Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetens.NU 1-3 - Genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunledningskontoret
KontaktpersonAnnika Janglund
E-postannika.janglund@gavle.se
Telefonnummer026-178285
Beviljat ESF-stöd4 011 807 kr
Total projektbudget4 011 807 kr
Projektperiod2010-08-02 till 2012-01-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Marknadsmässiga förändringar och en global marknad ställer krav på ökad flexibilitet, omställningsförmåga och kontinuerlig utveckling inom samtliga led och systemnivåer. Vi vill genom kompetenshöjande insatser på individ- och organisationsnivå hitta nya former för sektorsöverskridande samverkan, förändring och strategiskt utvecklingsarbete.

Bakgrund

Nulägesanalys
I Gävle och länet arbetar vi aktivt för att hitta metoder och insatser för att lindra effekterna av konjunkturnedgången och det omfattande omställningsbehov den förorsakat. Varslen har framför allt drabbat industrisektorn, men ökar nu även inom den offentliga sektorn och tjänstesektorn med personliga tjänster och handel. Det finns en stor oro för den varselvåg som sveper över länet, inklusive den beslutade nedläggningen av Ericssons fabrik i Gävle. Den öppna arbetslösheten i länet har sedan 2008 ökat från 5 till dagens 10 procent. Flera tecken tyder på att Gävleborg tyvärr kommer att behålla sin prognostiserade position med landets lägsta sysselsättningsgrad och landets högsta arbetslöshet. Samtidigt finns en stark framtidstro och övertygelse om att vi kan gå stärkta ur den här lågkonjunkturen. Det gynnsamma geografiska läget och en utbyggd infrastruktur påverkar redan utveckling och etablering positivt inom exempelvis logistiksektorn. Svagheter är att Gävle har för få medelstora företag, företag med internationella kontakter samt svag samverkanstradition mellan företag, akademi och offentlig sektor. Det är viktigt att vi utnyttjar denna tid till att stärka näringslivet, anställbarheten och sektorsöverskridande samverkan så att vi tillsammans står bättre rustad när konjunkturen vänder. Genom projektet Kompetens.NU 1-3 Genomförande hoppas Gävle kommun, samverkanspartners och deltagande företag få möjlighet att med stöd av Europeiska socialfonden göra just detta.

Samtliga projektdeltagare, 17 företag/434 anställda (övriga företag/anställda från förprojekteringen har på uppmaning från ESF-rådet flyttats över till projekten Solo- och mikroföretagarkompetens i Gävleborg och Vänd varsel till utveckling), bedriver idag verksamhet i en värld där de tekniska och marknadsmässiga förutsättningarna snabbt förändras samtidigt som flera av de deltagande företagen även står inför kommande generationsskifte. Trots en positiv utveckling vad gäller eftergymnasiala studier har Gävleborgs län fortsatt landets lägsta andel personer i yrkesaktiv ålder med eftergymnasial utbildning. En viktig förutsättning för att förändra detta är att företagen har en plattform samt kompetens och metoder för att bedriva både löpande och långsiktig verksamhets- och kompetensutveckling. Ett av förprojekteringens syften och resultat var skapandet och etableringen av just en sådan plattform. Med detta som grund skapas även ökad kunskap och plats för reflektion och diskussion om andra viktiga frågor kopplade till utveckling och hälsa så som jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor. Som ett led i det förebyggande arbete för långsiktig hälsa är det viktigt att synliggöra det faktiska arbetskraftsutbudet.

Lärande organisationer
Ett syfte med förprojekteringen har varit att lära ut och skapa förståelse för vikten av att företaget uppnår det resultat som önskas med kompetensutveckling, d.v.s. skapa goda förutsättningar för företagets fortsatta utveckling samt stärka individens anställbarhet och samtidigt ta till vara och sprida den nyinskaffade kompetensen. Detta skapas genom ett bygga in ett kontinuerligt lärande i den ordinarie verksamheten. Deltagarna fick tillgång till ett vägledningsmaterial med frågeställningar för att även fortsättningsvis arbeta strategiskt med kompetensutvecklingsfrågor i företagen, samt erhålla insikt i de metoder och verktyg som används i förprojekteringsarbetet. I samband med avslutningskonferensen fick samtliga företag även ESF-rådets böcker ”Makt att förändra” samt ”Konsten att förändra”. Således innebär detta projekt ett nytänkande för deltagarna som under och efter projektets slut implementeras i de ordinarie verksamheterna.

