Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

KLURA- Kompetens, Ledning, Utveckling, Resultat i socialt Arbete

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmarknads- och socialförvaltningen
KontaktpersonJennie Holmberg
E-postjennie.holmberg@karlstad.se
Telefonnummer054-29 72 80
Beviljat ESF-stöd5 119 766 kr
Total projektbudget5 119 766 kr
Projektperiod2011-03-01 till 2012-10-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

De ökade kraven på socialtjänsten leder till behov av att kompetensutveckla personalen i syfte att utveckla verksamheten, stärka personalen och därigenom göra den mer konkurrenskraftig. Personalens framtida kompetensbehov har därför kartlagts i en förprojektering som visar att personalen behöver:
• Utveckla kunskaper runt målgruppers behov och metoder i socialt arbete
• Arbeta med värdegrundsfrågor, kvalité, nya och beprövade metoder
• Utveckla nätverk och samverkan
Behoven har resulterat i projektet KLURA som innehåller seminarie- och utbildningsinsatser riktade till samtliga personal inom socialtjänsten i de medverkande kommunerna Karlstad och Kristinehamn.
Projektet syftar till att personalen bättre ska klara omställningar, minska risken för arbetslöshet och genom nya metoder arbeta effektivare. Övergripande mål är att genom projektet skall möjligheterna för organisationerna att arbeta med värdegrundsfrågor, för god kvalité och utifrån nya och beprövade metoder öka.Bakgrund

I tider av lågkonjunktur med påföljande neddragningar och ökad arbetslöshet ökar trycket på socialtjänsten vars uppdrag är att vara ett tillfälligt skyddsnät och att hjälpa medborgare i svåra livssituationer. Detta uppdrag och de krav som ställs på personalen och organisationen varierar och utvecklas beroende på förändringar så som:
- nya/ökade målgrupper vilket leder till nya problematiseringar
- lagändringar och lagskärpningar
- nya forskningsrön och krav på kvalité och evidens
- krav på resultat och effektivisering

För att hantera detta behöver personalen få förbättrade och anpassade verktyg. På så sätt motverkas ohälsa hos personalen samtidigt som möjligheterna till ett effektivare arbete med goda resultat ökar.

Med utgångspunkt från ovanstående har personalens framtida kompetensbehov kartlagts vilket visat att personalen behöver:
• Utveckla gemensamma arbetsmetoder
• Arbeta med värdegrundsfrågor och med det egna förhållningssättet
• Öka kunskapen om våra målgruppers bakgrund och behov
• Utveckla nätverk och samverkan

I följande ansökan inräknas arbetsmarknadsområdet i begreppet "socialtjänsten".

En sammanställning efter genomförda gruppdiskussioner i workshopform och enkäter visar att de två största områdena är behov av ökade kunskaper om socialtjänstens målgrupper samt metoder i socialt arbete. Via kartläggningen har vi även fått fram ett antal förbättringsområden och åtgärdsförslag som inte direkt kan avhjälpas via kompetensutveckling. Merparten av de påtalade förbättringsområdena är redan kända hos ansvariga i förvaltningen och det sker ett antal processer och utvecklingsuppdrag som syftar till att utveckla förvaltningen i olika avseenden. En del av dessa rör behov av samverkan internt och externt och inom ramen för genomförandeprojektet kommer möjligheter till nätverk och grupper för kompetensutveckling och metodstöd skapas och konstrueras så att de fortlever efter projekttidens slut.

