Logotyp på utskrifter

Kompetens.NU - 2

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareNäringslivsavdelningen
KontaktpersonAnnika Janglund
E-postannika.janglund@gavle.se
Telefonnummer026-178285
Beviljat ESF-stöd298 321 kr
Total projektbudget298 321 kr
Projektperiod2009-08-01 till 2009-11-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Kompetens.NU 2 ger deltagande företag verktyg för hållbar verksamhets- och kompetensanalys, där de anställda ges möjlighet att lära sig nya färdigheter för att möta förändringar och nya krav på arbetsmarknaden.

Bakgrund

Nulägesanalys
I Gävle och länet arbetar vi aktivt för att hitta metoder och insatser för att lindra effekterna av den snabba konjunkturnedgång som vi har sett under hösten och starten av detta år. Det finns en stor oro för den varselvåg som sveper över länet, men samtidigt en stark framtidstro och övertygelse om att vi kan gå stärkta ur den här lågkonjunkturen. Det är viktigt att vi utnyttjar denna tid till att stärka företag och anställda så att de står bättre rustad när konjunkturen vänder. Genom projekten Kompetens.NU 2 hoppas Gävle kommun, samverkanspartners och deltagande företag få möjlighet att med stöd av Europeiska socialfonden göra just detta.

Företagsstruktur
Historiskt sett har tillverkningsindustrin alltid varit stark i Gävle. Därmed mycket gott industrikunnande med starka multinationella företag i regionen. Gävle är på god väg att ta tillbaka sin historiskt framskjutna position vad gäller handel och hamnverksamhet. I Gävle står t ex handeln för ca 18% av sysselsättningen.
Spetskompetens finns inom flera områden, i flera fall världsledande. Växande kluster inom områden GIS, fiberoptik, radiomätteknik, skogsteknik, distansoberoende tjänster. Det gynnsamma geografiska läget och en utbyggd infrastruktur påverkar redan utveckling och etablering positivt inom exempelvis logistiksektorn. Svagheter är att Gävle har för få medelstora företag, för få företag med internationella kontakter samt svag samverkanstradition mellan företag och högskolevärld.

Arbetsmarknad
Arbetsmarknaden i kommunen har haft en positiv utveckling de senaste åren. Utvecklingen har nu vänt med en tydlig avmattning under hösten 2008. Sysselsättningen beräknas minska och arbetslösheten öka inom de flesta branscher under 2009. De goda åren till trots består den könsegregerade arbetsmarknaden i regionen. Trots allt går kommunen in i detta konjunkturläge från ett bra utgångsläge, en låg arbetslöshet och en hög sysselsättning.

Utbildningsnivå
Trots en positiv utveckling vad gäller eftergymnasiala studier har Gävle och länet fortfarande landets lägsta andel personer i yrkesaktiv ålder med eftergymnasial utbildning.

Rekryteringsproblem
Rekryteringsproblemen har minskat jämfört med hösten 2007, Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos. Trots detta har många företag svårigheter att rekrytera vilket förhindrar dessa företags möjligheter till expansion.

Utvecklingsarbete och kompetensutveckling
Ett kontinuerligt utvecklingsarbete är en förutsättning för ett företags konkurrenskraft, överlevnad och tillväxt i en föränderlig, globaliserad värld. Dagens utmaningar ställer krav på flexibilitet att anpassa sig till nya omständigheter för såväl företag som medarbetare. De anställda är företagens stora tillgång, vars kompetens det gäller att ta tillvara och utveckla fullt ut. Kunskap är en färskvara och såväl snabb teknikutveckling som strukturomvandling kräver att ledning och medarbetare ständigt kompetensutvecklas. Rådande lågkonjunktur ger företag möjlighet att utnyttja tid till att förbereda företaget och dess anställda för kommande konjunkturvändning. Det är ett gyllene tillfälle att flytta fram sina positioner.

Mer än 50% av SME vill växa, Sv Näringsliv 27okt2008, men saknar verktyg för att skapa tillväxt. Utvecklingsarbete i små- och medelstora företag i form av reflektion, strategisk analys och genomförande av förändringsarbete och kompetensutveckling får dessvärre ofta stå tillbaka. Verksamheten - den dagliga driften tar den tid, kraft och de resurser som finns i anspråk. Få företag har utvecklade metoder och rutiner för kontinuerligt utvecklingsarbete i form av analys av omvärld och egna resurser. Det finns ett uttalat behov från företag om stöd i detta arbete och hållbarhet i form av eget ägande av processen. Metoder för att förstå och hantera framtiden.

Samarbete
Skapande av nätverk och företagarföreningar för gemensam utveckling har visats sig vara betydelsefullt för företagen. En gemensam plattform och arena att mötas på ökar företagens geografiska marknad såväl ur ett lokalt, regionalt, nationellt som internationellt perspektiv.

Generationsskifte
Ett stort antal av våra företagare är 40-talister. Vilket innebär att många företag kommer att byta ägare eller riskera att upphöra. Varje ägarskifte är en komplex process som, utöver de känslomässiga hänsynen, kräver många olika kompetenser. Överlåtelsen kräver nämligen noggrann planering för att säkra de kunskaper, erfarenheter och värden som finns i företaget samtidigt som de privatekonomiska behoven ska tillgodoses. De behov som uppstår runt denna process kommer att tillgodoses av projektet då syftet bl a är att skapa en grund för kontinuerlig verksamhets- och kompetensutveckling.

