Logotyp på utskrifter

Kompetens.NU 4 - Genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareNäringslivsavdelningen
KontaktpersonOwe Bäcker
E-postowe.backer@gavle.se
Telefonnummer026-178279
Beviljat ESF-stöd4 524 025 kr
Total projektbudget4 524 025 kr
Projektperiod2011-01-17 till 2012-07-17
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Marknadsmässiga förändringar och en global marknad ställer krav på ökad flexibilitet, omställningsförmåga och kontinuerlig utveckling inom samtliga led och systemnivåer. Gävle kommun, deltagande företag och samverkanspartners vill genom kompetenshöjande insatser på individ- och organisationsnivå hitta nya former för sektorsöverskridande samverkan, förändring och strategiskt utvecklingsarbete.

Bakgrund

Nulägesanalys
Trots att vi i Sverige ser tecken på att konjunkturen vänder uppåt och flera branscher vittnar om ökade orderingångar, så kvarstår oroligheten/osäkerheten på den globala marknaden. I Gävle och länet arbetar vi aktivt för att hitta metoder och insatser för att lindra effekterna av konjunkturnedgången och det omfattande omställningsbehov den förorsakat. Den öppna arbetslösheten i länet har sedan 2008 ökat från 5 till dagens 10 procent. Samtidigt som Gävleborg har landets lägsta sysselsättningsgrad och landets högsta arbetslöshet, finns en stark framtidstro och övertygelse om att vi kan gå stärkta ur den här lågkonjunkturen. Det gynnsamma geografiska läget och en utbyggd infrastruktur påverkar redan utveckling och etablering positivt. Svagheter är att Gävle har för få medelstora företag, företag med internationella kontakter samt svag samverkanstradition mellan företag, akademi och offentlig sektor. Det är viktigt att vi stärker näringslivet, anställbarheten och sektorsöverskridande samverkan så att vi tillsammans står bättre rustade inför framtiden. Genom projektet Kompetens.NU 4 Genomförande hoppas Gävle kommun, deltagande företag och samverkanspartners få möjlighet att med stöd av Europeiska socialfonden göra just detta.
Samtliga projektdeltagare, 13 företag/451 anställda bedriver idag verksamhet i en värld där de tekniska och marknadsmässiga förutsättningarna snabbt förändras samtidigt som flera av de deltagande företagen även står inför kommande generationsskifte. Gävleborgs län har landets lägsta andel personer i yrkesaktiv ålder med eftergymnasial utbildning. Det är därför av stor vikt att företagen har en plattform samt kompetens och metoder för att bedriva både löpande och långsiktig verksamhets- och kompetensutveckling. Ett av förprojekteringens syften och resultat var skapandet och etableringen av just en sådan plattform, grund för ökad kunskap och plats för reflektion och diskussion om andra viktiga frågor kopplade till utveckling och hälsa så som jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor.

Lärande miljöer
Ett syfte med förprojekteringen har varit att lära ut och skapa förståelse för vikten av att företaget uppnår det resultat som önskas med kompetensutveckling, d.v.s. skapa goda förutsättningar för företagets fortsatta utveckling samt stärka individens anställbarhet och samtidigt ta till vara och sprida den nyinskaffade kompetensen. Detta skapas genom ett bygga in ett kontinuerligt lärande i den ordinarie verksamheten. Deltagarna fick tillgång till ett vägledningsmaterial med frågeställningar för att även fortsättningsvis arbeta strategiskt med kompetensutvecklingsfrågor i företagen, samt erhålla insikt i de metoder och verktyg som används i förprojekteringsarbetet. I samband med avslutningskonferensen fick samtliga företag även ESF-rådets böcker ”Makt att förändra” samt ”Konsten att förändra”. Således innebär detta projekt ett nytänkande för deltagarna som under såväl förprojekterings- som genomförandefas implementeras i de ordinarie verksamheterna, för att leva vidare även efter projektets slut.

