Logotyp på utskrifter

Komhall Plus

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunkansliet
KontaktpersonAnna Axelsson
E-postanna.axelsson@smedjebacken.se
Telefonnummer0240-660514
Beviljat ESF-stöd4 339 648 kr
Total projektbudget14 128 969 kr
Projektperiod2009-08-03 till 2012-06-29
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet fokuserar på att rehabilitera de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Jordbruksfastigheten Väderbacken fungerar som nav där man väver samman rehabiliteringen med traditionellt jobbsökeri. Deltagare är sjukskrivna, arbetslösa samt personer som får sin försörjning via socialtjänsten.

Bakgrund

Bakgrund
I Smedjebacken finns en jordbruksfastighet som heter Väderbacken. Vid Väderbacken bedriver kommunen verksamheten Komhall som sedan 2001 tillhandahåller verksamhet för några av dem som står långt ifrån arbetsmarknadens förfogande. Här fokuseras på "grön rehabilitering" där man i samspel med djur och natur har en chans att hitta tilltro till sig själv och sin egen förmåga. På Komhall finns idag 50 tal deltagare och personal anställda av kommunen, som på hel- eller deltid, arbetar och hjälper till på gården utifrån sina egna förutsättningar. Många har olika typer av funktionshinder som gör det svårt att hitta en plats på den ordinarie arbetsmarknaden.

Problembild och resultat av förstudien
Smedjebackens kommun har, liksom många liknande kommuner, en stor andel individer som lever i utanförskap, beroende av försörjningsstöd på något sätt. Många är de som aldrig lyckats få in en fot i den ordinarie arbetsmarknaden eller som av olika skäl under en längre tid stått utanför arbetsmarknaden. Via Väderbacken kan många av dessa rehabiliteras och hitta egen försörjning, något som måste ses som en viktig politiskmålsättning och viktigt för samhällsekonomin i stort. Utifrån denna problembild har kommunledningen drivit fram en förstudie med syfte att identifiera utvecklingsmöjligheter för Komhalls verksamhet. Denna fantastiska miljö torde kunna nyttjas bättre och verksamheten borde kunna utvecklas så att man kan får bättre resultat i en miljö som lägger fokus på människan och ger alla en chans att växa och få ro i sin utveckling. Verksamhetsledaren på Komhall uttryckte under arbetet med förstudien " Det är bättre att satsa ordentligt på en människa en gång hellre än att knuffa runt personen mellan instanserna hela dennes liv".

Nu vill man, i samarbete med en rad aktörer, driva ett genomförandeprojekt för att implementera de förslag som kommit fram genom förstudien. Projektet hoppas kunna visa goda resultat vad gäller återgång till ordinarie arbetsmarknaden.

Förstudien har fokuserat kring de utvecklingsmöjligheter som finns för verksamheten, att bättre nyttja den resurs kommunen har i form av lokalen och naturen kring Väderbacken.

Fokusområden från förstudien:
- Ett närmare samarbete mellan Smedjebackens kommun (kommunkansliet och socialförvaltningen), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Finsam
- Bättre nyttjande av befintliga resurser
- Rehabiliterings tid där individens behov avgör vistelsens längd
- Utveckling av verksamheten med bland annat: fler aktiviteter, en jobbcoach samt terapeutisk ridning som en av rehabiliteringsmetoderna

Detta har framkommit genom intervjuer och samtal med deltagare, möten med intressenter och personal vid Väderbacken.

Hur ser det ut idag?
För att identifiera utvecklingsinsatser krävs att man först tittar på hur verksamheten ser ut idag, vad som fungerar bra och sedan avgöra vad man vill förbättra. Statistik från åren 2007-2008 påvisar ett gott resultat men visar också ett behov att utveckla verksamheten för de av deltagarna som länge stått utanför arbetsmarknaden, de äldre, de som är både långtidssjukskrivna och/eller lider av något funktionshinder.

Totalt sett har man under åren 2007 haft 88 deltagare, 39 män och 49 kvinnor, (många på deltid). Av dessa har 26 personer lämnat Komhall av olika skäl varav 16 deltagare har gått vidare till egen försörjning, alltså ca 19 %. Under 2008 har man totalt haft 69 deltagare, 29 män och 40 kvinnor. Här har 8 deltagare, 12 %, kommit ut i den ordinarie arbetsmarknaden och ytterligare 11 deltagare har lämnat verksamheten pga. andra orsaker.

Särskilt goda resultat hittar man i ungdomsgrupperna och framförallt hos de yngre kvinnliga deltagarna. Sämre resultat har visats bland annat där deltagarna haft kortare tid vid Väderbacken. Detta har skett när individen får en kort tidsbestämd prövotid av Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan och där det tyvärr saknats medel för att fortsätta rehabiliteringen. Här har individen har i många fall återigen tappat självkänslan. Man måste komma ihåg att många är de som aldrig fått ett ordentligt fotfäste på arbetsmarknaden och under många år slussats runt i en åtgärdskarusell. Komhall har i sin målsättning att inte vara en åtgärd utan en arbetsplats. Det man gör ska ha betydelse och mening.

Nya samarbeten
Resultaten från förstudien kring utvecklingsmöjligheter talar om att utveckla ett närmare samarbete med olika aktörer som alla har kontakt med individen i strävan mot att komma ur bidragsberoendet. Detta kommer att skapa en mer effektiv och engagerad rehabilitering av deltagarna och öka kommunikationen mellan handledarna som kommer i kontakt med deltagaren. En individuell handlingsplan kommer att läggas upp i samarbete med de aktuella aktörerna och man kommer under vistelsen under projektet Komhall Plus på Väderbacken att kunna få den hjälp man behöver för att kunna återvända till arbetsmarknaden.

Integrering av arbetsmarknadsfrågor
I tidigare projekt vid Komhall har deltagaren lämnat verksamheten då man ansetts vara redo för arbetsmarknaden. Det har gjort att många har jobbsökeri som sysselsättning åtta timmar om dagen och det kan vara en tuff övergång och har heller inte lyckas särskilt bra.
I projektet hoppas man kunna erbjuda en bredare rehabilitering där man även väver in arbetsmarknadsfrågor tidigt och sedan successivt ökar utifrån individens behov och egen utveckling. Här krävs mer personal och annan kompetens. Här talar förstudien om möjligheten att anställa en jobbcoach som börjar jobba med arbetsmarknadsinriktade aktiviteter. Här hoppas man kunna göra en stor skillnad mot dagens sätt att arbeta. Individen får försiktigt börja arbetet med exempelvis att ta fram en CV och hur en anställningsintervju fungerar. Detta kommer förhoppningsvis att göra så att övergången mellan rehabiliteringen och arbetsmarknaden inte känns så överväldigande.

Terapeutisk ridning som verktyg?
Projektet vill engagera en person att erbjuda deltagarna terapeutisk ridning en dag i veckan. Den här typen av rehabilitering har visat goda resultat av långtidssjukskrivna i andra projekt och man hoppas nu att genom detta påvisa samma goda resultat även för deltagarna i Komhall Plus. Se förstudien "Identifiering av utvecklingsmöjligheter för Komhall" samt bilaga 2 för mer information om terapeutisk ridning.

NLP, sorgebearbetning och självkänsla
Här kommer en stor del av rehabiliteringen att äga rum! Många är dem som behöver arbeta mycket med sig själva. I förstudien kan man tydligt se hur dessa delar påverkar oss och hur vi kan arbeta för att komma närmare den personen man vill vara. En handledare utbildad inom NLP kommer att i samverkan med de andra arbetsledarna kunna hjälpa individen att ta i tu med frågor som med stor säkerhet påverkat och ligger till grund för att många är bidragsberoenden.

Mat, hälsa och missbruk
Många behöver verktyg för att få ordning på sitt liv. Här kommer man, ur olika hälsofrämjande perspektiv, kunna lära om och lära nytt vad gäller vardagliga ting. Missbruk som framkommer under andra delar i verksamheten eller redan kända missbrukare som blir mer mottagliga för rehabilitering? Matlagningskurser, hjälp med vad man handlar i affären, hur man får ordning på sin hushållsekonomi och mycket annat planeras kunna erbjudas deltagarna.

Syfte

Syftet med projektet är:

- att minska antalet människor som lever i utanförskap och som får sin försörjning via samhället samt

- att kunna erbjuda en bättre rehabilitering av individer som länge eller alltid stått utanför arbetsmarknaden och

- att få en mer effektiv behandling av arbetslösa, där färre hamnar mellan stolarna utan får en sammanhållen rehabilitering tills dess att den framtida försörjningen är ordnad och

- att erbjuda individer som står långt ifrån arbetsmarknaden chansen att rehabiliteras med en bättre och mer utvecklad verksamhet.

Målsättning

Målsättning med projektet är:
- att minska antalet personer som är bidragsberoende samt att öka andelen människor i arbetsför ålder att hitta en plats i den ordinarie arbetsmarknaden.

- Under en treårs period har projektet som målsättning att minska andelen personer som erhåller försörjningsstöd med 30 hushåll, 10 varje år.

- Bland alla deltagarna i projektet ska 50 % hittat egen försörjning inom 12 månader, detta motsvarar 15 personer. Vid bättre resultat kan därmed antalet deltagare ökas från 15 nya intag per år till ett högre antal.

