Logotyp på utskrifter

Kompetensförsörjning inom besöksnäringen i Dalarna

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareStiftelsen Hantverk & Utbildni
KontaktpersonHans From
E-posthans.from@bncollege.se
Telefonnummer070-5380633
Beviljat ESF-stöd7 766 350 kr
Total projektbudget7 766 350 kr
Projektperiod2012-02-27 till 2014-06-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Genom det samarbete som etablerats mellan besöksnäringen och utbildningsanordnare genom Besöksnäringscollege Dalarna har det framkommit behov av specifik kompetensutveckling för personer verksamma i företag inom besöksnäringen. De anställdas kompetensutvecklingsbehov specifikt för besöksnäringen kommer att inventeras, identifieras och analyseras. Resultatet ligger sedan till grund för ett genomförandeprojekt.

Bakgrund

Besöksnäringen i Dalarna är idag en av regionens viktigaste tillväxtbranscher samtidig som många inom näringen har en låg utbildningsnivå och där deltids- och säsongsarbetslöshet är andra problem.

Dalarna är den största besöksdestinationen i landet utanför de två storstadsområdena
Besöksnäringen i Dalarna är numera också en basnäring vid sidan av järn, stål och trä och antal arbetstillfällen beräknas öka kraftigt de kommande åren. I Dalarna är idag 5 000-7 000 personer sysselsatte i turismbranschen. Slår man ihop branschens alla företag blir det ett jätteföretag, länets största privata. Det ger en bild av branschens storlek.
De planerade investeringarna inom besöksnäringen i Dalarna ligger på nästan 10 miljarder under den kommande 10-15-årsperioden. Arbetskraftsbehovet beräknas öka med mer än 2 000 personer. Dalarna har dessutom en hög genomsnittsålder då det gäller sysselsatta. Detta leder till ett behov av ersättningsrekrytering som ligger tidigare än i riket i snitt.
Som framgår ovan så är Besöksnäringen i Dalarna idag en av regionens viktigaste tillväxtbranscher samtidig som många inom näringen har en låg utbildningsnivå och där deltids- och säsongsarbetslöshet är andra problem

De besökande har krav som företagen många gånger inte kan nå upp till t ex i form av IT-utveckling, språk, marknadsföring, ledarskap och exportmognad. Säsongen är intensiv under sommaren och/eller vintern med många visstidsanställda. Många företag har i nuläget svårt att hittat nya säsonger eller har små möjligheter att förlänga sommarsäsongen och vintersäsongen.

Genom kompetensutveckling av de anställda kan företagen utvecklas till en "modern" industri, så att de i framtiden får mer stabilitet och kvalitetssäkring i sitt företag. Omsättningen kan öka med hjälp av nya produkter och nya marknader. Det kommer att stärka företagaren, de anställdas karriärmöjligheter inom företaget och branschen, men också besöksnäringen i stort.

Samverkan över ett större geografisk område kan skapa rörlighet och öka förutsättningarna för sysselsatta att röra sig mellan arbetsplatser, då säsongen så kräver.


Mobiliseringsfasen syftar till att kartlägga turismföretagens kompetens- och utvecklingsbehov och genomförandefasen till att genomföra utbildning utifrån identifierade behov i mobiliseringsfasen.

Målsättning

Målet är att inventera besöksnäringsföretag med fler än 10 anställda. Utifrån de identifierade behoven ska detta leda vidare till en utbildning i ett genomförandeprojekt

