Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensbarometern

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSandvikens kommun Arbetsmarknadscentrum, Tillväxtförvaltningen
KontaktpersonMarianne Andrén
E-postmarianne.andren@sandviken.se
Telefonnummer026 - 24 21 33
Beviljat ESF-stöd300 000 kr
Total projektbudget300 000 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2009-04-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Ny teknik och ny pedagogisk- och verklighetsbaserad E-validering, möjliggör kartläggning av personal inom äldreomsorgen, som saknar formell kompetens för sitt yrkesområde med utgångspunkt från ett tillvaratagande av individens reella kompetenser. Individen styr över tid och plats för sin validering.

Bakgrund

Behov och problem
Antalet vård- och omsorgsplatser inom särskilt boende för äldre har de senaste åren minskat markant i landet samtidigt som antalet "äldre, äldre" ökar (personer över 85 år). För att kunna ge adekvat vård och omsorg både till de som bor i egna hem samt till personer som bor på äldreboenden ställs stora krav på personalens kompetens. Äldreomsorgen i Sandvikens kommun tar löpande in korttidsvikarier i sin verksamhet och flertalet av korttidsvikarierna saknar formell kompetens. För att kunna ge adekvat vård och omsorg ställs stora krav på verksamhet och organisation samt på befintlig personal när det gäller kompetensnivå samt individens förutsättningar och möjligheter till omställningar i yrkeslivet. Enligt nya konverteringsregeln från januari 2008 har personer efter 720 arbetsdagar rätt till tillsvidareanställning oavsett om personen har formell kompetens för yrkesområdet eller inte.

Nya möjligheter som ska utvecklas
Efter en grundläggande kompetensinventering kommer en individuell kompetenskartläggning att genomföras genom E-validering i förhållande till Skolverkets kurs Vård- och omsorgsarbete 200p i det IT-baserade verktyget. Såväl teoretisk som praktisk reell kompetens värderas och kompetensbehov identifieras. Den teoretiska valideringen kan personen genomföra var och när det passar henne eller honom bäst, därhelst en dator med Internetuppkoppling finns. Den praktiska valideringen sker i en för ändamålet skapad valideringslägenhet med stöd av IT och videoteknik i realtid.

Genom den nya modellen för E-validering av reell kompetens och kompetensutveckling utifrån individens faktiska behov i förhållande till verksamhetens krav på formell yrkeskompetens ges individen möjligheter att snabbt validera reell kompetens och därefter nå formell kompetens. (Motvarande kurs som tidigare tagit minst 60 timmar att validera tar i denna modell totalt 8 timmar). Modellen och verktyget erbjuder ett helt nytt sätt att se på lärande och tillvaratagande av tidigare reell kompetens, såväl teoretisk som praktisk samt förtrogenhetskunskap. Modellen står i grunden för en kvalitetssäkring då samtliga personer valideras mot samma mål och kriterier samt en ny kunskapssyn och ett nytt sätt att se på lärande och lärandeprocessen som helhet. Modellen skapar ett mervärde även genom att synliggöra "tyst kunskap", stärka individen och personens självkänsla genom att värdera, synliggöra och formalisera befintlig reell kompetens och kunskap. Denna form av validering och kompetensutveckling ger förutusättningar för genomförande på arbetstid vilket främjar det livslånga lärandet i arbetslivet. Detta skapar även förutsättningar för en kompetensfrämjande dialog på respektive arbetsenhet samt inom äldreomsorgen som helhet.
Förprojektet vill genom den nya modellen för E-validering av teoretisk och praktisk reell kompetens inom yrkesområdet lyfta fram en aktuell bild av kompetensläget i den egna kommunen hos redan anställd personal.

Syfte

Syftet med projektet är att, genom den nya modellen för E-validering av reell kompetens i förhållande till kursen "Vård- och omsorgsarbete 200p", genomföra en kompetenskartläggning hos redan anställd personal inom Sandvikens Kommuns äldreomsorgsförvaltning, som saknar tidigare formell kompetens.
Förprojekteringen önskar genom detta skapa förutsättningar för ett kommande steg, ett Genomförade projekt, som syftar till att tillvarata redan anställd personals befintliga kompetens och därefter, i det IT-baserade verktyget, erbjuda individuell kompetensutveckling oberoende av tid och plats i förhållande till redan genomförd E-validering.

Målsättning

1. Samtlig anställd vård- och omsorgspersonal inom Sandvikens Kommuns Äldreomsorg som saknar formell kompetens skall under projekttiden genomgå kompetenskartläggning genom E-validering i förhållande till Gymnasieskolans grundläggande yrkeskurs Vård- och omsorgskunskap 200p.


2. Förväntade effekter,utfallsmått, som kommer att studeras via forskningen är personalens självförtroende och arbetstillfredsställelse före och efter valideringen.

3. Projektet förväntas även ge ett mervärde i form av bl.a höjd självkänsla, höjd yrkesstatus samt motivation till omställningar i yrkeslivet och till att höja den egna kompetensnivån i förhållande till Skolverkets Omvårdnadsprogram, kursen "Vård- och omsorgskunskap 200p". Därmed höjs den generella kompetensnivån inom äldreomsorgen som helhet i Sandvikens kommun.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

E-Valideringsverktyget ger förutsättningar att genomföra teoretisk validering oavsett tid och plats. Därtill kan personer som har läs- eller skrivproblematik erhålla längre tid för sin validering av såväl teoretiska som praktiska kompetenser. Verktygets material är tillgängligt via talsyntes för uppläsning av text. Samtligt material i verktyget är verklighets-, verksamhets- och lärstilsanpassat i syfte att skapa förutsättningar att mäta och värdera reella kunskaper och kompetenser som erhållits genom praktiskt arbete inom yrkesområdet. Dataintroduktion för att hantera E-valideringsverktyget erbjuds de personer som har behov att detta. Verktyget är i sin grundstruktur uppbyggt på det svenska språket, dock kan praktiska moment och förmågor till vissa delar, valideras i valideringslägenheten oavsett modersmål.

Samarbetspartners

  • Högskolan i Gävle
  • Sandvikens kommun Arbetsmarknadscentrum, Tillväxtförvaltningen

Kommun

  • Sandviken