Kompetensutvecklingsbehov
I förprojekteringen har vi med respektive företag och deras medarbetare noga gått igenom företagets nuvarande positionering i en nulägesanalys. Därefter har vi tittat på företagets starka och svaga sidor internt och gjort en omvärldsanalys av företagets eventuella sårbarhet i form av hot samt dess möjligheter.
Med denna analys som bakgrund har företaget tagit fram en vision, där företaget ser sig själva om två till tre år samt en handlingsplan. Vidare har respektive medarbetares ställning och behov av utveckling och kompetens i syfte att stärka sin position på arbetsplatsen analyserats. Kompetensutvecklingsplanen på individnivå har tydliga kopplingar till både vision och handlingsplan och har en direkt motivering som återfinns i dessa båda dokument. Det är ytterst viktigt att kompetensutvecklingsprocessen leder till individens utveckling och därmed befäster deras roll på en arbetsmarknad i omställning. Kompetensutvecklingsprocessen har tydlig koppling till företagets utveckling och den nyvunna kompetensen ska vara ett verktyg i företagets utveckling. Det stärker den enskilde medarbetarens möjligheter att säkerställa sitt jobb.

Vi hänvisar till förprojekteringens slutrapport med bilagor, där kopplingen mellan omställningsbehov och kompetensutveckling tydligt redovisas.

Behoven avseende kompetensutveckling skiljer sig mellan branscher och företagsstorlek. Behovet är störst inom branschspecifika utbildningar för att stärka individernas anställbarhet, men andra utbildningar som ledarutbildning, ekonomi, marknadsföring samt säljutbildning förekommer också. I ett större perspektiv är den planlagda kompetensutvecklingen mycket viktig för att förnya och utveckla individernas kompetens och möta den omställningsproblematik organisationerna står inför. Deltagarna ökar samtidigt sin egen anställbarhet.

Samverkan, Internationalisering, Innovativ verksamhet
Ytterligare ett syfte med denna förprojektering var att främja samverkan mellan såväl deltagande företag som mellan samverkanspartners och projektägare. Förprojekteringen har bidragit till ökad förståelse för varandras målsättningar, behov och verksamheter samt ett flertal konkreta samarbeten deltagare emellan samt mellan samverkanspartners och deltagande företag. Således blir vi bättre på att dra nytta av varandras erfarenheter och kompetenser för att tillsammans skapa en stark regional tillväxt. Skapande av nätverk och företagarföreningar för gemensam utveckling har visats sig vara betydelsefullt för företagen. En gemensam plattform och arena att mötas på ökar företagens geografiska marknad såväl ur ett lokalt, regionalt, nationellt som internationellt perspektiv. För att konkretisera denna form av samverkan har vi även haft med internationalisering som ett tema i verksamhetsanalyserna. Kortfattat har det handlat om vilka möjligheter deltagarna ser med internationalisering av verksamheten. Intresset har varit stort bland aktörerna. Somliga är dock fortsatt på ”nyfikenhetsstadiet” varvid vi i en kommande genomförandefas kommer att ha Samverkan och Internationalisering som tema vid en gemensam workshop för deltagarna. Detta anser vi vara en innovativ metod för att gynna såväl lokal som regional tillväxt då en ökad internationalisering öppnar nya dörrar och möjligheter och ökar konkurrenskraften på en global marknad.