De ovan nämnda problemen och behoven har resulterat i planeringen av Kompetensprojektet KLURA som står för Kompetens, Ledning och Resultat i socialt Arbete för vilket finansiering nu söks via ESF. KLURA kommer att beröra alla typer av personalkategorier inom socialtjänstens verksamheter vilket kräver en rad olika seminarie- och utbildningsinsatser. Det finns gemensamma nämnare, ämnen och områden där samordningsvinster kan uppnås genom att utbildningsinsatsen genomförs under en begränsad tid inom ett projekt. Flera av metodutbildningarna och seminarieserierna är utformade så att deltagande i anvisade seminariedagar inom de olika seminarieserier förutsätts för att gemensam grundkunskap i ämnet ska uppnås. Andra möjligheter med ett så omfattande kompetensprojekt som KLURA är att deltagarna själva sätter samman sin kompetensplan utifrån behov. Genom denna konstruktion kan resurser i form av t ex personalkostnad och kostnad för föreläsare begränsas och fördelas på ett större antal deltagare.

Kännetecknande för KLURA är att planerade utbildningsinsatserna:
• är metodnära och konkreta
• vilar på beprövad erfarenhet och aktuella och beprövade metoder.
• ska nå all personal i socialtjänsten oavsett yrkeskategori, uppdrag och position
• förväntas resultera i långsiktiga effekter och ”gör skillnad” för våra klienter på lång sikt
• uppmuntrar och möjliggör samverkan internt och externt inom olika kompetensområden
• nya metoder prövas, skapas och utvecklasFörtydligande inkommit 2010-11-03 på punkterna
-nya målgrupper
-lagkrav
-forskningsrön
-kvaitetskrav
Syfte

Avsikten med KLURA är att genomföra handlings- och kompetensplanen utifrån resultatet av förprojekteringen.

Projektets syfte:
1. Att öka personalens kompetens för att kunna utveckla verksamheten, för att stärka personalens resurser och hälsa och göra den mer konkurrenskraftig.

Genom ökad kompetens kan:
- personalen bättre anpassa verksamhet och insatser utifrån klienternas förmåga och behov
- personalens arbetssituation förbättras och ohälsa motverkas
- personalen få möjligheter att klara eventuella framtida omställningar med risk för arbetslöshet
- organisationen öka möjligheterna att möta det ökade trycket på socialtjänsten genom att nya metoder används och att arbetet effektiviseras

2. Att vidareutveckla samt skapa nya nätverk och samverkan för verksamhets- och kompetensutveckling bland de deltagande organisationerna.

Genom utveckling av nätverk och samverkan kan:
- organisationerna utveckla former för att effektivare samordna arbetet runt klienterna
- personalen få utbyte och gemensamt lärande med kollegor i den egna organisationen, i andra kommuners socialtjänst och transnationellt
- nya arbetssätt för samordning av verksamhets- och metodutveckling samt framtida gemensamma kompetensinsatser förbättras
- förutsättningarna öka för personalens kompetensutveckling även efter detta projekts avslutande

Målsättning

Målet med projektet är att på kort sikt ska samtliga personal i socialtjänsten i de medverkande kommunerna nås av någon form av utbildningsinsats, allt från en seminariedag till deltagande i en seminarieserie för spetsutbildning med metodstöd. De deltagande kommunerna ska även få ökad kännedom om varandras verksamheter så att framtida samverkan och utbyte kan förbättras.

En del av de mindre omfattande utbildningsinsatserna ska leda till direkt nytta i personalens arbete. Exempel på detta är nya konkreta verktyg för att bedöma: föräldraförmåga, risk för utsatthet för fortsatt våld och personers tillstånd beträffande kris och trauma. Det är också viktigt att uppnå ett ökat interkulturellt tänkande hos personalen.

En målsättning är även att utbilda utbildare inom ett antal av de planerade metodutbildningarna. På så sätt kan kunskaperna föras vidare till fler och nya anställda efter projekttidens slut.

