektiv d.v.s vi utgår från företagens faktiska behov för att sedan skräddarsy företags- och individspecifika lösningar. Genom att samordna 15 företag med liknande verksamhet i ett projekt ser vi att det uppstår en rad samordningsvinster.

I analysen har alla företag utgått från tillämpliga delar i den SIS-standard som finns framtagen för strategisk kompetensförsörjning (SS 62 40 70). För att ta fram företagets kritiska kompetensområden har man arbetat utifrån en kompetenstriangel och dokumenterat resultatet i en kompetensmatris på individnivå. I triangeln tittar man på företagets behov av yrkeskompetens, social kompetens och företagskompetens.

I första hand behöver företagen fördjupa och bredda yrkeskompetensen för att öka flexibiliteten och klara framtida omställningskrav. Detta är också det mål som IF Metalls ombud inledningsvis angav att man vill uppnå med projektet.

Företagen har också behov av att stärka företagskompeten genom ökat kunnande om t.ex. produktionssystem och flöden, kvalitetssystem, produktionsekonomi samt MPS-system. Marknadsföring, försäljning, projektkunskap, inköp och kundvård är också företagskompetenser som behöver stärkas.

Slutligen finns det också behov av att stärka den social kompetensen i företagen genom kompetensutveckling i såväl ledarskap som medarbetarskap. Det finns också ett stort behov hos företagen att utveckla sin förmåga att driva kompetensutveckling internt genom att höja den pedagogiska kompetensen hos ett antal nyckelpersoner i produktionen.

Under förprojekteringen har företagen påtalat att man i rollen som legotillverkare får allt sämre underlag från kunderna. Detta bottnar bl.a. i en brist hos konstruktörerna i kunnande om moderna produktionsmetoder. Denna fråga har vi fört vidare till styrgruppen som kan bekräfta att detta är ett växande problem. Här diskuterar vi nu tillsammans med Stål & Verkstad, Innovatum och KaU hur vi kan lyfta denna fråga utanför vårt projekt och återkoppla resultatet till de företag som påtalat problemet. På så sätt kan vi skapa mervärden i projektet.
Syfte

Syftet med projektet är att genom kompetensutveckling stärka ledare och anställda på 15 verkstadsföretag. Projektet syftar även till att öka förutsättningarna för samverkan mellan de ingående företagen och de organisationer som ingår i styrgruppen. Vi vill också i projektet stärka företagen som lärande organisationer genom att de blir mer medvetna om hur de kan arbeta strategiskt med kompetensutveckling och hur man kan driva kompetensutveckling internt.

Målsättning

1) Vi har genomfört de av företagen prioriterade kompetensutvecklingsinsatserna vilket lett till att stärkta ledare och anställda i de ingående företagen samt ökat företagens förmåga att driva kompetensutveckling internt.
2) Vi har genomfört minst 5 nätverksmöten med representanter från de ingående företagen vilket ökat förutsättningarna för framtida samverkan dem emellan.
3) Vi har genomfört minst 6 möten i styrgruppen för att öka samverkan mellan de ingående aktörerna och få stöd i utvecklingen av projektet.
4) Vi har genomfört och följt upp jämställdhetsintegreringen.
5) Vi har genomfört en löpande processutvärdering som resulterat i ett lärande för projektledning och styrgrupp samt en slutrapport.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla externa utbildningslokaler som kommer att användas i projektet är handikappanpassade. Dessutom har vi i förprojekteringen kartlagt vilka personer som har någon form av funktionshinder eller språksvårigheter (se slutredovisning). Dessa personer kommer vi att ta extra hänsyn till vid planeringen och upplägg av utbildningarna så att vi kan göra de anpassningar som krävs.

Jämställdhetsintegrering

I den work-shop som vi under förprojekteringen genomförde med styrgruppen framkom en rad idéer på konkreta insatser som vi skall arbeta med i projektet.
Vi kommer att lägga in en utbildning för företagsnätverket kring vad ett aktivt arbetet med jämställdhet kan ge företaget och vad man bör tänka på vid rekrytering samt visa på goda exempel.
Vi ska närmare undersöka om behov och intresse finns för att göra gemensamma insatser för kvinnor som omfattas av projektet.
Vi vill också i projektet sprida resultatet av de genusprojekt med anknytning till verkstadsindustrin som drivs av Karlstads universitet.
Styrgruppen vill genom ytterligare en workshop följa upp arbetet med jämställdhetsintegreringen under genomförandefasen.

Samarbetspartners

 • BENGTSFORS UTVECKLINGS AB
 • INDUSTRIFACKET METALL AVD 29 NORRA ÄLVSBORG
 • INNOVATUM AB
 • Kommunkontor
 • Årjängs kommun KOMMUNKONTOR

Deltagande aktörer

 • ASPERVALL INSTRUMENT AB
 • CS produktion AB
 • ELOS PRECISION AB
 • EUROSTAIR AKTIEBOLAG
 • Höglunds Flak AB
 • LAMINOVA PRODUCTION AKTIEBOLAG
 • LÅNGEDS MEKANISKA ABLÅNGEDS MEKANISKA AB
 • REAC AB
 • SVANSTRÖMS VERKTYG AB
 • Säffle Verkstadsbolag AB
 • T. WENNERSTENS MEKANISKA, TWM AKTIEBOLAG
 • TO-TECHNIC INDUSTRIUTVECKLING AKTIEBOLAG
 • Åmål Components AB

Kommun

 • Säffle
 • Årjäng