Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensinvent Värmland, Dalarna och Sörmland

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonLars Nilsson
E-postlars.nilsson@liv.se
Telefonnummer054-615000
Beviljat ESF-stöd264 729 kr
Total projektbudget264 729 kr
Projektperiod2009-05-25 till 2009-11-24
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Förprojekteringen ska kartlägga driftpersonalens kompetens och kompetensöverföringsmetoder inom de deltagande landstingens fastighetsförvaltningar. Resultatet bildar beslutsunderlag till utbildningsinsatser för ökad konkurrenskraft inom målgruppen i ett genomförandeprojekt.

Bakgrund

Landstingsfastigheter i Värmland ansvarar för Landstingsverksamhetens lokalförsörjning. Detta sker dels genom lokaler i av Landstinget ägda byggnader och dels genom, till Landstinget inhyrda lokaler.
Landstinget äger idag ca. 390 000 kvm lokalyta och hyr in ca. 70 000 kvm. Den ägda volymen ökar de närmaste två åren med ca. 40 000 kvm. Den totala lokalvolymen innebär att Landstingsfastigheter är bland länets största fastighetsförvaltare.
Landstingsfastigheters verksamhet omfattar:
Lokalplanering
Lokalutveckling
Teknisk och ekonomisk fastighetsförvaltning
Fastighetsdrift
Läkemedelstillverkning
Organisationen består av, för närvarande, 81 medarbetare varav 55 arbetar med fastighetsdrift.

I början av 2007 genomfördes en stor organisationsförändring vilken innebar att samtlig personal som arbetar med fastighetsrelaterade uppgifter, därefter ingår i samma organisation och har hela länet som arbetsfält. Driftorganisationen består av 38 fastighetstekniker, 5 driftoperatörer, 6 produktionsledare, 3 driftledare, 1 driftchef och 2 assistenter. Före omorganisationen arbetade teknikerna knutna till ett eller ett fåtal lokala objekt. I denna organisation var bredden på kompetensen viktig och teknikerna hade då möjlighet att, vid behov, köpa in specialistkompetens av underentreprenörer. Numera ska kompetensbehovet täckas av den befintliga organisationen och fastighetsteknikerna och driftledarna arbetar länsövergripande med hela lokalbeståndet.

Medelåldern hos fastighetstekniker, driftoperatörer och produktionsledare är hög och formella kompetensbevis saknas inom många områden. Interna kurser och yrkesutbildningar är svårkommunicerbar kompetens vid omställningar. Kompetensbehovet inom Landstingsfastigheter, när det gäller teknikpersonal, är komplext så till vida att organisationen behöver såväl specialister som generalister. Att balansera denna kompetens är i många fall en utmaning, liksom svårigheten med kompetensöverföring mellan personal.

En länsöverskridande kompetenskartläggning har många eftersträvansvärda fördelar. Ett underlag som inkluderar omkringliggande Landsting, ger bättre beslutsunderlag för gemensamma utbildningsinsatser i ett genomförandeprojekt.

FÖRTYDLIGANDE 090217:
Inom vårdverksamheterna sker för närvarande en mycket snabb teknisk ut-veckling. Inom såväl Landstinget i Dalarna som Landstinget i Värmland ställer detta krav på nya lokaler. För inflyttning sent under 2010 och verksamhetsstart i början av 2011 uppförs två nya byggnader med en total area om ca 36 000 m2 vid Centralsjukhuset i Karlstad. En liknande utveckling är på gång vid Sjukhuset i Falun. Investeringsutgiften i Karlstad uppgår till ca 1,3 miljarder kronor.
Byggnaderna uppförs med mycket avancerade tekniska system, vilka för sin goda funktion kommer att ställa krav på mycket kompetenta medarbetare. Kartläggning av såväl befintlig som erforderlig kompetens för framtiden är av avgörande betydelse. Analysen skall ske såväl genom enkäter och intervjuer av egen tekniker och arbetsledarpersonal men också genom externa aktörer på marknaden. Allt i syfte att skapa en tydlig bild av såväl dagsläge som framtida behov.

Syfte

Förprojekteringens syfte är att genom en kompetenskartläggning utreda nulägesstatus hos fastighetsförvaltningarnas teknikpersonal beträffande: Formell kompetens, informell kompetens och kompetensöverföring mellan personal.
Resultatet av denna kartläggning ligger till grund för en möjlig genomförandefas där riktade utbildningsinsatser kan genomföras länsöverskridande. Nya metoder och dokumentation för kompetensöverföring av informellt förvärvade kunskaper kan utvecklas. Nya organisatoriska gränsöverskridanden, när det gäller arbetsplanering mellan personal med olika kompetenser kan provas och genomföras.

Målsättning

Förprojekteringen ska samla data för en sammanställning av olika kompetenser hos anställda tekniker inom Landstingens fastighetsförvaltningar i Värmland, Dalarna och Sörmland. Kartläggningen ska visa:

Antal kartlagda personer inom respektive landstings fastighetsförvaltningar.
Åldersfördelning hos aktuell personal
Kompetenskartläggning ur ett jämställdhetsperspektiv
Kompetenskartläggning ur tillgänglighetsperspektiv
Antal personer med kompetensbevis inom respektive område
Antal personer med kompetens utan bevis inom respektive område
Hur kompetensöverföring går till vid nyanställning eller omorganisation

Förprojekteringen ska med detta som grund utreda i vilken grad länsövergripande insatser för kompetensutveckling och kompetensöverföring, kan öka målgruppens anställningstrygghet eller anställningsbarhet vid omställning. Förprojekteringen ska även utreda i vilken grad dessa insatser är tillräckliga för framtida kompetensförsörjning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förprojekteringen ingår att undersöka vilken kompetens målgruppen har beträffande tillgänglighetsfrågor. Landstingets miljöer ska, så långt det är möjligt, vara tillgängliga oavsett funktionsnedsättning. Driftpersonal som arbetar i dessa miljöer behöver god kunskap i tillgänglighetsfrågor för att i sitt arbete undvika lösningar som påverkar tillgängligheten negativt. Bemötandet är viktigt i en miljö där driftpersonal dagligen möter personer med funktionsnedsättning. Landstingsfastigheters möjligheter att anpassa arbetsmetoder och utrustning för anställda, ur ett tillgänglighetsperspektiv, kommer att undersökas i förprojekteringen.
I valet av extern konsult och projektledare har stor vikt även lagts vid kompetens inom tillgänglighetsområdet. Konsulten arbetar dagligen med utbildning och inventering av tillgänglighet och har anställd personal med funktionsnedsättning. Genomförandefasens kompetensutveckling kan med fördel innehålla utbildning i tillgänglighetsfrågor ur fastighetsförvaltarperspektiv.

Jämställdhetsintegrering

FÖRTYDLIGANDE 090210:
Metoden för faktainsamling är enkätförfarande och intervjuer med frågeställningar kopplade till angivna mål i ansökan. Enkäten ger en nulägesbeskrivning som kan jämföras med det önskade läget. För att nå önskat läge görs en SWOT-analys som underlag för åtgärder i form av ex.vis. kompetenshöjande insatser i ett genomförandeprojekt.

Samarbetspartners

 • SKTFs Resusrcenter
 • Svenska kommunalarbetarförbundet

Deltagande aktörer

 • Landstinget Dalarna
 • Service Kost

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar