Logotyp på utskrifter

Kompetens för framtiden

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKompi Assistent EF
KontaktpersonMargareta Johansson
E-postmaggan.johansson@kompisassistans.se
Telefonnummer0281-595160
Beviljat ESF-stöd299 892 kr
Total projektbudget299 892 kr
Projektperiod2009-08-01 till 2010-01-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att kartlägga behovet av kompetensutveckling och ansöka om medel för genomförande

Bakgrund

Beskrivning av verksamheten
Kompis Assistans EF har som affärsidé att vara arbetsgivare till personliga assistenter som arbetar med funktionshindrade. Den funktionshindrade har beviljats assistansersättning av Försäkringskassan eller kommunen och Kompis Assistans EF del av denna ersättning är den administrationsavgift vi debiterar den funktionshindrade. Kompis Assistans EF bedrivs som ekonomisk förening med fokus på kvalité för våra kunder och anställda. Vansbro är basen för vår verksamhet, men vi finns representerade från Burträsk i norr till Helsingborg i söder. Vi har under 2008 etablerat ett lokalkontor i Stockholm med en förstärkning av ytterligare en verksamhetsledare med en förhoppning om att vi dessutom skall kunna använda dessa lokaler till andra saker kopplat till internutbildning. Detta är ett resultat av den kontinuerliga tillströmningen av kunder som varit under flera år.

Kompis Assistans EF bedriver tjänsten personlig assistans hos ett 80 tal personer som av Försäkringskassan beviljats bidrag till personlig assistans. De flesta av våra kunder (brukare) är barn som fortfarande bor hemma hos sina föräldrar. Hos varje kund finns en ansvarig och en biträdande arbetsledare, nästan uteslutande nära anhöriga. Arbetsledaren och den biträdande har också anställning som personlig assistent så arbetsledningssysslan är en mindre del av deras anställning.

Kompis har försökt att satsa på kompetensutveckling för arbetsledarna då vi vet att vi behåller dessa under mycket lång tid och att det dessutom oftast fungerar arbetsplatsen bra om arbetsledningen fungerar. Arbetsledarna får stöd av vår centralt placerade verksamhetsledare och även den centralt placerade staben som består av personalavdelning och ekonomiavdelning.

De personliga assistenterna som finns hos respektive kund arbetar dels hemma hos kunden men ofta även i olika kommunala verksamheter som barnomsorg, skola, fritidshem och när kunden deltar i olika aktiviteter i samhället. Det finns idag ingen utbildning för personliga assistenter inom det offentliga skolväsendet varför det är ett ansvar för arbetsgivaren att stå för grundutbildning och vidareutbildning. När konkurrensen hårdnar om arbetskraften bedömer vi att möjligheten till kompetensutveckling är ett sätt att bli konkurrenskraftiga.

I organisationen finns även några externt rekryterade arbetsledare som ansvarar för en eller flera kunder och de assistentgrupper som finns på respektive arbetsplats.

Behov
Då det inte finns någon adekvat utbildning vare sig för ledning - administration, arbetsledare eller personliga assistenter inom det offentliga skolväsendet är det här projektet oerhört viktigt.

De personer som arbetar som personliga assistenter saknar ofta gymnasialutbildning och nästan alltid eftergymnasial utbildning. Många har också negativa erfarenheter från skolmiljön. Det innebär en stor utmaning att utveckla en kompetensutvecklingsmodell som tillgodoser gruppens intresse och behov.

Vår yrkeskår består till största delen av lågutbildade kvinnor. Vi vill dessutom öka vår konkurrenskraft vid rekrytering genom att attrahera fler män och personer med utländsk härkomst till yrket personlig assistent. Det är vår ambition att bidra till ökad jämställdhet och mångfald.

Av våra personliga assistenter är det 98 % som inte har en adekvat grundutbildning, 22 % saknar helt utbildning inom vård- och omsogrsområdet. Av arbetsledarna så saknar 56 % någon form av ledarutbildning.

Efter en total översyn av vår IT struktur har det framkommit behov inom föreningen. Internt för administrationen, där är behovet av ett it baserat stöd i vardagen som allra störst. Detta innebär behov av ett gemensamt ärendehanteringssystem, dokumentationshantering och möjlighet till uppföljning på individnivå. Vi behöver också ta hänsyn till föreningens tillväxt som gör att vi vill ha ett system som fungerar att arbeta i oavsett var personen i fråga sitter rent geografiskt. Med denna investering kommer en del andra investeringar som, mjukvara, hårdvara och ett stort kompetenshöjnings behov.