Övergripande mål är att, genom projektet, skall möjligheterna öka för de medverkande organisationerna att i ökad omfattning arbeta:
- med värdegrundsfrågor
- för god kvalité i socialtjänsten
- utifrån nya och gemensamma kunskaper och metoder
- utifrån nya kunskaper med metoder och strategier som ökar jämställdhet bland personal och klienter

Beträffande värdegrundsarbete ska krav ställas på ansvariga för utbildningar och seminarieserier att behandla värdegrundsfrågor inom aktuellt område/ämne i den mån det är möjligt.
Beträffande kvalité skall ovan nämnda krav ställas på de sakkunniga i samverkan med projektledare att kontinuerligt följa upp metodutbildningarna utifrån de senaste forskningsrönen och som presenteras via Socialstyrelsen. När det gäller evidens skall de sakkunniga i samverkan med projektledare som är ansvariga för kompetenssatsningarna som rör evidensbaserade metoder och bedömningsinstrument ha en kontinuerlig uppföljning utifrån de rekommendationer och råd som ges av Socialstyrelsen.


Mätbara projektmål:
Samtliga planerade utbildningar ska genomföras (100%).
Deltagarna dvs samtliga personal (100%) i de deltagande organisationerna (Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstad och Individ- och familjeomsorgen i Kristinehamn) ska ha erbjudits möjlighet att ta del av projektet genom deltagande i ett eller flera seminariedagar, seminarieserier, del av seminarieserie och/eller utbildningar. Minst 150 personal från övriga länets kommuner ska delta vid någon form av kompetensinsats.
Det planerade transnationella utbytet ska genomföras med det antal medlemmar som ingår i planen. Besöken ska genomföras som planeras liksom de aktiviteter som programmet för utbytet beskriver.

Ett mål är att minst 80 % av deltagarna uppger att de fått ökad kunskap om någon av de målgrupper som omfattar kompetensprojektet.
80 % av de som deltagit i någon form av seminarieserie, enstaka seminariedag eller metodutbildning ska uppge att de kommer att ha nytta av utbildningsinsatsen i sitt arbete.

80 % av av de arbetsgrupper/enheter där hela gruppen eller delar av gruppen deltar i en metodutbildning ska efter avslutad utbildning ha konkreta planer för hur de ska kunna implementera kunskaperna i verksamheten.

När det gäller skapande av nätverk och grupper för metodstöd och handledning ska det efter projekttidens avslutande ha uppstått minst tre nya sådana. Det kan då vara nätverk/grupper för metodstöd som är interna men även externa i samverkan med andra kommuners socialtjänst och/eller andra samverkanspartners. Bildandet av nätverken ska ha startats inom ramen för KLURA.

När det gäller att effektivisera arbetet ska minst två av de planerade metodutbildningarna leda till att personal och närmsta chef anser att deras arbete underlättats och förbättrats ex. genom att man kan möta fler klienter med rätt metoder vilket förhoppningsvis leder till minskad stress då de nya verktygen/metoderna effektiviserat arbetet.

100% av deltagarna ska uppge att projektet behandlat minst ett av följande områden: värdegrund, kvalite och evidens. Detta ska ha behandlats i något av följande forum inom ramen för utbildningsinsatserna: föreläsningar, diskussioner, workshops eller nätverk som initierats via projektet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi vill säkerställa att projektet är tillgängligt för alla på följande sätt:
• Vi kommer att ha all information skriftlig på projektets hemsida och deltagarna ska vid behov kunna få ut
material i förväg inför ett seminarium/metodutbildning.
• De lokaler projektet använder ska vara anpassade så att alla deltagare kan vara med. Det ska vid behov
finnas hörslinga, skriftligt material, rullstolsanpassning mm.
• Det kommer att finnas informationsmaterial dels via hemsidan men också vissa broschyrer och information
via kommunernas intranät.
• För att möta deltagarnas individuella behov finns vid anmälan möjlighet att uppge eventuell allergi, behov
av anpassad lokal eller andra hjälpmedel.

I projektet är målsättningen att nå all personal utifrån var och ens förutsättningar. Vi vill också med projektet bidra till att de organisationer som är berörda av projektet kommer att bli mer medvetna och arbeta för en anpassning av socialtjänstens arbete gentemot klienterna då det gäller allt från information till insatser.

