Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensanalys Rättvik

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareRättviks kyrkliga samfällighet
KontaktpersonOlle Nordkvist
E-postolle.nordkvist@svenskakyrkan.se
Telefonnummer0248-73655
Beviljat ESF-stöd108 250 kr
Total projektbudget108 250 kr
Projektperiod2009-08-01 till 2010-01-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Utveckla organisationerna genom att öka kunskapen om företaget och dess kompetensbehov och därmed ge möjlighet till att öka kunskapen för individens nuvarande och kommande arbetsuppgifter.

Bakgrund

Organisationsmässigt ingår respektive tillhörande församlingar i Nedansiljans kontrakt i Västerås stift. Verksamheterna är uppdelad i församlingsvårdande uppgifter, begravningsverksamhet samt administrativ och ekonomisk förvaltning. I de församlingsvårdande uppgifterna ingår gudstjänster, undervisning, diakoni och mission.
Bägge organisationerna ska via konsultstöd genomföra förprojektering där stora förväntningar finns av de deltagande församlingarna för att åstadkomma värdeskapande förändringar via sina kompetenssatsningar.
Nya möjligheter ska finnas för en än mer jämställt arbetsklimat mellan män och kvinnor i organisationerna när eventuella kompetensbrister fångas upp.
Besök av allmänheten på församlingars olika aktiviteter har minskat de senaste åren likaså har de ekonomiska möjligheterna försämrats i och med att samtliga svenska medborgare ej längre tillhör kyrkan automatiskt och därmed ej betalar kyrkoavgift. Detta leder till att osäkerheten för de anställda med framtida arbeten ökar och församlingarnas bedömning av de anställdas kompetens behöver förbättras för att vara efterfrågad vid eventuell framtida arbetsbrist inom respektive församling. Områden som bedöms förbättras utan genomförd katläggning är färdigheten av IT-användning och chefers lednings- och organisationsförmåga. Åledersstrukturen gör också att personalen på respektive församling står inför generationsskiften inom vissa områden/befattningar.

En arbetsmiljöundersökning hösten 2008 uppdagade brister i personalsamverkan inom organisationerna. Dessa bör noggrannare analyseras och åtgärdas. Genomförd arbetsmiljöundersökning tillsammans med kompetensutvecklingsanalys kommer att leda till en individuell handlingsplan för samtliga anställda.
Analysen är tänkt att genomförs med samtliga anställda och med hjälp av Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Analysen skall genomförs med deras analysverktyg Diagnos. Metodiken är framtagen och anpassad för att fånga upp alla delar i samfällighetens verksamhet och även de av myndigheten speciellt identifierade, jämställdhet mellan kvinnor och män, hållbar utveckling och ny sysselsättning, lokal och regional utveckling samt IT-områdets möjligheter och konsekvenser.

Analysarbetet är tänkt att ske i enlighet med den gängse arbetsgången vid arbete med Diagnos där alla anställda deltar vid en eller två träffar och där ledningen träffas vid något mer tillfälle för att analysera strategifrågorna.
All personal kommer att involveras i analysarbetet som görs under förprojekteringen oavsett kön. Projektets ambitioner är att kartlägga eventuella kompetensbrister för att därmed kunna underlätta en omställning inför eventuellt brist på arbete i dessa församlingar. Möjligheter skall också ges i och med projektet att förbättra jämställdhetsfrågor, tillgängligheten för arbetskraft till projektets ingående församlingar oavsett etnisk bakgrund, kön eller ålder. Dessa bedöms vara viktiga frågor för församlingarna framtid för att kunna öka både medlemstal och deltagande på aktiviteter.

Syfte

Syftet med analysen är att skapa en kontinuitet avseende kompetensutveckling för hela personalstyrkan vilket leder till högre kvalitet på utförda arbeten och större möjligheter för personal i framtiden att kunna byta arbetsuppgifter inom sin respektive organisation eller att vara attraktiv ute på arbetsmarknaden vid eventuella framtida nedskärningar. Då församlingarna är personalintensiva och den klart viktigaste tillgången i företaget är dess personal önskar församlingarna satsa på bred kompetensutveckling. Analysen skall utmynna i ett kompetensutvecklingsbehov per anställd som rimmar väl med individens och samfällighetens framtida behov.

Målsättning

Målet är att behålla befintligt antal anställda och stärka sammanhållningen inom organisationen. Ett annat mål är att förbättra mångfalden och att organisationen skall underlätta för funktionshindrade och invandrare. Detta genom att tillvarata den kompetens som finns hos invandrare och personer med funktionshinder.
Ett annat mål är att befrämja jämställdheten i olika yrkeskategorier. Idag är könsfördelning totalt sett inom församlingarna relativt jämnt fördelat, men inom olika yrkeskategorier finns förbättringspotential.
Förstudien skall resultera i handlingsplaner samt utbildningsplaner för varje företag. Tidsperspektivet ska vara på 3 år. Mätbara projektmål skall vara om organisationen har någon anställd som har annan etnisk bakgrund, kultur eller invadrarbakgrund ett år efter förprojektets avslut. Ett annat mätbart mål är att samtliga anställda om 2 år har arbete inom organisationen eller inom annan organisation, delvis med hjälp av genomförda kompetensutvecklingar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I dagsläget finns inga funktionshindrade anställda, men syftet är att undanröja eventuella hinder för detta.
Projektet kommer att genomföra en analys för att se var vi står när det gäller tillgänglighet i nätverket. Vi kommer att då se vad vi eventuellt behöver för att rent praktiskt arbeta med tillgänglighetsfrågorna under genomförandefasen. Lokalmässigt finns inga hinder om förprojekteringen genomförs i församlingens lokaler.
Projektet skall leda och utreda till om det finns verksamheten som inte är tillgänglig för någon person, om samtliga deltagande kan ta till sig projektets information och ge sina individuella åsikter hörda.

Deltagande aktörer

  • Rättviks kyrkliga samfällighet

Kommun

  • Rättvik