Avslutningsvis
Näringslivsavdelningen har som uppdrag att ge företagen förutsättningar att utvecklas. Interna och externa intressenter skall samverka för att säkra tillgång till rätt utbildad arbetskraft. Strategiska tillväxtfrågor och samarbeten innebär samverkan, partnerskap och ägarskap av processer och aktiviteter som genomförs i kommunens egen regi alternativt i samverkan med andra aktörer. Genom lokal samverkan med Vuxenutbildningen Gävle kommun, Arbetsförmedlingen, Högskolan i Gävle och Företagarna i Gävleborg, regional samverkan med projektet Kompetensutveckling Falun/Borlänge/Leksand/Säter, Mellansvenska handelskammaren och Exportrådet, vill vi i projektet Kompetens.NU 4 Genomförande ge deltagande företag möjlighet att genomföra kompetensutveckling enligt förprojekteringens individuella kompetensutvecklingsplaner samt arbeta med ovan nämnda problemställningar och behov på företags- och individnivå för att stå bättre rustad inför framtida omställningar och utmaningar.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förprojekteringens syfte och målsättning har uppfyllts inom ramtiden för projektet. En kompetensinventering och planering är genomförd för samtliga deltagande företag och samtliga teman.
Aktivitets- och tidsplanen har kunnat följas med endast mindre justeringar. Resultatet utgör således en mycket bra grund för att fortsätta med genomförandefasen.

Ansökan har stämts av med SERUS - processtöd för projektutveckling, som har bidragit med värdefull feedback.

Syfte

Övergripande syfte med projektet är att öka företagens och deras anställdas konkurrenskraft, säkra sysselsättningen och öka tillväxten. Den planlagda individuella kompetensutvecklingen är mycket viktig i syfte att förnya och utveckla de anställdas kompetens för att möta den omställningsproblematik projektdeltagarna står inför och bidra till ökad anställbarhet.

Ytterligare syfte med projektet är att starta, utveckla, systematisera och sprida lokala och regionala lärande miljöer som leder till samverkan mellan akademi, näringsliv och myndigheter (offentlig sektor) och därmed skapa en fungerande infrastruktur för vuxnas lärande, samverkan, entreprenörskap, jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och internationalisering. Detta sker genom samverkan med andra projekt och genom att upprätthålla och etablera nätverk för fortsatt kunskapsbildning, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte.

Projektet bidrar även till flera av punkterna i det Regionala utvecklingsprogrammet 2009-2013 Gävleborg:
- Att lära och växa:
Utbildning stimulerar till nya kunskaper och kompetenser, Framtida kompetensförsörjning, Internationella kontakter utvecklingsfaktor för lärande
- Ett dynamiskt näringsliv:
Nätverk och innovationer, Effektivisering och förnyelse, Gynnsamt företagsklimat i dialog, Kompetensförsörjning
- Den attraktiva regionen:
Attraktivitet och folkhälsa
- Ledarskap för samverkan:
Det goda ledarskapet är resultatinriktat och formas genom ett prestigelöst förhållningssätt aktörer emellan, Samarbeten ger kostnadseffektivitet, högre kvalitet och underlättar en god kompetensförsörjning, Gävle har en viktigt roll som residensstad och befolkningsmässig motor, Gävleborg tar sin del av ett europeiskt och globalt ledarskap

I samarbete med APeL har CFL ”Nationellt centrum för flexibelt lärande” identifierat sex kritiska framgångsfaktorer för om vuxnas lärande ska bli en kraft i den regionala utvecklingen
- Visioner och strategier med en förankring i politik och högsta ledning
- Gemensam syn på lärande och utbildning
- Gränsöverskridande och politikområdesöverskridande samverkan
- Investeringar i utvecklingsarbete
- Samarbete med näringslivet
- Samordning av aktörer resurser och aktiviteter
I upprättandet av projektdirektiv, aktiviteter och förankring hos projektets deltagare, samverkanspartners och intressenter har ovanstående punkter tagits i beaktning varvid vi avser genomföra insatser som förbättrar system och metoder samt bidra till kunskaps- och opinionsbildning inom dessa aktuella områden. Vi kommer dock inte att beröra livsmiljö utan begränsar oss i detta projekt till arbetsmiljö där fokus ligger på att främja likabehandling för män och kvinnor avseende jämställdhetsintegrering.