Ohälsa
Dagens samhälle ställer allt större krav, fler jobbar mer, svårighet att hitta balans i livet mellan arbete, familj och socialt liv som är viktigt för långsiktig hälsa. Behov av ökad kunskap och plats i reflektion och diskussion för jämställdhets-, tillgänglighets och diskrimineringsfrågor. Det finns en dold potential, därför är det viktigt att synliggöra det faktiskta arbetskraftsutbudet som ett led i förebyggande arbete för långsiktig hälsa.

Näringslivsavdelningen har som uppdrag att ge företagen förutsättningar att utvecklas.
Kommunens näringslivsklimat skall stimulera befintliga företags tillväxt. Interna och externa intressenter skall samverka för att säkra tillgång till rätt utbildad arbetskraft. Strategiska tillväxtfrågor och samarbeten innebär samverkan, partnerskap och ägarskap av processer och aktiviteter som genomförs i kommunens egen regi alternativt i samverkan med andra aktörer. Genom samverkan med Vuxenutbildningen, Högskolan i Gävle och Företagarna i Gävleborg vill vi i projekten Kompetens.NU 2 ge deltagande företag möjlighet att arbeta med ovan nämnda problemställningar på företags- och individnivå för att stå bättre rustad inför framtida omställningar och utmaningar.

Syfte

Övergripande syfte är att öka företagens och deras anställdas konkurrenskraft, säkra sysselsättningen och öka tillväxten. Kompetens.NU ska även:

skapa en grund för kontinuerlig verksamhets- och kompetensutveckling i deltagande företag där individernas utvecklingsbehov kopplat till pågående strukturomvandling står i fokus

integrera ökad kunskap och medvetenhet i företagen kring hälso-, tillgänglighets, jämställdhets- och diskrimineringsfrågor

stärka samverkan mellan Gävle kommun, företag, företagarföreningar, högskolan och näringslivsaktörer

uppmuntra ökat samarbete mellan företagen i Gävle och regionen

Förprojektering, fas 1, syftar till att genom inventering och analys av de deltagande företagens och deras anställdas utvecklingsbehov kopplat till pågående strukturomvandling ta fram utbildningsprogram, individuella kompetensutvecklingsplaner och förslag på seminarie- och nätverksprogram som ska ligga till grund för ansökan om ett genomförande projekt, fas 2, för att stärka företagens konkurrenskraft, säkra sysselsättningen och öka deras tillväxt för att på så sätt långsiktigt åstadkomma ökad sysselsättning. I analysfasen strävar vi efter att öka medvetenheten om företagens behov av kompetensutveckling och säkerställa ett kunnande i företagen om hur de själva kan analysera och följa upp sina kompetensbehov.

Målsättning

Överordnade mål är tillväxt och ökad sysselsättning, vilket ska ske genom att deltagande företag skapar en grund för hållbar verksamhets- och kompetensutveckling. Resultaten förväntas bli ökad konkurrenskraft och minskad sårbarhet bland anställda. Ett utökat och fördjupat samarbete och utbyte mellan företagen är ett viktigt mål. Individers entreprenörskap främjas genom ökad medarbetardelaktighet.

Efter projekttidens slut ska:

deltagande företag ha en dokumenterad kompetensanalys och en utarbetad kompetensutvecklingsplan

anställda i deltagande företag ha en dokumenterad kompetensanalys och en utarbetad kompetensutvecklingsplan

deltagare uppleva att de varit delaktiga i projektet och vara nöjda med projektets utformning, innehåll, genomförande och resultat

deltagande företag ha en handlingsplan som belyser hur jämställdheten och tillgängligheten kan förbättras och diskriminering motverkas

Långsiktiga mål är att:

öka förståelsen för behovet och nyttan av att göra en verksamhetsanalys med fokus på den individuella kompetensen

deltagande företag ska uppleva att de har fått kompetens och verktyg till att själva i framtiden arbeta strukturerat med verksamhets- och kompetensutveckling

skapa en lärande miljö kring kompetensutvecklingsfrågor genom nätverksbyggande med deltagare från olika branscher och offentliga organ såsom vuxenutbildning och högskola

deltagande aktörer ha ökat erfarenhetsutbyte och fördjupad samverkan

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet för personer med funktionshinder kommer att beaktas i projektets alla faser. Informationsträffar, projektledarutbildning, projektgruppsmöten, förprojekteringsanalyser och referensgruppsmöten kommer att vara tillgängliga för personer med funktionshinder både vad det gäller lokaler och möjlighet att vid behov använda olika tekniska hjälpmedel för att tillgodogöra sig information. Gävle kommuns tillgänglighetsrådgivare deltar i projektgruppen för att tillföra kompetens och erfarenhet och borga för kvalitativt och framgångsrikt arbete med detta strategiskt viktiga område.

Samarbetspartners

  • Högskolan i Gävle

Deltagande aktörer

  • BeLiV Vägledning

Kommun

  • Gävle