Inom IT-området är behovet av en höjning nästan outtömligt. Det finns extremt olika nivåer på kunskap inom området, vilket kan ge sig uttryck i behov att lära sig hur jag använder min e-post till de som skulle vilja utveckla sin förmåga och kunskap inom detta område för att kunna fungera som administratörer. Vi behöver ta fram lämpliga verktyg, mallar och andra former av IT baserat stöd i vardagen.

Behovet av direkt verksamhetsrelaterad utbildning överstiger i stor omfattning behovet av IT utbildning. Våra arbetsledare har i sina yrkesroller behov av kontinuerlig utbildning allt från nya arbetsledare till de mer erfarna som behöver uppdatering och egen utveckling i sina roller. De personliga assistenterna har mycket stort behov av utbildning med anledning av det svåra arbete de skall utföra och att vi inom den gruppen har en stor andel som inte har adekvat utbildning inom sitt arbetsområde. För att säkerställa god kvalité och kontinuitet i nuvarande verksamhet är detta ett mycket prioriterat område som indirekt kommer att göra oss attraktiva på arbetsmarknaden och underlätta föreningen egen utveckling. Vi vill också hjälpa till att etablera arbetet som personlig assistent som ett etablerat och uppskatta yrket.

Syfte

Syftet med projektet är att alla anställda ska ha den kompetens som behövs för att kunna leverera en assistanstjänst som är anpassad till varje kunds speciella önskemål och behov. Alla anställda ska med stöd av verksamhetsplaner och väl fungerande arbetsledning samt modernt och väl fungerande kommunikation lösa de arbetsuppgifter man möter i sitt dagliga arbete på ett högkvalitativt och medmänskligt sätt.

Konkurrensen inom området kommer troligtvis att öka när fler tjänster kommer att konkurrensutsättas. Det innebär att vi måste ha en hög kvalité på våra tjänster vilket i sin tur innebär en kontinuerlig och högkvalitattiv kompetensutveckling

Målsättning

Att genomföra en kompetensutveckling för arbetsledarna, de personliga assistenterna och den administrativa personalen så att alla kunder får en adekvat och individuell verksamhetsplan. Alla ska ha möjlighet att ta del av den interna och externa kommunikation som är nödvändig för att kunna utföra tjänsten med mycket hög kvalitet.

Att genomföra kompetensutbildning inom IT-området

Att genomföra kompetensutveckling inom det verksamhetsrelaterade området.

Detta kommer efter genomförandefasen att utvärderas genom att undersöka hur många som har uppdaterade verksamhetsplaner. Målet är att 100 % av kunderna har regelbundet uppdaterade planer.

Att utveckla en innovativ kompetensutvecklingsmodell som tar hänsyn till att våra anställda finns över hela landet och dessutom i huvudsak är lågutbildade kvinnor.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Med utgångspunkt från styrdokumenten och vägledningsdokumenten så kommer projektet att ha ett särskilt fokus på Jämställdhetsintegrering och Utanförskap (tillgänglighet för personer med funktionshinder och diskriminering se Nationella Programmet bil. 4 sid 91). Tillgänglighet omfattar fyra delar. fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ verksamhet och informativ tillgänglighet. Dessa båda delar kommer att löpa som en röd tråd genom de nio olika stegen. Tydligas framkommer det under Jämställdhets-SWOT-analysen och Utanförskaps-SWOT-analysen under Steg 2. Vi kommer att använda oss av Handisams Riv hindren - Riktlinjer för tillgänglighet och Checklista Handlingsplan för tillgänglighet som underlag för SWOT-analysen. Dessutom under Steg 9 när vi knyter ihop säcken och via en anpassad version av Balance Scorecard utvecklar ett handlingsprogram som är ett underlag för ansökan om Genomförande. Vi avser att delta i kompetensutveckling avseende dessa områden. Med tanke på projektets inriktning och målgrupper så kommer detta tydligt att framgå under Genomförandefasen men naturligtvis också påverka Förprojekteringen. Redan under förprojekteringen kommer vi att ta hänsyn till detta genom val av lokaler, metodanpassning, val av material, arbetssätt, attityder och förhållningssätt. Vi har tidigare erfarenhet av arbete med funktionshinder och behovet av anpassning.

Samarbetspartners

  • PARO

Kommun

  • Vansbro