Målsättning

Mätbara projektmål:
- Att 100 % av kompetenssatsningarna skall genomföras, d.v.s. samma antal genomförda utbildningar i förhållande till planerade
- Vid projektstart mäta upplevelser av nuvarande samarbeten/samverkan. Vid projekttidens slut mäta om ökat och/eller fördjupat samarbete skett.
- Att minst 95 % av företagen uppger att de fått ökad kunskap om jämställdhetsintegrering och tillgänglighet för funktionshindrade.
- Att 100 % av aktiviteterna i aktivitetsplanen fullföljs.
- Att 100 % av deltagarna är engagerade och deltagande i löpande utvärderingar.

Projektets kortsiktiga mål:
- Anordna gemensamma seminarier/workshops och utbildningar för att stärka organisationerna i deras arbete med jämställdhetsintegrering och tillgänglighet
- Projektet skall engagera och företagen skall alla känna stor delaktighet i projektet.

Projektets långsiktiga mål:
- Stärka de sysselsattas anställbarhet på arbetsmarknaden.
- Stärka konkurrenskraften hos de deltagande företagen, lokalt, regionalt och internationellt.
- Att öka intresset och förståelsen av vikten av ständigt förnyelsearbete och kompetensutveckling så att projektdeltagarna skall fortsätta med sitt kompetensarbete även efter projektets slut. Således implementeras det nytänk detta projekt föranleder gällande strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete.
- Stärka konkurrenskraften hos Gävle som produktion och verksamhetsort samt Gävleborg som region.
- Uppnå en ökad systempåverkan genom att stärka samarbetet mellan Gävle kommun, Näringslivsavdelning och Vuxenutbildning m fl, Högskolan i Gävle, Arbetsförmedlingen, Företagarna i Gävleborg, Mellansvenska handelskammaren, Exportrådet och näringslivet.
- Att våra lokala, regionala och internationella nätverk utvecklas ytterligare och skapar lärande miljöer där aktörer fortsätter arbeta med kompetens- samverkans- och utvecklingsfrågor - synergieffekter med "systerprojektet" Kompetens.NU 1-3 Genomförande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inom projektets samtliga faser och aktiviteter beaktar vi tillgängligheten i lokaler, information, kommunikation och verksamhet enligt nedanstående i samarbete med kommunens tillgänglighetssamordnare Sören Norman.
Tillgänglighet för personer med funktionshinder kommer att beaktas i varje steg i genomförandet. Projektet kommer huvudsakligen att verka i tre skilda miljöer:
- Företagens egna lokaler
- Utbildningsleverantörers lokaler
- Kommunens utbildningslokaler

De medverkande företagens egna lokaler, anses efter målgruppsanalys för aktuella utbildningar, vara anpassade för företagens anställda varpå ingen åtgärd från projektet krävs i deras egna lokaler. Detsamma gäller för kommunens egna utbildningslokaler. När det gäller utbildningsleverantörer så kommer stora krav på tillgängliga, anpassade lokaler för personer med funktionshinder att vara ett absolut krav.
Följande krav kommer att ställas på de lokaler där utbildningen kommer att hållas för personer med funktionsnedsättning:
- Lättillgänglig för rullstolsburna personer
- Handikappsanpassad toalett
- Teleslinga eller annan jämförbar utrustning för hörselskadade, vid behov använder vi oss av teckentolk.

Vi kommer även att säkerställa följande:
- Att lokalerna i projektet ska vara tillgängliga så att funktionshindrade utan hinder ska kunna ta sig fram enkelt och på ett smidigt sätt. Hela arbets/utbildningssituationen ska bedömas utifrån de tillgänglighetsaspekter som motsvarar aktuell målgrupp.
- Att vi uppnår bästa möjliga bemötande. Att vi på ett naturligt sätt möter funktionshindrade som vi själva vi skulle vilja bli bemötta. Lösningen på detta är helt enkelt utbildning och kunskap vilket vi erhåller genom den utbildning för nyckelpersoner som sker inledningsvis.
- Att vi gör kommunikationen så tillgänglig som möjligt. Detta handlar om att ta fram lättläst material och överhuvudtaget tydlig information. Tekniska hjälpmedel som t ex teleslingor ska också används vid behov.
- Att informationen om projektets alla delar utformas på ett sätt så alla kan ta del av den.