Kompetensutvecklingsbehov
Behoven avseende kompetensutveckling skiljer sig i mångt och mycket mellan såväl olika branscher som företagsstorlek. Behovet är störst inom branschspecifika utbildningar vad avser att stärka individernas anställbarhet samt affärssystem, kommunikation och processutveckling. I ett större perspektiv är den planlagda kompetensutvecklingen mycket viktig för att förnya och utveckla individernas kompetens och möta den omställningsproblematik organisationerna står inför. Deltagarna ökar samtidigt sin egen anställbarhet.

Samverkan, Internationalisering, Innovativ verksamhet
Ytterligare ett syfte med denna förprojektering var att främja samverkan mellan såväl deltagande företag som mellan samverkanspartners och projektägare. Projektet har redan i förprojekteringsfasen lett till ett flertal konkreta samarbeten deltagare emellan samt mellan samverkanspartners och deltagande företag. Förprojekteringen har därmed bidragit till ökad förståelse för varandras målsättningar, behov och verksamheter. Således blir vi bättre på att dra nytta av varandras erfarenheter och kompetenser för att tillsammans skapa en stark regional tillväxt. Skapande av nätverk och företagarföreningar för gemensam utveckling har visats sig vara betydelsefullt för företagen. En gemensam plattform och arena att mötas på ökar företagens geografiska marknad såväl ur ett lokalt, regionalt, nationellt som internationellt perspektiv. För att konkretisera denna form av samverkan har vi även haft med internationalisering som ett tema i verksamhetsanalyserna. Kortfattat har det handlat om vilka möjligheter deltagarna ser med internationalisering av verksamheten. Intresset har varit stort bland såväl mindre som större aktörer varvid även några diskussioner har påbörjats mellan deltagare och Exportrådet avseende förberedelser för export och marknadsanalyser på nya internationella marknader. Somliga är dock fortsatt på ”nyfikenhetsstadiet” varvid vi i en kommande genomförandefas kommer att samverka med en internationell organisation för att dels stärka det internationella perspektivet på projektet och dels för att främja erfarenhets/kunskapsutbyte. Detta anser vi vara en innovativ metod för att gynna såväl lokal som regional tillväxt då en ökad internationalisering öppnar nya dörrar och möjligheter och ökar konkurrenskraften på en global marknad. Vi kommer även att delge våra erfarenheter och resultat gällande jämställdhetsintegrering där ett erfarenhetsutbyte med representanter från NGOs hos vår internationella samverkanspartner är av stort intresse.

Avslutningsvis
Näringslivsavdelningen har som uppdrag att ge företagen förutsättningar att utvecklas. Interna och externa intressenter skall samverka för att säkra tillgång till rätt utbildad arbetskraft. Strategiska tillväxtfrågor och samarbeten innebär samverkan, partnerskap och ägarskap av processer och aktiviteter som genomförs i kommunens egen regi alternativt i samverkan med andra aktörer. Genom lokal samverkan med Vuxenutbildningen Gävle kommun, Arbetsförmedlingen, Högskolan i Gävle och Företagarna i Gävleborg, regional samverkan med projektet Kompetensutveckling Falun/Borlänge/Leksand/Säter, Mellansvenska handelskammaren och Exportrådet och transnationell samverkan med Jyväskylän Regional Development Company Jykes Ltd, Jyväskylä, Finland, vill vi i projektet Kompetens.NU 1-3 Genomförande ge deltagande företag möjlighet att genomföra kompetensutveckling enligt förprojekteringens individuella kompetensutvecklingsplaner samt arbeta med ovan nämnda problemställningar och behov på företags- och individnivå för att stå bättre rustad inför framtida omställningar och utmaningar.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förprojekteringens syfte och målsättning har uppfyllts inom ramtiden för projektet. En kompetensinventering och planering är genomförd för samtliga deltagande företag och samtliga teman har integrerats och aktualiserats. Aktivitets- och tidsplanen har kunnat följas med endast mindre justeringar. Resultatet utgör således en mycket bra grund för att fortsätta med genomförandefasen. Vi har använt oss av ESF-processtöd SERUS (Sofia Prans) för att utveckla projektansökan. Utmärkt stöd och bollplank som bidragit till ansökans kvalitet.