- Av deltagarna som endast kan medverka deltid ska projektet förbättra deras möjlighet att delta heltid. Målet är att 80 % av deltidsdeltagare inom 12 månader ska kunna delta fulltid.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förstudien har man beskrivit hur situationen ser ut i dag och vilka möjligheter man har att förbättra tillgängligheten för att alla ska kunna delta i verksamhetens alla delar. Miljön på Väderbacken, där projektet kommer att äga rum, är väl anpassad till personer med fysiska funktionshinder, alla delarna i att sköta gården är väl tillgänglig för alla. Deltagarna kommer under sin tid på Väderbacken arbeta mycket med sig själva, sin roll i samhället och hur man integrerar med andra människor. Här kommer att lyftas fram hur vi alla är lika olika och att man är lika värdefull oavsett om man ett eller flera funktionshinder. Många av de tidigare deltagarna i andra projekt som bedrivits vid Väderbacken har haft medfödda funktionshinder och man har då fått lära sig att arbeta tillsammans och hitta likheter hellre än att delas upp i grupper och därmed skapa vi och dom känsla. Detta tar vi nu med oss i Komhall Plus.

Projektet vill säkerställa att alla kan delta utifrån sina egna förutsättningar! I ett utvecklingsarbete, där man utvidgar verksamheten och dessutom växer, kommer också nya krav att dyka upp som säkerställer tillgängligheten för alla typer av funktionshinder. Strategin som tagits fram för att hantera och kunna bedöma vilka behov som finns och kommer (för detta ändrar sig utifrån vilka deltagarna är), är att ta fram en grupp som jobbar med dessa frågor. Då man skriver in en deltagare i projektet kommer en individuell handlingsplan att tas fram. Denna plan ligger till grund även för arbetet med att säkerställa tillgängligheten. Här kommer fram om personen till exempel behöver speciell datautrustning pga. nedsatt syn eller hörsel, behov av tolk eller kräver annan typ av extra utrustning och/eller kompetens. Detta måste göras utifrån ett individperspektiv och kan vare sig generaliseras eller förutsägas i förhand. Man får helt enkelt ta sig an uppgiften när den kommer. Projektet Komhall Plus ska vara en plats för alla och alla ska kunna ta del i aktiviteterna som erbjuds.

Jämställdhetsintegrering

I projektet Komhall Plus har vi som ambition att alla ska känna sig rättvist behandlade ur en rad perspektiv. Detta rör även vad gäller motverkande av diskriminering av män och kvinnor. I förprojekteringen diskuterades hur man ska genomföra utbildningar i ämnet så att deltagarna och personalen känner till sina rättigheter men även skyldigheter. Diskussioner kring hur vi bekämpar diskriminering och vad som är diskriminering ska ingå i det vardagliga arbetet.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet

För att åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och män är det nödvändigt att bekämpa flerfaldig diskriminering och andra hinder

Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle

Att avskaffa stereotypa könsroller är avgörande för att uppnå jämställdhet

Att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla verksamheter är nödvändigt för att främja jämställdhet

Tillräckliga handlingsplaner är nödvändiga verktyg för att främja jämställdhet

I projektledningens uppdrag inryms även att bekämpa och förebygga fördomar, beteenden, språkbruk och bilder som har sin grund i föreställningen att det ena eller andra könet. Arbetet kommer också att bestå i att informera och att arbeta för:

Att uppmuntra män att utnyttja sin rätt till ledighet för vård av anhöriga.

Att uppmuntra kvinnor till att starta egna företag.

Att uppmuntra kvinnor och män att söka sig till arbetsplatser/eller studier som vanligtvis domineras av det andra könet.

Att uppmuntra arbetsgivarna att rekrytera kvinnliga lärlingar och praktikanter med kompetenser som traditionellt ansetts som manliga och vice versa.

Att belysa ämnet skapar medvetenhet som bidrar till att alla strävar åt samma håll, mot målet om ett jämställt samhälle.

Transnationellt samarbete

Genom kommunens projekt "EU Villages" har kontakt etablerats med Petrosani, Rumänien. Detta har resulterat i en rad andra projekt. Man har nu tagit del av projektidén Komhall Plus och intresset är stort att etablera motsvarande verksamhet i Rumänien.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Ludvika/Smedjebacken
 • Försäkringskassan Borlänge
 • kommunkansliet
 • Socialförvaltningen
 • Västerbergslagens samordningsförbund

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Ludvika/Smedjebacken
 • Försäkringskassan Borlänge
 • kommunkansliet
 • Socialförvaltningen
 • Västerbergslagens samordningsförbund

Kommun

 • Smedjebacken