Samtliga aktiviteter och utbildning som genomförs inom projektet kommer vid behov att anpassas på ett sätt som möjliggör att alla projektdeltagare oavsett funktionshinder har möjlighet att delta och tillgodose sig innehållet. Även arbetet med tillgänglighet ingår i vår kontinuerliga uppföljning och utvärdering där avstämning sker kvartalsvis. Vi kommer även att genomföra en workshop inom området.

Jämställdhetsintegrering

Vad avser det fortsatta praktiska jämställdhets/tillgänglighetsarbetet i en kommande genomförandefas så är projektledarens uppgift att skapa en arbetsprocess utifrån den information som framkommit i de särskilda jämställdhets-swot analyserna från förstudiefasen. Projektledningen har i "systerprojektet" Kompetens.NU 1-3 genomgått utbildning i jämställdhetsintegrering. Således kommer vi att arbeta processinriktat med attityder och värderingar enligt konkreta metoder med syfte att öppna upp traditionella branscher, ändra attityder och se till de mervärden ett sådant arbete leder till i termer av värde och integration. Övergripande är insatser av utbildning-/seminarie-/workshop karaktär för nyckelpersoner i genomförandefasen. Dessa sker då med extern föreläsare/processtöd i syfte att öka kunskapen och förståelsen för jämställdhetsintegrering samt vilka sociala och ekonomiska vinster detta kan leda till genom att bl.a. tydliggöra framgångsrika exempel. Vi har även redan i förprojekteringsfasen haft en föreläsning och grupparbeten på detta tema i samband med avslutningskonferensen.

Ytterligare en relevant slutsats vi kom fram till angående jämställdhet i förprojekteringen är att varje individ är unik gällande sina åsikter om jämställdhetsintegrering. Dessa åsikter måste respekteras och skillnaderna beaktas då vi ser på jämställdhet och jämställdhetsintegrering på olika sätt. Det är därför viktigt att vi säkerställer att projektdeltagarna känner till de jämställdhetsperspektiv gällande jämställdhetsintegrering som gäller just detta projekt samt att vi är lyhörda och följer upp och utvärderar det fortlöpande arbetet så att förändringar kan ske under projektets gång om så anses nödvändigt vid våra utvärderingstillfällen (kvartalsvis i samarbete med referensgrupp samt i samråd med processtödet inom jämställdhetsintegrering).

Sammanfattningsvis kommer vi i genomförandefasen att jämställdhetsintegrera på följande sätt:
- Problematisera värderingar och attityder om män och kvinnor, kvinnligt/manligt i diskussioner, utbildningar, studier, uppföljningar och utvärderingar.
- Att viktiga jämställdhetsmål, som riksdagen antagit, ur arbetsmarknadsperspektivet enligt ovan integreras i projektet. Säkerställs med hjälp av processtödet inom jämställdhetsintegrering.
- Att resultaten av jämställdhetsdiskussioner, utvärderingar, enkäter och uppföljningar, studier och utbildningar redovisas som strategisk påverkan till våra samverkanspartners samt på inplanerade konferenser och samverkansforum med projektdeltagarna och samverkanspartners.

För att kunna genomföra ovanstående kommer vi att:
- använda aktuell statistik inom området Länsstyrelsens skrift På tal om kvinnor och män 2008 som innehåller omfattande statistik som synliggör skillnader och likheter i kvinnors och mäns livsvillkor. Vi kommer även särskilt att beakta traditionellt könssegregerade yrken.
- använda relevant kunskap om målgruppen för projektet utifrån jämställdhetsperspektiv. Ny statistik kommer att genereras i genomförandefasen där vi kommer att följa upp hur många timmar män respektive kvinnor i procentandel lägger på kompetensförsörjning samt procentuell kostnad för män respektive kvinnor avseende denna kompetensförsörjning och slutligen vilket typ av utbildning som genomförs av män respektive kvinnor.
- använda oss av kommunens jämställdhetsstrateg samt Länsstyrelsens processtöd inom jämställdhetsintegrering för att erhålla erforderlig kompetens och kunskap inom området.

