Logotyp på utskrifter

Kompetens.NU - 4

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareNäringslivsavdelningen
KontaktpersonAnnika Janglund
E-postannika.janglund@gavle.se
Telefonnummer026-178285
Beviljat ESF-stöd528 732 kr
Total projektbudget528 732 kr
Projektperiod2010-01-20 till 2010-05-17
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Kompetens.NU - 4 ger deltagande företag verktyg för hållbar verksamhets- och kompetensanalys, där de anställda ges möjlighet att lära sig nya färdigheter för att möta förändringar och nya krav på arbetsmarknaden.

Bakgrund

Nulägesanalys
I Gävle och länet arbetar vi aktivt för att hitta metoder och insatser för att lindra effekterna av den snabba konjunkturnedgång som startade under förra hösten och som vi fortfarande ser svallvågorna av. Varslen har hittills framför allt drabbat industrisektorn, men visar nu tecken på att även öka inom den offentliga sektorn och tjänstesektorn med personliga tjänster och handel. Det finns en stor oro för den varselvåg som sveper över länet, men samtidigt en stark framtidstro och övertygelse om att vi kan gå stärkta ur den här lågkonjunkturen. Det är viktigt att vi utnyttjar denna tid till att stärka företag och anställda så att de står bättre rustad när konjunkturen vänder. Genom projektet Kompetens.NU - 4 hoppas Gävle kommun, samverkanspartners och deltagande företag få möjlighet att med stöd av Europeiska socialfonden göra just detta.

Företagsstruktur
Historiskt sett har tillverkningsindustrin alltid varit stark i Gävle. Därmed mycket gott industrikunnande med starka multinationella företag i regionen. Gävle är på god väg att ta tillbaka sin historiskt framskjutna position vad gäller handel och hamnverksamhet. I Gävle står t ex handeln för ca 18% av sysselsättningen.
Spetskompetens finns inom flera områden, i flera fall världsledande. Växande kluster inom områden GIS, fiberoptik, radiomätteknik, skogsteknik, distansoberoende tjänster. Det gynnsamma geografiska läget och en utbyggd infrastruktur påverkar redan utveckling och etablering positivt inom exempelvis logistiksektorn. Svagheter är att Gävle har för få medelstora företag, för få företag med internationella kontakter samt svag samverkanstradition mellan företag och högskolevärld.

Arbetsmarknad
Efter några år med en positiv utveckling av arbetsmarknaden i Gävle och länet inleddes en motsatt utveckling förra året och tog fart under senhösten. Det medför att sysselsättningen beräknas minska och arbetslösheten öka inom de flesta branscher under detta och nästa år. Störst minskning förväntas inom tillverkning, framför allt inom verkstadsindustrin. Inom offentlig sektor förväntas antalet sysselsatta minska inom i princip samtliga verksamheter. Efterfrågan på arbetskraft i länet har fortsatt minska sedan i hösten 2008 och antalet personer som blivit berörda av varsel ligger fortfarande på en hög nivå. Samtidigt finns några försiktigt positiva indikatorer som kan tyda på en vändning av efterfrågan på varor och tjänster. Ett sådant exempel är företag där de anställda återgår till normal arbetstid efter att tidigare ha gått ned i tid. Det är i nuläget för tidigt att kunna dra några långtgående slutsatser av detta. Även om konjunkturen vänder så tar det tid innan det får effekt på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden i regionen är fortsatt könsegregerad.

Utbildningsnivå
Trots en positiv utveckling vad gäller eftergymnasiala studier har Gävle och länet fortfarande landets lägsta andel personer i yrkesaktiv ålder med eftergymnasial utbildning.

Rekryteringsproblem
Rekryteringsproblemen har minskat jämfört med hösten 2007, Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos. Trots detta har många företag svårigheter att rekrytera vilket förhindrar dessa företags möjligheter till expansion.

Utvecklingsarbete och kompetensutveckling
Ett kontinuerligt utvecklingsarbete är en förutsättning för ett företags konkurrenskraft, överlevnad och tillväxt i en föränderlig, globaliserad värld. Dagens utmaningar ställer krav på flexibilitet att anpassa sig till nya omständigheter för såväl företag som medarbetare. De anställda är företagens stora tillgång, vars kompetens det gäller att ta tillvara och utveckla fullt ut. Kunskap är en färskvara och såväl snabb teknikutveckling som strukturomvandling kräver att ledning och medarbetare ständigt kompetensutvecklas. Rådande lågkonjunktur ger företag möjlighet att utnyttja tid till att förbereda företaget och dess anställda för kommande konjunkturvändning. Det är ett gyllene tillfälle att flytta fram sina positioner.

