Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensbarometern 2, Genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareÄldreomsorgsförvaltningen
KontaktpersonWera Ekholm
E-postwera.ekholm@sandviken.se
Telefonnummer026-241530
Beviljat ESF-stöd1 143 916 kr
Total projektbudget1 143 916 kr
Projektperiod2010-03-23 till 2011-09-22
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet skall tillhandahålla individuell kompetensutveckling i förhållande till individens behov som synliggjorts i förprojekteringen. Vidare erbjuda en innovativ, ändamålsenlig, kvalitativ, tidseffektiv, individinriktad, individanpassad och ekonomisk fördelaktig kompetensutvecklingsmodell.

Bakgrund

I redan genomförd förprojektering var syftet att genom en ny modell för E-validering av reell kompetens i förhållande till kursen Vård- och omsorgsarbete 200p genomföra en kompetenskartläggning hos redan anställd personal inom Sandvikens kommuns äldreomsorgsförvaltning. Denna personal saknade tidigare formell kompetens inom yrkesområdet. Totalt genomgick 87 personer såväl praktisk som teoretisk validering. Av dessa har samtliga en eller flera delar att kompetensutveckla i förhållande till aktuell kurs och verksamhetens kompetensbehov. Samtliga personer som genomgått validering har erhållit en individuell kompetenskartläggning och därtill betygsgraderad bedömning i förhållande till Skolverkets kurs och betygssystem.

Slutsatser från förprojekteringen:
Projektet har visat på:
1) En ny metod att tillvarata och värdera reell kompetens som utgår från personalens vardagsarbete i större utsträckning än tidigare modeller, framförallt i den praktiska valideringen i valideringslägenheten men även i den teoretiska valideringen i IT-verktyget.
2) Vidare har projektet visat att en verklighetsnära och likvärdig validering kan genomföras på betydligt kortare tid än traditionell validering. Denna form av validering tar sammanlagt 8 timmar. Pedagogiken i valideringen är utvecklad och anpassad utifrån det dagliga vardagsarbetet i syfte att skapa så goda förutsättningar som möjligt för personen att kunna lyfta fram sina kompetenser.
3) Projektet har även visat på möjligheten att alla mäts utifrån samma kunskapsmål och på samma sätt, i syfte att nå likvärdighet i mätningen och undvika subjektiva bedömningar.
4) Modellen har visat på möjligheten att validera mindre kunskapsmål istället för att validera stora helheter eller kurser, och därmed ges individen en möjlighet att synliggöra de specifika kompetenser som finns och eventuella behov av kompetensutveckling kan identifieras. Modellen tillvaratar på detta sätt redan befintlig kompetens hos varje enskild individ. Projektet har därutöver insamlat data som kan nyttjas för fortbildning i den egna verksamheten. Ett exempel på detta är en hygienutbildning som verksamheten startat upp under denna projekttid. De arbetskläder som införskaffats till den praktiska valideringen har haft stor betydelse för verklighetsanpassningen och i sig skapat en känsla av högre status och bättre självkänsla i valideringen samt haft betydelse ur hygienisk synvinkel. Utifrån resultatet från förprojekteringen finns nu ett konkret underlag för kompetensutveckling på individnivå . Se bilaga 1.

Modellen för genomförande av kompetensutveckling skall vara individanpassad, direkt kopplat till aktuellt tidigare validerat kunskapsmål i förstudieprojekteringen. Såväl i den praktiska som i den teroetiska delen. Kompetensutvecklingen skall inledas med en individuell uppföljning, debriefing, i förhållande till redan genomförd validering. Modellen skall vara IT-teknik baserad för såväl den praktiska som teoretiska kompetensutvecklingen. Modellen skall erbjuda individuell handledning, support av utbildare, med stöd av distansteknik samt en hög interaktion mellan handledare och individ. Modellen skall i sin grundstruktur ge möjligheten att kombinera kompetensutveckling och arbete. Individen skall ges möjlighet att tillgå aktuell kompetensutveckling såväl på arbetet som i hemmet. Modellen skall ge individen möjlighet till kompetensutveckling oavhängigt tid och plats. Kompetensutvecklingen skall vara anpassad utifrån varje enskild persons lärstil för att förutsättningar för nyinlärning skall optimeras. Modellen skall erbjuda tidseffektiv och kvalitetssäker kompetensutveckling.