Tillgänglighet handlar inte bara om att ha bra lokaler, funktionella hjälpmedel m.m., för personer med funktionsnedsättningar. Det handlar lika mycket om att sprida kunskap om vad tillgänglighet faktiskt innebär och hur alla kan vara delaktiga i det arbetet. En av de planerade seminarieserierna behandlar tillgänglighetsperspektivet. Den första delen rör synen på funktionsnedsättningar och föreställningar om dessa. Den andra delen rör socialtjänstens arbete med personer med funktionsnedsättningar. Fokus kommer då att ligga på de sk "osynliga" funktionsnedsättningarna, de kognitiva och psykiska.

I övrigt har Karlstad kommun 2009 antagit en ny plan för tillgänglighet ”En stad för alla”. Förvaltningen har ett uppdrag att översätta planen till socialtjänstens verksamheter. Arbetet pågår för närvarande och det är då naturligt att detta arbete vävs samman med projektet.

Jämställdhetsintegrering

I fokus för jämställdheten står relationen mellan kvinnor och män vad gäller resurser, arbetsfördelning och makt. Som en av förvaltningsledningens uppgifter ingår att hantera frågor inom jämställdhetsområdet. Ett exempel är arbetet för ökad andel heltidsanställningar. Alla tillsvidareanställda som önskar erbjuds heltid. Svagheterna är att socialtjänsten generellt är kvinnodominerad och samma gäller för Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Den könssegregerade arbetsmarknaden har strukturella förtecken och förändringsambitionerna kräver därför en långsiktig och strategisk planering med många aktörer i samverkan. Arbetslivet och utbildningssektorn är två huvudaktörer. Med regler och rutiner som främjar jämställdhet tillsammans med en ökad medvetenhet om könsarbetsdelningens mekanismer kan dessa aktörer bidra till ökad jämställdhet samt påverka könsstereotypa inställningar och könsdiskriminerande attityder. En jämställdhetssträvan hos de institutioner som utbildar den personal som rekryteras till socialtjänsten är tillsammans med socialtjänstens egna aktiva åtgärder centrala för framtiden. Möjligheterna finns i samverkan med utbildningarna, i att sprida kunskap och information i breda kretsar, att bidra till att sprida en positiv bild av yrkena inom socialtjänsten för att höja statusen.

I genomförandeprojektet kommer, inom ramen för en av seminarieserierna, extern föreläsare och sakkunnig inom jämställdhetsintegrering/jämställdhet bidra för att öka kunskapen och ge ansvariga i projektorganisationen och projektets deltagare motivation och verktyg till förbättringsarbete. Seminarieserien kommer även att behandla frågan om hur man kan arbeta för att jämställdhetsintegrera socialtjänstens verksamheter så att användarna får nytta av det. Detta sker i en workshop/seminariedag.

Vi kommer även att anlita processtödet för en grundläggande utbildning runt jämställdhet riktat till nyckelpersoner och intresserad personal samt den personal som kommer att delta vid ovan nämnda workshop/seminariedag. I samtliga utbildningsdelar kommer krav på ett köns- och jämställdhetsperspektiv att ställas i den mån det är möjligt. Det är projektledningen som är ansvarig för att följa upp att detta sker och de interna utvärderarna samt den externa utvärderaren kommer att följa upp detta på olika sätt, vilket beskrivs under rubriken "Uppföljning..."

När det gäller projektets organisation avser vi sträva efter:
- En jämn könsfördelning i projektgrupp.
- Styrgruppen ska ha en representation av både män och kvinnor.
- Både män och kvinnor ska delta i planeringen inför de olika utbildninginsatserna.

I genomförandefasen kommer arbetet med att jämställdhetsintegrera ske på följande sätt:
- Problematisera värderingar och attityder om män och kvinnor, kvinnligt/manligt i
diskussioner, utbildningar, seminarier, uppföljningar och utvärderingar.
- Att viktiga jämställdhetsmål och strategier som kommunen antagit integreras i projektet.

