Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Kompetensinventering SME-företag HK

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareNäringslivsenheten
KontaktpersonNils Lindqvist
E-postnils.lindqvist@hofors.se
Telefonnummer0290-29461
Beviljat ESF-stöd116 542 kr
Total projektbudget116 542 kr
Projektperiod2009-02-09 till 2009-04-09
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Ansökan om förprojektering. Förprojekteringen skall leda till att ta fram strategier för utbildning och kompetensutvecklingsplaner på respektive SME företag i Hofors. Genomförandeansökan lämnas in i samverkan med Region Gävleborg.

Bakgrund

Hofors är en bruksort som ligger i västra Gästrikland. Kommunen har idag 9 914 invånare och statistik gällande befolkningsutveckling påvisar en trend om att utflyttningen inte kommer att stagnera utan tvärtom. Utflyttningen av kommuninnevånare medför att kommunens skatteunderlag stadigt minskar, vilket påverkar det ekonomiska utrymmet.
Historiskt sett har Hofors djupa rötter i järnhanteringen, vilket tydligt präglar orten och dess näringsliv. Ovako AB är den största industrin på orten och är arbetsgivare åt cirka 1 200 personer.

Hofors kommun har under den senaste månaden tillsammans med liknande orter i Bergslagen drabbats av stora varsel av personal i samband med neddragning av produktionen. Ovako AB, Sandvik AB, SSAB Borlänge, Outokompu Avesta, Outokompu Långshyttan är några företag som är berörda i närområdet. Lågkonjunkturen har påskyndats och förstärkts av den globala finanskrisen som resulterat i att verkstadsindustrier och stålnäringen har drabbats kraftigt av sjunkande orderingång. Detta har medfört att företag har vidtagit åtgärder som innebär varsel av anställd personal. I Hofors har Ovako AB varslat 80 personer om uppsägning och ett 30-tal personer som har visstidsanställning påverkas vars anställningar inte har förlängts. Neddragningen av produktionen medför också att underleverantörerna till de stora företagen som sysslar med service, reperation, underhåll och tillverkning av maskiner och utrustning kommer att påverkas negativt av produktionsnedragningarna vilket också kommer att leda till varsel hos underleverantörer.
Arbetslösheten kommer att öka ytterligare i samband med att personal friställs från företag i Hofors.

Konjunkturnedgången medför också minskad efterfrågan på arbetskraft och drabbar därmed nytillträdande ungdomar och invandrare på arbetsmarknaden i Hofors med omnejd.

En viktig faktor är att många har anställning och pendlar till sitt arbete på närliggande företag och orter. I samband med att uppsägningarna blir kända kommer omfattningen av antalet berörda personer att klarna.

I förprojekteringen kommer fokusering ske på de SME-företag som finns i kommunen. Kartläggningen kommer att omfatta ett 15-tal underleverantörer och företag som blir berörda av varsel pga av att Ovako AB med flera företag har varslat personer om uppsägning.

Förprojekteringen ska påvisa vilka behov av utbildning och kompetensinsatser som behövs på respektive företag. Det finns ett stort behov av att kartlägga vilka kompetensbehov företagen har framgent för att klara den globala konkurrensen och hantera framtida krav på omställning. Vi behöver dels samordna och utveckla insatser för att motverka lågkonjukturens konsekvenser och dels för att bättre rusta företagen och anställda inför en kommande uppgång på arbetsmarknaden.

I förprojekteringen kommer vi att beröra frågeställningar gällande

- Vilken kompetens finns i företagen idag.
- Hur ser kompetensbehovet ut i respektive företag idag och för framtiden generellt på gruppnivå.
- Vilket kompetensutvecklingsbehov finns hos var och en, individnivå.
Genomförandefasen kommer att säkerställa att indivder erbjuds rätt kompetenshöjande insatser.

Ovakos varsel medför "problem" för SME-företagen i kommunen och förprojekteringen kommer att vara ett första steg i att hantera dessa varsel. Att utföra en analys om kompetensbehovet är nödvändigt för företagens överlevnad i den alltmer ökade konkurrensen både lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Detta projekt går ut på att ta fram en kompetensutvecklingsplan för berörda företag. I ett nästa steg kommer en ansökan om genomförande att lämnas in för att möjliggöra ett genomförande av de kompetensutvecklingsplaner som tagits fram under fas 1 dvs förprojekteringen. Samordning av ansökan i samband med genomförandefasen kommer att ske tillsammans med Region Gävleborg.

I nuläget har näringslivsenheten uppgifter om att ett antal SME företag i Hofors kommer att delta i förprojekteringen.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att få en tydlig bild av de kompetensbehov som berörda företag har för att i ett senare genomförande projekt kunna erbjuda de anställda kompetensutveckling. Strukturomvandlingar kräver ständigt nya kompetenser och är en av förutsättningarna för att säkerställa företagens överlevnad i en konkurrensutsatt marknad lokalt men även regionalt och internationellt.

Ett annat syfte med förprojekteringen är att lyfta fram jämställdhet och tillgänglighetsaspekten för att öka medvetenheten och insikten hos de medverkande företagen.

En annan mycket viktig del är att i förprojekteringen lägga en stabil grund för att företagen själva i framtiden kan analysera sina kompetensbehov fortlöpande.

Avsikten med förprojekteringen är också att ta fram underlag till ett genomförandeprojekt i samverkan med Region Gävleborg.

Målsättning

Målsättningarna med projektet är:

-att kartlägga varje varje företags kompetensutvecklingsbehov på gruppnivå och individnivå.
-att ta fram en plan för kompetensutveckling hos företagen.
-att påbörja arbetet för att ta fram långsiktiga utbildningsstrategier.
-att deltagande företag fullföljer förprojektteringen.
-att förprojekteringen utmynnar i en genomförandeansökan för deltagande företag.
-att analysen av jämställdhets, tillgänglighet och integration lägger en god grund för det fortsatta arbetet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kartläggning kommer att genomföras av de anställda som har
funktionshinder för att anpassa arbetsplatserna.
Frågeställningar:
-hur många omfattas i respektive företag?
- personal som är berörda av rehabiliteringsinsatser.
- vilka hjälpmedel finns idag för dessa?
- vad kan förbättras?
Dialog med ledningen samt de berörda individerna kommer att ske för att få fram ett resultat.

Resultaten ska sammanställas i förprojekteringen för att sedan lyftas fram som konkreta åtgärder i ett genomförandeprojekt.

Samarbetspartners

  • Af Sandviken/Hofors
  • Björkhagsskolan
  • Entré Hofors
  • Individ- och familjeomsorgen

Deltagande aktörer

  • Näringslivsenheten

Kommun

  • Hofors