Syfte

Övergripande syfte med projektet är att öka företagens och deras anställdas konkurrenskraft, säkra sysselsättningen och öka tillväxten.

Den planlagda individuella kompetensutvecklingen är mycket viktig i syfte att förnya och utveckla de anställdas kompetens för att således öka anställbarhet samt möta den omställningsproblematik projektdeltagarna står inför.

Ytterligare syfte med projektet är att starta, utveckla, systematisera och sprida lokala, regionala och internationella lärandeprocesser som leder till samverkan mellan akademi, näringsliv och myndigheter (offentlig sektor) och därmed skapa en fungerande infrastruktur för vuxnas lärande, samverkan, entreprenörskap, jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och internationalisering. Detta sker genom samverkan med andra projekt och genom att upprätthålla och etablera nätverk för fortsatt kunskapsbildning, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte.

Projektet bidrar även till flera av punkterna i det Regionala utvecklingsprogrammet 2009-2013 Gävleborg:
- Att lära och växa: Utbildning stimulerar till nya kunskaper och kompetenser, Framtida kompetensförsörjning, Internationella kontakter utvecklingsfaktor för lärande
- Ett dynamiskt näringsliv: Nätverk och innovationer, Effektivisering och förnyelse, Gynnsamt företagsklimat i dialog, Kompetensförsörjning
- Den attraktiva regionen: Attraktivitet och folkhälsa
- Ledarskap för samverkan: Det goda ledarskapet är resultatinriktat och formas genom ett prestigelöst förhållningssätt aktörer emellan, Samarbeten ger kostnadseffektivitet, högre kvalitet och underlättar en god kompetensförsörjning, Gävle har en viktigt roll som residensstad och befolkningsmässig motor, Gävleborg tar sin del av ett europeiskt och globalt ledarskap

I samarbete med APeL har CFL ”Nationellt centrum för flexibelt lärande” identifierat sex kritiska framgångsfaktorer för om vuxnas lärande ska bli en kraft i den regionala utvecklingen
- Visioner och strategier med en förankring i politik och högsta ledning
- Gemensam syn på lärande och utbildning
- Gränsöverskridande och politikområdesöverskridande samverkan
- Investeringar i utvecklingsarbete
- Samarbete med näringslivet
- Samordning av aktörer resurser och aktiviteter.

I upprättandet av projektdirektiv, aktiviteter och förankring hos projektets deltagare, samverkanspartners och intressenter har ovanstående punkter tagits i beaktning varvid vi avser genomföra insatser som förbättrar system och metoder samt bidra till kunskaps- och opinionsbildning inom dessa aktuella områden. Vi kommer dock inte att beröra livsmiljö utan begränsar oss i detta projekt till arbetsmiljö där fokus ligger på att främja likabehandling för män och kvinnor avseende jämställdhetsintegrering. Vad det gäller kunskaps- och erfarenhetsutbyte med regionala och transnationella samverkanspartners så kommer fokus att ligga på gränsöverskridande samverkan, lärande för utveckling, samverkan med näringslivet, samordning av aktörer, resurser och aktiviteter samt projektspecifika resultat, metoder och erfarenheter.

Målsättning

Mätbara projektmål:
- Att 100 % av kompetenssatsningarna skall genomföras, d.v.s. samma antal genomförda utbildningar i förhållande till planerade
- Vid projektstart mäta upplevelser av nuvarande samarbeten/samverkan. Vid projekttidens slut mäta om ökat och/ eller fördjupat samarbete skett. Detta ska ske såväl kvantitativt såväl som kvalitativt genom utvärdering.
- Att minst 95 % av företagen uppger att de fått ökad kunskap om jämställdhetsintegrering och tillgänglighet för funktionshindrade. Detta ska ske såväl kvantitativt såväl som kvalitativt genom utvärdering.
- Att 100 % av aktiviteterna i aktivitetsplanen fullföljs
- Att 100 % av deltagarna är engagerade och deltagande i löpande utvärderingar

Projektets kortsiktiga mål:
- Anordna gemensamma seminarier/workshops och utbildningar för att stärka organisationerna i deras arbete med jämställdhetsintegrering och tillgänglighet
- Projektet skall engagera och företagen skall alla känna stor delaktighet i projektet.
- Projektägare/ledning skall genom gränsöverskridande samarbete för erfarenhets- och kunskapsutbyte undersöka hur regionala och internationella aktörer med liknande arbetsmarknadsmässiga strukturer arbetar med frågor kring samverkan, systempåverkan, kompetensutveckling, entreprenörskap och tillväxt.