Mer än 50% av SME vill växa, Sv Näringsliv 27okt2008, men saknar verktyg för att skapa tillväxt. Utvecklingsarbete i små- och medelstora företag i form av reflektion, strategisk analys och genomförande av förändringsarbete och kompetensutveckling får dessvärre ofta stå tillbaka. Verksamheten - den dagliga driften tar den tid, kraft och de resurser som finns i anspråk. Få företag har utvecklade metoder och rutiner för kontinuerligt utvecklingsarbete i form av analys av omvärld och egna resurser. Det finns ett uttalat behov från företag om stöd i detta arbete och hållbarhet i form av eget ägande av processen. Metoder för att förstå och hantera framtiden.

Samarbete
Skapande av nätverk och företagarföreningar för gemensam utveckling har visats sig vara betydelsefullt för företagen. En gemensam plattform och arena att mötas på ökar företagens geografiska marknad såväl ur ett lokalt, regionalt, nationellt som internationellt perspektiv.

Internationalisering
Gävle, regionen, Sverige och EU behöver fler internationaliserade små- och medelstora företag. En stor andel företag, främst de med färre än tio anställda, har all sin verksamhet koncentrerad till lokala eller nationella marknader. Att utvidga verksamheten i utlandet betraktas ofta som antingen onödigt eller alltför dyrt och riskabelt. Ändå ger internationaliseringen tillgång till en större kundbas, fler leverantörer och exponering mot ny teknik. Studier har redan visat på en direkt koppling mellan internationalisering och förbättrade resultat för småföretag. Aktiv internationalisering ökar tillväxten, stärker konkurrenskraften och bidrar till företagets långsiktiga bärkraft.

Generationsskifte
Ett stort antal av våra företagare är 40-talister. Vilket innebär att många företag kommer att byta ägare eller riskera att upphöra. Varje ägarskifte är en komplex process som, utöver de känslomässiga hänsynen, kräver många olika kompetenser. Överlåtelsen kräver nämligen noggrann planering för att säkra de kunskaper, erfarenheter och värden som finns i företaget samtidigt som de privatekonomiska behoven ska tillgodoses. De behov som uppstår runt denna process kommer att tillgodoses av projektet då syftet bl a är att skapa en grund för kontinuerlig verksamhets- och kompetensutveckling.

Ohälsa
Dagens samhälle ställer allt större krav, fler jobbar mer, svårighet att hitta balans i livet mellan arbete, familj och socialt liv som är viktigt för långsiktig hälsa. Behov av ökad kunskap och plats för reflektion och diskussion för jämställdhets-, tillgänglighets och diskrimineringsfrågor. Det finns en dold potential, därför är det viktigt att synliggöra det faktiskta arbetskraftsutbudet som ett led i förebyggande arbete för långsiktig hälsa.

Näringslivsavdelningen har som uppdrag att ge företagen förutsättningar att utvecklas.
Kommunens näringslivsklimat skall stimulera befintliga företags tillväxt. Interna och externa intressenter skall samverka för att säkra tillgång till rätt utbildad arbetskraft. Strategiska tillväxtfrågor och samarbeten innebär samverkan, partnerskap och ägarskap av processer och aktiviteter som genomförs i kommunens egen regi alternativt i samverkan med andra aktörer. Genom samverkan med Vuxenutbildningen, Högskolan i Gävle och Företagarna i Gävleborg vill vi i projektet Kompetens.NU - 4 ge deltagande företag möjlighet att arbeta med ovan nämnda problemställningar på företags- och individnivå för att stå bättre rustad inför framtida omställningar och utmaningar.

