Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetens påfyllning Torsby

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareTuab
KontaktpersonAnna Öhgren Boden
E-postanna.ohgren@torsby.se
Telefonnummer0560-16018
Beviljat ESF-stöd1 246 030 kr
Total projektbudget1 246 030 kr
Projektperiod2009-08-07 till 2011-04-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Genom kompetenspåfyllning ökas företagens konkurrenskraft inom befintliga, och i vissa fall för företaget på nya, marknader. De anställdas ställning på, den idag mycket osäkra, arbetsmarkanden stärks.

Bakgrund

Ett företag måste anpassa tillverkningen, för att i en konkurrenssituation möte upp mot marknadens allt högre miljökrav. För CT plast innebär detta en helt ny arbetsorganisation med nya kompetenskrav.

Andra företag kommer att expandera och detta innebär att personalen behöver kompletterande utbildningar, då man ska slå sig in på nya marknader. projektets utbildningssatsningar stärker företagens överlevnadschanser och de anställdas ställning i företaget.

Flera företag har en relativt låg, och ojämn, utbildningsnivå och kommer att statsa på intern kompetensutveckling. De anställda är låsta vi en eller få maskier och genom utbildning blir man mer flexibel inom företaget och därmed stärker man sin anställning i företaget. Företaget blir också mindre känsligt om en nyckelperson blir sjuk eller väljer att sluta sin anställning.


Metoder

1) Extern kompetenspåfyllnad, man åker på kurs.

2) Intern kompetenspåfyllnad som sker genom att personer med spetskompetens utbildar övriga. Detta är ett mkt kostnadseffektivt sätt att utbilda personalen.

3 Flera företag delar på en kurs (ex i engelska, säljutbildning, ledarskap mm) Kursanordnaren åker till företagen.

Olika metoder väljs beroende på ämne, kunskapsnivå och utbud.

För mer information - se bilaga

Syfte

Att medverka till att deltagande företag och medarbetare utvecklas och kan möta upp mot en allt mer krävande, konkurrensutsatt och specialiserad marknad.
Speciell satsning på de inom företagen som har låg utbildning och som genom detta projekt stärker sin anställning genom kompetenspåfyllnad.

Målsättning

80 personer genomgår en eller flera kompetenshöjande insatser utifrån sin individuella utvecklingsplan.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

För varje företag har man gått igenom en checklista innehållande information om tillgänglighet för personer med funktionshinder.
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglig verksamhet
Kommunikativ tillgänglighet
Informativ tillgänglighet

I genomförande projektet kommer vi att fortsätta att arbeta med att åtgärder och problem som förstudien pekat på. Projektledaren samordnar arbetet och stöttar företagens arbete att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Handlingsplanen utarbetas efter Handisams checklista.

Jämställdhetsintegrering

För varje företag har man gått igenom en checklista innehållande information om jämställdhetsintegrering kopplat till en jämställdhets-SWOT
Redovisat statistik fördelat på kvinnor och män
Finns relevant kunskap om målgruppen utifrån jämställdhetsperspektivet.
Hur skall jamställdhetsanalyserna genomföras - och av vilka.
I genomförandefasen kommer man att fortsätta att genomföra jämställdhetsanalyserna samt att integrera detta i det dagliga arbetet. Huvudansvar fördelas - Vem gör vad? Man lyfter fram det mest relevanta för respektive företag

Deltagande aktörer

  • CT Plast i Sysslebäck AB
  • Fryksdalens Bil AB
  • Gurlita-GMA AB
  • LBC WETAB
  • Sahlströms Kultur AB
  • WTAB Wermlands Tunnplåt AB
  • VVS Huset i Torsby AB

Kommun

  • Torsby