Projektets långsiktiga mål:
- Stärka de sysselsattas anställbarhet på arbetsmarknaden.
- Stärka konkurrenskraften hos de deltagande företagen, lokalt, regionalt och internationellt.
- Att öka intresset och förståelsen av vikten av ständigt förnyelsearbete och kompetensutveckling så att projektdeltagarna skall fortsätta med sitt kompetensarbete även efter projektets slut. Således implementeras det nytänk detta projekt föranleder gällande strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete.
- Stärka konkurrenskraften hos Gävle som produktion och verksamhetsort samt Gävleborg som region.
- Uppnå en ökad systempåverkan genom att stärka samarbetet mellan Gävle kommun, Näringslivsavdelning och Vuxenutbildning m fl, Högskolan i Gävle, Arbetsförmedlingen, Mellansvenska handelskammaren, Exportrådet och näringslivet.
- Att våra lokala, regionala och internationella nätverk utvecklas ytterligare och skapar lärande miljöer där aktörer fortsätter arbeta med kompetens- samverkans- och utvecklingsfrågor.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inom projektets samtliga faser och aktiviteter beaktar vi tillgängligheten i lokaler, information, kommunikation och verksamhet enligt nedanstående i samarbete med kommunens tillgänglighetssamordnare Sören Norman.

Tillgänglighet för personer med funktionshinder kommer att beaktas i varje steg i genomförandet. Projektet kommer huvudsakligen att verka i tre skilda miljöer:
- Företagens egna lokaler
- Utbildningsleverantörers lokaler
- Kommunens utbildningslokaler

De medverkande företagens egna lokaler, anses efter målgruppsanalys för aktuella utbildningar, vara anpassade för företagens anställda varpå ingen åtgärd från projektet krävs i deras egna lokaler.

När det gäller utbildningsleverantörer så kommer stora krav på tillgängliga, anpassade lokaler för personer med funktionshinder att vara ett absolut krav. Följande krav kommer att ställas på de lokaler där utbildningen kommer att hållas för personer med funktionsnedsättning:
- Lättillgänglig för rullstolsburna personer
- Handikappsanpassad toalett
- Teleslinga eller annan jämförbar utrustning för hörselskadade, vid behov använder vi oss av teckentolk.

Vi kommer att bland annat att säkerställa följande:
- Att lokalerna i projektet ska vara tillgängliga så att funktionshindrade utan hinder ska kunna ta sig fram enkelt och på ett smidigt sätt. Hela arbets/utbildningssituationen ska bedömas utifrån de tillgänglighetsaspekter som motsvarar aktuell målgrupp.
- Att vi uppnår bästa möjliga bemötande. Att vi på ett naturligt sätt möter funktionshindrade som vi själva vi skulle vilja bli bemötta. Lösningen på detta är helt enkelt utbildning och kunskap vilket vi erhåller genom den utbildning för nyckelpersoner som sker inledningsvis.
- Att vi gör kommunikationen så tillgänglig som möjligt. Detta handlar om att ta fram lättläst material och överhuvudtaget tydlig information. Tekniska hjälpmedel som t ex teleslingor ska också används vid behov.
- Att informationen om projektets alla delar utformas på ett sätt så alla kan ta del av den.

Samtliga aktiviteter och utbildning som genomförs inom projektet kommer vid behov att anpassas på ett sätt som möjliggör att alla projektdeltagare oavsett funktionshinder har möjlighet att delta och tillgodose sig innehållet. Även arbetet med tillgänglighet ingår i vår kontinuerliga uppföljning och utvärdering där avstämning sker kvartalsvis. Vi kommer även att genomföra en workshop inom området.

FÖRTYDLIGANDE
Utbildning i Tillgänglighet kommer att genomföras av Gävle kommuns tillgänglighetssamordnare Sören Norrman tillsammans med projektle-dare/VOK AB.