Syfte

Övergripande syfte är att öka företagens och deras anställdas konkurrenskraft, säkra sysselsättningen och öka tillväxten. Kompetens.NU - 4 ska även:

- skapa en grund för kontinuerlig verksamhets- och kompetensutveckling i deltagande företag där individernas utvecklingsbehov kopplat till pågående strukturomvandling står i fokus

- integrera ökad kunskap och medvetenhet i företagen kring hälso-, tillgänglighets, jämställdhets- och diskrimineringsfrågor

- stärka samverkan mellan Gävle kommun, företag, företagarföreningar, högskolan och näringslivsaktörer

- uppmuntra ökat samarbete mellan företagen i Gävle och regionen

Förprojektering, fas 1, syftar till att genom inventering och analys av de deltagande företagens och deras anställdas utvecklingsbehov kopplat till pågående strukturomvandling ta fram utbildningsprogram, individuella kompetensutvecklingsplaner och förslag på seminarie- och nätverksprogram som ska ligga till grund för ansökan om ett genomförande projekt, fas 2, för att stärka företagens konkurrenskraft, säkra sysselsättningen och öka deras tillväxt för att på så sätt långsiktigt åstadkomma ökad sysselsättning. I analysfasen strävar vi efter att öka medvetenheten om företagens behov av kompetensutveckling och säkerställa ett kunnande i företagen om hur de själva kan analysera och följa upp sina kompetensbehov.

Målsättning

Överordnade mål är tillväxt och ökad sysselsättning, vilket ska ske genom att deltagande företag skapar en grund för hållbar verksamhets- och kompetensutveckling. Resultaten förväntas bli ökad konkurrenskraft och minskad sårbarhet bland anställda. Ett utökat och fördjupat samarbete och utbyte mellan företagen är ett viktigt mål. Individers entreprenörskap främjas genom ökad medarbetardelaktighet. Vi har för avsikt att förbättra och utveckla de konkreta handlings- och kompetensutvecklingsplanerna på sådant sätt att det underlättar för alla parter (ESF- rådet, projektägare, samverkanspartners, deltagande företag och anställda) inför fas 2, Genomförande.

Efter projekttidens slut ska:

- deltagande företag ha en dokumenterad kompetensanalys och en utarbetad kompetensutvecklingsplan

- anställda i deltagande företag ha en dokumenterad kompetensanalys och en utarbetad kompetensutvecklingsplan

- deltagare uppleva att de varit delaktiga i projektet och vara nöjda med projektets utformning, innehåll, genomförande och resultat

- deltagande företag ha en handlingsplan som belyser hur jämställdheten och tillgängligheten kan förbättras och diskriminering motverkas

Långsiktiga mål är att:

- öka förståelsen för behovet och nyttan av att göra en verksamhetsanalys med fokus på den individuella kompetensen

- deltagande företag ska uppleva att de har fått kompetens och verktyg till att själva i framtiden arbeta strukturerat med verksamhets- och kompetensutveckling

- skapa en lärande miljö kring kompetensutvecklingsfrågor genom nätverksbyggande med deltagare från olika branscher och offentliga organ såsom vuxenutbildning och högskola

- deltagande aktörer ha ökat erfarenhetsutbyte och fördjupad samverkan

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning kommer att beaktas i projektets alla faser. Informationsträffar, projektledarutbildning, projektgruppsmöten, förprojekteringsanalyser och referensgruppsmöten kommer att vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning både vad det gäller lokaler och möjlighet att vid behov använda olika tekniska hjälpmedel för att tillgodogöra sig information. Gävle kommuns tillgänglighetsrådgivare deltar i projektgruppen för att tillföra kompetens och erfarenhet och borga för kvalitativt och framgångsrikt arbete med detta strategiskt viktiga område.

Transnationellt samarbete

Projektet kommer att undersöka vikt och relevans för denna aspekt, då företagens geografi ökar vad det gäller marknad, sourcing och arbetskraft. Nya kontakter och kunskap vidgar perspektiven, ger nya impulser och möjlighet att främja och överföra kunnande och god praxis vars möjligheter vi vill se om vi kan ta tillvara i en genomförandefas. Här räknar vi med att dra nytta av det samarbete som Gävle kommuns Internationella kontor påbörjat med de olika aktörer som finns på området bl a Exportrådet, Enterprise Europe Network och Mellansvenska handelskammaren för att uppmuntra och underlätta internationalisering i SMF och främja export från vår region.

Samarbetspartners

 • Högskolan i Gävle

Deltagande aktörer

 • Alderholmens Mekaniska
 • Byggnadsautovation Gävleborg
 • Fastighetssnabben AB
 • Fiberdata
 • Grossistcentralen R Brodin AB
 • Gävle Fjärrfrakt
 • ITEM Installation AB
 • P.P Såg o Borr
 • Persson & Co Busstrafik
 • Sohlbergs chark AB
 • TCC Holding AB
 • VS Trafik

Kommun

 • Gävle