Matrialet i systemet är utformat för att tillgodose olika lärstilar.

Handledning och support kan tillgodose flera personer såväl som den enskilda och flera. Handledaren har överblick och kan koppla ihop personer som kan hjälpa varandra.

Personen kan välja själv när man vill ha handledning och support.

Supporten ges via IT-teknik, både ljud och bild.

Lärprocessen innehåller inte några traditionella skrivningsinlämningar. Handledaren leder personen i lärprocessen. När man är överens i lärprocessen att aktuella kunskapsmål är uppnådda genomgår personen aktuell validering igen.

Återföra kunskapen till verksamheten. Genom att lägga in den som instruktionsfilm i systemet.

Den individuella kompetensutvecklingen föregås av en debriefing/uppföljning av tidigare genomförd validering.

Vi avser att parallelt med kompetensutvecklingsmodellen tillhandahålla en coachfunktion i syfte att upprätthålla motivationen hos deltagarna samt stötta vid tekniska problem. Vi avser att genomföra en kortare data/teknik introduktion som inledning till samtliga deltagare.

FÖRTYDLIGANDE
De studerande kommer genom detta projekt att tillgodogöra sig en stor kurs på Omvårdnadsprogrammet. Kursen Vård- och omsorgsarbete omfattar 200 gymnasiepoäng, vilket i tid motsvarar 200 klocktimmar. Kursen är den största grundläggande yrkesinriktade kursen i det nationella gymnasieprogrammet. Omvårdnadsprogrammet är idag det nationellt gällande gymnasieprogrammet för arbete i äldreomsorg och det program som Sandvikens kommun strävar efter att samtlig personal skall inneha som formell kompetens för yrkesområdet.

Deltagarnas konkurrenskraft på den egna arbetsplatsen och den egna verksamheten ökar då personerna har större kunskaper, kompetenser och därmed förståelse för brukarna och deras personliga behov och önskemål. Den egna arbetstillfredsställelsen förväntas därmed också öka. Deltagarnas förutsättningar att få ett nytt arbete inom vård och omsorgsområdet vid eventuell arbetslöshet bör öka genom hänvisning till en påbörjad, och till viss del genomförd, vård och omsorgsutbildning utifrån nationella krav.

Många förväntas bli motiverade till att på egen hand läsa vidare till ett fullständigt omvårdnadsprogram då tidigare kompetenser tillvaratagits genom validering och kompetensutveckling erbjuds i en ny, mer behovsanpassad, lärstilsanpassad samt arbetsplatsanpassad form erbjuds. Denna kurs förväntas ”vara en puff framåt” på vägen i det livslånga lärandet.

De utvecklingsprojekt vi avser att utföra ligger inte inom ramen för arbetsgivarens normala fortbildningsansvar utan riktar sig mot grundläggande kompetens för yrkesområdet äldreomsorg.

Utbildningen är strategiskt viktig för äldreomsorgsorganisationen, såväl i Sandvikens kommun som i övriga landet, eftersom kvalitetskraven ständigt ökar. Färre personer skall i kommunernas rådande ekonomiska läge, genomföra fler personers arbete. Kraven på ett etiskt förhållningssätt och gott bemötande ökar. Kraven på rättsäkerhet i vård och omsorg är ständigt närvarande. Framtidens äldre i särskilda boenden, dagliga verksamheter och hemtjänst förväntas vara mer vård- och omsorgskrävande och fler multisjuka personer beräknas bo och ges vård och omsorg i eget boende då sjukhusen drar ner på antalet vårdplatser.
”Färre misstag begås av mer välutbildad personal”.
Kopplingen mellan antalet minskade Lex-Sarah anmälningar och utbildningsinsatser skall mätas. ”- Vi ska öka kvaliteten i äldreomsorgen genom att öka antalet vård och omsorgsutbildade jämfört med föregående år”.
Detta är formulerat i nämndplanen 2010-2012 för äldreomsorgsnämnden Sandvikens kommun.


Syfte

Syftet med genomförande projektet är att tillhandahålla individuell kompetensutveckling, såväl praktisk som teoretisk, i förhållande till redan genomförd validering för redan anställd personal inom kommunens äldreomsorg i förhållande till varje enskild persons brister som synliggjorts i förprojekteringen.

Syftet är vidare att prova en helt ny ändamålsenlig, kvalitativ, tidseffektiv, individinriktad, individanpassad och därigenom ekonomisk kompetensutvecklingsmodell.