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förstudien är inte primärt inriktad mot denna målgrupp. Men genom att använda frågeformulär som skickas till företagen samt intervjuer så underlättar vi genom att de svara på frågorna i sin hemmamiljö och kan delta i undersökningen på sina villkor. Förstudien kan i ett senare skede leda till att mer kunskap om t ex handikappanpassade anläggningar läggs in i kompetensutvecklingsplanen.
Utöver de åtgärder som vi redovisat i ansökan för de personer som kommer att medverka i kartläggningen så har vi möjlighet att underlätta för personer med funktionsnedsättning att ta del av resultatet.
I förprojektering kommer vi att sätta grunden för det fortsatta arbetet med tillgänglighet för personer med funktionshinder och utarbeta rutiner för hur vi ska säkra tillgänglighetsperspektivet. Vi kommer att använda oss av handikappanpassade lokaler för utbildningsinsatser. Utbildningar ska vara möjliga att genomföra på ett sådant sätt at t ex personer med hörsel- och synnedsättning, läs- och skrivsvårigheter kan delta på lika villkor. Informationsmaterial, såväl inför som under projektets olika faser och utbildningar m.m- ska vara utformat så att projektet hela tiden är tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga.
Utbildarna kommer att få information kring de tillgänglighetsaspekter som bestäms ska ingå i utbildningen. Tillgängligheten måste bevakas i varje enskilt fall och projektpersonalen kommer att samråda med utbildningsanordnare så att nödvändiga åtgärder vidtas.
Vi kommer att säkra tillgängligheten i projektet enligt följande:
Fysisk tillgänglighet
En kontroll kommer att göras i samband med bokning av samtliga utbildningslokaler så att den fysiska tillgängligheten säkras. Detta kommer att vara en standardrutin i genomförandefasen.
Genom att livesända vissa föreläsningar kommer vi att öka tillgängligheten.
ESF:s processtöd med expertkompetens inom området kommer att anlitas i förprojekteringsplanering och extern utvärderare ska kontinuerligt följa hur tillgänglighetsfrågorna beaktas i genomförandefasen

Transnationellt samarbete

I Dalarna kommer internationalisering med största sannolikhet att bli en viktig faktor både när det gäller gäster/kunder som kommer till Dalarna och arbetskraft hos företagen. Dessutom är besökare presumtiva inflyttare vilket redan idag märks från den Nederländska marknaden. Där många av de som redan flyttat startat/köpt företag inom besöksnäringen.
Resor och turism spelar också en allt större roll i skapandet av vår värld inte minst som ett betydelsefullt bidrag till den globala ekonomin. Men lika viktigt är att resande och turism dessutom utvecklar medvetenhet om och uppskattning av de olika kontinenternas kultur och bidrar till att bygga broar av förståelse och knyta band av gemenskap mellan människor i skilda kulturer.
Att resa och uppleva är en berikande och viktig del av en växande global världskultur och befrämjar fred och förståelse mellan människor.
Med en ödmjuk inställning och lyhördhet för andra länders religion, kultur, seder och traditioner har medarbetare i besöksnäringen i sin yrkesroll en viktig uppgift som förmedlare mellan olika människor, länder och kulturer. Med ett öppet förhållningssätt som bygger på kunskap och förståelse har medarbetare i besöksnäringen också en unik möjlighet att att skapa insikt, medvetenhet och förståelse för olika kulturer i en global värld.
Till stor del består arbetet i besöksnäringen av att kunna förstå och bemöta andra människors behov och beteende. För att lyckas med detta behövs förmåga till inlevelse i andra människors situation, ett intresse för medmänniskor och viljan att bry sig om.
Vi ser att interkulturell kommunikation skulle kunna vara en del i genomförandeprojektet.

Ett annat mervärde för projektet är ett utbyte med utbildningsanordnare som anordnar ”corporate training” för besöksnäringen för att hämta inspiration till idéer och upplägg. En sådan utbildningsanordnare skulle kunna vara Corporate Training i Edinburgh http://www.corporatetrainingltd.co.uk/ourcourses-tourismtraining.htm
Vi kommer att nyttja ESF:s processtöd för att skapa transnationellt samarbete i projektet.

Samarbetspartners

 • Högskolan Dalarna Dalacampus Näringsliv

Deltagande aktörer

 • Bjursås Ski Center
 • Destination Sälen
 • ELISABETH WILLNER PEREZ AB
 • Hotell & Restaurang Moskogen A
 • Hotell Gyllene Hornet
 • HOTELL LÅNGBERS
 • Idre Fjällrestauranger AB
 • Klockargården Hotell
 • Korstäppans Herrgård
 • Orsa Grönklitt skidansläggning
 • Orsa Trafik AB
 • STÖTEN I SÄLEN AB
 • Tällbergsgården
 • Åkerblads i Tällberg

Kommun

 • Leksand
 • Malung
 • Orsa
 • Rättvik