Jämställdhetsintegrering

Vad avser det fortsatta praktiska jämställdhets/tillgänglighetsarbetet i en kommande genomförandefas så är projektledarens uppgift att skapa en arbetsprocess utifrån den information som framkommit i de särskilda jämställdhets-swot analyserna från förstudiefasen. Arbetsprocessen och konkreta metoder kommer arbetas fram i samband med en metod utbildning i jämställdhetsintegrering för projektledningen samt utvalda personer från referensgruppen och kommunens jämställdhetsstrateg Kajsa Svaleryd. Utbildningen hålls av Katarina Jakobsson från Länsstyrelsens processtöd inom jämställdhetsintegrering i inledningen av genomförandefasen.

Således kommer vi att arbeta processinriktat med attityder och värderingar enligt konkreta metoder med syfte att öppna upp traditionella branscher, ändra attityder och se till de mervärden ett sådant arbete leder till i termer av värde och integration. Övergripande är insatser av utbildning-/seminarie-/workshop karaktär för nyckelpersoner i genomförandefasen. Dessa sker då med extern föreläsare/processtöd i syfte att öka kunskapen och förståelsen för jämställdhetsintegrering samt vilka sociala och ekonomiska vinster detta kan leda till genom att bl.a. tydliggöra framgångsrika exempel. Vi har även redan i förprojekteringsfasen haft en föreläsning på detta tema i samband med avslutningskonferensen.

Ytterligare en relevant slutsats vi kom fram till angående jämställdhet i förprojekteringen är att varje individ är unik gällande sina åsikter om jämställdhetsintegrering. Dessa åsikter måste respekteras och skillnaderna beaktas då vi ser på jämställdhet och jämställdhetsintegrering på olika sätt. Det är därför viktigt att vi säkerställer att projektdeltagarna känner till de jämställdhetsperspektiv gällande jämställdhetsintegrering som gäller just detta projekt samt att vi är lyhörda och följer upp och utvärderar det fortlöpande arbetet så att förändringar kan ske under projektets gång om så anses nödvändigt vid våra utvärderingstillfällen (kvartalsvis i samarbete med referensgrupp samt i samråd med processtödet inom jämställdhetsintegrering).

Sammanfattningsvis kommer vi i genomförandefasen att jämställdhetsintegrera på följande sätt:
- Problematisera värderingar och attityder om män och kvinnor, kvinnligt/manligt i diskussioner, utbildningar, studier, uppföljningar och utvärderingar.
- Att viktiga jämställdhetsmål, som riksdagens antagit, ur arbetsmarknadsperspektivet enligt ovan integreras i projektet. Säkerställs med hjälp av processtödet inom jämställdhetsintegrering.
- Att resultaten av jämställdhetsdiskussioner, utvärderingar, enkäter och uppföljningar, studier och utbildningar redovisas som strategisk påverkan till våra samverkanspartners samt på inplanerade konferenser och samverkansforum med projektdeltagarna och samverkanspartners.

För att kunna genomföra ovanstående kommer vi att:
- använda aktuell statistik inom området Länsstyrelsens skrift På tal om kvinnor och män 2008 som innehåller omfattande statistik som synliggör skillnader och likheter i kvinnors och mäns livsvillkor. Vi kommer även särskilt att beakta traditionellt könssegregerade yrken.
- använda relevant kunskap om målgruppen för projektet utifrån jämställdhetsperspektiv. Ny statistik kommer att genereras i genomförandefasen där vi kommer att följa upp hur många timmar män respektive kvinnor i procentandel lägger på kompetensförsörjning samt procentuell kostnad för män respektive kvinnor avseende denna kompetensförsörjning och slutligen vilket typ av utbildning som genomförs av män respektive kvinnor.
- använda oss av kommunens jämställdhetsstrateg samt Länsstyrelsens processtöd inom jämställdhetsintegrering för att erhålla erforderlig kompetens och kunskap inom området.

Det övergripande syftet med projektets metoder, insatser och aktiviteter inom jämställdhetsintegrering är att påverka befintliga strukturer för:
- fördelningen av makt och inflytande mellan kvinnor och män
- förutsättningarna för kvinnor och män att utöva makt och inflytande
- kvinnor respektive mäns möjligheter till och villkor för all form av betalt arbete, utbildning och företagande

Transnationellt samarbete

Internationalisering har varit ett tema i verksamhetsanalyserna under förprojekteringen. Intresset har varit stort bland deltagande företag och samverkanspartners. Några av företagen har även påbörjat diskussioner med Exportrådet avseende förberedelser för export, Exportstegen och marknadsanalyser av nya internationella marknader. Deltagande företag bjuds också in till Exportrådets och Mellansvenska handelskammarens aktiviteter på temat. Internationalisering kopplat till omvärldsbevakning kommer därför att vara ett tema för en workshop under genomförandefasen. Vidare fortsätter samarbetet med dessa organisationer för att ta tillvara och utveckla denna del hos de företag som önskar det.