Detta säkerställs med hjälp av processtödet och den externa utvärdarens deltagande i processen.

För att kunna genomföra ovanstående kommer vi:
- Använda aktuell statistik inom området Länsstyrelsens skrift På tal om kvinnor och
män 2008 som innehåller omfattande statistik som synliggör skillnader och likheter i
kvinnors och mäns livsvillkor. Vi kommer även särskilt att beakta de traditionellt
könssegregerade yrken som finns inom just socialtjänstens område.
- Ny statistik kommer att genereras i genomförandefasen där vi kommer att följa upp
hur många timmar män respektive kvinnor i procentandel lägger på
deltagande i projektet samt procentuell kostnad för män respektive kvinnor avseende
denna utbildningsinsats.

Transnationellt samarbete

Inom ramen för genomförandeprojektet planeras ett utbyte med Devon County i England. Regionen Devon County har ett utarbetat program ADVA runt våld i nära relationer. I programmet ingår en rad verksamheter i de kommuner som ingår i regionen.

Det gemensamma området för utbytet är "Våld i nära relationer". Vår förvaltningen har uppdraget att förbättra förvaltningens arbete med våldsutsatta och förövare och under de senaste fem åren har det skett en utveckling som bl.a. lett till att nya verksamheter startats, rutiner och kunskap runt våld i nära relationer har förbättrats och samarbetet internt har utvecklats. Arbetet pågår inom förvaltningen och det finns en plan för de kommande tre åren och ansvarig för detta är en av projektledarna i förprojekteringen. Detta har förenklat planeringen av utbytet då kunskap om området finns i projektgruppen.

Planen runt utbytet är att en grupp om åtta personer som består av personal som arbetar operativt med våldsutsatta och förövare ska besöka Devon under hösten 2011. Under våren 2012 ska sex personer från Devon besöka Karlstad. Det transnationella arbetet kommer att bestå av ett planeringsmöte våren 2011, själva utbytet där personal besöker varandras verksamheter och genomför minst ett seminarium/workshop vid vardera besök samt eget arbete på hemmaplan däremellan. Program för utbytet samt "Letter of intent" - se bilagor.

Ett transnationellt samarbete kommer att tillföra ytterligare möjligheter till projektet när det gäller verksamhets- och kompetensområdet och vi får en utmaning i arbetsuppgiften att förbereda oss inför utbytet.

Målet med utbytet är att få kunskap om varandras sätt att arbeta med målgrupperna utifrån bl.a. följande perspektiv:
• Vilka metoder används?
• Hur ser lagstiftningen ut i de respektive länderna och hur påverkar denna arbetet?
• Vilka samarbetspartners finns?
• Hur ser vi på kompetensen och behovet av kompetens för att arbeta med dessa frågor? Vilken kompetens har vi idag och hur ser vi på behovet i framtiden?
• Finns det behov och uppslag till fortsatt samarbete runt t ex effektstudier, metodutbildningar m.m. ?
• Genom utbytet hoppas vi på fortsatt framtida samarbetet efter projekttidens slut runt gemensamma områden
Preliminärt program för utbytet är formulerat liksom en avsiktsförklaring undertecknad av ansvarig chefstjänsteman i Devon.


Samarbetspartners

 • Forshaga kommun KOMMUNKONTOR
 • Grums kommun KOMMUNALKONTOR
 • Individ- och Familjeomsorg
 • Kils kommun KOMMUNKONTOR
 • Socialförvaltningen
 • Sunne kommun KOMMUNKONTOR
 • Årjängs kommun KOMMUNKONTOR

Deltagande aktörer

 • Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Kommun

 • Arvika
 • Eda
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Grums
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Munkfors
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Torsby
 • Årjäng