Modellen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment och bygger på personernas redan befintliga kompetenser. Hänsyn skall tas till var och ens personliga lärstil ev.läs och skrivsvårigheter, problem med svenska språket osv.
Genomförandeprojektet kan ge förutsättningar för att höja kvalitén och förbättra en säker vård och omsorg för pensionär/brukare samt närstående.


Målsättning

Projektets målsättning är att samtliga individer som deltagit i den tidigare genomförda praktiska och teoretiska valideringen skall uppnå aktuella kunskapsmål och därigenom uppfylla de brister som synliggjorts i tidigare förprojektering. Målsättningen är därmed att 100% av deltagarna uppnår målen i förhållande till Skolverkets kurs Vård- och omsorgsarbete 200p.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kompetensutvecklingen skall i det IT-baserade systemet innefatta tillgång till talsyntes för att tillgodoso och skapa förutsättningar för personer med läs- och skrivsvårigheter alternativt andra språkrelaterade svårigheter ex. personer med annan nationell bakgrund.
Dessutom krävs mycket god handledning och support i lärandeprocessen för att tillgodose, såväl ovanstående svårigheter som svårigheter ex. studieovana.

FÖRTYDLIGANDE
Fysisk tillgänglighet:
Lärande processen skall göras tillgänglig för alla deltagare. De bärbara datorerna för lärande skall kunna användas i alla arbetslokaler såväl som i deltagarnas egna hem. Information hålls i för alla tillgängliga lokaler.
Utbildning rörande tillgänglighetsfrågor kommer att ingå i kompetensutvecklingsmomenten.

Tillgänglig verksamhet:
Deltagarna skall känna delaktighet i sina egna lärprocesser. Bemötande och respekt för alla människor oavsett funktionshinder, etnicitet, levnadssätt, kön, språklig bakgrund, lärstil, läs- och skrivsvårigheter m.m. ingår som en del i utbildningen.

Kommunikativ tillgänglighet:
Den tekniska utrustningen kommer att anpassas efter de studerandes individuella behov. T.ex. möjlighet till uppläsning av text via talsyntes vid såväl kompetensutveckling som examination, omvalidering.
Coachens roll kommer här att bestå i synliggörande av och sökande av adekvata och konkreta lösningar på eventuella behov av extra stöd samt erbjuda det specifika stöd som behövs för att varje deltagare skall kunna genomföra och slutföra sin individuella kompetensutveckling och examination genom omvalidering

Informativ tillgänglighet:
Information om projektet skall utformas så den blir tillgänglig och finns att tillgå i flera olika media. T.ex. Den film som planeras att skapas under projekttiden, information på Sandvikens kommuns hemsida, informationsbroschyrer m.m.

Jämställdhetsintegrering

Vi är medvetna om att viss rädsla och ovana finns för arbete med IT-baserad teknik, speciellt bland kvinnor. Därav kommer projektet att erbjuda extra stöd och support såväl gällande IT-relaterad problematik som i direkt lärbaserad kompetensutveckling.
Målet i projektet är att möta varje person oavsett kön på den nivå där var och en befinner sig och att ge stöd för den personliga utvecklingen i syfte att nå varje enskild persons mål. Projektet har höga krav på såväl användarvänligt IT-system, IT-support och handledning.

FÖRTYDLIGANDE
All statistik som projektet hanterar skall uppdelas på såväl kön som kronologisk ålder.
Projektet skall specifikt titta på om det finns några könsskillnader i möjligheterna att tillgodogöra sig den nya utbildningsmetoden men tyngdpunkt på den IT-baserade tekniklösningen och hur dessa i så fall påverkar såväl individ som arbetsplats. Projektet skall arbeta för att göra eventuella anpassningar av utbildningsupplägget om svårigheter upptäcks.
I projektets samtliga uppföljningar och utvärderingar skall eventuella könsskillnader särskilt granskas.
Krav på jämställdhetsutbildade lärare och utvärderare kommer att ställas i upphandlingsunderlagen.
Jämställdhet som kunskapsområde skall ingå i olika utbildningsmoment för deltagarna.
Samarbetspartners

  • IT-kontor
  • Region Gavleborg
  • Tillväxtkontoret/AMC

Deltagande aktörer

  • Äldreomsorgsförvaltningen

Kommun

  • Sandviken