Det övergripande syftet med projektets metoder, insatser och aktiviteter inom jämställdhetsintegrering är att påverka befintliga strukturer för:
- fördelningen av makt och inflytande mellan kvinnor och män
- förutsättningarna för kvinnor och män att utöva makt och inflytande
- kvinnor respektive mäns möjligheter till och villkor för all form av betalt arbete, utbildning och företagande

Transnationellt samarbete

Internationalisering har varit ett tema i verksamhetsanalyserna under förprojekteringen. Intresset har varit stort bland deltagande företag och samverkanspartners. Deltagande företag bjuds också in till Exportrådets och Mellansvenska handelskammarens aktiviteter på temat. Internationalisering kopplat till omvärldsbevakning kommer därför att vara ett tema för en workshop under genomförandefasen. Vidare fortsätter samarbetet med dessa organisationer för att ta tillvara och utveckla denna del hos de företag som önskar det.

I "systerprojektet" Kompetens.NU 1-3 Genomförande kommer ett transnationellt samarbete att genomföras tillsammans med Jyväskylän Regional Development Company Jykes Ltd, Finland. Då projektgrupp och samverkanspartners är desamma i båda projektgrupperna, så kommer detta samarbete även att gynna såväl deltagarna i Kompetens.NU 4 Genomförande som regional tillväxt i ett större perspektiv.

Jykes Ltd, är ett regionalt utvecklingsbolag som ägs av fyra kommuner (Jyväskylä stad, kommunerna Laukaa, Munvarne och Uurainen) i Central Finland. Central Finland är en region med liknande basindustri och näringsliv som oss, men där de tagit samverkan vidare till nästa nivå genom att bilda ett gemensamt utvecklingsbolag. Syftet med Jykes är att skapa ett gynnsamt företagsklimatet och förbättra samarbetet mellan företag och den offentliga sektorn. Förutom att tillhandahålla olika affärstjänster till företag, har Jykes en lång historia av att driva EU-finansierade projekt, både nationellt och transnationellt. För närvarande pågår bland annat det ESF-finansierade projektet "Arbetskraft för industrin". Projektet drivs av Jykes och är helt finansierat av ESF/nationell medfinansiering. Projektet drivs i samarbete med andra utvecklingsföretag från Central Finland, utbildningskonsortier och Central Finlands centrum för ekonomisk utveckling, transport och miljö.

Aktiviteter i det transnationella samarbetet kommer att vara två videokonferenser och ett möte på plats i Jyväskylä, Finland för att kunna leverera jämförande studie projekt, lokal, regional, landsnivå, lyfta goda (och dåliga) exempel som kan spridas vidare till andra. Hur samverkar olika aktörer på annat håll kring kompetensutveckling som medel för strukturomvandling? Vilka goda/dåliga exempel kan vi dela med oss av och ta del av från andra regioner/länder med liknande projekt för att lära inför framtiden? Jämföra metoder/strategier som används i andra regioner/länder.

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Gävle Hk
 • Falu kommun Näringslivskontoret
 • Högskolan i Gävle
 • Sveriges Exportråd

Deltagande aktörer

 • Alderholmens Mekaniska
 • Byggnadsautovation Gävleborg
 • Etteplan
 • Fastighetssnabben AB
 • Fiberdata
 • Grossistcentralen R Brodin AB
 • Gävle Fjärrfrakt
 • ITEM Installation AB
 • Office i Gävle AB
 • Sohlbergs chark AB
 • TCC Holding AB
 • VS Trafik

Kommun

 • Gävle