Under förprojekteringen har det i projektgruppen framkommit tankar kring möjligheterna till transnationellt samarbete på projektnivå för att lyfta blicken, inte bara till regional nivå utan även transnationellt. Möjlighet att bygga internationella nätverk som gynnar såväl deltagarna i Kompetens.NU 1-3 Genomförande som regional tillväxt i ett större perspektiv.

Ett partnersök (se bilaga) gick ut via Gävle kommuns internationella kontakter i form av Eurotowns, ett europeiskt nätverk för medelstora städer med 50-250 000 invånare (www.eurotowns.eu), via Central Sweden kontoret i Bryssel (Gävleborgs, Dalarnas och Örebros representationskontor) samt till partners i två transnatioella EU-projekt Gävle kommun deltar i CLIQ, Creating Local Innovation through a Quadruple Helix, (Interreg IVC, www.cliqproject.eu), och ESIMEC, Economic Strategies and Innovation in MEdium size Cities (Interreg Urbact II). Vi fick många svar på vårt partnersök (se sammanställning i bilaga), men valde tillslut att gå vidare med Jyväskylän Regional Development Company Jykes Ltd, Finand. Det är ett regionalt utvecklingsbolag som ägs av fyra kommuner (Jyväskylä stad, kommunerna Laukaa, Munvarne och Uurainen) i Central Finland. Central Finland är en region med liknande basindustri och näringsliv som oss, men där de tagit samverkan vidare till nästa nivå genom att bilda ett gemensamt utvecklingsbolag. Syftet med Jykes är att skapa ett gynnsamt företagsklimatet och förbättra samarbetet mellan företag och den offentliga sektorn. Förutom att tillhandahålla olika affärstjänster till företag, har Jykes en lång historia av att driva EU-finansierade projekt, både nationellt och transnationellt. För närvarande pågår bland annat det ESF-finansierade projektet Arbetskraft för industrin. Projektet drivs av Jykes och är helt finansierat av ESF/nationell medfinansiering. Projektet drivs i samarbete med andra utvecklingsföretag från Central Finland, utbildningskonsortier och Central Finlands centrum för ekonomisk utveckling, transport och miljö.

Aktiviteter i det transnationella samarbetet kommer att vara två videokonferenser och ett möte på plats i Jyväskylä, Finland för att kunna leverera jämförande studie projekt, lokal, regional, landsnivå, lyfta goda (och dåliga) exempel som kan spridas vidare till andra. Hur samverkar olika aktörer på annat håll kring kompetensutveckling som medel för strukturomvandling? Vilka goda/dåliga exempel kan vi dela med oss av och ta del av från andra regioner/länder med liknande projekt för att lära inför framtiden? Jämföra metoder/strategier som används i andra regioner/länder. Möjlighet att bygga internationella nätverk som gynnar såväl deltagarna i Kompetens.NU 1-3 Genomförande som regional tillväxt i ett större perspektiv.

Deltagare: projektgrupp (2 repr projektägare, ekonom, 1 repr Vuxenutbildningen Gävle kommun, 1 repr Högskolan i Gävle, 1 repr Arbetsförmedlingen/Gästrikelärling, 1 repr Företagarna och 1 repr konsult samt Näringslivschef Gävle kommun och om möjligt representant för ESF-rådet i Norra Mellansverige. Jyväskylän Regional Development Company Jykes Ltd har bekräftat sitt intresse och engagemang att delta i projektet genom ett Letter of Intent (se bilaga)

FÖRTYDLIGANDE
Pga platsbrist se förtydligande från 2010-04-06.

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Gävle Hk
  • Falu kommun Näringslivskontoret
  • Högskolan i Gävle
  • Sveriges Exportråd

Deltagande aktörer

  • AB PJ Haegerstrand
  • Interlan Gefle AB
  • Städmani AB
  • ÅF Engineering AB Gävle

Kommun

  • Gävle